Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 20

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Risicobeoordeling schapenscheren en schapenwol voor mens en dier in de Nederlandse wolproductieketen
  Elbers, A.R.W. ; Roest, H.I.J. ; Zijderveld, F.G. van - \ 2009
  Lelystad : Wageningen UR, Centraal Veterinair Instituut - 23
  schapenhouderij - wolproductie - wol - scheren - infectieziekten - risicoschatting - ziektedistributie - mens-dier relaties - maatregelen - sheep farming - wool production - wool - shearing - infectious diseases - risk assessment - disease distribution - human-animal relationships - measures
  Het doel van dit onderzoek is een risicobeoordeling van de microbiologische risico's voor mens en dier van het schapenscheren, transport en het bewerken van schapenwol in de wolproductieketen in Nederland, inclusief de opties voor eventueel noodzakelijke risicoreducerende maatregelen. De VWA wilde de volgende vragen beantwoord hebben: 1. Welke microbiologische gevaren vormen in Nederland een risico voor infectie van en verspreiding onder mensen en dieren naar aanleiding van directe en indirecte contacten met het product wol in de wolproductieketen? 2. Kunt u deze microbiologische risico's in prioritaire volgorde plaatsen (kwalitatieve of indien mogelijk semikwantitatieve risicobeoordeling)? 3. Als er risico's aanwezig zijn, die op basis van een expertmening niet verwaarloosbaar klein zijn, welke risicoreducerende maatregelen kunnen mogelijk worden toegepast in de productieketen en op welk moment?
  Schroeien of scheren? Ontharen van uier veroorzaakt amper stress
  Ybema, A.S. ; Sinnige, P.A. ; Beerda, B. ; Tol, P.P.J. van der - \ 2005
  Veeteelt 22 (2005)15. - ISSN 0168-7565 - p. 10 - 12.
  melkvee - melkkoeien - scheren - uiers - dierenwelzijn - dierverzorging - dairy cattle - dairy cows - shearing - udders - animal welfare - care of animals
  Om te voorkomen dat koeienuiers vervuilen met aanklevende mest verwijderen veel veehouders het haar van de uiers. De bekende werkwijze is scheren, vrij nieuw is het wegschroeien van uierhaar. Studenten van het Van Hall Instituut inventariseerden, in samenwerking met onderzoekers van ASG, de diervriendelijkheid van deze methoden
  Benutting van het afvalwater van een melkveebedrijf voor het spoelen van de mestgangen : een orienterend onderzoek = Use of waste water from a dairy farm for flushing alleys : a preliminary research
  Kroodsma, W. ; Bleijenberg, R. ; Lent, A.J.H. van - \ 1996
  Wageningen : IMAG-DLO (Rapport / Dienst Landbouwkundig Onderzoek, Instituut voor Milieu- en Agritechniek 96-09) - ISBN 9789054061458 - 16
  landbouw - schoonmaken - schoonmaakgereedschap - melkvee - melkveehouderij - uitrusting - rioolwater - scheren - stallen - wassen (activiteit) - afvalwater - agriculture - cleaning - cleaning equipment - dairy cattle - dairy farming - equipment - sewage - shearing - stalls - washing - waste water
  Desinfectie van bedrijfsvreemd materiaal door blootstelling aan UV-C
  Roelofs, P.F.M.M. - \ 1996
  Rosmalen : Praktijkonderzoek varkenshouderij (Proefverslag / Praktijkonderzoek Varkenshouderij P1.166) - 28
  uitrusting - schoonmaken - wassen (activiteit) - scheren - stallen - varkensstallen - woningen - desinfectie - ontsmettingsmiddelen - steriliseren - ultraviolette straling - equipment - cleaning - washing - shearing - stalls - pig housing - dwellings - disinfection - disinfectants - sterilizing - ultraviolet radiation
  Waterverbruik schoonspuiten melkstallen
  Verstappen-Boerekamp, J.A.M. ; Wolters, G.M.V.H. - \ 1996
  Lelystad : Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (Publicatie / Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR) 114) - 17
  melkmachines - melkstandinrichtingen - uitrusting - schoonmaken - wassen (activiteit) - scheren - hergebruik van water - schadepreventie - milking machines - milking parlours - equipment - cleaning - washing - shearing - water reuse - loss prevention
  In deze publicatie wordt het onderzoek naar het waterverbruik en de gebruikte methodiek voor het schoonspuiten van de melkstal beschreven en de mogelijkheden die er zijn om het waterverbruik te verminderen.
  Reductie ammoniakemissie door stalen roostervloer
  Kant, P.P.H. - \ 1996
  Lelystad : Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (Publicatie / Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR) 110) - 20
  luchtverontreiniging - ammoniak - emissie - vervluchtiging - rundvee - uitrusting - schoonmaken - wassen (activiteit) - scheren - air pollution - ammonia - emission - volatilization - cattle - equipment - cleaning - washing - shearing
  De roosterelementen hadden een doorlaat van 52,5 %. De dieren liepen voorzichtiger dan normaal op de betonnen roosters. De stalen roosters reduceerden de ammoniak-emissie met 52 % in vergelijking met de betonnen roosters.
  Rubber trekker zorgt voor minder water bij schoonspuiten melkstal
  Verstappen-Boerekamp, J.A.M. - \ 1996
  Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 9 (1996)3. - ISSN 1386-8470 - p. 26 - 28.
  schoonmaken - uitrusting - schadepreventie - melkstandinrichtingen - scheren - wassen (activiteit) - watergebruik - cleaning - equipment - loss prevention - milking parlours - shearing - washing - water use
  Een eenvoudige manier om water te besparen is gebruik van een rubber trekker vóórdat wordt schoongespoten.
  De urease - activiteit en de ammoniakemissie in varkensstallen met een mestschuifsysteem onder de roostervloer = Urease activity and ammonia emission in piggeries with a manure-scraper system below the slatted floor
  Elzing, A. ; Commissaris, A.C.H.M. ; Oosthoek, J. - \ 1995
  Wageningen : IMAG-DLO (Rapport / Instituut voor Milieu- en Agritechniek 94-34) - ISBN 9789054061007 - 48
  luchtverontreiniging - ammoniak - schoonmaken - schoonmaakgereedschap - emissie - enzymen - uitrusting - fermentatie - vloeren - roostervloeren - varkensstallen - scheren - stallen - vervluchtiging - wassen (activiteit) - air pollution - ammonia - cleaning - cleaning equipment - emission - enzymes - equipment - fermentation - floors - grid floors - pig housing - shearing - stalls - volatilization - washing
  Inrichting afdeling heeft invloed op reinigbaarheid
  Roelofs, P. ; Plagge, G. - \ 1995
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 9 (1995)4. - ISSN 1382-0346 - p. 8 - 10.
  huisvesting, dieren - schoonmaken - uitrusting - vloeren - roostervloeren - hygiëne - varkensstallen - varkens - scheren - stallen - wassen (activiteit) - water - watervoorziening - watergebruik - arbeidskunde - waterzuivering - animal housing - cleaning - equipment - floors - grid floors - hygiene - pig housing - pigs - shearing - stalls - washing - water - water supply - water use - work study - water treatment
  Onderzoek op het Varkensproefbedrijf te Raalte toont aan dat de inrichting van stallen de reinigbaarheid beonvloedt. Werktijd, waterverbruik en hygiëne kunnen verbeteren als bij bouw of renovatie rekening wordt gehouden met reinigbaarheid.
  Invloed mestspleet en roosteruitvoering op hokbevuiling en kreupelheid
  Vrielink, M. - \ 1995
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 9 (1995)3. - ISSN 1382-0346 - p. 17 - 17.
  huisvesting, dieren - botziekten - schoonmaken - uitrusting - vloeren - roostervloeren - hygiëne - varkens - scheren - stallen - diergeneeskunde - wassen (activiteit) - animal housing - bone diseases - cleaning - equipment - floors - grid floors - hygiene - pigs - shearing - stalls - veterinary science - washing
  Een mestspleet heeft geen invloed op het aantal vleesvarkens met kreupelheid. Verder blijkt bij een mestspleet minder hokbevuiling op te treden. Metalen roosters geven duidelijk minder hokbevuiling dan betonroosters.
  Verbouw biggenopfokstal (1)
  Altena, H. - \ 1995
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 9 (1995)2. - ISSN 1382-0346 - p. 2 - 3.
  schoonmaken - uitrusting - kraamstallen - vloeren - roostervloeren - bedrijfsvoering - nederland - biggen - varkens - scheren - stallen - duurzaamheid (sustainability) - wassen (activiteit) - cleaning - equipment - farrowing houses - floors - grid floors - management - netherlands - piglets - pigs - shearing - stalls - sustainability - washing
  In de biggenopfokstal op het Varkensproefbedrijf in Raalte worden vijf afdelingen verbouwd. De opzet hierbij is om tegen minimale kosten het Groen Label te verkrijgen.
  Mechanisatiemogelijkheden bij diepstrooiselsystemen in varkensstallen
  Maljaars, J.M. ; Vermeulen, G.D. ; Sprong, M.C. - \ 1995
  Wageningen : IMAG-DLO - ISBN 9789054061151 - 50
  schoonmaken - schoonmaakgereedschap - uitrusting - ligstro - varkensstallen - scheren - wassen (activiteit) - cleaning - cleaning equipment - equipment - litter - pig housing - shearing - washing
  Scheren van ooien
  Boer, J. de - \ 1994
  Lelystad : Proefstation voor de Rundveehouderij, Schapenhouderij enPaardenhouderij (Publikatie / Proefstation voor de Rundveehouderij, Schapenhouderij en Paardenhouderij 93) - 19
  vacht - scheren - ooien - coat - shearing - ewes
  In Nederland waren tot op heden geen proeven in bedrijfsverband gedaan met het wel of niet scheren van ooien tijdens de dracht. Het PR is daarom in 1990 gestart met een onderzoek naar het al dan niet scheren van ooien op ca. 8 weken voor het lammen.
  De invloed van inweekmethode, waterdruk, debiet en nozzle op het waterverbruik en werktijd voor het reinigen van varkensstallen met een hogedrukreiniger
  Roelofs, P.F.M.M. ; Hoofs, A.I.J. ; Binnendijk, G.P. - \ 1993
  Rosmalen : Praktijkonderzoek varkenshouderij (Proefverslag / Proefstation voor de Varkenshouderij P1.103) - 48
  huisvesting, dieren - schoonmaken - schoonmaakgereedschap - uitrusting - hygiëne - varkensstallen - scheren - wassen (activiteit) - animal housing - cleaning - cleaning equipment - equipment - hygiene - pig housing - shearing - washing
  Bedrijfsinpasbaarheid van biowassers
  Sande-Schellekens, A. van de; Backus, G. - \ 1993
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 7 (1993)3. - ISSN 1382-0346 - p. 5 - 8.
  luchtverontreiniging - ammoniak - dierlijke meststoffen - biologische filtratie - schoonmaken - emissie - uitrusting - filters - innovaties - modernisering - varkensstallen - varkens - scheren - drijfmest - vervluchtiging - wassen (activiteit) - afvalwaterbehandeling - waterzuivering - air pollution - ammonia - animal manures - biological filtration - cleaning - emission - equipment - filters - innovations - modernization - pig housing - pigs - shearing - slurries - volatilization - washing - waste water treatment - water treatment
  Resultaten van een 2-jarig praktijkonderzoek met drie typen biowassers
  Biowassers in PROPRO
  Backus, G. ; Sande-Schellekens, A. van de; Roelofs, P. - \ 1992
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 6 (1992)1. - ISSN 1382-0346 - p. 2 - 6.
  ammoniak - dierlijke meststoffen - biologische filtratie - gebouwen - schoonmaken - milieubeheersing - uitrusting - filters - varkensstallen - scheren - drijfmest - ventilatie - wassen (activiteit) - afvalwaterbehandeling - waterzuivering - ammonia - animal manures - biological filtration - buildings - cleaning - environmental control - equipment - filters - pig housing - shearing - slurries - ventilation - washing - waste water treatment - water treatment
  Uit de eerste resultaten van PROPRO, blijkt dat het rendement van biowassers hoog is. De hoeveelheid spuiwater is echter een probleem. Bovendien verandert er niets aan de leef- en werkomstandigheden van dier en mens in de stal.
  Winterscheren lijkt aantrekkelijk
  Boer, J. de - \ 1992
  Praktijkonderzoek / Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR), Waiboerhoeve 5 (1992)1. - ISSN 0921-8874 - p. 33 - 35.
  dierhouderij - vacht - bedrijfsresultaten in de landbouw - geiten - productiviteit - rentabiliteit - scheren - schapen - animal husbandry - coat - farm results - goats - productivity - profitability - shearing - sheep
  Uit praktijkproeven blijkt dat ooien, als ze geschoren worden op ongeveer 8 weken voor het werpen, zwaardere lammeren brengen.
  Verslag van studiereis naar rundveebedrijven met spoelsystemen in U.S.A.
  Kroodsma, W. - \ 1991
  Wageningen : IMAG (IMAG-nota / Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen P 91-17) - 18
  schoonmaken - schoonmaakgereedschap - huisvesting van koeien - uitrusting - scheren - stallen - wassen (activiteit) - vs - reisverslagen - cleaning - cleaning equipment - cow housing - equipment - shearing - stalls - washing - usa - travel reports
  Het scheren van ooien in de laatste fase van de dracht : een verslag van drie voederproeven = Effect of shearing pregnant Flevolander ewes : three feeding trials
  Everts, H. ; Kuiper, H. ; Garssen, G.J. - \ 1989
  Lelystad : I.V.V.O. (Rapport / Instituut voor Veevoedingsonderzoek no. 199) - 27
  zwangerschap - ooien - diervoedering - voer - vacht - scheren - pregnancy - ewes - animal feeding - feeds - coat - shearing
  Voederproeven zijn uitgevoerd om het effect van scheren op ongeveer 8 weken voor het werpen bij Flevolander ooien te onderzoeken, die in maart of mei werpen. Hierbij waren de ruwvoeropname, het geboortegewicht van de lammeren, het gewicht van de ooien en een aantal bloedparameters de voornaamste kenmerken
  Merkenonderzoek hogedrukreinigers = Series test of high-pressure cleaners
  Reinhard, H. ; Verkaik, A.P. - \ 1978
  Wageningen : IMAG (Publikatie / Instituut voor mechanisatie, arbeid en gebouwen no. 88, 122)
  schoonmaken - uitrusting - scheren - wassen (activiteit) - cleaning - equipment - shearing - washing
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.