Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 46

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  DIDSON observaties van gedrag van vis rond lozingspluimen
  Keeken, O.A. van; Burggraaf, D. ; Winter, H.V. ; Foekema, E.M. - \ 2011
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C079/11) - 31
  vissen - diergedrag - afvalwaterbehandelingsinstallaties - pompstations - rioolafvalwaterverwijdering - onderwaterakoestiek - nederland - vismigratie - fishes - animal behaviour - waste water treatment plants - pumping stations - sewage effluent disposal - underwater acoustics - netherlands - fish migration
  Binnen het project 'een pluim voor vismigratie’ zijn twee technieken toegepast om het gedrag van vis rond lozingspunten te onderzoeken: telemetrisch en akoestisch. Bij het telemetrisch onderzoek worden (lokaal) gevangen vissen van kleine zenders voorzien en teruggeplaatst in het water. Elke zender zend met regelmaat een uniek signaal uit dat door strategisch onder water opgestelde ontvangers kan worden opgevangen. Wanneer een signaal door meerdere ontvangers wordt opgevangen kan door middel van een kruispeiling de positie van de vis worden bepaald. Het voordeel van deze methode is dat individuele vissen voor een langere periode over een groot gebied kunnen worden gevolgd. Nadelen zijn: dat de te volgen vis vooraf een (beperkte) operatie moet ondergaan; dat het aantal individuele vissen dat kan worden gevolgd beperkt is; en dat te kleine vis niet met een zender kan worden uitgerust. Bovendien zijn de materiaalkosten (m.n. de zenders) van dit type onderzoek erg hoog en is de uitwerking van de data specialistisch en tijdrovend. Voor de akoestische methode wordt gebruikgemaakt van een akoestische camera, waarmee ook in troebel water en ’s nachts onder water opnames gemaakt kunnen worden. De kwaliteit van de beelden is dusdanig dat soorten doorgaans kunnen worden onderscheiden en ook een schatting van de lengte van de vis mogelijk is. Op deze wijze kan een goede indruk worden verkregen van het gedrag van de lokale visgemeenschap, zonder dat de vis daadwerkelijk ‘gehanteerd’ hoeft te worden. Ook kleine vis(soorten) zijn met deze techniek zichtbaar. Na aanschaf van de camera zijn de kosten van het onderzoek beperkt. Het gezichtsveld van de akoestische camera is echter beperkt waardoor het niet mogelijk is individuele vissen gedurende een langere periode te volgen. Dit rapport presenteert de resultaten van het akoestisch onderzoek van visgedrag bij een aantal lozingspluimen (bij drie rioolzuiveringsinstallaties en een poldergemaal) met een akoestische camera (de DIDSON) opgenomen zijn. Het doel van de DIDSON metingen was te onderzoeken of vissen in of nabij een lozingspluim afwijkend/vermijdend gedrag vertonen. In de bijlagen van dit rapport zijn de waarnemingen in tabelvorm opgenomen. Tevens zijn ter illustratie enkele opvallende beelden weergegeven, zoals deze met de DIDSON zijn gemaakt.
  Inventarisatie van lozingspluimen als potientiele migratie-barriere
  Foekema, E.M. ; Rippen, A.D. ; Slijkerman, D.M.E. - \ 2011
  Den Helder : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C078/11) - 28
  vissen - waterkwaliteit - rioolafvalwaterverwijdering - afvalwaterbehandelingsinstallaties - koelwater - zout water - vismigratie - fishes - water quality - sewage effluent disposal - waste water treatment plants - cooling water - saline water - fish migration
  Dat niet-fysieke barrières, zoals een plaatselijke verandering in waterkwaliteit of lozingen van verontreinigende stoffen, een potentiële belemmering voor trekkende vis kan vormen wordt vaak geopperd, maar hier zijn echter zeer weinig studies naar uitgevoerd. De meeste studies hebben betrekking op zuurstofarme zones in stroomgebieden of pluimen uit waterkrachtcentrales met oververzadiging aan zuurstof. In veel laboratoriumexperimenten is vastgesteld dat vissen vele chemische en fysische componenten kunnen waarnemen en hierop reageren, maar dergelijk ontwijkgedrag is in de vrije natuur slechts zeer zelden bestudeerd. In hoeverre lozingspluimen vismigratie belemmeren door ontwijkgedrag is momenteel derhalve nog vrijwel onbekend. Het is echter aannemelijk dat (migrerende) vissen in het veld ook reageren op de lozing van water dat qua karakteristiek afwijkt van de omgeving. De confrontatie met dergelijke lozingspluimen zal dan aanleiding kunnen geven tot een aarzeling, zoekgedrag langs gradiënten, of zelfs tot de keuze kunnen leiden om niet door de pluim heen te zwemmen. Afhankelijk van de reactie van de vis en de lokale situatie zal een lozingspluim dan een belemmering of zelfs een barrière voor migrerende vis kunnen vormen. Dit zal vooral het geval zijn wanneer de lozingspluim gedurende een lange periode de totale breedte van de waterweg overbrugd. De waarschijnlijkheid dat dit in de Nederlandse situatie gebeurt is onderzocht voor drie typen lozingen te weten: lozing van koelwater, lozing van zout (kwel)water, lozing van effluent uit een rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi).
  Duurzame en robuuste sanitatie door decentralisatie
  Lettinga, G. ; Zeeman, G. ; Buuren, J.C.L. van; Kujawa-Roeleveld, K. - \ 2000
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 33 (2000)8. - ISSN 0166-8439 - p. 24 - 26.
  afvalwaterbehandeling - afvalwater - huishoudens - rioolwater - rioolafvalwater - rioolafvalwaterverwijdering - gezondheidstechniek - volksgezondheidsbevordering - afvalhergebruik - hergebruik van water - recycling - duurzaamheid (sustainability) - decentralisatie - waste water treatment - waste water - households - sewage - sewage effluent - sewage effluent disposal - public health engineering - sanitation - waste utilization - water reuse - recycling - sustainability - decentralization
  Kritiek op de huidige centralistische aanpak van sanitatie, transport, behandeling en hergebruik van huishoudelijk afval en afvalwater, en schets van een alternatief: DESAH (Decentrale Sanitatie en Hergebruik), waarbij wordt voldaan aan de criteria duurzaamheid, preventie en robuustheid. Scheiding van afvalstromen, eenvoudige zuiveringssystemen (anaeroob; biologisch), terugwinning van grondstoffen, en hergebruik in huishouden en landbouw spelen een belangrijke rol
  Fysisch/chemische voorzuivering als basis voor meer duurzame zuivering stedelijk afvalwater
  Rulkens, W.H. ; Graaf, J. van der; Mels, A. ; Nieuwenhuijzen, A. van - \ 1999
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 32 (1999)5. - ISSN 0166-8439 - p. 31 - 34.
  afvalwaterbehandeling - afvalwater - waterzuivering - rioolwater - rioolafvalwaterverwijdering - afvalverwerking - duurzaamheid (sustainability) - vergelijkingen - bedrijfsvoering - milieubeheer - milieubescherming - milieu - verontreinigingsbeheersing - controle - kwaliteit - zuiveringsinstallaties - waste water treatment - waste water - water treatment - sewage - sewage effluent disposal - waste treatment - sustainability - comparisons - management - environmental management - environmental protection - environment - pollution control - control - quality - purification plants
  Om tot meer duurzame rioolwaterzuiveringsinstallaties te komen is een groot aantal zuiveringsscenario's, bestaande uit fysisch-chemische voorzuiveringsstappen gecombineerd met fysisch-chemische en/of biologische nazuiveringsstappen, vergeleken op de aspecten energiebalans, slibhoeveelheid na verwerking, chemicalienverbruik, effluentverzouting door chemicalien, ruimteverbruik en kosten
  Wastewater treatment by a natural wetland: the Nakivubo swamp, Uganda : processes and implications
  Kansiime, F. ; Nalubega, M. - \ 1999
  Agricultural University. Promotor(en): G.J. Alaerts; P. Denny; L. Lijklema; J.J.A. van Bruggen. - Rotterdam etc. : Balkema - ISBN 9789054104209 - 300
  uganda - afvalwater - afvalwaterbehandeling - wetlands - bodems van waterrijke gebieden - rioolwater - rioolafvalwaterverwijdering - uganda - waste water - waste water treatment - wetlands - wetland soils - sewage - sewage effluent disposal

  An investigation to assess the capacity of the Nakivubo swamp, Kampala-Uganda (which has been receiving partially treated sewage from the city for more than 30 years now), to remove nutrients and pathogens was carried out. The aim of the study was to evaluate the potential of this swamp to remove nutrients and pathogens from wastewater in a sustainable way, with emphasis on describing and quantifying their pathways, transformations and budgets.

  From field studies, water balance terms of channel discharges, rainfall, subsurface flows, evapotranspiration and seiches were measured or calculated from existing hydrometeorological data to form a water balance. Nutrients (N and P) and faecal coliforms (FC) transformations in the swamp were studied from four transects cut across the swamp. Vertical and longitudinal profiles of nutrients and pathogens were also constructed. Laboratory simulations were carried out to estimate nutrient fluxes into the plant and sediment compartments and to estimate the removal mechanisms of FC from the water column.

  In this study differences in the morphological, hydraulic, physico-chemical, floristic and overall wastewater treatment performance between areas covered by the two major vegetation types Cyperus papyrus L. and Miscanthidium violaceum Robyns (about 80% and 20% of the study area, respectively) were elucidated. Papyrus is emergent at the swamp edges where the water level is more affected by the seasons (rainfall). It floats towards the centre and closer to the lake. The loose rhizomatous raft over which papyrus floats allows for fairly free fall-through of plant debris and decomposing matter onto the sediment via the water column resulting in high suspended solids content in the underlying water. This possibly slows, and sometimes restricts water flow in some areas. Due to the lower flows closer to the edges, a thick (up to 60 cm) layer of peaty material is also formed. The loose mat facilitates vertical mixing between the interstitial mat water and the water beneath the mat during the rise and fall of water/mat levels. This lead to a less steep gradient of nutrients over the vertical profile and facilitates nutrient uptake from the water column by papyrus vegetation.

  In comparison, Miscanthidium vegetation is restricted to the middle of the swamp and is characterised by a thick (0.9 to 1.6 m) mat with highly interlaced roots, but low bulk density (60 - 300 kg/m 3 , surface to bottom). The thick mat helps the retention of falling plant debris on to its surface, where low rate decomposition and further mat accretion take place. The combination of material retention onto the mat surface and high water flows beneath results into a clearer water column and a very thin peat layer (maximum 10 cm) of poorly decomposed plant material. Further, the mat structure prevents free vertical and lateral mixing of the mat water with the water column beneath. This leads to reduced interactions of the plants with wastewater in these zones, and therefore less nutrient abstraction by plants from the wastewater in these zones.

  The average waste water discharge in the swamp was estimated at 103,575 m 3 /d. Water flow is highly channelised and hydraulic retention times in the swamp during the rainy periods may be as low as 18 hours. Seepage is negligible. Water quality variations within the swamp showed that wastewater is not evenly transported to all parts of the swamp as it flows through.

  The nutrient load into the swamp was 770 gN/m 2 /yr and 66 gP/m 2 /yr. Different nutrient uptake rates and plant tissue contents (N=1.3%, P=0.21% for papyrus and N=0.64% and P=0.15% for the Miscanthidium vegetated zones) plus the above structural differences in flows and retention times are partly responsible for the disparate purification efficiencies between the vegetation zones. In the papyrus vegetated zones, the average purification efficiencies were 67% N, and TP and 99.3% FC while in the Miscanthidium vegetated zones, it was lower at 55% N, 33% TP and 89.3% FC. The lower flows (about 20%) that went through the papyrus vegetated zones enabled higher retention times for these zones. The major mechanisms of nutrient removal in papyrus vegetated zones were identified to be plant uptake for the nutrients and attachment onto particulates followed by sedimentation, for FC and P. Predation and natural die-off of FC may be high especially in the root zones where micro-aerobic zones exist (mostly in papyrus zones).

  The thick mat of Miscanthidium limits the number of live roots that can reach the water column to get nutrients from there. Since the bulk (80% near the lake) of the wastewater goes through this zone, then it means that the overall (swamp-wide) nutrient and pathogen removal efficiency from the wastewater is low (56% N, 40% TP and 91% FC).

  Very low levels of oxygen were observed in the Nakivubo swamp (and very infrequently) due to the high oxygen demand exerted by decomposing organic matter in the swamp. Mostly, either hypoxic or anoxic conditions existed in most compartments of the swamp limiting nitrification although most physical and chemical variables were the range that would favour the survival of nitrifying bacteria. In the Miscanthidium mat, the low pH also possibly limited the viability and the activity of the nitrifiers in this zone.

  The sharp decline in the concentration of pollutants from the swamp interface to the open waters of the Inner Murchison Bay can be explained by mixing and dilution in the lake. Combined effects of solar radiation, temperature, pH, biocides and the grazing protozoa may also be responsible for the lower FC numbers.

  To protect the swamp and use it sustainably, efforts should not only concentrate on halting reclamation but also reducing the loads of effluents/pollutants being discharged into the swamp. Distribution of water over the large expanse of the upper and lower Nakivubo swamps in addition to creating a supplementary buffer system in the form of a forest wetland in the upper are suggested as the best sustainable management options. This should be supplemented with a proper wastewater collection and treatment to at least secondary level within the city.

  Modelling nutrient removal in a sequencing batch reactor with respirometry
  Bernardes, R.S. - \ 1996
  Agricultural University. Promotor(en): W.H. Rulkens; A. Klapwijk. - S.l. : Bernardes - ISBN 9789054854715 - 173
  waterzuivering - verwijdering - chemische reacties - uitrusting - afvalwaterbehandeling - rioolafvalwaterverwijdering - zuiveringsinstallaties - water treatment - removal - chemical reactions - equipment - waste water treatment - sewage effluent disposal - purification plants

  The main objectives of the present thesis can be summarized as: i) the development and validation of simplified mathematical models for activated sludge processes in an SBR treating real domestic wastewater; ii) the application of these simplified models for analysing the respirometric response and for obtaining information about the oxygen uptake for the different processes; iii) the application of the monitored respirometric values for model calibration and determination of parameter values, which are used to predict the processes in the next cycle; iv) the use of models as theoretical background for the development of control strategies for plug-flow systems and for SBR; v) relating the basic time scale for the models to the short term.

  The starting points for the model development and simplification were: i) the Activated Sludge Model No. 1, for carbon oxidation, nitrification and denitrification; and ii) the Activated Sludge Model No. 2, for biological phosphorus removal .

  In this study an SBR pilot plant was used and seen as a model for a plug-flow system. During the two and a half years of operation, the plant underwent three different technological phases. The first phase began with the removal of organics and nitrification. Denitrification was incorporated in the second phase. The last phase included biological phosphorus removal.

  In the first phase, two simplified mathematical activated sludge models are presented. The first model gives the response of the respiration rate in an SBR with nitrification, the oxidation of readily biodegradable matter, and endogenous respiration during one cycle. This model is used to predict the respiration rate during a complete SBR cycle. For this, it uses parameter values calibrated during the previous cycle, some default values and information about the ammonia concentration in the influent. The endogenous respiration rate is described with an exponential equation. The second model is used to predict the changes in nitrification capacity after a change in the loading rate and/or sludge wastage rate. For model calibration and validation, an SBR pilot plant receiving domestic wastewater was operated for nine weeks.

  In the second phase, a mathematical model is presented for the behaviour of the respiration rate and nitrate removal in an SBR with nitrification, denitrification and carbon oxidation. This model is based on the response of the respiration rate measured during nitrification and carbon oxidation and the nitrate removal rate during the post-denitrification period. For model calibration and validation, an SBR pilot plant receiving domestic wastewater was operated for three months. The respiration rate was used to calibrate several parameters of the model.

  In the third phase, a mathematical model for an activated sludge SBR with nitrification, denitrification, carbon oxidation and phosphate removal is presented. This model is based on the response of the respiration rate measured during nitrification, carbon oxidation and phosphate removal, together with the behaviour of phosphate and acetate as proposed in the Activated Sludge Model No. 2. For model calibration and validation, an SBR pilot plant receiving settled domestic wastewater plus acetic acid solution was operated for five months.

  In all the three phases the model for the respiration rate ( r ) in an SBR during one cycle, including nitrification, oxidation of readily biodegradable matter, endogenous respiration and a fraction for the respiration rate for phosphorus uptake, gives a good simulation of the measured respiration rate. A good prediction of the total oxygen consumption and distribution during one cycle is found from a simulation, using parameters calculated from the previous cycle together with the variables from the influent. Therefor this model can be used in control strategies as long as it is used for a short time- scale. During long-term operation, parameter variation is significant and too complex to be predicted. In the particular case of nitrification capacity variation in an SBR during long-term operation, the model can explain the variation trend but cannot explain the abrupt changes.

  Simplified mathematical models for the activated sludge process on the bases of the respiration rate are validated. On short-time scale, the models give a good response prediction of the activated sludge process feed with wastewater. The models are good tools for control strategies, however periodical parameter calibration is needed.

  Overview of the anaerobic toxicity caused by organic forest industry wastewater pollutants.
  Sierra-Alvarez, R. ; Field, J.A. ; Kortekaas, S. ; Lettinga, G. - \ 1994
  Water Science and Technology 29 (1994)5-6. - ISSN 0273-1223 - p. 353 - 363.
  bos- en houtproductenindustrieën - bosbouw - industrieel afval - industrie - rioolwater - rioolafvalwaterverwijdering - afvalwater - afvalwaterbehandeling - waterzuivering - hout - houtproducten - zuiveringsinstallaties - forest products industries - forestry - industrial wastes - industry - sewage - sewage effluent disposal - waste water - waste water treatment - water treatment - wood - wood products - purification plants
  Numerous types of organic environmental pollutants are encountered in forest industry effluents which potentially could inhibit consortia of anaerobic bacteria. The purpose of this study was to collect anaerobic bioassay data from the literature to better estimate the impact of these pollutants on anaerobic wastewater treatment systems. The most important methanogenic inhibitors in forest industry wastewaters are wood resin, chlorophenols and tannins. These compounds account for toxicity in alkaline pulping liquors, bleaching effluents and debarking wastewaters, respectively. Adaptation to chlorophenol toxicity can be expected since they are eventually degraded in anaerobic systems. Wood resin compounds, on the other hand, are not biodegraded anaerobically and therefore their toxicity is persistent. Toxicity in forest industry wastewaters does not necessarily preclude anaerobic treatment. A variety of techniques can be employed to diminish inhibition, such as dilution and detoxification treatments. | Numerous types of organic environmental pollutants are encountered in forest industry effluents which potentially could inhibit consortia of anaerobic bacteria. The purpose of this study was to collect anaerobic bioassay data from the literature to better estimate the impact of these pollutants on anaerobic wastewater treatment systems. The most important methanogenic inhibitors in forest industry wastewaters are wood resin, chlorophenols and tannins. These compounds account for toxicity in alkaline pulping liquors, bleaching effluents and debarking wastewaters, respectively. Adaptation to chlorophenol toxicity can be expected since they are eventually degraded in anaerobic systems. Wood resin compounds, on the other hand, are not biodegraded anaerobically and therefore their toxicity is persistent. Toxicity in forest industry wastewaters does not necessarily preclude anaerobic treatment. A variety of techniques can be employed to diminish inhibition, such as dilution and detoxification treatments.
  Risico's voor schade aan planten door emissies uit waterzuiveringsinstallaties
  Dijk, C.J. van; Eerden, L.J.M. van der - \ 1993
  Wageningen : CABO-DLO (Verslag / CABO-DLO 189) - 26
  luchtverontreiniging - oogstschade - schade - milieu - milieueffect - rioolafvalwaterverwijdering - afvalwaterbehandeling - waterzuivering - bioaccumulatie - ecotoxicologie - zuiveringsinstallaties - air pollution - crop damage - damage - environment - environmental impact - sewage effluent disposal - waste water treatment - water treatment - bioaccumulation - ecotoxicology - purification plants
  Interne luchtfiltratie: wel effect op stofgehalte, geen effect op technische resultaten
  Roelofs, P. ; Binnendijk, G. ; Klooster, K. van 't; Cuyck, J. van - \ 1993
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 7 (1993)4. - ISSN 1382-0346 - p. 12 - 15.
  huisvesting, dieren - dierhouderij - dierenwelzijn - gebouwen - stof - milieubeheersing - blootstelling - hygiëne - varkensstallen - varkens - productiviteit - rentabiliteit - ademhalingsziekten - rioolafvalwaterverwijdering - ventilatie - afvalwaterbehandeling - waterzuivering - zuiveringsinstallaties - animal housing - animal husbandry - animal welfare - buildings - dust - environmental control - exposure - hygiene - pig housing - pigs - productivity - profitability - respiratory diseases - sewage effluent disposal - ventilation - waste water treatment - water treatment - purification plants
  Door interne filtratie van stallucht wordt het stofgehalte in de lucht met 45 verminderd. Deze methode om het stofgehalte van de lucht te verlagen is echter duur
  Afvalwaterbeperking bij de melkwinning
  Wolters, G.M.V.H. ; Nuninga, J.T. - \ 1993
  Praktijkonderzoek / Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR), Waiboerhoeve 6 (1993)2. - ISSN 0921-8874 - p. 23 - 25.
  melkvee - melkveehouderij - afvoerwater - melkproductie - melken - melkmachines - rioolwater - rioolafvalwater - rioolafvalwaterverwijdering - volume - afvalhergebruik - afvalwater - afvalwaterbehandeling - waterzuivering - hergebruik van water - zuiveringsinstallaties - dairy cattle - dairy farming - effluents - milk production - milking - milking machines - sewage - sewage effluent - sewage effluent disposal - volume - waste utilization - waste water - waste water treatment - water treatment - water reuse - purification plants
  Op de Regionale Onderzoek Centra (ROC's) worden demonstraties ingericht over de afvalwaterproblematiek in de melkveehouderij. Hierbij worden de mogelijkheden van optimalisatie van het verbruik van water, energie en chemie bij de reiniging onderzocht.
  Interactions between sewers, treatment plants and receiving waters in urban areas.
  Lijklema, L. ; Tyson, J.M. ; Lesouef, A. - \ 1993
  Water Science and Technology 27 (1993). - ISSN 0273-1223 - p. 1 - 29.
  kanalen - afvoer - rivieren - oppervlakkige afvoer - rioolafvalwaterverwijdering - waterlopen - oppervlaktewater - stedelijke gebieden - afvalwaterbehandeling - water - waterverontreiniging - waterzuivering - waterkwaliteit - zuiveringsinstallaties - canals - discharge - rivers - runoff - sewage effluent disposal - streams - surface water - urban areas - waste water treatment - water - water pollution - water treatment - water quality - purification plants
  Vreemde luchtjes?! : een onderzoek naar de te verwachten gezondheidseffecten van de te bouwen rioolwaterzuiveringsinstallatie te Zaltbommel
  Loeters, M. - \ 1991
  Wageningen : Wetenschapswinkel (Adviesbrief / Landbouwuniversiteit, Wetenschapswinkel 9105) - 25
  luchtverontreiniging - geurstoffen - rioolafvalwaterverwijdering - afvalwaterbehandeling - waterzuivering - Nederland - bommelerwaard - gelderland - zuiveringsinstallaties - air pollution - odours - sewage effluent disposal - waste water treatment - water treatment - Netherlands - bommelerwaard - gelderland - purification plants
  Mogelijkheid van reductie van de hydraulische capaciteit van regionale RWZI's.
  Witter, J.V. ; Dircke, P. ; Stricker, H. - \ 1989
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 22 (1989). - ISSN 0166-8439 - p. 714 - 720.
  analogen - hydrologie - modellen - regen - relaties - rioolafvalwaterverwijdering - afvalwaterbehandeling - waterzuivering - zuiveringsinstallaties - analogues - hydrology - models - rain - relationships - sewage effluent disposal - waste water treatment - water treatment - purification plants
  Expertsysteem voor optimale planning en ontwerp van rwzi's.
  Doekemeijer, E.C. ; Klapwijk, A. - \ 1989
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 22 (1989)19. - ISSN 0166-8439 - p. 584 - 588.
  expertsystemen - rioolafvalwaterverwijdering - afvalwaterbehandeling - waterzuivering - kunstmatige intelligentie - zuiveringsinstallaties - expert systems - sewage effluent disposal - waste water treatment - water treatment - artificial intelligence - purification plants
  Zuiver denken en ecologisch zuiveren.
  Lettinga, G. - \ 1989
  Wageningen : Landbouwuniversiteit Wageningen - 31
  afvalwaterbehandeling - waterzuivering - anaërobe behandeling - rioolafvalwaterverwijdering - colleges (hoorcolleges) - milieubescherming - milieubeheer - milieu - kwaliteit - zuiveringsinstallaties - openbare redes - waste water treatment - water treatment - anaerobic treatment - sewage effluent disposal - lectures - environmental protection - environmental management - environment - quality - purification plants - public speeches
  Onderzoek naar het voorkomen van faecale colibacterien in het effluent van de R.W.Z.I. - Westerschouwen na verbeteringen in het zuiveringssysteem en het staken van de effluentchlorering in de periode van 25 mei tot en met 8 september 1987
  Gool, A.C.M. van; Kesteloo - Hendrikse, J. - \ 1988
  IJmuiden : Rijksinstituut voor Visserijonderzoek (Rapport / Rijksinstituut voor Visserijonderzoek AQ 88-05) - 12
  molluskenteelt - schaal- en schelpdierenteelt - afvalwaterbehandeling - waterzuivering - geactiveerd slib - beluchting - rioolafvalwaterverwijdering - microbiologie - afvalverwerking - nederland - zuiveringsinstallaties - zeeland - mollusc culture - shellfish culture - waste water treatment - water treatment - activated sludge - aeration - sewage effluent disposal - microbiology - waste treatment - netherlands - purification plants - zeeland
  Effecten van directe vuilemissies uit het gemengde rioolstelsel van Loenen op waterkwaliteit van ontvangende bergingsvijver 3. IV Kwaliteit. V Sediment.
  Aalderink, R.H. ; Lijklema, L. - \ 1987
  's-Gravenhage : Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer - ISBN 9789034612984 - 64
  rioolwater - rioolafvalwaterverwijdering - afvalwater - oppervlaktewater - waterkwaliteit - sewage - sewage effluent disposal - waste water - surface water - water quality
  Effecten van directe vuilemissies uit het gemengde rioolstelsel van Loenen op waterkwaliteit van ontvangende bergingsvijver 2. II Dynamica. III Massabalansen.
  Aalderink, R.H. ; Lijklema, L. - \ 1987
  's-Gravenhage : Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer - ISBN 9789034613004 - 110
  rioolwater - rioolafvalwaterverwijdering - oppervlaktewater - waterkwaliteit - opgelost zuurstof - plassen - sewage - sewage effluent disposal - surface water - water quality - dissolved oxygen - ponds
  Onderwijs en onderzoek aan de vakgroep Waterzuivering van de LH
  Lijklema, L. - \ 1985
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 18 (1985)16. - ISSN 0166-8439 - p. 340 - 342.
  waterzuivering - afvalwaterbehandeling - rioolafvalwaterverwijdering - hogere agrarische scholen - universiteiten - nederland - zuiveringsinstallaties - water treatment - waste water treatment - sewage effluent disposal - agricultural colleges - universities - netherlands - purification plants
  Procestechnologisch onderzoek van het NH3 luchtstrip/absorptie proces
  Schomaker, A.H.H.M. ; Beverloo, W.A. ; Velsen, A.F.M. van - \ 1984
  Wageningen : LH - 36
  ammoniak - denitrificatie - massaoverdracht - nitrificatie - stikstof - verwijdering - rioolwater - rioolafvalwaterverwijdering - afvalwater - afvalwaterbehandeling - waterzuivering - zuiveringsinstallaties - ammonia - denitrification - mass transfer - nitrification - nitrogen - removal - sewage - sewage effluent disposal - waste water - waste water treatment - water treatment - purification plants
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.