Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 8 / 8

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==schoolvakken
Check title to add to marked list
Pollution stinks! Young adolescents' perceptions of nature and environmental issues with implications for education in urban settings.
Wals, A.E.J. - \ 1994
De Lier : Academic Book Center - ISBN 9789054780151 - 242
lerarenopleidingen - onderwijzen - milieueducatie - samenleving - interacties - adolescenten - milieu - verontreinigende stoffen - verontreiniging - nadelige gevolgen - schoolvakken - natuur - educational courses - teaching - environmental education - society - interactions - adolescents - environment - pollutants - pollution - adverse effects - subjects - nature
Landbouwhuishoudleraressen van dorp tot dorp, 1909-1940.
Burg, M.P.M. van der - \ 1989
In: Vrouwen van het land : anderhalve eeuw plattelandsvrouwen in Nederland / Backerra, F., Flapper, L., Hobbelink, A., - p. 129 - 151.
onderwijs - lerarenopleidingen - boeren - geschiedenis - huishoudkunde - huishoudonderwijs - vrije tijd - nederland - sociale klassen - onderwijzen - opleiding - vrouwen - schoolvakken - education - educational courses - farmers - history - home economics - home economics education - leisure - netherlands - social classes - teaching - training - women - subjects
Het artikel is gebaseerd op het boek van M. van der Burg, Een half miljoen boerinnen in de klas : landbouwhuishoudonderwijs vanaf 1909. Heerlen, 1988
Agrarisch cursusonderwijs: achtergronden en deelname
Bijlmakers, L.A. ; Meijers, J.L. - \ 1989
Wageningen (Agrarisch Onderwijskundige Reeks ) - ISBN 9789071234118 - 191
lerarenopleidingen - scholingscursussen - agrarisch onderwijs - onderwijzen - landbouw - nederland - schoolvakken - educational courses - training courses - agricultural education - teaching - agriculture - netherlands - subjects
Dit eindrapport van het onderzoeksproject "Agrarisch cursusonderwijs" bestaat uit 2 delen: het 1e bevat een overzicht van de organisatorische en uitvoeringsaspecten van het Nederlandse stelsel van agrarisch cursusonderwijs met suggesties voor verbeteringen, en in het 2e deel wordt het onderzoeksresultaat weergegeven naar de wijze, waarop agrariers in Gelderland aan agrarische cursussen en andere leeractiviteiten deelnemen
Milieuvoorlichting: model voor een planmatige voorbereiding.
Meegeren, P. van - \ 1989
Meppel/Amsterdam : Boom - ISBN 9789060099001 - 153
lerarenopleidingen - milieueducatie - voorlichting - informatiediensten - methodologie - modellen - natuurlijke historie - natuurbescherming - planning - bescherming - onderzoek - onderwijzen - milieuwetenschappen - natuur - schoolvakken - educational courses - environmental education - extension - information services - methodology - models - natural history - nature conservation - protection - research - teaching - environmental sciences - nature - subjects
Zorg, zorgelijk, zorgwekkend?
Weeda, C.J. - \ 1987
Tijdschrift voor huishoudkunde 8 (1987)1. - ISSN 0169-1295 - p. 1 - 3.
lerarenopleidingen - huishoudkunde - huishoudonderwijs - echtelijke verhouding - mannen - relaties - onderwijzen - vrouwen - schoolvakken - educational courses - home economics - home economics education - marital interaction - men - relationships - teaching - women - subjects
Bespreking van verschillende zienswijzen m.b.t. het vak 'Verzorging' in het onderwijs
Voeding in het basisonderwijs : welke basis hebben de kinderen? : een onderzoek naar opvattingen van schoolkinderen in Amersfoort over voedsel en voeding
Maaswaal, M. van; Roorda, L. - \ 1983
Wageningen : L.H. (Rapport / Vakgroep Humane Voeding. Landbouwhogeschool no. 83-12)
basisproducten - consumenteninformatie - consumenten - consumptiepatronen - vraag - lerarenopleidingen - basisonderwijs - voedsel - voedselhygiëne - voedingsmiddelen - gezondheid - gezondheidseducatie - hygiëne - kennis - voedingstoestand - primair onderwijs - onderzoek - schoolkinderen - onderwijzen - schoolvakken - commodities - consumer information - consumers - consumption patterns - demand - educational courses - elementary education - food - food hygiene - foods - health - health education - hygiene - knowledge - nutritional state - primary education - research - school children - teaching - subjects
De doorstroming van de Nieuwe lerarenopleidingen naar de studierichting Huishoudwetenschappen
Hoog, C. de - \ 1983
Vakblad voor Huishoudkunde 4 (1983). - p. 121 - 123.
lerarenopleidingen - hoger onderwijs - huishoudkunde - huishoudonderwijs - onderwijzen - beroepsopleiding - schoolvakken - educational courses - higher education - home economics - home economics education - teaching - vocational training - subjects
Huishoudwetenschappen en werkveld: kennen we elkaar nog?
Leeuwen, H. van - \ 1983
Vakblad voor Huishoudkunde 4 (1983). - p. 69 - 72.
lerarenopleidingen - huishoudkunde - huishoudonderwijs - onderwijzen - organisatie - studie - schoolvakken - educational courses - home economics - home economics education - teaching - organization - study - subjects
Verbanden tussen huishoudwetenschappen en de praktijk
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.