Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 118

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Schelpdierbestanden in de Nederlandse kustzone in 2017
  Troost, K. ; Perdon, K.J. ; Zwol, J. van; Jol, J. ; Asch, M. van - \ 2017
  IJmuiden : Stichting Wageningen Research, Centrum voor Visserijonderzoek (CVO) (CVO rapport 17.014) - 38
  schaaldieren - visserij - natura 2000 - noordzee - ensis - spisula - visstand - biodiversiteitsbepaling - shellfish - fisheries - natura 2000 - north sea - ensis - spisula - fish stocks - biodiversity assessment
  The exploitation of wild shellfish has developed from free fisheries to a strongly regulated commercial activity, in which economic and ecological objectives are both aimed for. Within the framework of this policy an annual stock estimate is made for the economic important species: razor shell (Ensis directus) and cut-through shell (Spisula subtruncata), and other less economic species. The survey covers the entire Dutch coastal zone, and is commissioned by the Ministry of Economic Affairs. The fieldwork for the 23 th successive survey since 1995 was carried out in spring 2017. The principle objective of this survey is the assessment of the stock sizes of the economically important species Ensis directus and Spisula subtruncata in the Dutch coastal zone, including the Natura-2000 areas: “Noordzeekustzone”, “Voordelta”, “Vlakte van de Raan”, and the mouth of the Westerschelde estuary. In addition to the two most important species, we also report on the occurrence of three species of occasional economic importance: otter shell (Lutraria lutraria), striped venus clam (Chamelea striatula), and banded wedge shell (Donax vittatus). For the Dutch coastal zone the total stock size was estimated at 397.2 million kg fresh weight for razor shells, and 1,281.7 million kg fresh weight of cut-through shells. Stocks of the the other species were estimated at 18.1 million kg fresh weight for striped venus clams, 38.0 million kg fresh weight of banded wedge shells and 4,931 million individuals of otter shells. The stock of razor shells showed a sharp increase and was found to be the highest since 1995. The same can be said for the cut-through shells, where the stock of biomass increased to a level which is the highest since 1995. Also the stock of the otter shell and the banded wedge shell increased where the stock of the striped venus clam showed a slight decrease.
  Draagkracht voor schelpdieren : definities, indices en case studie
  Smaal, Aad - \ 2017
  Yerseke : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research rapport C023/17) - 26
  schaaldieren - ecosystemen - draagkracht - gevalsanalyse - visserijbeheer - natuurbeheer - oosterschelde - shellfish - ecosystems - carrying capacity - case studies - fishery management - nature management - eastern scheldt
  Futen en schelpdieren op het IJsselmeer in verband met te vermijden effecten door wolhandkrabvisserij
  Jongbloed, Ruud H. - \ 2016
  IJmuiden : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research rapport C120/16) - 26
  podiceps - schaaldieren - schaal- en schelpdierenvisserij - vismethoden - ijsselmeer - podiceps - shellfish - shellfish fisheries - fishing methods - lake ijssel
  WOT schelpdiermonitoring in de Nederlandse kustzone in 2016
  Perdon, K.J. ; Troost, K. ; Asch, M. van; Jol, J. - \ 2016
  Den Helder : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research report C093/16) - 34
  shellfish - shellfish fisheries - coastal areas - netherlands - schaaldieren - schaal- en schelpdierenvisserij - kustgebieden - nederland
  De visserij op schelpdieren in de Nederlandse kustwateren heeft zich ontwikkeld van een vrije visserij tot een sterk gereguleerde visserij waarbij naast economische ook ecologische doelstellingen nagestreefd worden. In het kader van de uitvoering van dit beleid is een bestandsopname van Amerikaanse zwaardscheden (Ensis directus), halfgeknotte strandschelpen (Spisula subtruncata), en de overige veel voorkomende soorten met een potentieel belang voor visserij, uitgevoerd door Wageningen Marine Research (IMARES). Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken: programma Wettelijke Onderzoekstaken, BAS code: WOT-05-001-018-IMARES-3. De inventarisatie is uitgevoerd in het voorjaar van 2016 en is daarmee de 22ste opeenvolgende gebiedsdekkende survey die op deze manier sinds 1995 wordt uitgevoerd.
  Dioxines en PCB's in Chinese wolhandkrab; invloed van grootte en variatie door het seizoen
  Kotterman, M.J.J. ; Vries, P. de; Leeuwen, S.P.J. van; Hoogenboom, L.A.P. - \ 2015
  IMARES Wageningen UR (Rapport / IMARES ) - 43
  krabben (schaaldieren) - decapoda - schaaldieren - dioxinen - polychloorbifenylen - rivieren - meren - nederland - crabs - decapoda - shellfish - dioxins - polychlorinated biphenyls - rivers - lakes - netherlands
  De monitoringsstudies naar de vervuilingsgraad van Chinese Wolhandkrab (WHK) die vanaf 2010 in Nederlandse wateren worden uitgevoerd tonen aan dat de WHK sterk vervuild kan zijn met polychloordibenzo-p-dioxines en -furanen (PCDD/F's, verderop aangeduid als 'dioxines'), met dioxine-achtige polychloorbifenylen (dl-PCB's) en met niet-dioxine achtige PCB’s (ndl-PCB’s). Deze contaminanten bevinden zich vooral in het vlees met hoge vetgehalten, de hepatopancreas (= middendarmklier) en gonaden (= geslachtsklier), vaak aangeduid met het 'bruine vlees' uit het lijf. Het witte spiervlees, uit poten, scharen en ook uit het lichaam, is vetarm en de concentraties dioxines en PCB’s zijn laag. Uit de voorgaande onderzoeken blijkt dat er een sterk geografische invloed is op de concentraties contaminanten in WHK; bijvoorbeeld WHK gevangen in de grote rivieren zijn sterker vervuild dan WHK uit het IJsselmeer. Over een eventuele tijdsafhankelijke variatie waardoor bijvoorbeeld gedurende het trekseizoen de concentraties contaminanten in de WHK sterk wisselen op een bepaalde locatie, is nog niets bekend. Er is wel reden om dat aan te nemen. WHK leggen in het trekseizoen grote afstanden af. De kans is daarom reëel dat de WHK die in een bepaald gebied worden gevangen van verschillende locaties afkomstig zijn, waardoor de concentraties contaminanten tussen individuele WHK kunnen verschillen.
  Invasieve soorten Waddenzee: : Introductiekansen van probleemsoorten via schelpdiertransport
  Tamis, J.E. ; Sneekes, A.C. ; Jak, R.G. - \ 2015
  Den Helder : IMARES (Rapport / IMARES C173/15) - 49
  invasieve soorten - schaaldieren - veevervoer - verspreiding - aquatische ecosystemen - milieueffect - waddenzee - nederland - invasive species - shellfish - transport of animals - dispersal - aquatic ecosystems - environmental impact - wadden sea - netherlands
  Invasieve soorten Waddenzee: : Ecosysteem resistentie en de Filipijnse tapijtschelp
  Sneekes, A.C. ; Mendez Merino, Natalia ; Weide, B.E. van der; Glorius, S.T. ; Tamis, J.E. - \ 2015
  Den Helder : IMARES (Rapport / IMARES C175/15) - 67
  invasieve soorten - schaaldieren - veevervoer - weerstand - aquatische ecosystemen - milieueffect - waddenzee - nederland - invasive species - shellfish - transport of animals - resistance - aquatic ecosystems - environmental impact - wadden sea - netherlands
  Dynamiek van schelpdierbanken in de nederlandse kustzone
  Kamermans, P. ; Goudswaard, P.C. ; Asch, M. van; Bos, O.G. - \ 2015
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES C186/15) - 31
  schaaldieren - dynamica - aquatische ecosystemen - kustgebieden - kustwateren - karteringen - nederland - shellfish - dynamics - aquatic ecosystems - coastal areas - coastal water - surveys - netherlands
  Heldere herleidbaarheid in de visketen
  Asselt, E.D. van; Roest, J.G. van der; Staats, M. ; Kok, E.J. ; Cuijpers, H.J.J. ; Ruth, S.M. van - \ 2015
  RIKILT Wageningen UR (RIKILT-rapport 2015.013) - 39
  technologie - visproducten - analytische methoden - naspeurbaarheid - vis - visverwerking - diepvriesvis - schaaldieren - garnalen - kabeljauw - verse producten - technology - fish products - analytical methods - traceability - fish - fish processing - frozen fish - shellfish - shrimps - cod - fresh products
  Heldere herleidbaarheid betekent dat kenmerken die bij verkoop worden toegekend aan visproducten terug te herleiden zijn in de keten. Het gaat daarbij om aspecten als de vissoort, maar ook de geografische oorsprong en de processing van de vis. Om de consument volledig inzicht te bieden in productinformatie is de etiketteringswetgeving ((EU) 1169/2011) recent aangescherpt en dienen dergelijke aspecten op het etiket vermeld te worden. In dit project is onderzocht welke administratieve en analytische methoden gebruikt kunnen worden om de voorgeschiedenis van visproducten aan te tonen. Er is gewerkt aan vier deelprojecten die door de projectpartners als prioriteit werden aangemerkt: administratieve traceerbaarheid in de kabeljauwketen, aantonen van watergehaltes in garnalen, vaststellen van geografische oorsprong van witpootgarnalen en onderscheid tussen verse en ontdooide vis. De resultaten van deze vier onderzoeken zijn in dit rapport beschreven.
  Ecosysteemeffecten van lokaal veranderde slibgehaltes in de westelijke Waddenzee
  Brinkman, A.G. - \ 2015
  Den Helder : IMARES (Rapport / IMARES C157/15) - 121
  algen - schaaldieren - troebelheid - modellen - silt - aquatische ecosystemen - waddenzee - algae - shellfish - turbidity - models - silt - aquatic ecosystems - wadden sea
  Door middel van modelberekeningen is onderzocht hoe gevoelig primaire (algen) en secundaire (schelpdier‐)productie in de westelijke Waddenzee is voor een veranderde troebelheid. De studie is onderdeel van een gezamenlijke studie van Deltares‐IMARES naar antropogene invloeden op de primaire en secundaire productie. In de voorliggende studie worden ten behoeve van die analyse veel grotere troebelheidsveranderingen verondersteld dan welke in de praktijk kunnen voorkomen.
  Microalgae diets for landbased aquaculture of the cockle Cerastoderma edule: impacts of dietary fatty acids on growth
  Reis Batista, I.C. dos - \ 2015
  Wageningen University. Promotor(en): Aad Smaal, co-promotor(en): Johan Kamermans; R.H. Wijffels. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462575875 - 132
  schaaldieren - schaal- en schelpdierenteelt - algen - voedering - voersamenstelling - diëten - vetzuren - groei - tanks - plassen - aquacultuur - shellfish - shellfish culture - algae - feeding - feed formulation - diets - fatty acids - growth - tanks - ponds - aquaculture

  Land-based shellfish culture as a part of a multi-trophic aquaculture systems has yet to be implemented in Europe. Recently the pilot project Zeeuwse Tong (The Netherlands) evaluated the feasibility of a system of fish (Dover sole), ragworms, phytoplankton and bivalves. This thesis focused on the dietary fatty acids impact on growth, survival and fatty acid composition of juveniles (shell length >5mm) of the common cockle Cerastoderma edule, for land-based culture.

  Dietary fatty acids were chosen as the main nutritional research subject given the existing literature indicating their importance for reproduction, and growth and survival of larvae, post-larvae, spat and seed of most bivalves. However, since grow-out of juvenile cockles in land-based aquaculture is not common, no information is available on the dietary fatty acid requirements of juveniles. To determine if the presence of specific fatty acids is more important for growth and survival of juvenile cockles than the total amount of dietary fatty acids supplied, least cost linear programming was used to design live microalgae diets. Monocultures of indigenous algae were grown under controlled conditions and sampled to determine their quality in terms of dry weight, organic matter, lipid and fatty acids composition. These differences in biochemical composition of the microalgae were used in a least-cost programming software, and allowed the formulation of three diets with different fatty acid contents, but similar dry weight, organic matter, lipid and total fatty acid content. The formulated diets were then used to determine the importance of dietary fatty acids for growth, survival and fatty acid composition of juvenile cockles (Cerastoderma edule). Juvenile cockles (6.24±0.04 mm) were constantly fed live microalgal diets with similar lipid, organic matter and total fatty acid contents but different individual fatty acid concentrations: high-EPA, no-DHA and low-ARA diets. Growth was positively affected by high-EPA and low-ARA diets, whereas no significant growth was observed for the no-DHA diet. However, high mortality of cockles fed no-DHA diet and the low absorption efficiency and clearance rate of this diet indicate that this diet is unsuitable for juvenile cockles. In balanced diets with EPA and DHA, lower concentrations of ARA did not limit growth. The combination of EPA and DHA in a live microalgae diet was beneficial for the growth and survival of juvenile cockles, but no conclusion on the importance of supplying only EPA could be made. To address this, an additional growth experiment was designed. Growth and fatty acid profiles of juveniles cockles were determined after 28 days of feeding diets:1) with EPA 2) with DHA; 3) with EPA and DHA from a mixture of a diatom with a green algae; 4) with EPA and DHA from a mixture of the two green algae and 5) without long-chain (>C20) fatty acids. Significantly higher growth rate was observed with the treatment rich in EPA, while the lowest growth rates were found in without EPA. These results indicate that EPA is necessary for the short-term growth of cockles. Moreover, the fatty acid profile of the polar lipids confirmed that, like most marine invertebrates, juvenile C. edule are not able to biosynthesize EPA and DHA from 18:3n-3 but are capable of biosynthesizing diene and triene NMI fatty acids. The occurrence of the NMI fatty acids was diet related, thus refuting the possibility of production of NMI as replacement for EPA and DHA.

  Furthermore, in order to develop land-based culture of cockles it is crucial to have a supply of high quality live microalgal diets produced with minimum effort. Therefore, the use of simplified microalgae media, with different nitrogen sources (nitrate or ammonium) and molar N:P ratio, phosphorus, silica, iron, manganese and vitamins were also investigated. Chaetoceros muelleri, a marine diatom that was chosen given its robustness and quality as food for juvenile cockles, reacted positively to all simplified media. At the exponential phase, all cultures had reached similar cellular concentrations and dry weight productions. Cultures grown on ammonium media had a longer cultivation period, 20 days. Considering dry-weight production, culture duration, nutrient efficiency and lipid composition, the simplified media containing ammonium, phosphorus, silica, iron, manganese and vitamins proved to be a viable choice for batch culture of C. muelleri. The choice between these two media depends on the final purpose of the microalgae cultures and whether lipid contents (NH49:1), dry weight biomass (NH425:1) or nitrogen input and output (NH49:1) are more important.

  In this thesis it was demonstrated that mono-algal diets with high EPA, as well as mixed live microalgae diets with high EPA and DHA contents proved to be suitable diets for C. edule juveniles. In addition, a positive relation between growth and the amount fed was found. The growth rates of the cultured cockles in this thesis are in accordance with the rates observed under natural conditions. The use of the simplified microalgae culture medium tested represents a significant decrease in the cost and preparation of the medium, as well as longer production and harvest periods, while maintaining microalgae quality. These results indicate that land-based aquaculture of cockles and microalgae is therefore a promising venture, with potential for expansion.

  Bestanden van mesheften, halfgeknotte stranschelpen en andere schelpdieren in de Nederlandse kustwateren in 2015
  Troost, K. ; Perdon, K.J. ; Jol, J.G. ; Asch, M. van; Ende, D. van den - \ 2015
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES C143/15) - 37
  schaal- en schelpdierenvisserij - visserij - schaaldieren - kustwateren - ensis - spisula - nederland - shellfish fisheries - fisheries - shellfish - coastal water - ensis - spisula - netherlands
  De visserij op schelpdieren in de Nederlandse kustwateren heeft zich ontwikkeld van een vrije visserij tot een sterk gereguleerde visserij waarbij naast economische ook ecologische doelstellingen nagestreefd worden. In het kader van de uitvoering van dit beleid is een bestandsopname van Amerikaanse zwaardscheden (mesheften) (Ensis directus), halfgeknotte strandschelpen (Spisula subtruncata), en de overige veel voorkomende soorten met een potentieel belang voor visserij uitgevoerd.
  Aanwijzing nieuwe productiegebieden: Onderbouwing monstername sanitair programma
  Dedert, M. ; Blanco Garcia, A. ; Poelman, M. - \ 2015
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C086/15) - 54
  schaaldieren - schaal- en schelpdierenteelt - fytosanitaire maatregelen - fytosanitair beleid - monitoring - bemonsteren - waddenzee - zuidwest-nederland - noordzee - nederlandse wateren - kustwateren - shellfish - shellfish culture - phytosanitary measures - phytosanitary policies - monitoring - sampling - wadden sea - south-west netherlands - north sea - dutch waters - coastal water
  In dit rapport wordt een onderbouwing met aanbevelingen gepresenteerd van het sanitair monitoringsprogramma voor schelpdieren. De analyse is opgesplitst in de Waddenzee, (Zuidelijk) Deltagebied (Oosterschelde, Grevelingenmeer, Veerse Meer en Westerschelde) en Noordzee.
  Resultaten van het Rijkswaterstaat JAMP 2014 monitoringsprogramma van milieukritische stoffen in schelpdieren
  Hoek-van Nieuwenhuizen, M. van - \ 2015
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C050/15) - 36
  mossels - schaaldieren - bivalvia - oesters - monitoring - mussels - shellfish - bivalvia - oysters - monitoring
  In opdracht van Rijkswaterstaat zijn door IMARES Wageningen UR werkzaamheden uitgevoerd in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. De werkzaamheden bestonden uit analyse van milieukritische stoffen in mosselen en oesters. De werkzaamheden zijn ook in 2014 volgens RWS protocol uitgevoerd.
  Non-Detriment Finding Regarding the Export of Queen conch (Lobatus gigas) from St Eustatius (Caribbean Netherlands)
  Graaf, M. de; Meijer zu Schlochteren, M. ; Boman, E. - \ 2014
  IJmuiden : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C173/14) - 37
  sint eustatius - caribisch gebied - nederlandse antillen - schaaldieren - mollusca - schaal- en schelpdierenvisserij - export - bedreigde soorten - sint eustatius - caribbean - netherlands antilles - shellfish - mollusca - shellfish fisheries - exports - endangered species
  Queen conch (Lobatus gigas (Strombidae; Gastropoda) is a large, long-lived marine gastropod that is widely distributed throughout the coastal zones of the Wider Caribbean region. Because of concern for its future the species was listed in Appendix II of the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) in 1992. This non-detriment finding was written following the most recent checklist for CITES non-detriment findings. The suggested annual (export) quota for the small scale, artisanal queen conch fishery on St Eustatius is based on recent scientific data on the status of the wild population and follows the recommendations of the first CMFC/OSPESCA/WECAFC/CRFM/CITES Working Group on Queen Conch (QCWG) to ensure a sustainable harvest and trade.
  Wettelijke Onderzoek Taken WOT-05 Visserijonderzoek: Werksafspraken en werkplan 2015
  Verver, S.W. - \ 2014
  IJmuiden : Centrum voor Visserijonderzoek (CVO rapport 14.006)
  visserijbeleid - visserij - zeevisserij - kustwateren - aquacultuur - binnenwateren - visserijbeheer - visstand - bijvangst - statistiek - monitoring - onderzoek - duurzaamheid (sustainability) - recreatieactiviteiten - palingen - schaaldieren - fishery policy - fisheries - marine fisheries - coastal water - aquaculture - inland waters - fishery management - fish stocks - bycatch - statistics - monitoring - research - sustainability - recreational activities - eels - shellfish
  Dit rapport beschrijft het werkplan voor 2015 van cluster WOT-05 Visserijonderzoek van Wageningen UR. Wageningen UR voert voor het Ministerie van Economische Zaken (EZ) een aantal programma’s met Wettelijke Onderzoek Taken (WOT) uit. Binnen WOT-05 worden Wettelijke Onderzoek Taken uitgevoerd die betrekking hebben op het beheer van de visserij op zee, in Nederlandse kust- en binnenwateren en de aquacultuur. Het werkplan is een uitwerking van de Uitvoeringsovereenkomst tussen het Ministerie van EZ en de Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO), onderdeel van Wageningen UR, voor diensten vanwege wettelijke taken op het terrein van visserijonderzoek voor de periode 2011-2015. Bij deze uitvoerings-overeenkomst zijn voor deze periode werkafspraken gemaakt welke de basis vormen voor de jaarlijkse werkplannen. Daarnaast zijn in deze overeenkomst afspraken gemaakt over de KennisBasis (KBWOT) die specifiek aan dit programma is gekoppeld.
  Analyse van schelpdierbestanden 1992 - 2009 Oosterschelde en Westelijke Waddenzee met een aanvulling voor 2010 - 2012
  Schellekens, T. ; Stralen, M.R. van; Asch, M. van; Smaal, A.C. - \ 2014
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C189/13) - 62
  schaal- en schelpdierenvisserij - mossels - schaaldieren - aquatische ecologie - nadelige gevolgen - natura 2000 - monitoring - waddenzee - oosterschelde - shellfish fisheries - mussels - shellfish - aquatic ecology - adverse effects - natura 2000 - monitoring - wadden sea - eastern scheldt
  Dit rapport betreft een analyse van bestaande data van schelpdierbiomassa, groei van mosselen en kokkels, en algenproductie, in de Oosterschelde en de westelijke Waddenzee in de periode 1992-2009. De analyse is gericht op de vraag in hoeverre schelpdiergroei is gerelateerd aan de omvang van de schelpdiervoorraad en aan de voedselproductie.
  Schelpdierwateronderzoek 2013
  Poelman, M. ; Hoek-van Nieuwenhuizen, M. van; Gool, A.C.M. van - \ 2014
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C091/14) - 33
  schaaldieren - schaal- en schelpdierenvisserij - waterverontreiniging - westerschelde - oosterschelde - noordzee - waddenzee - monitoring - voordelta - shellfish - shellfish fisheries - water pollution - western scheldt - eastern scheldt - north sea - wadden sea - monitoring - voordelta
  In november en december 2013 is onderzoek verricht naar de schelpdierwaterkwaliteit in de Nederlandse kustwatergebieden. Doel hiervan is het vaststellen van de gehalten aan fecale coliformen, E. coli (aanvullend), zware metalen en gehalogeneerde organische stoffen in schelpdiervlees. Daarnaast zijn zintuiglijke waarnemingen op het schelpdiervlees en veldmetingen voor de verschillende parameters in het oppervlaktewater uitgevoerd. De monitoringdata is getoetst aan de bestaande normen. De monitoring heeft plaatsgevonden op 12 locaties in gebieden waar schelpdierproductie/visserij voorkomt, namelijk de Westerschelde, Grevelingen, Oosterschelde, Voordelta en de Waddenzee.
  De macrobenthosgemeenschap van de Zeeuwse Banken na zandwinning. Een overzicht van drie T0 jaren en een eerste jaar van rekolonisatie
  Wijsman, J.W.M. ; Goudswaard, P.C. ; Escaravage, V. ; Wijnhoven, S. - \ 2014
  Yerseke : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C164/13) - 95
  bodemfauna - schaaldieren - mariene gebieden - zand - mijnbouw - herstel - nadelige gevolgen - monitoring - kustgebieden - zeeland - soil fauna - shellfish - marine areas - sand - mining - rehabilitation - adverse effects - monitoring - coastal areas - zeeland
  De hoofdvraag van dit onderzoek is: wat is de ruimtelijke en temporele dynamiek van de bodemdiergemeenschap van de Zeeuwse Banken in relatie tot de zandwinning activiteiten. Na zandwinning zal de bodemdiergemeenschap zich weer herstellen. In theorie is het herstel compleet als er geen significante verschillen zijn in bodemdiersamenstelling en biomassa in het gewonnen gebied en hetzelfde gebied als er niet was gewonnen. In de praktijk wordt het herstel in het gewonnen gebied vergeleken met een referentiegebied in de buurt waar geen zand is gewonnen.
  Groei en gedrag van schelpdieren in vijverteelt, samenvattend eindrapport Zeeuwse tong werkpakket 2
  Smaal, A.C. ; Jansen, H.M. ; Kamermans, P. ; Schellekens, T. - \ 2014
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES C018/14) - 78
  schaal- en schelpdierenteelt - aquacultuur - vijverteelt - algenteelt - aquatische ecosystemen - tong (vis) - algen - schaaldieren - visteelt - zoutwaterlandbouw - shellfish culture - aquaculture - pond culture - algae culture - aquatic ecosystems - dover soles - algae - shellfish - fish culture - saline agriculture
  De binnendijkse kweek van schelpdieren en micro-algen is in het kader van het project Zeeuwse Tong onderzocht en uitgetest op verschillende schaalniveaus. In de pilots is op praktijkschaal getest wat er nodig is voor een commercieel haalbare productie. In één van de pilots (Colijnsplaat) zijn de algen en schelpdieren gekweekt in samenhang met zager en tong kweek, in de andere pilots (Zeeland Aquacultuur en Wilhelminapolder) was de kweek gericht op algen en schelpdieren. In het laboratorium en in nagebootste ecosystemen (mesocosms) is een reeks deelvragen onderzocht, onder meer wat betreft de benodigdheden voor algenkweek en de kwaliteit van algen voor schelpdieren. In de pilots zijn specifieke proces metingen uitgevoerd. De resultaten van de procesmetingen en de lab en mesocosm experimenten worden in onderhavig rapport samengevat.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.