Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 4 / 4

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Verkenning kansen schelpdierkweek Veerse Meer
  Smaal, A.C. ; Kamermans, P. ; Tangelder, M. ; Wijsman, J.W.M. - \ 2014
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C139/14) - 23
  schaal- en schelpdierenvisserij - schaal- en schelpdierenteelt - veerse meer - waterbeweging - waterkwaliteit - mossels - kokkels - schelpen - oesters - shellfish fisheries - shellfish culture - veerse meer - water motion - water quality - mussels - clams - shells - oysters
  In dit rapport wordt ingegaan op de vraag naar de mogelijkheden voor schelpdiervisserij en/of - kweek in het Veerse Meer en waar deze activiteiten vanuit het huidige ruimtegebruik mogelijk zijn. Daartoe is op basis van bestaande informatie een overzicht gegeven van de randvoorwaarden voor schelpdierkweek en de ruimte die er binnen de randvoorwaarden te vinden is. De randvoorwaarden en kansen zijn getoetst aan de ervaringen die inmiddels met schelpdierkweek in het Veerse Meer zijn opgedaan. Sinds de aanleg van een doorlaatmiddel in de Zandkreekdam (Katse Heule) is de waterbeweging en de waterkwaliteit van het Veerse Meer dusdanig verbeterd dat er schelpdierkweek mogelijk is, hetgeen blijkt uit diverse pilot studies.
  Verkenning mogelijkheden voor verwijderen Japanse oesters in recreatiezones Grevelingenmeer
  Wijsman, J.W.M. ; Perdon, K.J. ; Mesel, I.G. de - \ 2010
  Yerseke : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES C051/10) - 25
  recreatiegebieden - bezoekers - wonden - oesters - schelpen - verwijdering - grevelingen - effecten - amenity and recreation areas - visitors - wounds - oysters - shells - removal - grevelingen - effects
  De wildgroei van oesters in de recreatiegebieden van het Grevelingenmeer leidt tot overlast voor surfers en badgasten die zich regelmatig verwonden aan de scherpe schelpen. In dit onderzoek is er gekeken naar de mogelijkheden die er zijn om oesters te verwijderen uit de recreatiezones bij de Brouwersdam (Kabbelaarsbank, De Punt en Westrepart).
  Schelpenbanken als ecotoop; de fauna van schelpenbanken in de Waddenzee
  Dankers, N.M.J.A. ; Moorsel, G. van - \ 2001
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 202) - 66
  mollusca - schelpen - biotopen - biogeografie - waddenzee - mollusca - shells - biotopes - biogeography - wadden sea
  In de Waddenzee worden al eeuwen schelpen gewonnen voor schelpkalkbereiding en meer recentelijk voor de bereiding van grit voor pluimvee en (sier)vogels, en verharding van paden. Omdat niet duidelijk was of uitbreiding van de winning duurzaam is werd als vervolg op een milieueffectrapportage een onderzoek uitgevoerd naar de productie van schelpen. Omdat winning van schelpen wellicht negatieve ecologische effecten zou kunnen hebben, werd winning verboden in de oostelijke Waddenzee. Tevens werd onderzoek gestart naar het potentiële belang van schelpenbanken als hard substraat voor de ontwikkeling van een voor dat ecotoop typische flora en fauna. Deze rapportage behandelt de resultaten van dat onderzoek, dat uitgevoerd werd als samenwerkingsverband tussen Alterra en Bureau Waardenburg.
  Recent shells from Java
  Oostingh, C.H. - \ 1923
  Wageningen : Veenman (Mededeelingen van de Landbouwhoogeschool en van de daaraan verbonden instituten vol. 26, paper 3)
  schelpen - mollusca - java - nederlands indië - shells - mollusca - java - netherlands east indies
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.