Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 88

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Nederlands bosbeheer en bos- en houtsector in de bio-economie : scenario’s tot 2030 in een internationaal bio-economie perspectief
  Nabuurs, G.J. ; Schelhaas, M. ; Oldenburger, J. ; Jong, Anjo de; Schrijver, R.A.M. ; Woltjer, G.B. ; Silvis, H.J. ; Hendriks, C.M.A. - \ 2016
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2747) - 83
  bosbeheer - houtproductie - bosbouweconomie - houtgebruik - houthandel - biobased economy - scenario-analyse - duurzaamheid (sustainability) - nederland - forest administration - timber production - forest economics - wood utilization - timber trade - biobased economy - scenario analysis - sustainability - netherlands
  Deze studie is uitgevoerd als ondersteuning voor het opstellen van een Actieplan Bos en Hout. Het Actieplan is een initiatief van alle spelers in de bos- en houtsector en beoogt het verduurzamen van de sector en het vergroten van de duurzame bijdrage van de sector aan de bio-economie. Het houtgebruik in Nederland gaat waarschijnlijk stijgen van 0,9 m3 per inwoner nu naar 1,5-2 m3 in 2030 (de biomassavisie2030 verwacht een extra vraag door Nederland van ~30 miljoen m3/j). Deze toename komt door beleidsdoelen op het gebied van hernieuwbare energie, ambities voor de ontwikkeling van een biobased economy en ambities voor meer gebruik van duurzame materialen in
  bijvoorbeeld de bouw. Andere landen hebben soortgelijke ambities, waardoor de vraag naar houtige biomassa wereldwijd enorm zal stijgen. Nederland zal meer nog dan nu afhankelijk zijn van houtige biomassa import, maar het zal lastiger zijn om de gevraagde hoeveelheden te verkrijgen. Het niet
  beschikbaar komen van deze grote hoeveelheden biomassa zou de duurzaamheidsambities in gevaar kunnen brengen
  toename komt door beleidsdoelen op het gebied van hernieuwbare energie, ambities voor de ontwikkeling van een biobased economy en ambities voor meer gebruik van duurzame materialen in bijvoorbeeld de bouw. Andere landen hebben soortgelijke ambities, waardoor de vraag naar houtige
  biomassa wereldwijd enorm zal stijgen. Nederland zal meer nog dan nu afhankelijk zijn van houtige biomassa import, maar het zal lastiger zijn om de gevraagde hoeveelheden te verkrijgen.
  Macroeconomic outlook of sustainable energy and biorenewables innovations (MEV II)
  Meijl, J.C.M. van; Tsiropoulos, I. ; Bartelings, H. ; Broek, M. van den; Hoefnagels, R. ; Leeuwen, M.G.A. van; Smeets, E.M.W. ; Tabeau, A.A. ; Faaij, A. - \ 2016
  LEI Wageningen UR (LEI report 2016-001) - ISBN 9789462577374 - 167
  economic development - biobased economy - economic analysis - macroeconomic analysis - netherlands - environmental economics - scenario analysis - economic models - economische ontwikkeling - biobased economy - economische analyse - macro-economische analyse - nederland - milieueconomie - scenario-analyse - economische modellen
  De Nederlandse overheid verwacht dat een grootschalige toepassing van biomassa nodig is om aan de emissiedoelstellingen te voldoen, maar de macro-economische effecten hiervan op de Nederlandse economie zijn onbekend. Deze studie onderzoekt de effecten van een bio-economie op zowel systeemals macro-economisch niveau en toont aan dat de bio-economie positief kan bijdragen aan de Nederlandse economie, het behalen van broeikasgasreductiedoelstellingen en aan het reduceren van de kosten van het terugdringen van broeikasgasemissies. Om deze effecten te realiseren zijn grootschalige technologische veranderingen en wereldwijde markten belangrijk, maar lage prijzen van fossiele energie leiden tot minder macro-economische voordelen. Om de positieve macro-economische effecten en CO2-reductie te realiseren is een stimuleringsbeleid noodzakelijk.
  Het einde van Nederland productieland?
  Versluis, K. ; Poppe, K.J. ; Berkhout, P. ; Huirne, R.B.M. - \ 2015
  WageningenWorld (2015)4. - ISSN 2210-7908 - p. 26 - 31.
  landbouwproductie - landbouwtechniek - agrotechnologie - mechanisatie - nederland - innovaties - agrarische economie - scenario-analyse - agricultural production - agricultural engineering - agrotechnology - mechanization - netherlands - innovations - agricultural economics - scenario analysis
  Tomatentelers en varkenshouders hebben het moeilijk in Nederland; veredelaars en machinebouwers floreren. Doet Nederland er goed aan de kaarten te zetten op techniek en de bulkproductie aan andere landen over te laten? Het LEI denkt na over dat scenario.
  Beter systeem voor bepalen waterschade
  Hack-ten Broeke, M.J.D. ; Kroes, J.G. ; Bartholomeus, R. ; Dam, J.C. van; Bakel, J. van - \ 2015
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 2015 (2015)oktober. - ISSN 0166-8439 - p. 43 - 46.
  waterbeheer - irrigatie - irrigatiebehoeften - oogstschade - regenschade - modellen - scenario-analyse - landbouw - zouttolerantie - water management - irrigation - irrigation requirements - crop damage - rain damage - models - scenario analysis - agriculture - salt tolerance
  Een nieuw instrument voor het bepalen van schade bij landbouwgewassen als gevolg van te veel water, te weinig water of te veel zout: hoe moet dat er uitzien? En kan zo’n instrument bruikbaar zijn voor het doorrekenen van klimaatscenario’s? De Waterwijzer Landbouw moet het antwoord worden op deze vragen.
  Scenarios for exposure of aquatic organisms to plant protection products in the Netherlands
  Wipfler, E.L. ; Linden, A.M.A. van der; Os, E.A. van; Wingelaar, G.J. ; Cornelese, A.A. ; Bergstedt, H. - \ 2015
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra report 2604) - 41
  glastuinbouw - cultuur zonder grond - pesticiden - toelating van bestrijdingsmiddelen - waterverontreiniging - milieutoets - scenario-analyse - greenhouse horticulture - soilless culture - pesticides - authorisation of pesticides - water pollution - environmental assessment - scenario analysis
  Een studie is uitgevoerd naar de impact op de toelaatbaarheid van gewasbeschermingsmiddelen als de nieuwe oppervlaktewater exposure scenario’s voor substraatteelten in Nederlandse kassen worden ingevoerd. Ook is de gevoeligheid van de modeluitkomsten bepaald voor een aantal belangrijke modelparameters. De berekende milieuconcentratie in oppervlaktewater van de 35 bekeken gewasgewasbeschermingsmiddel combinaties lag in 27 gevallen hoger dan het bijbehorende toelatingscriterium. Voor deze combinaties zullen end-of-pipe reductietechnieken nodig zijn om de milieuconcentraties voldoende te verlagen.
  Development of scenarios for drinking water produced from groundwater and surface water for use in the pesticide registration procedure of Ethiopia
  Adriaanse, P.I. ; Horst, M.M.S. ter; Teklu, B.M. ; Deneer, J.W. ; Woldeamanuel, A. ; Boesten, J.J.T.I. - \ 2015
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra report 2674)
  grondwaterwinning - drinkwater - pesticiden - scenario-analyse - modellen - ethiopië - groundwater extraction - drinking water - pesticides - scenario analysis - models - ethiopia
  In the Pesticide Risk Reduction Programme Ethiopia the evaluation of risks of pesticides present in drinking water for man and cattle was selected as a priority protection goal. In cooperation with the Plant Health Regulatory Department of the Ministry of Agriculture of Ethiopia and other Ethiopian stakeholders Alterra developed a procedure to assess the risks for drinking water caused by pesticides, used according to Good Agricultural Practices (GAP). To do so, ‘realistic worst case’ scenarios were developed, that intend to protect man and cattle in 99% of all possible situations in Ethiopia. For groundwater three scenarios representing wells in aquifers in the Ethiopian highlands or Rift Valley margins were developed and for surface water three scenarios representing small rivers in the highlands or temporay stagnant ponds were developed. The scenarios were linked to crops on which pesticides are used that score high on acute, chronic or local chronic risk for man. In addition other agro-environmental conditions were defined, such as precipitation, soil, and land use management. The groundwater scenarios were parameterised in the EuroPEARL metamodel to calculate leaching concentrations to groundwater, whereas the surface water scenarios make use of the runoff model PRZM, the EU-FOCUS spray drift deposition table and the surface water model TOXSWA to calculate the concentration in the small river or pond scenarios
  Naar een klimaatbestendige Bergpolder Zuid
  Groot, A.M.E. ; Jacobs, C.M.J. ; Bosch, P. ; Buijs, S. - \ 2014
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR - 22
  klimaatverandering - temperatuur - scenario-analyse - klimaatadaptatie - woonwijken - rotterdam - climatic change - temperature - scenario analysis - climate adaptation - residential areas - rotterdam
  Het klimaat verandert. Dit heeft ook voor Rotterdam gevolgen. De temperatuur in de stad zal stijgen waardoor steeds meer mensen last kunnen krijgen van hittestress. Hevige regenbuien komen vaker voor waardoor de kans op wateroverlast in de stad toeneemt. Tegelijkertijd neemt de lengte van droge periodes in de zomer toe, waardoor de grondwaterstand kan dalen. Voor een concrete praktijk case, Bergpolder Zuid, zochten wetenschappers en betrokkenen uit de praktijk samen uit hoe kwetsbaar de wijk is voor klimaatverandering en welke adaptatiemaatregelen de klimaatbestendigheid zouden kunnen vergroten.
  Scenarios for exposure of aquatic organisms to plant protection products in the Netherlands : soil-bound crops in greenhouses
  Wipfler, E.L. ; Cornelese, A.A. ; Tiktak, A. ; Vermeulen, T. ; Voogt, W. - \ 2014
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra report 2388) - 99
  glastuinbouw - pesticiden - waterverontreiniging - toelating van bestrijdingsmiddelen - uitspoelen - scenario-analyse - greenhouse horticulture - pesticides - water pollution - authorisation of pesticides - leaching - scenario analysis
  Er is een risicobeoordeling vereist voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in kassen in het kader van de Nederlandse toelatingsprocedure van gewasbeschermingsmiddelen. Het bijbehorende beschermdoel is het aquatische ecosysteem in oppervlaktewater. Voor deze risicobeoordeling dienen de blootstellingsconcentraties in oppervlaktewater te worden bepaald. In de huidige procedure wordt de waterconcentratie berekend analoog aan de emissie van spray drift depositie. Omdat deze aanpak niet wetenschappelijk verdedigbaar is, is een aanpassing van het toegepaste blootstellingscenario nodig. In dit rapport wordt een nieuw blootstellingscenario afgeleid voor gewasbeschermingsmiddelen toegepast in grondgebonden kas-teelten. Het scenario is gebaseerd op state-of-the-art kennis van kas-teelten en de grondgebonden teeltpraktijk in het bijzonder.
  We are what we eat: An economic tool for tracing the origins of nutrients with entry points for action
  Rutten, M.M. ; Tabeau, A.A. ; Godeschalk, F.E. - \ 2014
  The Hague : FOODSECURE project office LEI Wageningen UR (University & Research centre) (FOODSECURE technical paper no. 28) - 65
  voedselzekerheid - voedselvoorziening - ketenmanagement - economische analyse - scenario-analyse - voedingsstoffen - voeding - gezondheid - food security - food supply - supply chain management - economic analysis - scenario analysis - nutrients - nutrition - health
  We develop a methodology for incorporating nutrition impacts in economy-wide analyses, providing entry points for where, when and how to act. It accounts for three channels of consumption, directly via primary commodities and indirectly via processed foods and food-related services, and produces indicators showing content by nutrient (currently calories, proteins, fats and carbohydrates), channel, source region and sector. The paper applies the framework in a CGE model (MAGNET) and uses FAO data to project nutritional outcomes resulting from the global food system over time. The analysis confirms that developing regions catch up with developed regions, with the USA at the high-end of nutrient consumption, whilst Southern Africa lags behind. In the USA the processed food channel dominates, whereas in Southern Africa the direct channel dominates. In the USA, and similar regions, fat taxes (thin subsidies) on unhealthy (healthy) processed foods, technologies reducing bad ingredients (e.g. trans fats, salt), improved food labelling, information and marketing campaigns, and/or targeted cash transfers may be worthwhile to investigate. In Southern Africa, and regions alike, technological advances increasing nutrient availability via primary agriculture and/or cash transfers enabling access may be more pertinent. The relative fixedness of sectoral origins shows that consumption habits change slowly and are visible only in the long term. For certain regions, including Southern Africa and USA, nutrient import dependency increases with substantial variations in regional sourcing. This implies that concerted action across the globe is crucial to reach diet, nutrition and health goals, and should include upcoming Asian economies, Africa (excl. Southern Africa) and the Middle East. Heterogeneity of results necessitates future ex-ante quantitative policy analyses on a more detailed and context-specific basis.
  Klimaatrisico’s en –kansen voor de landbouw
  Schaap, B.F. ; Reidsma, P. ; Agricola, H.J. ; Verhagen, A. - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR, PRI, Business Unit Agrosysteemkunde (Rapport / Plant Research International 601) - 74
  klimaatverandering - klimaatadaptatie - landbouw - tuinbouw - nadelige gevolgen - onbedoelde effecten - scenario-analyse - climatic change - climate adaptation - agriculture - horticulture - adverse effects - nontarget effects - scenario analysis
  Deze studie heeft als doel om de effecten van klimaatverandering op de land- en tuinbouw in kaart te brengen, in de huidige situatie en voor de (midden)lange termijn (2050). Op basis daarvan worden de risico’s en kansen voor de sector geïdentificeerd en de adaptatiemaatregelen waarmee risico’s kunnen worden opvangen en kansen worden benut. De doelstelling van deze studie is het actualiseren van kwetsbaarheden, risico’s en kansen voor de Nederlandse land- en tuinbouw gerelateerd aan klimaatverandering. De beoogde uitkomsten zijn: Een concrete aanduiding van de aard en omvang kwetsbaarheid en klimaatrisico’s, Een lijst van mogelijke indicatoren voor kwetsbaarheid.
  Synthesedocument Zuidwestelijke Delta- Achtergronddocument B8
  Pelt, M. van; Popering-Verkerk, J. van; Veraart, J.A. - \ 2014
  Den Haag : Ministerie van Infrastructuur en Milieu en Ministerie van Economische Zaken - 403
  hoogwaterbeheersing - dijken - veiligheid - watervoorziening - zoet water - scenario-analyse - zuidwest-nederland - oosterschelde - westerschelde - flood control - dykes - safety - water supply - fresh water - scenario analysis - south-west netherlands - eastern scheldt - western scheldt
  De Stuurgroep Zuidwestelijke Delta werkt samen met ondernemers en maatschappelijke partijen al jaren aan één doel: een veilig, economisch aantrekkelijk en ecologisch vitaal deltagebied met voldoende zoetwater, nu en in de toekomst. De Stuurgroep heeft daarbij vier opdrachten: een langetermijn verkenning in het Deltaprogramma|Zuidwestelijke Delta, de Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer, Gebiedsontwikkeling Grevelingen en Volkerak-Zoommeer, en het Voortschrijdend Uitvoeringsprogramma. Met deze integrale Voorkeursstrategie Zuidwestelijke Delta geeft de Stuurgroep invulling aan de opdracht voor het Deltaprogramma|Zuidwestelijke Delta, met belangrijke raakvlakken met de andere sporen. De Stuurgroep biedt deze Voorkeursstrategie ten behoeve van het Deltaprogramma 2015 aan de Deltacommissaris aan en brengt haar in in de nationale Stuurgroep Deltaprogramma.
  Natuurverkenning twee jaar later : over gebruik en doorwerking van Natuurverkenning 2010-2040
  Vader, J. ; Bogaardt, M.J. - \ 2014
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 11) - 61
  natuurbeleid - natuur - perceptie - scenario-analyse - inventarisaties - nature conservation policy - nature - perception - scenario analysis - inventories
  In dit rapport staat beschreven door wie, hoe en waarvoor de Natuurverkenning 2010-2040 is gebruikt. Dit is onderzocht op basis van deskresearch en interviews. De resultaten worden gebruikt voor de volgende Natuurverkenning. De verkenning is door een brede doelgroep ontvangen en op wordt op diverse manieren gebruikt. Geïnterviewden noemen vooral het onderdeel kijkrichtingen. Kijkrichtingen zijn bruikbaar om natuur mee in te delen, elkaars beeld van natuur te begrijpen, een dialoog op gang te brengen en zelfs vastgelopen discussies mee open te breken. De Natuurverkenning wordt als legitimatie gebruikt voor het bredere denken over natuur en gebruik van natuur. De Natuurverkenning is input voor diverse (beleids)trajecten waarvan de Rijksnatuurvisie 2014 van het ministerie van Economische Zaken één van de belangrijkste is. Gebruik van de Natuurverkenning wordt door diverse factoren beïnvloed. Het interactieve proces met stakeholders, het gebruik van normatieve scenario’s en de beleidscontext zijn een aantal van de belangrijkste
  Scenario’s voor grondgebondenheid : een verkenning van de varianten binnen het wetsvoorstel Verantwoorde groei melkveehouderij
  Koeijer, T.J. de; Blokland, P.W. ; Daatselaar, C.H.G. ; Helming, J.F.M. ; Luesink, H.H. - \ 2014
  Wageningen : LEI Wageningen UR (Report / LEI 14-128) - 31
  melkveehouderij - productiegroei - groeiregulatoren - scenario-analyse - fosfaat - beleidsevaluatie - grondprijzen - dairy farming - production growth - growth regulators - scenario analysis - phosphate - policy evaluation - land prices
  De staatssecretaris van Economische Zaken (EZ) heeft op 6 november 2014 een Nota van wijziging bij het wetsvoorstel Verantwoorde groei melkveehouderij aan de Tweede Kamer verzonden. Deze nota biedt de mogelijkheid om aanvullende voorwaarden te stellen aan de mate van grondgebondenheid van bedrijven met melkvee bij groei van de fosfaatproductie. Het ministerie van EZ heeft drie varianten geformuleerd om de grondgebondenheid te bevorderen. Dit rapport presenteert een verkenning van de effecten van deze drie beleidsvarianten.
  Sustainable scenarios for the Southwest Delta based on Building with Nature strategies
  Wiersma, A. ; Tangelder, M. ; Brouwer, J. ; Abma, R. - \ 2014
  Deltares (Rapport / Deltares 1202061-000) - 118
  kustbeheer - scenario-analyse - kosten-batenanalyse - zuidwest-nederland - coastal management - scenario analysis - cost benefit analysis - south-west netherlands
  The concept of Building with Nature can be applied on a range of spatial and temporal scales: from improving the ecological value of a stretch of dyke to influencing an entire delta, and from anticipating to unwanted side effects of hard structures on the scale of years, to a multidecadal approach to dynamically reinforce the entire Dutch coast. The question therefore arose: would it be possible to design scenarios for the long-term future of the ZW Delta which make use of Building with Nature techniques on a large scale and what would this learn for possible pathways to a sustainable future?
  Delineating catch quotas for Dutch demersal fisheries: a theoretical pilot study
  Miller, D.C.M. ; Pastoors, M.A. ; Coers, A. ; Uhlmann, S.S. - \ 2014
  IJmuiden : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C081/14) - 21
  visserijbeleid - demersale visserij - quota's - bijvangst - discards - scenario-analyse - fishery policy - demersal fisheries - quotas - bycatch - discards - scenario analysis
  A reduction of unwanted catches is a key element of the Common Fisheries Policy reform proposal (EC, 2010). To achieve this, a landing obligation (or discard ban) will be introduced, prohibiting the at-sea disposal of quota-regulated species. Instead these catches shall be brought back to shore and counted against a quota, where applicable.
  Hydrological drought : characterisation and representation in large-scale models
  Huijgevoort, M.H.J. van - \ 2014
  Wageningen University. Promotor(en): Remko Uijlenhoet, co-promotor(en): Henny van Lanen. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789461739414 - 124
  hydrologie van stroomgebieden - droogte - klimaatverandering - wateropslag - scenario-analyse - modellen - europa - vs - catchment hydrology - drought - climatic change - water storage - scenario analysis - models - europe - usa
  De verwachting is dat door klimaatverandering de intensiteit van droogte zal toenemen in verschillende gebieden op de wereld. Uitkomsten van vijf hydrologische modellen in combinate met drie klimaatmodellen voor het A2 emissie scenario zijn gebruikt om effecten van klimaatverandering op hydrologische droogte te analyseren voor verschillende stroomgebieden. Droogtes en lage afvoeren (maandelijkse 20ste percentiel waarden, Q20) zijn geïdentificeerd uit de uitkomsten van de hydrologische modellen voor een historische periode (1971–2000) en een periode in de toekomst (2071–2100). De gesimuleerde lage afvoeren voor de historische periode zijn vergeleken met geobserveerde lage afvoeren van de verschillende stroomgebieden. De modelcombinaties (combinatie van een klimaatmodel en een hydrologisch model), die de beste resultaten gaven, zijn gebruikt voor verdere analyse. In koude klimaten werd een verschuiving in het hydrologische regime (de piek van sneeuwsmelt zal eerder optreden) waargenomen en een verhoging van de lage afvoeren tussen de historische periode en de periode in de toekomst. Voor aride klimaten gaven de modelcombinaties aan dat omstandigheden nog droger zullen worden in de toekomst. Voor vochtige klimaten werden zowel drogere als nattere situaties verwacht op basis van de modelcombinaties
  Convergentie toeslagen eerste pijler GLB in Nederland, 2014-2019
  Terluin, I.J. ; Jager, J.H. ; Jongeneel, R.A. - \ 2014
  Den Haag : LEI Wageningen UR (LEI report 2014-001) - ISBN 9789086156696 - 56
  gemeenschappelijk landbouwbeleid - financieel landbouwbeleid - ondersteunende maatregelen - subsidies - scenario-analyse - cap - agricultural financial policy - support measures - subsidies - scenario analysis
  In deze studie wordt een analyse gemaakt van de veranderingen in de omvang van de toeslagen uit de Eerste Pijler van het GLB op Nederlandse landbouwbedrijven tussen 2014 en 2019, die het gevolg zijn van de overgang van het historisch naar het regionaal model. Die overgang kan op verschillende manieren worden geregeld. Daarvoor gebruiken we in deze studie zes scenario's/varianten.
  Assessing climate change and associated socio-economic scenarios for arable farming in the Netherlands: An application of benchmarking and bio-economic farm modelling
  Kanellopoulos, A. ; Reidsma, P. ; Wolf, J. ; Ittersum, M.K. van - \ 2014
  European Journal of Agronomy 52 (2014)Part A. - ISSN 1161-0301 - p. 69 - 80.
  akkerbouw - klimaatverandering - opbrengsten - groeimodellen - scenario-analyse - alternatieve landbouw - arable farming - climatic change - yields - growth models - scenario analysis - alternative farming - agricultural land-use - integrated assessment - european-community - future - crop - efficiency - impacts - systems
  Future farming systems are challenged to adapt to the changing socio-economic and bio-physical environment in order to remain competitive and to meet the increasing requirements for food and fibres. The scientific challenge is to evaluate the consequences of predefined scenarios, identify current “best” practices and explore future adaptation strategies at farm level. The objective of this article is to assess the impact of different climate change and socio-economic scenarios on arable farming systems in Flevoland (the Netherlands) and to explore possible adaptation strategies. Data Envelopment Analysis was used to identify these current “best” practices while bio-economic modelling was used to calculate a number of important economic and environmental indicators in scenarios for 2050. Relative differences between yields with and without climate change and technological change were simulated with a crop bio-physical model and used as a correction factors for the observed crop yields of current “best” practices. We demonstrated the capacity of the proposed methodology to explore multiple scenarios by analysing the importance of drivers of change, while accounting for variation between individual farms. It was found that farmers in Flevoland are in general technically efficient and a substantial share of the arable land is currently under profit maximization. We found that climate change increased productivity in all tested scenarios. However, the effects of different socio-economic scenarios (globalized and regionalized economies) on the economic and environmental performance of the farms were variable. Scenarios of a globalized economy where the prices of outputs were simulated to increase substantially might result in increased average gross margin and lower average (per ha) applications of crop protection and fertilizers. However, the effects might differ between different farm types. It was found that, the abolishment of sugar beet quota and changes of future prices of agricultural inputs and outputs in such socio-economic scenario (i.e. globalized economy) caused a decrease in gross margins of smaller (in terms of economic size) farms, while gross margin of larger farms increased. In scenarios where more regionalized economies and a moderate climate change are assumed, the future price ratios between inputs and outputs are shown to be the key factors for the viability of arable farms in our simulations
  De biomassabehoefte van de chemische industrie in een biobasedeconomy : inschattingen gebaseerd op drie ideaaltypische technologische scenario's
  Blaauw, Rolf ; Bos, Harriët ; Hal, Jaap van; Saygin, Değer ; Patel, Martin - \ 2013
  Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Rapport / Wageningen UR Food & Biobased Research 1376) - ISBN 9789461734891 - 22
  chemische industrie - chemie op basis van biologische grondstoffen - biobased economy - biomassa - scenario-analyse - efficiëntie - vergassing - fermentatie - biomassaconversie - chemical industry - biobased chemistry - biobased economy - biomass - scenario analysis - efficiency - gasification - fermentation - biomass conversion
  In dit rapport wordt een inschatting gemaakt van de totale toekomstige behoefte van de petrochemische industrie in Europa aan biomassa voor het maken van chemicaliën en materialen, en het genereren van de procesenergie die daarvoor nodig is. Hierbij wordt uitgegaan van de volledige overstap van nafta, de huidige grondstof van de petrochemische industrie, naar biomassa. De inschatting wordt gemaakt op basis van drie verschillende ideaaltypische scenario’s volgens fundamenteel verschillende technologische routes.
  Renesse 2050 onderscheid met het landschap en kwaliteit
  Paulissen, M.P.C.P. ; Grashof-Bokdam, C.J. ; Coninx, I. - \ 2013
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR - 44
  landgebruik - landschap - recreatie - waterbeheer - ecosysteemdiensten - klimaatverandering - scenario-analyse - zeeuwse eilanden - land use - landscape - recreation - water management - ecosystem services - climatic change - scenario analysis - zeeuwse eilanden
  Deze brochure gaat over het Renesse van de toekomst. Over belangrijke uitdagingen die op het gebied afkomen, over het unieke kustlandschap als natuurlijk kapitaal van Renesse en over slim anticiperen op de toekomst waarbij dit natuurlijk kapitaal centraal staat. De gevolgen van zeespiegelstijging voor kust van Renesse zijn naar verwachting beheersbaar bij een geïntensiveerde voortzetting van het huidige zandsuppletiebeleid tot 2050. Wel is het zaak om via de ruimtelijke inrichting Renesse en omgeving bestand te maken tegen meer en grotere weersextremen. De schaal van de badplaats en het groene buitengebied bieden hiervoor gunstige uitgangspunten.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.