Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 6 / 6

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==samenvatten
Check title to add to marked list
Strategisch monitoringsrapport POP2; 2007-2009
Oltmer, K. ; Dijkxhoorn, Y. ; Venema, G.S. - \ 2011
Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Rapport / LEI : Onderzoeksveld Sector & ondernemerschap ) - ISBN 9789086155019 - 70
ruimtelijke ordening - beleidsevaluatie - rapporten - samenvatten - overheidsbeleid - physical planning - policy evaluation - reports - abstracting - government policy
In het kader van de Plattelandsverordening (EG) 1698/2005 is dit het eerste strategisch monitoringsrapport over de voortgang van het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013 van Nederland (POP2). Deze rapportage geeft een samenvattend overzicht van de resultaten van POP2 na drie jaar uitvoering
Ontwikkeling van een simulatiemodel voor kasklimaatprocessen : verslag van een literatuuronderzoek
Bokhorst, D. ; Breuer, J.J.G. ; Braak, N.J. van de - \ 1990
Wageningen : IMAG (Nota / Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen P-555) - 80
kassen - klimaat - computersimulatie - simulatie - simulatiemodellen - verwarming - ventilatie - overzichten - samenvatten - literatuur - documentatie - wiskundige modellen - onderzoek - binnenklimaat - greenhouses - climate - computer simulation - simulation - simulation models - heating - ventilation - reviews - abstracting - literature - documentation - mathematical models - research - indoor climate
Bemesting van straat-, park- en laanbomen : een samenvatting van enige literatuurgegevens
Burg, J. van den - \ 1985
Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" no. 388) - 80
bosbouw - straatbomen - houtachtige planten als sierplanten - beplanten - bomen - struiken - bloemen - parken - voedingsstoffen - kunstmeststoffen - mest - samenvatten - literatuur - documentatie - bosopstanden - bemesting - forestry - street trees - ornamental woody plants - planting - trees - shrubs - flowers - parks - nutrients - fertilizers - manures - abstracting - literature - documentation - forest stands - fertilizer application
Gegevens over de bemesting van straat-, park- en laanbomen komen verspreid in de literatuur voor. Het bosbouwkundig onderzoek heeft gegevens opgeleverd, die bruikbaar zijn voor solitaire bomen. Dit materiaal is bijeengebracht, en gegroepeerd volgens een aantal onderwerpen zoals bemestingscriteria, -methoden en -hoeveelheden. In het hoofdstuk "Discussie en conclusies" worden enkele voor de praktijk van belang zijnde aanbevelingen gedaan
pH en boomgroei : een literatuuronderzoek = pH and tree growth : a literature study
Burg, J. van den - \ 1981
Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" no. 282) - 596
bosbouw - bodemchemie - bodemaciditeit - verzuring - beluchting - voedingsstoffenopname (planten) - bodem ph - samenvatten - literatuur - documentatie - houtteelt - bosbouwkundige handelingen - groei - milieufactoren - forestry - soil chemistry - soil acidity - acidification - aeration - nutrient uptake - soil ph - abstracting - literature - documentation - silviculture - forestry practices - growth - environmental factors
Een overzicht wordt gegeven van de betekenis van de pH voor de diverse boomsoorten afzonderlijk in verband met de geschiktheidsbeoordeling van gronden voor boomsoorten. Alleen literatuurgegevens over boomsoorten in de gematigde luchtstreken zijn in beschouwing genomen. Aandacht is vooral besteed aan de relatie tussen pH en groei. Andere aspecten, zoals relaties met schimmelziekten en luchtverontreiniging, worden slechts in het kort besproken. De literatuurgegevens zijn per geslacht, per soort en zo nodig per ras of cultivar samengevat. Dit rapport bevat tevens basisinformatie met betrekking tot de zure-regenproblematiek
Het ALADIN-project : de computer als hulpmiddel bij de literatuurattendering ten behoeve van de landbouwwetenschap
Molster, H.C. - \ 1977
Wageningen : Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie (PUDOC) - ISBN 9789022006481 - 134
computers - minicomputers - microcomputers - gegevensverwerking - samenvatten - literatuur - documentatie - informatie - machines - data processing - abstracting - literature - documentation - information - Attendering - Landbouwkunde
Waar halen de onderzoekers van Wageningse DLO - instituten hun literatuur vandaan? Een steekproef onderzoek bij 6 instituten met behulp van literatuurlijstanalyse
Koster, L.M. - \ 1977
Wageningen : Pudoc - 12
samenvatten - literatuur - documentatie - informatie - nederland - veluwe - gelderland - abstracting - literature - documentation - information - netherlands
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.