Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 65

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Effectiviteit wildschadepreventie : beoordelingsmethodiek en literatuurreview
  Buij, R. ; Lammertsma, D.R. ; Melman, T.C.P. - \ 2016
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2740) - 41
  schade - beweidingsschade - wilde dieren - methodologie - schadepreventie - damage - browsing damage - wild animals - methodology - loss prevention
  Er is een methodiek opgesteld om studies naar middelen voor wildschadepreventie te kunnen beoordelen. De methodiek betreft enerzijds de wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoek en anderzijds de effectiviteit van de middelen. Naast effectiviteit van de middelen wordt ook aandacht geschonken aan aspecten als ontwikkelingsfase van het middel, aanschaf- en gebruikskosten, neveneffecten e.d. Aan de hand van deze methodiek is voor de tien belangrijkste schadesoorten in Nederland een literatuurreview gemaakt van onderzoeken naar de effectiviteit van verjagingsmiddelen. Wat betreft internationale literatuur hebben we ons beperkt tot peer-reviewed publicaties, voor Nederlands onderzoek is ook gekeken naar grijze literatuur.
  Nieuwe sluipwespen tegen turkse mot, Chrysodeixis chalcites, in paprika : Opsporen en toetsen
  Grosman, A.H. ; Bloemhard, C.M.J. - \ 2014
  Bleiswijk : Wageningen UR (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw 1306) - 44
  glastuinbouw - gewasbescherming - capsicum - paprika's - plantenplagen - chrysodeixis chalcites - sluipwespen - schadepreventie - landbouwkundig onderzoek - greenhouse horticulture - plant protection - capsicum - sweet peppers - plant pests - chrysodeixis chalcites - parasitoid wasps - loss prevention - agricultural research
  De Turkse mot, C. chalcites, geeft schade in de paprikateelt van voor- tot najaar. In het verleden werden vooral spontaan in de kas optredende bestrijders of bestrijders van verwante soorten in het onderzoek meegenomen. Dit gaf onvoldoende resultaat. Mogelijk waren deze sluipwespen niet aangepast aan het agressieve gedrag van deze rups. Dit gaf aanleiding om soorten op te sporen die zich van nature daarin gespecialiseerd hebben, in het oorspronkelijke verspreidingsgebied, o.a. in Spanje. Er zijn een eiparasiet ‘Trichogramma sp.’, een solitaire soort ‘Hyposoter didymator’ en een gregaire soort ‘Cotesia vanessae’ opgespoord. Wat betreft zoekvermogen en populatie opbouw in de kas waren ze alle drie succesvol. Voor telers is vooral een eiparasiet interessant, omdat deze de meeste schade voorkomt. Praktijkproeven zouden de goede prestaties nog moeten bevestigen.Bovendien zijn Trichogramma species makkelijk te kweken. Voor massaproductie van H. didymator en C. vanesae bestaan echter nog geen geschikte kweekmethodes. Microplitis spinolae is een nieuwkomer, opgespoord in een Nederlandse kasteelt. Deze soort maakt twee verschillenden poppen, waarvan één waarschijnlijk een overwinteringspop is. Dit maakt M. spinola interessant voor onderzoek.Chrysodeixis chalcites give damage in growing sweetpeppers from spring to autumn. In the past, especially in the greenhouse spontaneously occurring wasps or wasps of related species were included in the research programs. This gave unsatisfactory results. This may caused by wasps were not adjusted to the aggressive behavior of this caterpillar. This research was focussed to trace specialized wasp in the native area of C. chalcites, among others in Spain. Species that were found are the egg parasite ‘Trichogramma sp.’, a solitary wasp ‘Hyposoter didymator’ and a gregarious wasp ‘Cotesia Vanessa’. Regarding searching ability and population growth in the greenhouse , they were all successful. For growers primarily a egg parasite is interesting because this one avoid most of the damage. Trials in commercial greenhouses must confirm the good results.Moreover Trichogramma species are easy to rear. Unfortenately there are no suitable rearing methods yet for mass production of H. didymator and C. vanesae. Microplitis spinolae is a newcomer, detected in a Dutch greenhouse. This specie produces two different kind of pupae. Probably one to overwinter. This makes M. spinola interesting for research.
  Ventilatie sturen op CO2 kost alleen maar extra energie
  Wildschut, J. ; Lans, A.M. van der; Dijkema, M.H.G.E. - \ 2014
  BloembollenVisie 2014 (2014)298. - ISSN 1571-5558 - p. 26 - 26.
  bloembollen - opslag - kooldioxide - ventilatie - schadepreventie - landbouwkundig onderzoek - ornamental bulbs - storage - carbon dioxide - ventilation - loss prevention - agricultural research
  Bij de bewaring van bloembollen leeft de vraag sterk hoe hoog de schadedrempel voor de CO2 is. Op veel bedrijven wordt de ventilatie gestuurd op basis van het gemeten CO2-gehalte. In veel gevallen niet nodig, zo bleek uit onderzoek van PPO onder een flink aantal voorjaarsbloeiers.
  Aanzet voor keuring op Dickeya in werkbollen Delft Blue : Inventarisatie van de latente besmetting met Dickeya-soorten (agressief snot) bij uitgangsmateriaal van hyacint voor de vermeerdering
  Vreeburg, P.J.M. ; Doorn, J. van - \ 2013
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving BBF - 21
  bloembollen - dickeya - plantenziekteverwekkende bacteriën - aantasting - besmetting - tests - hyacinthus - schadepreventie - bollen - cultivars - ornamental bulbs - dickeya - plant pathogenic bacteria - infestation - contamination - tests - hyacinthus - loss prevention - bulbs - cultivars
  Hyacint ondervindt jaarlijks zeer veel schade door agressief snot, veroorzaakt door de bacteriesoort Dickeya. Er worden inmiddels door de bedrijven veel maatregelen genomen om de schade te beperken. Een van de maatregelen is uitgaan van werkbollen die vrij zijn van een besmetting met Dickeya. Het is echter niet bekend welk percentage besmetting in de werkbollen aanwezig is. Om een goed beeld van de besmetting te krijgen is gekozen om alle werkbollenpartijen van de veel geteelde gevoelige cultivar Delft Blue te laten toetsen op aanwezigheid van Dickeya middels de DNA-toets die beschikbaar is bij de NAK Agro. Delft Blue is een Dickeya-gevoelige cultivar, waarvan zowel werkbollen door werkbollentelers worden geteeld als door telers die de werkbollen alleen zelf gebruiken.
  Risicoanalyse van Q-organismen in de glastuinbouw
  Asseldonk, M.A.P.M. van; Breukers, M.L.H. ; Benninga, J. ; Bremmer, J. ; Hennen, W.H.G.J. ; Slobbe, R.B. - \ 2012
  Den Haag : LEI Wageningen UR (LEI-rapport : Onderzoeksveld Markt & ketens ) - ISBN 9789086155361 - 74
  plantenziekten - quarantaine organismen - verzekering - kwantitatieve analyse - glastuinbouw - kwekers - sierteelt - fytosanitair beleid - schadepreventie - plant diseases - quarantine organisms - insurance - quantitative analysis - greenhouse horticulture - growers - ornamental horticulture - phytosanitary policies - loss prevention
  Een plantgezondheidsfonds of verzekering voor ondernemers kan ondernemers aansporen om het risico te verminderen op q-organismen, oftewel quarantaine(waardige) organismen. Het LEI maakte een model om de premies voor een dergelijk fonds te berekenen. Met behulp van een kwantitatieve analyse is een viertal Q-organismen, Tomatengeelkrulbladvirus, aardappelspindelknolviroïde (PSTVd), Thrips palmi en Clavibacter in kaart gebracht.
  Weerbaar substraat: Opstellen matrix: Bouwstenen voor weerbaar telen
  Wurff, A.W.G. van der; Blok, C. ; Janse, J. ; Messelink, G.J. ; Hofland-Zijlstra, J.D. ; Driever, S.M. ; Staaij, M. van der; Postma, J. ; Wubben, J. ; Vaate, J. Bij de; Holtman, W. ; Oppedijk, B. - \ 2011
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1119) - 90
  cultuurmethoden - teelt onder bescherming - substraten - alternatieve methoden - schadepreventie - plagenbestrijding - glastuinbouw - nederland - cultural methods - protected cultivation - substrates - alternative methods - loss prevention - pest control - greenhouse horticulture - netherlands
  Abstract The greenhouse horticulture sector is looking for new plant protection methods such as “resilient cultivation”. The means that are used in practice are summarized by composts, microorganisms, extracts and nutrients. Resilient cultivation provides perspective based on the basis of both scientific literature and practical experience of growers. It is not always a given effect, but growers are pleased with additives such as especially within a concept approach which includes a water treatment, and the use of compost or compost tea and seaweed or algae. However, major issues exist such as legal authority, knowledge about optimal conditions, homogeneity in composition and durability and shelf life of products. Application of bacterial and fungal preparations for soil cultivation is mainly an expected value when added to planting material or with supporting materials. Also, the efficacy of agents against diseases and pests is a big question mark, because there are no fast methods to assess their effects. In nature it is usually a stack of mechanisms responsible for a drastic reduction in damage to the plant. In addition, as well with respect to an increased probability that a treatment is decisive, it is advisable to use a concept approach that utilizes different mechanisms.
  Nieuw poolfust Utilysys levert hele sector geld op (onderzoek Henk Gude)
  Dwarswaard, A. ; Gude, H. - \ 2011
  BloembollenVisie 2011 (2011)216. - ISSN 1571-5558 - p. 54 - 54.
  kratten - vervoerskwaliteit - bloembollen - schadepreventie - kostenbeheersing - kwaliteitszorg - crates - transporting quality - ornamental bulbs - loss prevention - cost control - quality management
  Na een zorgvuldige voorbereiding werd op 31 maart 2011 onder de naam Utilysys een nieuwe krat voor de bloembollen- en vasteplantensector gepresenteerd. Geen gewoon fust, maar een poolfust, bestemd voor het transport van de ene naar de andere partij. De voordelen werden tijdens de officiële presentatie uit de doeken gedaan. Niet alleen aan kosten kan er fors worden bespaard, maar ook op kwaliteitsgebied, omdat er minder hoeft te worden omgestort.
  Najaarskaalslag of winterrust
  Langerak, E. ; Hop, M.E.C.M. ; Noordam, F. ; Dalfsen, P. van - \ 2010
  Tuin en Landschap 32 (2010)25. - ISSN 0165-3350 - p. 34 - 36.
  winterafsterving - winter - kaalslag - soortendiversiteit - plantenziekten - schadepreventie - groenbeheer - openbaar groen - functietheorie - winter kill - winter - clear felling - species diversity - plant diseases - loss prevention - management of urban green areas - public green areas - theory of functions
  Alle vaste planten afknippen en het laatste uit de border blazen. Dat is wat veel hoveniers tijdens de najaarsbeurt doen. Toch zijn er goede redenen om afgestorven delen van planten juist laten staan. Of te laten liggen.
  Muskusrattenbestrijding kan anders
  Drees, M. - \ 2010
  Nature Today 2010 (2010)08-05.
  ondatra zibethicus - knaagdierenbestrijding - bestrijdingsmethoden - nadelige gevolgen - schadepreventie - alternatieve methoden - ondatra zibethicus - rodent control - control methods - adverse effects - loss prevention - alternative methods
  De huidige strategie van muskusrattenbestrijding heeft veel nadelen, onder andere voor de natuur. Er zijn alternatieven voor de huidige wijze van bestrijding, maar daar is weinig veldonderzoek naar gedaan. Hoogste tijd dus voor experimenten. Zo bleek tijdens het muskusrattensymposium dat de Zoogdiervereniging onlangs organiseerde.
  Emissie van gewasbeschermingsmiddelen hoofdzakelijk via het waterspoor
  Beerling, E.A.M. - \ 2010
  pesticiden - uitspoelen - drainagewater - schadepreventie - milieubescherming - duurzaamheid (sustainability) - glastuinbouw - pesticides - leaching - drainage water - loss prevention - environmental protection - sustainability - greenhouse horticulture
  Poster over hoe telers emissie van gewasbeschermingsmiddelen kunnen voorkomen.
  Ziekten en plagen in paprika = Diseases and pests in pepper = Chorób i szkodników w uprawie papryki = Hastaliklari ve zararlilari tanima
  Wageningen UR Glastuinbouw, - \ 2009
  gewasbescherming - paprika's - vruchtgroenten - glastuinbouw - schadepreventie - plagen - virusziekten - schimmelziekten - plant protection - sweet peppers - fruit vegetables - greenhouse horticulture - loss prevention - pests - viral diseases - fungal diseases
  Afbeeldingen met uitleg in verschillende talen. Het doel is de buitenlandse werknemers ziekten en plagen in paprikagewas te laten herkennen om verdere schade te voorkomen.
  Review of the spatial and temporal distribution by life stage for 19 North Sea fish species
  Teal, L.R. ; Hal, R. van; Damme, C.J.G. van; Bolle, L.J. ; Hofstede, R. ter - \ 2009
  IJmuiden : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C126/09) - 118
  visserijbeheer - geluidsniveaumeters - gehoor - schadepreventie - zwemblaas - ontwrichting - milieueffect - geluiden - visserijbiologie - fishery management - sound level meters - hearing - loss prevention - swim bladder - disruption - environmental impact - sounds - fishery biology
  Considering the increase in human activity in the North Sea, particularly cargo shipping and the rapidly expanding construction and operation of oil platforms and wind farms, as well as the continued use of the area for military purposes, fisheries and sand extraction, there is a growing concern about the potentially harmful impacts of such anthropogenic activities on marine life. Particular concerns have been raised about the effect of loud impulse sounds and high noise levels, which may affect marine animal life in different ways: habitat use, such as feeding and migration, and reproduction patterns may be disturbed. In the extreme case animals may suffer from sub-lethal or lethal physical damage such as hearing loss and disrupted swim ladders. Knowledge of the spatial distribution and seasonal patterns in the presence of different life stages of marine species is therefore critical for assessing to what extent the dispersion of marine life overlaps with the distribution of human activities and for estimating how potentially harmful impacts can be mitigated both spatially and temporally. The aim of this desk study is consequently to provide a concise overview of existing information on seasonal patterns in the dispersion of fish species in the North Sea, in particular by highlighting the knowledge gaps.
  Verticillium in laanbomen en rozen onderzocht
  Sluis, B.J. van der; Smits, A.P. ; Korthals, G.W. ; Visser, J.H.M. - \ 2009
  De Boomkwekerij 22 (2009)34. - ISSN 0923-2443 - p. 8 - 8.
  boomkwekerijen - boomteelt - straatbomen - houtachtige planten als sierplanten - verticillium dahliae - rozen - rosaceae - bodemschimmels - ziektepreventie - schadepreventie - forest nurseries - arboriculture - street trees - ornamental woody plants - verticillium dahliae - roses - rosaceae - soil fungi - disease prevention - loss prevention
  Verticillium kost de sector jaarlijks miljoenen. Alle reden om uitgebreid onderzoek te doen naar deze bodemschimmel
  Vitale potplanten in lange (multi-modale) distributieketens
  Boerrigter, H.A.M. - \ 2008
  Wageningen : Agrotechnology and Food Sciences Group - 17
  potplanten - sierteelt - plantmateriaal - gewasproductie - klimaatfactoren - mediterraan klimaat - logistiek - gewassen, groeifasen - risicofactoren - schadepreventie - pot plants - ornamental horticulture - planting stock - crop production - climatic factors - mediterranean climate - logistics - crop growth stage - risk factors - loss prevention
  Zowel in de potplantenvoorzieningsketen als in de logistiek zijn verschuivingen gaande. Steeds meer worden in zuidelijke landen (Centraal Amerika, Verre Oosten) zogenaamde “pre-finished products” geproduceerd. Na (zeecontainer)vervoer naar Nederland worden deze planten in Nederlandse kassen verder geteeld tot ze aan de gestelde specifieke markteisen voldoen (waardetoevoeging). Deze werkwijze levert (kosten)voordelen op voor alle betrokken ketendeelnemers en is bovendien duurzaam door de verkorte teeltperiode. Het doel van deze inventariserende studie is om vast te stellen of bedrijven inderdaad problemen ondervinden bij de distributie van potplanten, wat de aard van deze problemen is en bij welke productsoorten en distributiekanalen dit aan de orde is. Tevens wordt gevraagd of men verder onderzoek naar verbetering van de distributiecondities voor potplanten noodzakelijk/gewenst acht en in welke mate de bedrijven in dat eventuele onderzoek willen participeren.
  Bastscheuren in laanbomen
  Sluis, B.J. van der - \ 2008
  straatbomen - boomkwekerijen - scheur - schors, bomen - landbouwkundig onderzoek - schadepreventie - street trees - forest nurseries - rupture - bark - agricultural research - loss prevention
  Powerpointpresentatie over bastscheuren in laanbomen. Doel van het onderzoek is dat openspringende bast steeds vaker optreedt in de teelt van zware laanbomen en Bomen met bastscheuren onverkoopbaa rzijn en vormen daarmee een economische schadepost.
  Zo voorkom je beschadiging van bloembollen : telen met toekomst
  PPO Bomen-bollen, ; Kool, S.A.M. de - \ 2008
  Lelystad : Telen met toekomst - 4
  bloembollen - gewasbescherming - beschadigingen - monsters - schadepreventie - ornamental bulbs - plant protection - injuries - samples - loss prevention
  De Schade Check is een hulpmiddel waarmee nagegaan kan worden waar tijdens de verwerking schade aan de bollen ontstaat. Door monsters te nemen op verschillende momenten tijdens de verwerking wordt zichtbaar waar de bollen het meest beschadigen. Met tips om beschadiging te voorkomen
  Verwerking hyacinten veroorzaakt meer schade dan verwacht
  Vreeburg, P.J.M. ; Korsuize, C.A. - \ 2008
  BloembollenVisie (2008)143. - ISSN 1571-5558 - p. 30 - 31.
  hyacinthus - bollen - schadepreventie - verwerking - plantenziekten - landbouwkundig onderzoek - bloembollen - hyacinthus - bulbs - loss prevention - processing - plant diseases - agricultural research - ornamental bulbs
  Wetsvoorstel Informatie-uitwisseling kabels en leidingen
  Oort, P.A.J. van - \ 2006
  Geo-Info 3 (2006)10. - ISSN 1572-5464 - p. 420 - 425.
  kabels - goten - pijpleidingen - schade - schadepreventie - wetgeving - ondergrondse constructies - informatiesystemen - Nederland - cables - ducts - pipelines - damage - loss prevention - legislation - underground structures - information systems - Netherlands
  Graafschade is schade aan ondergrondse kabels en leidingen als gevolg van graafwerkzaamheden. Een nieuw wetsvoorstel beoogt deze schade te beperken. In een promotie-onderzoek stelde de auteur de gevolgen van kwaliteit van geo-informatie aan de orde. Dit artikel geeft een algemeen overzicht bij dit wetsvoorstel: in een achttal vragen komem zowel de problematiek als de gevolgen aan de orde
  Reductie productverlies in de gesneden groenteketen : AKK project ACD-02.020
  Vernede, R. - \ 2005
  Wageningen : Agrotechnology & Food Innovations - 25
  groenten - bederfelijke producten - verliezen - schadepreventie - houdbaarheid (kwaliteit) - voedselketens - ketenmanagement - vegetables - perishable products - losses - loss prevention - keeping quality - food chains - supply chain management
  Coalitievorming beperken derving van versproducten in de agroketen : enquête resultaten
  Pegge, S.M. ; Dijke, I. van; Timmermans, A.J.M. - \ 2004
  onbekend : Agrotechnology & Food Sciences Group (Rapport / Wageningen UR, Agrotechnology & Food Innovations 285) - ISBN 9789067548502 - 20
  verse producten - bederfelijke producten - verliezen - schadepreventie - samenwerking - marketing voor de detailhandel - kosten - besparingen - ketenmanagement - fresh products - perishable products - losses - loss prevention - cooperation - retail marketing - costs - savings - supply chain management
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.