Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 57

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Duurzaam bodembeheer maïs : Maïs en Bodem jaarrapport 2016
  Riemens, Marleen ; Huiting, Hilfred ; Deru, Joachim ; Schooten, Herman van; Weide, Rommie van der - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Plant Research (Wageningen Plant Research rapport 731) - 61
  maïs - zea mays - bodembeheer - ruwvoer (forage) - akkerbouw - maize - zea mays - soil management - forage - arable farming
  Hoe kunnen veetelers met minder input meer resultaten halen bij snijmaïsteelt? Dat is de centrale vraag van het project “Duurzaam bodembeheer maïs” (BO-31.03-001-003). Veel melkveehouderijbedrijven telen snijmaïs, een gemakkelijk te telen ruwvoergewas met een goede productie van constante hoge kwaliteit. Als zetmeelbron met een ruime energie/eiwitverhouding past het goed in het runderdieet, naast gras en graskuil. De maïsteelt kan echter nadelige effecten hebben voor de bodem door gewasbeschermingsmiddelen en het uit- en afspoelen van nutriënten. Wageningen UR en het Louis Bolk Instituut onderzoeken in opdracht van het ministerie van EZ duurzame en praktisch haalbare verbeteringen en vernieuwingen. Teeltsystemen die zorgen voor een gezonde bodem worden daarbij gezien als sleutel tot duurzame teelt. Op drie locaties worden diverse teeltsystemen vergeleken in meerjarige proeven uitgevoerd op zand- en kleigrond. Daarbij wordt onder andere gekeken naar opbrengst, onkruiddruk, bodemstructuur, aanwezigheid van regenwormen, indringingsweerstand, waterinfiltratie, stikstofdynamiek en economische aspecten. Deze kennis wordt vervolgens doorgegeven aan de praktijk middels o.a. de beslisboom snijmaïs, een instrument om praktische kennis naar veetelers en erfbezoekers te brengen. De resultaten uit het vijfde projectjaar (2016) worden in deze rapportage beschreven. Onderstaande paragrafen geven eerst per proeflocatie een korte samenvatting van de bevindingen van 2016.
  Invloed van gewassen op bodemkwaliteit: Variatie tussen genotypen : een verkennende literatuurstudie voor ruwvoedergewassen
  Wiel, Clemens C.M. van de; Linden, Gerard van der; Sukkel, Wijnand - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Plant Research (Rapport / Wageningen Plant Research 668) - 17
  voederplanten - ruwvoer (forage) - bodemkwaliteit - genotypen - fodder plants - forage - soil quality - genotypes
  Gewassen beïnvloeden de bodem waarop ze geteeld worden. In deze verkennende literatuurstudie is onderzocht wat er bekend is over variatie tussen verschillende genotypen/plantenrassen met betrekking tot hun effect op bodemkwaliteit voor een aantal ruwvoedergewassen, in het bijzonder Maïs (Zea mays), Engels raaigras (Lolium perenne) en Witte klaver (Trifolium repens). Dergelijke variatie zou mogelijkheden kunnen bieden om via veredeling en het inzetten van specifieke rassen de bodemkwaliteit te verbeteren. Er is betrekkelijk weinig onderzoek vanuit deze invalshoek gedaan. De focus van de studie was gericht op variatie in wortelarchitectuur, en wortelexudatie en wortelafsterving/nieuwvorming in relatie tot het organische stof gehalte en beschikbaarheid van nutriënten, en de bodem biota, met name mycorrhiza.
  Verbeteren ruwvoerproductie met de Ruwvoerscan
  Verloop, J. ; Oenema, J. - \ 2016
  V-focus 13 (2016)1. - ISSN 1574-1575 - p. 32 - 33.
  veehouderijbedrijven - veehouderij - ruwvoer (forage) - ruwvoer (roughage) - productieprocessen - oogstfactoren - gewasopbrengst - livestock enterprises - livestock farming - forage - roughage - production processes - yield factors - crop yield
  Sinds 2013 zoekt Koeien & Kansen naar mogelijkheden om de ruwvoerproductie te verbeteren onder het motto ‘Naar een productieslag voor ruwvoer’. De aanpak is doelgericht: evalueren van de bestaande ruwvoerproductie om toe te werken naar een haalbaar geachte, hogere productie. In dit artikel gaan we in op het proces en geven we een ‘door de oogharen beeld’ van resultaten.
  The future of grazing : Proceedings, Third Meeting of the EGF Working Group "Grazing"
  Pol, A. van den; Vliegher, A. de; Hennessy, D. ; Isselstein, J. ; Peyraud, J.L. - \ 2015
  Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research report 906) - 38
  grazing - future - forage - grasslands - europe - begrazing - toekomst - ruwvoer (forage) - graslanden - europa
  This report presents the main results of the third meeting of the EGF Working Group “Grazing”, held in Aberystwyth, UK on 7 September 2014. The aim of the Working Group “Grazing” is to exchange knowledge on all aspects of grazing research and to provide a forum for networking.
  The theme of the meeting in Aberystwyth was “The Future of Grazing”. There were five sessions:
  • Welcome session / introduction
  • Several forward looking views on the future of grazing in Europe
  • Developments in forage production
  • Current and future economics of grazing
  • Closing session
  The participants concluded that there certainly is a future for grazing! However, threats to grazing were also identified which need to be addressed. The EGF Working Group “Grazing” is a valuable platform for addressing these issues and exchanging knowledge on corresponding solutions
  Oogstmoment snijmais beïnvloedt methaanuitstoot : Later oogsten mais verlaagt methaanuitstoot zonder negatieve bijeffecten
  Bannink, A. ; Hatew, B. ; Dijkstra, J. - \ 2015
  Veeteelt 2015 (2015)Oktober. - ISSN 0168-7565 - p. 34 - 35.
  landbouw en milieu - oogsttijdstip - droge stof - maïs - ruwvoer (forage) - methaan - emissiereductie - duurzame landbouw - broeikasgassen - agriculture and environment - harvesting date - dry matter - maize - forage - methane - emission reduction - sustainable agriculture - greenhouse gases
  Wageningse diervoedingonderzoekers keken naar de gevolgen van het oogstmoment van mais op de methaanemissie. De conclusie is dat per procent drogestoftoename van snijmais in maisrijke rantsoenen de methaanvorming per kilogram meetmelk met 1,5 procent wordt verlaagd.
  Aandachtspunten voor een betere ruwvoerteelt
  Verloop, J. ; Oenema, J. - \ 2015
  V-focus 12 (2015)3. - ISSN 1574-1575 - p. 38 - 39.
  melkveehouderij - voedergewassen - gewasteelt - ruwvoer (forage) - graskuilvoer - maïskuilvoer - bemesting - dairy farming - fodder crops - crop management - forage - grass silage - maize silage - fertilizer application
  Koeien & Kansen-deelnemers besteden in ‘Productieslag’ extra aandacht aan de teelt van gras en mais om een maximale productie te realiseren met de beschikbare meststoffen. Op elk bedrijf zoeken veehouders, samen met hun adviseurs en onderzoekers, naar punten waar verbeteringen mogelijk zijn.
  'Productieslag' zoekt verbeterpunten binnen percelen2
  Vegte, D.Z. van der; Verloop, J. ; Hilhorst, G.J. ; Oenema, J. - \ 2015
  Nieuwsbrief Koeien & Kansen (2015)42. - p. 2 - 2.
  ruwvoer (forage) - systeeminnovatie - sensors - precisielandbouw - graslanden - melkveehouderij - forage - system innovation - sensors - precision agriculture - grasslands - dairy farming
  Het doel van project ‘Productieslag’ is het verbeteren van de ruwvoerproductie. Een belangrijke ambitie is het gat tussen de potentiële productie en de praktijkproductie te verkleinen en uiteindelijk te dichten. Dit gat wordt veroorzaakt door omstandigheden die niet optimaal zijn. Maar welke zijn dat?
  GrasMaïs-Signaal; adviessysteem precisielandbouw melkveehouderij : haalbaarheidsstudie naar het genereren van opbrengst- en voederwaardekengetallen met sensoren en modellen voor gras en snijmaïs
  Hoving, I.E. ; Kempenaar, C. ; Heijting, S. ; Been, T.H. ; Philipsen, A.P. ; Vlemminx, H.C.A. ; Roerink, G.J. ; Hermans, G.J.F.M. - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 842) - 100
  precisielandbouw - melkveehouderij - ruwvoer (forage) - graslanden - maïs - nederland - duurzaam bodemgebruik - landbouwgrond - precision agriculture - dairy farming - forage - grasslands - maize - netherlands - sustainable land use - agricultural land
  A feasibility study has been worked out for an integrated advisory system for precision agriculture on the production of forage (grass and maize) for dairy farming in the Netherlands. Technology is not restrictive anymore to apply precision agriculture on important cultivation measures. It is now about achieving an effective integration of sensor data, models, metrics and equipment in a comprehensive advice system. It has been advised how a practical advice system for operational decisions can be realized on the dairy farm in the foreseeable future (
  Relatie eigenschappen maïscelwanden en fermentatiekarakteristieken in de pens van herkauwers
  Cone, J.W. - \ 2014
  Wageningen : Animal Nutrition Group (ANU rapport Oktober 2014) - 52
  maïs - celwanden - fermentatie - pens - herkauwers - diervoeding - penssap - ruwvoer (forage) - rundveehouderij - melkveehouderij - dierenwelzijn - maize - cell walls - fermentation - rumen - ruminants - animal nutrition - rumen fluid - forage - cattle husbandry - dairy farming - animal welfare
  Dit rapport beschrijft onderzoek naar de relatie tussen de eigenschappen van maïscelwanden en fermentatiekarakteristieken van deze celwanden in de pens van herkauwers. Het betreft hier zowel chemische onderzoek als anatomisch en histologisch onderzoek en in-vitro-onderzoek naar de afbreekbaarheid van maïscelwanden in pensvloeistof. Het doel is om inzicht te krijgen in de achtergrond van verschillen in celwandstructuur en samenstelling tussen verschillende monsters, ook op moleculair niveau.
  Handboek melkveehouderij 2014
  Remmelink, G.J. ; Dooren, H.J.C. van; Middelkoop, J.C. van; Ouweltjes, W. ; Wemmenhove, H. - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Handboek / Wageningen UR Livestock Research 29) - 385
  melkveehouderij - richtlijnen (guidelines) - naslagwerken - bemesting - graslandbeheer - ruwvoer (forage) - veevoeding - dierveredeling - gezondheid - melkproductie - landbouwbedrijfsgebouwen - bodemwater - agrarisch natuurbeheer - dairy farming - guidelines - reference works - fertilizer application - grassland management - forage - livestock feeding - animal breeding - health - milk production - farm buildings - soil water - agri-environment schemes
  Het Handboek Melkveehouderij is hét naslagwerk voor melkveehouder, agrarisch adviseur, docent en student. De opgenomen informatie is bruikbaar voor de ondersteuning van het dagelijks management én voor het management op de lange termijn.
  Improved forage strategies for high-yielding dairy cows in Vietnam : report of a workshop
  Wouters, A.P. ; Lee, J. van der - \ 2013
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Report / Wageningen UR Livestock Research 718) - 98
  melkveehouderij - melkvee - ruwvoer (forage) - voer - voedergrassen - grassen - vietnam - dairy farming - dairy cattle - forage - feeds - fodder grasses - grasses - vietnam
  This report presents results of the workshop "Improved forage strategies for high-yielding dairy cows in Vietnam" which was held with Vietnamese stakeholders on January 17-18, 2013 in Ho Chi Minh City as part of the project "Forage and Grass Production for Dairy Development in Vietnam" funded by the Netherlands Ministry of Economic Affairs.
  Determinator datamodel Jacobskruiskruid, versie 3.0 NL
  RIKILT, - \ 2011
  RIKILT
  senecio jacobaea - ruwvoer (forage) - giftige planten - senecio - modellen - identificatie - senecio jacobaea - forage - poisonous plants - senecio - models - identification
  Het voorkomen en zeker de uitbreiding in areaal van jacobskruiskruid (Senecio jacobaea, of bekend onder de nieuwere naam Jacobaea vulgaris) is een bedreiging voor de veestapel in Nederland. Het is gewenst om in weilanden en bij de productie en verwerking van ruwvoeder tijdig risico’s in te schatten. Een extra factor hierbij is dat niet alleen jacobskruiskruid, maar ook andere soorten van het geslacht kruiskruid dezelfde giftige stoffen bevatten. Met name de soorten klein kruiskruid en bezemkruiskruid hebben een uitgebreide verspreiding in Nederland of komen in toenemende mate voor, maar worden niet altijd als risicofactor herkend. Het programma Determinator in combinatie met het datamodel Jacobskruiskruid is bedoeld om gebruikers, weg- en terreinbeheerders en andere betrokkenen in de productieketen van ruwvoeder (met name grasproducten) te ondersteunen bij het herkennen van kruiskruid, en de kruiskruidsoorten te onderscheiden van andere geelbloeiende planten. Door een juiste herkenning kan een verantwoorde keuze gemaakt worden om partijen gras of andere ruwe producten te gebruiken als ruwvoeder of op andere wijze af te voeren en te gebruiken.
  Tools for women’s empowerment? : the case of the forage chopper for smallholder dairy farmers in Uganda smallholder dairy farmers in Uganda
  Lubwama Kiyimba, F.B. - \ 2011
  Wageningen University. Promotor(en): Paul Richards, co-promotor(en): Harro Maat; Margreet Zwarteveen. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789461731135 - 129
  landbouwontwikkeling - aangepaste technologie - landbouw - ruwvoer (forage) - hakselaars - ontwerp - kleine landbouwbedrijven - melkveehouderij - plattelandsvrouwen - arbeid (werk) - gedrag van huishoudens - uganda - oost-afrika - ontwikkelingslanden - agricultural development - appropriate technology - agriculture - forage - choppers - design - small farms - dairy farming - rural women - labour - household behaviour - uganda - east africa - developing countries

  Labour-saving tools have been advocated as an important means of increasing production and improving the quality of life of rural Africans. They can be very useful in reducing household labour requirements, especially during the peak production season when these requirements are high. Women have been specifically targeted in the development and dissemination of such tools, with the aim of helping them reassign time from farming and domestic activities towards income generating activities. Engineers have always assumed that taking women into consideration in the development and dissemination processes of labour saving tools will guarantee their use and reduce women’s labour time in agriculture, but this has not been effectively achieved. The forage chopper is one such technology that was developed with the aim of reducing women’s labour burdens, and indeed empowering them, only to find out that realities of use are much more complex. With a technographic approach, focusing on a socially active labour saving tool, this research explored how technologies contribute to the empowerment of women. The study was conducted in fourdairying sub-counties of Masaka district, Uganda. The research showed thatit does not make sense to cordon off women as a group and undertake development work with or for them in isolation, because women’s activities are integrated in larger systems and processes. Instead of focusing exclusively on women as individual entities, technology development and dissemination processes should focus as much or more on the social and material context, in order to achieve the goal of technologies that are of truly transformative potential.

  Fate of fatty acids during ensiling: relationship with milk fat composition of dairy cows
  Khan, N.A. - \ 2011
  Wageningen University. Promotor(en): Wouter Hendriks, co-promotor(en): John Cone; V. Fievez. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085859581 - 158
  melkkoeien - melkvet - melksamenstelling - vetzuren - kuilvoerbereiding - graskuilvoer - maïskuilvoer - stabiliteit - voer - ruwvoer (forage) - rundveevoeding - diervoeding - dairy cows - milk fat - milk composition - fatty acids - silage making - grass silage - maize silage - stability - feeds - forage - cattle feeding - animal nutrition

  Transition of dairy cows from grazing to silage based rations significantly increases the saturated: unsaturated fatty acids (FA) ratio and decreases the content of beneficial C18:1 cis-9, C18:1 trans-11, C18:2 cis-9,trans-11 and C18:3n-3 in milk fat. This is partly related to a lower polyunsaturated FA (PUFA) supply from ensiled forages. The aim of this thesis was to investigate the scope of increasing the content PUFA in grass and maize silages, and to establish relationships between silage quality on the one hand and the FA content and composition, post-ensiling stability of PUFA, and milk FA composition of dairy cows on the other hand. The first focus of this thesis was to quantify the variation in FA content and composition in grass (n = 101) and maize (n = 96) silages, randomly sampled from commercial dairy farms in the Netherlands, and use multivariate analysis to identify the causes of this variation. The FA content and composition of grass and maize silages were highly variable, and this variation was primarily caused by differences in plant maturity at harvest. Silages made from younger grass and maize have higher contents of C18:3n-3.Most of the variation in FA content in the ensiled forages was caused by differences in plant maturity at harvest. Changes in FA content and composition were investigated in stover (leaves and stem) and ears (cob, shank and husks) in a set of maize genotypes, grown on sandy and clay soils and harvested at 14, 42, 56, 70, and 84 days after flowering (DAF). The contents of C18:3n-3 and total FAs in the stover dry matter (DM) declined at a slow rate up to 56 DAF and then decreased rapidly during 56–84 DAF. On the other hand the content of C18:2n-6 and total FAs in the ears DM increased up to 56 DAF and thereafter remained more or less constant. The maximum amount of PUFA in silage maize can be harvested around 56 DAF. Identifying pre and post-ensiling processes that optimize the stability of PUFA was the next goal. The stability of FA were investigated in untreated and mechanically bruised perennial ryegrass (Lolium perenne L.), wilted under field conditions for 0, 12, 24, 36, and 48 h, or wilted under controlled climate conditions at three temperatures (15, 25 or 35 °C) and two light (dark or light) regimes to DM contents of 425, 525 or 625 g/kg. The oxidation of FAs during wilting of grass was mainly caused by the duration of the wilting, wilting temperature only provoked small differences, whereas mechanical bruising of grass and light intensity did not affect the changes in FA contents. The highly esterified lipids of forages are extensively hydrolysed in the silo. Therefore, the post-ensiling stability of FAs was investigated in grass and maize silages, with a wide range in qualities, exposed to air for 0, 12, and 24 h. Exposure of grass and maize silages to air results in a quantitatively small, but consistent decline in the contents of major unsaturated FAs with a concomitant increase in the proportion of C16:0. The final study evaluated the effects of feeding maize silages, ensiled at different maturities, in combination with a high or low degradable carbohydrate concentrate on nutrient intake, milk production, and composition of milk and milk fatinearly lactating dairy cows. Maize maturity at harvest at a DM content of 300-420 g/kg fresh weight, did not affect the production performance of dairy cows, but resulted in decreased contents of C18:3n-3 and total n-3 and a decreased n-6:n-3 ratio in the milk fat of dairy cows.

  Onderzoek naar de mogelijkheden om via de voeding de methaan- en ammoniakemissie te verminderen op een aantal praktijkbedrijven in de buurt van Wanroij
  Valk, H. ; Bannink, A. ; Verstraten, J. - \ 2011
  [S.l.] : S.n. - 40
  melkveebedrijven - veevoeding - samenstelling - graskuilvoer - maïs - ruwvoer (forage) - dairy farms - livestock feeding - composition - grass silage - maize - forage
  Op een vijftal melkveehouderij bedrijven in de buurt van Wanroij en Oploo is het effect van voedingsmaatregelen op de methaan- en ammoniakemissie nader bekekenbekeken. De bedrijven voerden verschillende hoeveelheden gras- en snijmaïskuil, variërend van alleen graskuil tot alleen snijmaïskuil als ruwvoer in het rantsoen
  Observing temporal and spatial variability of forage quality
  Knox, N. - \ 2010
  University of Twente. Promotor(en): Andrew Skidmore; Herbert Prins. - Enschede : ITC - ISBN 9789061642947 - 187
  ruwvoer (forage) - voederplanten - natuurlijke graslanden - savannen - variatie in de tijd - ruimtelijke variatie - zuid-afrika - voederkwaliteit - forage - fodder plants - natural grasslands - savannas - temporal variation - spatial variation - south africa - forage quality
  Hokverrijking om in de knaagbehoefte van konijnen te voorzien: een literatuurstudie = Environmental enrichment to fulfill gnawing requirements in rabbits: a literature study
  Rommers, J.M. ; Jong, I.C. de - \ 2010
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 396) - 16
  dierenwelzijn - konijnen - verrijking - hokken - zachthout - ruwvoer (forage) - animal welfare - rabbits - enrichment - pens - softwoods - forage
  This report is a literature study to environmental enrichment in rabbits, that possibly fulfills the gnawing requirements
  Regionale rantsoenen voor melkvee = Regional feed for dairy cows
  Plomp, M. ; Prins, U. ; Schooten, H.A. van; Pinxterhuis, J.B. - \ 2010
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 418) - 37
  biologische landbouw - melkveehouderij - voersamenstelling - kringlopen - ruwvoer (forage) - graan - melkveevoeding - overijssel - grasklaver - organic farming - dairy farming - feed formulation - cycling - forage - grain - dairy cattle nutrition - overijssel - grass-clover swards
  To close nutrient cycles, farmers in Echt Overijssel! (Truly Overijssel!) want to use more regional feedstuffs and less inputs from further afield. Examples from farmers and calculated rations are given. An average milk production of 7,000 kg per cow per lactation fits best, with well balanced rations consisting of grassclover, grains and possibly some silage maize or grass from nature conservation areas.
  Verlenging groeiseizoen grasland
  Wageningen UR, - \ 2010
  BioKennis bericht Zuivel & rundvlees 2010 (2010)17. - 4
  biologische landbouw - melkveehouderij - ruwvoer (forage) - graslanden, conditie - productiegroei - organic farming - dairy farming - forage - grassland condition - production growth
  Grasland is voor de Nederlandse biologische melkveehouderij de belangrijkste ruwvoerleverancier. Goed ruwvoer is extra belangrijk omdat biologisch krachtvoer relatief duur is. Ook streeft de sector naar meer (regionale) zelfvoorziening, hetgeen leidt tot een groter aandeel van regionaal voer in het rantsoen. In veel gevallen is dat gras. Een langer groeiseizoen van grasland betekent meer groei in het late najaar, maar ook een vroegere grasgroei in het voorjaar. Binnen de projecten ‘Voeding biologisch melkvee’ en ‘Echt Overijssel!’ is in een literatuurstudie geïnventariseerd welke mogelijkheden er zijn om het groeiseizoen van grasland succesvol te verlengen. In dit BioKennisbericht de belangrijkste resultaten.
  Rantsoen geiten aanvullen met koper
  Smolders, E.A.A. - \ 2010
  V-focus 7 (2010)3. - ISSN 1574-1575 - p. 32 - 33.
  geitenhouderij - geiten - geitenvoeding - koper - selenium - ruwvoer (forage) - goat keeping - goats - goat feeding - copper - selenium - forage
  Koper is een belangrijk element in de voeding van geiten. Het zit in stofwisselingsenzymen, is nodig voor bloedvorming, bloedvaten, pigment, haren en voor de weerstand. Ruwvoer bevat altijd te weinig koper om de behoefte te dekken. Koper moet dus worden aangevuld waarbij er voor geiten een bovengrens is van 20 mg/kg ds rantsoen. Koper wordt slecht benut, zeker in rantsoenen met hoge molybdeen- en zwavelgehalten en in mindere mate ook ijzer en zink. In de voedernormen wordt daar rekening mee gehouden: boven de norm voeren is niet nodig.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.