Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 276

 • help
 • print

  Print search results

 • export
  A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==sierteelt
Check title to add to marked list
Sierteelt in de biobased economy : Screening van siergewasextracten op werking voor de plantgezondheid en de farmacie : Ornamentals in the biobased economy
Poot, E.H. ; Staaij, M. van der; Hofland-Zijlstra, J.D. ; Vos, C.H. de; Korthout, H. ; Schulte, Annelies - \ 2016
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1387) - 52 p.
plantensamenstelling - plantextracten - biopesticiden - obesitas - medicinale eigenschappen - screenen - pesticiden bevattende planten - gewasbescherming - biobased economy - siergewassen - sierteelt - plant composition - plant extracts - microbial pesticides - obesity - medicinal properties - screening - pesticidal plants - plant protection - ornamental crops - ornamental horticulture
The public-private funded project “Ornamentals in the Biobased Economy” was conducted by Royal FloraHolland, Kenniscentrum Plantenstoffen, Wageningen UR, Fytagoras and Prisna. In this project, bioactivity in plant extracts against the most important pests and diseases in greenhouse cultivation were tested. In bioassays, extracts with bioactivity against powdery mildew, botrytis, aphids, spider mite and thrips were found. With LCMS, metabolic profiles of the extracts were generated. Furthermore explorative experiments with plant extracts for crop resilience were conducted, and also plant extracts were tested in a bioassay for fat metabolism in obesitas
Bestrijding Echinothrips americanus met roofmijten en roofwantsen : groeiend probleem in sierteelt onder glas
Messelink, G.J. ; Leman, A. ; Gasemzadeh, Somayyeh - \ 2016
Onder Glas 13 (2016)2. - p. 24 - 25.
tuinbouw - glastuinbouw - plantenplagen - sierteelt - rosaceae - capsicum - groenten - snijbloemen - gerbera - gewasbescherming - landbouwkundig onderzoek - thrips - frankliniella occidentalis - roofmijten - reduviidae - stuifmeel - plagenbestrijding - horticulture - greenhouse horticulture - plant pests - ornamental horticulture - rosaceae - capsicum - vegetables - cut flowers - gerbera - plant protection - agricultural research - thrips - frankliniella occidentalis - predatory mites - reduviidae - pollen - pest control
Dat trips een enorm probleem is in de sierteelt onder glas is geen nieuws meer. In de meeste gevallen gaat het dan om de Californische trips, een soort met een sterke voorkeur voor bloemen. De laatste jaren duikt er steeds vaker een andere polyfage trips op, de Echinothrips americanus. Deze typische bladbewonende trips kan in sierteeltgewassen zoals gerbera en roos behoorlijk schade geven als er niet tijdig wordt ingegrepen. In onderzoek is nog eens nauwkeurig gekeken naar de bestrijding met een aantal soorten roofmijten en roofwantsen.
Biologische bestrijding van wol- en schildluis in de sierteelt onder glas
Kruidhof, H.M. ; Messelink, G.J. ; Leman, A. ; Vijverberg, Roland - \ 2016
Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw - 1 p.
tuinbouw - glastuinbouw - biologische bestrijding - sierteelt - cymbidium - rosaceae - planococcus citri - coccoidea - sluipwespen - predatoren - roofinsecten - thrips - coleoptera - horticulture - greenhouse horticulture - biological control - ornamental horticulture - parasitoid wasps - predators - predatory insects
Het doel van dit project is om de biologische bestrijding van wol-en schildluis te verbeteren met nieuwe inzetstrategieën van bestaande bestrijders en door opsporing van complementaire nieuwe bestrijders. Poster van het PlantgezondheidEvent 2016.
Eindrapportage HNT Gerbera : de gerberateler aan zet voor HNT valorisatie
Persoon, Stefan ; Weel, P.A. van; Gelder, A. de - \ 2016
Wageningen UR Glastuinbouw - 22 p.
glastuinbouw - snijbloemen - gerbera - sierteelt - bedrijfsvergelijking in de landbouw - tuinbouw - teeltsystemen - klimaatregeling - energiegebruik - rassen (planten) - greenhouse horticulture - cut flowers - ornamental horticulture - farm comparisons - horticulture - cropping systems - air conditioning - energy consumption - varieties
Sinds het najaar van 2009 is er onderzoek gedaan naar Het Nieuwe Telen (HNT) in de Gerberateelt, gevolgd door meerdere valorisatietrajecten in de praktijk. Er was binnen de sector behoefte om deze kennis centraal bijeen te brengen, wat ook is geslaagd. De drie systemen van HNT zorgen niet voor een extra kwalitatieve verbetering in de vorm van minder bloemsmet en rotkoppen. De verwachting in 2012 was dat met slurven onderdoor er meer luchtbeweging zou zijn door het gewas en een drogend effect. Het omgekeerde bleek het geval: bij de luchtslurf onderdoor is het VD rondom de bloem lager wat kan leiden tot smet. Bij luchtslurven bovendoor bleek dit niet het geval. Voor wat betreft rotkoppen kan niet zondermeer gezegd worden dan een van de systemen de voorkeur geniet. Een hypothese is dat uitstraling in de nacht in negatieve zin bijdraagt aan suikerrot, doordat op specifieke momenten er lokaal onvoldoende verdamping is in de bloem. Het optreden van suikerrot is nog steeds een niet getackeld teeltprobleem in Gerbera.
IDC Bollen & Vaste Planten
Looman, B.H.M. - \ 2015
Studio Huigen
bloembollen - sierteelt - snijbloemen - hyacinten - forceren van planten - teeltsystemen - duurzame landbouw - ornamental bulbs - ornamental horticulture - cut flowers - hyacinths - forcing - cropping systems - sustainable agriculture
Het Innovatie- en Democentrum (IDC) Bollen en Vaste Planten ondersteunt ondernemers in de Bollen- en Vaste Plantensector bij innovaties. Samen met onderzoek, onderwijs en organisaties uit de regio Greenport Duin & Bollenstreek werkt het IDC aan de implementatie van kennis van binnen en buiten de sector. Hyacint is een belangrijk gewas voor de Duin- en Bollenstreek: ongeveer 90% van de (snij)hyacinten komen uit dit gebied. Het IDC werkt daarom aan een nieuw teeltsysteem voor snijhyacint: een systeem waarin nieuwe duurzame technologieën, teeltmethoden, robotisering en automatisering geïntegreerd zijn. Diverse partijen werken samen met het IDC zoals het Kenniscentrum Plantenstoffen dat geïnteresseerd is in nieuwe toepassingen van hyacint voor de Biobased Economy. Of teler Rob van Haaster, die inziet dat hij anders moet produceren: duurzamer, meer kostenbewust. Kennisdeling vindt hij belangrijk.
Krachtpatsers in de kas
Goud, J.C. - \ 2015
Gewasbescherming 46 (2015)4. - ISSN 0166-6495 - p. 122 - 123.
tuinbouw - glastuinbouw - biologische bestrijding - chemische bestrijding - sierteelt - chrysanthemum - microscopie - tentoonstellingen - insectenbestrijding - thrips - frankliniella occidentalis - nematoda - steinernema feltiae - horticulture - greenhouse horticulture - biological control - chemical control - ornamental horticulture - chrysanthemum - microscopy - exhibitions - insect control - thrips - frankliniella occidentalis - nematoda - steinernema feltiae
Op 3 september 2015 opende het museum Micropia, samen met BASF, een nieuwe opstelling over biologische gewasbescherming. De tentoonstelling ‘Krachtpatsers in de kas’ laat het grote publiek zien hoe microscopisch kleine insectenjagers worden ingezet bij de bestrijding van trips in de sierteelt. Californische trips (Frankliniella occidentalis) is een moeilijk te bestrijden probleem in veel kasgewassen. De insecten zijn zeer klein en kruipen weg in de groeipunten van het gewas. Hierdoor ontsnappen ze vaak aan chemische middelen.
Kansen in de keten : naar een weerbare plantaardige sector in Noord-Holland
Schans, J.W. van der; Vader, J. ; Kuhlman, J.W. ; Splinter, G.M. ; Ruijs, M.N.A. ; Janssens, S.R.M. ; Venema, G.S. - \ 2015
The Hague : LEI Wageningen UR - 20 p.
tuinbouw - akkerbouw - regionale economie - noord-holland - provincies - landbouwindustrie - voedselproductie - economische ontwikkeling - glastuinbouw - sierteelt - vollegrondsgroenten - agro-industriële ketens - horticulture - arable farming - regional economics - provinces - agribusiness - food production - economic development - greenhouse horticulture - ornamental horticulture - field vegetables - agro-industrial chains
In deze publicatie wordt ingegaan op de huidige positie van de primaire sector en andere relevante schakels in de keten in Nederland en Noord-Holland. De belangrijke trends worden bekeken en nagegaan wordt waar deze kansen bieden en welke handelingsperspectieven er zijn voor de sector. Vervolgens wordt ingegaan op de potentiële rol van de provincie daarbij. De auteurs beperken zich, op verzoek van de provincie, tot de plantaardige sectoren in Noord-Holland, namelijk de glastuinbouw, sierteelt, akkerbouw en vollegronds groenten. De publicatie is gebaseerd op expert judgement van de betrokken onderzoekers en niet op nieuw uitgevoerd onderzoek.
Auswirkungen der Erhöhung des Mehrwertsteuersatzes für Zierpflanzenerzeugnisse : Situation im Jahr 2015
Bunte, F. ; Galen, M.A. van - \ 2015
LEI Wageningen UR (Rapport / LEI Wageningen UR 2015-103) - ISBN 9789086157167 - 25 p.
ornamental horticulture - value added tax - change - effects - turnover - economic evaluation - employment - european union - netherlands - sierteelt - belasting toegevoegde waarde - verandering - effecten - omzet - economische evaluatie - werkgelegenheid - europese unie - nederland
This report evaluates the effects of a possible application of the general VAT rate to ornamentals on turnover and employment in the Dutch and European ornamental supply chain. The effects are calculated for the scenario in which the Netherlands decide to apply the general VAT rate and the scenario in which all member states of the European Union (EU) decide to apply the general VAT rate. In 2015, the lower VAT rate is applied to ornamentals in 13 EU member states. The effects are measured using the Hortus model of LEI Wageningen UR, which models demand and supply in European horticulture.
Effects of increased VAT rates for ornamentals : situation 2015
Bunte, F. ; Galen, M.A. van - \ 2015
LEI Wageningen UR (Report / LEI Wageningen UR 2015-103) - ISBN 9789086157174 - 23 p.
ornamental horticulture - value added tax - change - effects - turnover - economic evaluation - employment - european union - netherlands - sierteelt - belasting toegevoegde waarde - verandering - effecten - omzet - economische evaluatie - werkgelegenheid - europese unie - nederland
This report evaluates the effects of a possible application of the general VAT rate to ornamentals on turnover and employment in the Dutch and European ornamental supply chain. The effects are calculated for the scenario in which the Netherlands decide to apply the general VAT rate and the scenario in which all member states of the European Union (EU) decide to apply the general VAT rate. In 2015, the lower VAT rate is applied to ornamentals in 13 EU member states. The effects are measured using the Hortus model of LEI Wageningen UR, which models demand and supply in European horticulture.
Effets de l'augmentation du taux de TVA pour les produits d'horticulture ornementale : situation 2015
Bunte, F.H.J. ; Galen, M.A. van - \ 2015
Wageningen : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI Wageningen UR 2015-103) - ISBN 9789086157167 - 25 p.
ornamental horticulture - value added tax - change - effects - turnover - economic evaluation - employment - european union - netherlands - sierteelt - belasting toegevoegde waarde - verandering - effecten - omzet - economische evaluatie - werkgelegenheid - europese unie - nederland
This report evaluates the effects of a possible application of the general VAT rate to ornamentals on turnover and employment in the Dutch and European ornamental supply chain. The effects are calculated for the scenario in which the Netherlands decide to apply the general VAT rate and the scenario in which all member states of the European Union (EU) decide to apply the general VAT rate. In 2015, the lower VAT rate is applied to ornamentals in 13 EU member states. The effects are measured using the Hortus model of LEI Wageningen UR, which models demand and supply in European horticulture.
Effecten van verhoging btw-tarief voor sierteeltproducten : situatie 2015
Bunte, F.H.J. ; Galen, M.A. van - \ 2015
Wageningen : LEI Wageningen UR (LEI rapport 2015-103) - ISBN 9789086157167 - 25 p.
sierteelt - belasting toegevoegde waarde - verandering - effecten - omzet - economische evaluatie - werkgelegenheid - europese unie - nederland - ornamental horticulture - value added tax - change - effects - turnover - economic evaluation - employment - european union - netherlands
This report evaluates the effects of a possible application of the general VAT rate to ornamentals on turnover and employment in the Dutch and European ornamental supply chain. The effects are calculated for the scenario in which the Netherlands decide to apply the general VAT rate and the scenario in which all member states of the European Union (EU) decide to apply the general VAT rate. In 2015, the lower VAT rate is applied to ornamentals in 13 EU member states. The effects are measured using the Hortus model of LEI Wageningen UR, which models demand and supply in European horticulture.
Optimalisering Ventilationjet systeem
Weel, P.A. van - \ 2015
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1376) - 38 p.
glastuinbouw - klimaatregeling - kastechniek - snijbloemen - sierteelt - gerbera - kunstmatige ventilatie - energiebesparing - thermische schermen - greenhouse horticulture - air conditioning - greenhouse technology - cut flowers - ornamental horticulture - artificial ventilation - energy saving - thermal screens
The Ventilationjet system is used to dehumidify a greenhouse with a fully closed blackout screen during the night. Gerbera producer Zuijderwijk and Witzier in the Netherlands uses this equipment but was not satisified with the duhumidification capacity since the RH was rising to unwanted levels. That forced him to pull a gap in the screens but that resulted in local temperature drops and botrytis. In this research project the cause of the high humidity was found to be the result of a combination of unwanted transpiration from the floor area and a limited air supply through the screens as a result of a turbulent flow in the outlet of the fans. The problem was fixed by developing a new version of the Ventilationjet where the air was supplied through a vertical duct instead of a simple round opening in the screens. Also the air supply capacity was increased from 3 m3/m2.hr to 14 m3/ m2.hr with a speed controllable fan. In addition, measures were taken to prevent humid, warm air to reach the area above the blackout screen by guiding this air to a central opening in the screen above the concrete path in the middle of the greenhouse. The ventilation windows above this ventilation gap in the screen release this humid air to the outside world, without causing a temperature drop since the fans create an overpressure.
Logistics network design & control : managing product quality in a blooming sector
Keizer, M. de - \ 2015
Wageningen University. Promotor(en): Jack van der Vorst, co-promotor(en): Jacqueline Bloemhof-Ruwaard; Rene Haijema. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462576025 - 239
logistiek - netwerkanalyse - sierteelt - kwaliteitszorg - kwaliteit - productie - tuinbouw - verse producten - voedselproducten - simulatiemodellen - simulatie - logistics - network analysis - ornamental horticulture - quality management - quality - production - horticulture - fresh products - food products - simulation models - simulation
Efficiënt omgaan met elektriciteit bij chrysant : opties voor besparing
Raaphorst, M.G.M. ; Dueck, T.A. ; Kempkes, F.L.K. ; Veld, P. de; Corsten, R. - \ 2015
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1370) - 32
chrysanthemum - teelt onder bescherming - kasgewassen - sierteelt - elektriciteit - kunstlicht - kunstmatige verlichting - energiebesparing - led lampen - afdeklagen - reflectie - diffuus glas - snijbloemen - glastuinbouw - protected cultivation - greenhouse crops - ornamental horticulture - electricity - artificial light - artificial lighting - energy saving - led lamps - coatings - reflection - diffused glass - cut flowers - greenhouse horticulture
Trials have demonstrated that that the heat use for Chrysanthemum can be considerably reduced if the right measures are taken. If these reduction can also be realised with lighting, then we are well on the way to climateneutral Chrysanthemum cultivation. In order to identify energy saving measures with lighting, Wageningen UR Greenhouse Horticulture along with growers and DLV-Plant have calculated energy savings for the most promising measures. The most important measures also appear to entail a large investment, such as ARcoatings, diffused glass, LED lighting or a super-reflecting greenhouse structure. More accessible measures, such as soil reflection (for example, styromull), can also lead to a 5% lower electricity costs. In addition, there are many small measures that are expected to increase the energy efficiency. Examples are the stage-dependent lighting regime or an extended propagation. However, it is not yet known how large the effects of these measures are and if they are also economically viable
Ervaringen met HNT bij kwekerij Ter Laak Orchids
Zwart, H.F. de - \ 2015
Wageningen UR
glastuinbouw - orchideeën als sierplanten - sierteelt - kastechniek - energiebesparing - klimaatregeling - kunstmatige ventilatie - teeltsystemen - zonne-instraling - greenhouse horticulture - ornamental orchids - ornamental horticulture - greenhouse technology - energy saving - air conditioning - artificial ventilation - cropping systems - insolation
Teler Richard Ter Laak en onderzoeker Feije de Zwart (Wageningen UR Glastuinbouw) vertellen over de energiebesparing in de orchideeënteelt met behulp van een buitenlucht inblaasinstallatie, het dubbele kasdek dat diffuus licht geeft en een zonnevolgsysteem.
Recirculatie snij-amaryllis ( Hippeastrum) in tweede teeltjaar (2014) : behoud plantgezondheid en voorkomen groeiremming bij hergebruik drainwater
Kromwijk, J.A.M. ; Baar, P.H. van; Nijs, L. den; Overkleeft, J. ; Blok, C. ; Eveleens-Clark, B.A. ; Grootscholten, M. - \ 2015
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1362) - 48
glastuinbouw - sierteelt - hippeastrum - snijbloemen - plantgezondheid - recirculatiesystemen - ultraviolette straling - waterstofperoxide - greenhouse horticulture - ornamental horticulture - cut flowers - plant health - recirculating systems - ultraviolet radiation - hydrogen peroxide
In the Netherlands most crops grown in greenhouses reuse drain water. However, in the cultivation of amaryllis cut flowers (Hippeastrum) little drainage water is being reused so far because of strong suspicions of inhibitory substances in the drainage water. To reduce the emission of nutrients to the environment an experiment was started on request of the amaryllis growers. In a greenhouse experiment drainage water of amaryllis was treated with advanced oxidation and reused. This was compared with the reuse of drainage water treated with an UV disinfector and a control treatment without the reuse of drainage water. In the first and second year of cultivation, there was no difference in production and no adverse effects were seen in crop growth. In this experiment the reuse of drainage water has been for a relatively short period for amaryllis cut flower cultivation. Therefore, the research will be continued for a third year of cultivation in 2015 with a financial contribution from amaryllis growers, the ‘Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen’ and the Product Board for Horticulture.
De kracht van het agrocluster : het belang van de primaire landbouw voor het totale agrocomplex
Berkhout, P. ; Asseldonk, M.A.P.M. van; Benninga, J. ; Ge, L. ; Hoste, R. ; Smit, A.B. - \ 2015
Wageningen : LEI Wageningen UR (LEI rapport 2015-032) - ISBN 9789086157082 - 56
landbouwsector - economische analyse - economische ontwikkeling - agro-industriële ketens - varkenshouderij - sierteelt - aardappelen - akkerbouw - werkgelegenheid - gevalsanalyse - agricultural sector - economic analysis - economic development - agro-industrial chains - pig farming - ornamental horticulture - potatoes - arable farming - employment - case studies
Nederland kent een sterke en innovatieve agrosector, die met een aandeel van zo’n 8% in het nationaal inkomen en de werkgelegenheid een belangrijke pijler is onder de nationale economie. De kracht van de Nederlandse agrosector is sterk verbonden met een historisch gegroeid cluster van bedrijven in de keten. Bij dit cluster behoren spelers in de toelevering en verwerking van diensten. De vraag is wat er overblijft van de kracht van het agrocluster als bijvoorbeeld door regelgeving de primaire schakel belangrijk in omvang zou afnemen. Dit rapport poogt in opdracht van het ministerie van EZ op deze vraag een antwoord te geven.
Bacterieziekten in de bloemisterij
Slootweg, G. ; Dijkema, M.H.G.E. ; Wolf, J.M. van der; Meekes, E. ; Westerhof, J. - \ 2015
Lisse : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving BBF - 59
sierteelt - plantenziekteverwekkende bacteriën - microbiële besmetting - vermeerderingsmateriaal - bedrijfshygiëne - maatregelen - bestrijdingsmethoden - elicitoren - bacterieziekten - ornamental horticulture - plant pathogenic bacteria - microbial contamination - propagation materials - industrial hygiene - measures - control methods - elicitors - bacterial diseases
In de bloemisterij kunnen een flink aantal bacterieziekten voorkomen, veroorzaakt door verschillende bacteriën. Ziekteverwekkende bacteriën kunnen een grote variatie aan symptomen laten zien, waaronder natrot, kankers, bladvlekken en dwerggroei. Uit bronnenonderzoek blijkt dat in de kasteelt van paprika bacteriën (Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum) in al het water op de kwekerij aanwezig kunnen zijn en ook goed kunnen overleven in grond en op oppervlakten. Daarnaast is deze bacterie aangetoond op fruitvliegjes in het gewas. In de buitenteelt van Prunus zijn ziekteverwekkende bacteriën (Xanthomonas arboricola pv. pruni en Pseudomonas syringae pv. morsprunorum) aangetoond op onkruidspuitkappen, laarzen, snoeischaren, het doek van het containerveld en buiten- én binnenzijde van beregeningsystemen. Ook op vliegen op vangplaten tussen besmette Prunusplanten zijn deze bacteriën gevonden. Visuele diagnostiek van bacterieziekten is erg lastig. De symptomen lijken erg op elkaar en kunnen snel worden verward met bladvlekkenziekten veroorzaakt door schimmels. In de meeste gevallen wordt de bacterie uit het aangetaste weefsel geïsoleerd. Voor het op naam brengen wordt altijd een serologische (ELISA) of PCR (DNA-)techniek gebruikt. Het is daarvoor echter wel noodzakelijk dat men beschikt over een positieve controle van de op naam te brengen soort. Als men niet weet om welke soort het zou kunnen gaan wordt DNA-sequencing toegepast, om de bacterie op naam te brengen. Bovengenoemde technieken worden zowel bij Naktuinbouw als bij Wageningen UR toegepast. In Sedum is onderzocht of latente besmettingen met Erwinia betrouwbaar zijn aan te tonen. Hiervoor is, onder andere, gebruikt gemaakt van een door PRI ontwikkelde methode waarmee het plantmateriaal onder vacuüm wordt gebracht. Erwinia’s vermeerderen wel goed uit bij een lage zuurstofconcentratie terwijl veel andere bacteriën dan afsterven. Uit dit onderzoek blijkt dat er bij de vacuümmethode niet meer infecties aangetoond worden dan bij (‘klassieke’) verrijking van plantenextracten in een groeimedium. Bij Sedum en Phlox is het effect van een warmwaterbehandeling om plantmateriaal vrij te maken van bacteriebesmetting onderzocht. Het onderzoek is uitgevoerd met stekken van Sedum, waarvan onbekend was of de stekken besmet waren met Dickeya dianthicola en/of Pectobacterium spp. En planten van Phlox, die besmet waren met woekerziek. Na twee dagen voorwarmte zijn twee warmwaterbehandelingen uitgevoerd (30 minuten bij 47°C en 15 min. Bij 50°C. De sedumplanten in de proef waren niet of nauwelijks besmet met Dickeya dianthicola en Pectobacterium spp. waardoor er geen conclusies getrokken kunnen worden over de effectiviteit van de geteste warmwaterbehandelingen. De warmwaterbehandelingen veroorzaakten aan het begin van de groei lichte schade (bladschade, groeivertraging). Al snel waren deze effecten in het gewas niet meer zichtbaar. Bij Phlox bleken beide warmwaterbehandelingen niet effectief tegen woekerziek en gaven veel schade (uitval en afname aantal stelen per plant). Er zijn verschillende stoffen bekend die het afweermechanisme van de plant stimuleren waardoor de plant weerbaarder wordt tegen ziekten en plagen (elicitors). Elicitors zijn met name voor beheersing van bacterieziekten interessant, omdat antibiotica (bacteriedodende middelen) geen toelating kennen voor gewassen. Deze geïnduceerde weerstand is niet specifiek en kan een effect hebben op zowel schimmels, bacteriën en virussen. Elicitors hebben geen direct effect op de bacterie, waardoor geen resistentie kan ontstaan. Het tijdstip van toediening is echter vaak kritischer dan bij toepassing van gangbare (chemische) gewasbeschermingsmiddelen, en bescherming wordt vaak pas enige tijd na toediening verkregen. Voor de beheersing van bacterieziekten op de bedrijven is een lijst met hygiënemaatregelen opgesteld. Deze maatregelen zijn ook kort samengevat in 10 geboden.
Nieuwe mogelijkheden voor de bestrijding van wittevlieg in de sierteelt onder glas : onderzoek aan omnivore roofwantsen en gedragsbeïnvloedende geuren
Messelink, G.J. ; Kruidhof, H.M. ; Elfferich, C. ; Leman, A. - \ 2015
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1350)
glastuinbouw - sierteelt - organismen ingezet bij biologische bestrijding - reduviidae - thrips - effecten - schade - gerbera - cultivars - limoneen - geurstoffen - greenhouse horticulture - ornamental horticulture - biological control agents - reduviidae - thrips - effects - damage - gerbera - cultivars - limonene - odours
This study explored new possibilities to control whiteflies in greenhouse ornamental crops with omnivorous predatory bugs and volatiles. Besides the well-known Macrolophus pygmaeus, we tested 4 new species of predatory bugs: Dicyphus errans, Dicyphus eckerleini, Dicyphus maroccanus and Dicyphus tamaninii. We assessed both their potential to control whiteflies and their possible plant damaging effects through plant feeding. The best control of whiteflies was achieved by the species M. pygmaeus, D. tamaninii and D. maroccanus. Significant flower damage was only observed for the predator M. pygmaeus. The degree of flower damage depended strongly on the gerbera cultivar, but damage was observed for both large-flowered and small-flowered types. All 5 species of predatory bugs were able to establish in a winter crop of 2 gerbera cultivars and the exotic plant Lantana camara. The most promising candidate predatory bug for biological control in gerbera is D. maroccanus. This species established well on the 2 tested gerbera cultivars, gave in all cases an excellent control of pests and no significant plant damage was observed. The predatory bugs gave, besides whiteflies, a good control of Echinothrips and in some cases a suppression of aphids and western flower thrips. The volatile limonene showed no significant effect on the oviposition of tobacco and greenhouse whiteflies. Neither did they repel adults of these whiteflies. The mixture of (E)-2-hexenal and 3-hexen-1-ol did not induce a significant attraction response of the adult whiteflies.
DaVinc³i: sierteeltlogistiek in een dynamische eeuw : van onderbuik naar onderbouwing
Vorst, J.G.A.J. van der; Ossevoort, R.S. - \ 2015
DaVinc³i - 46
sierteelt - logistiek - ketenmanagement - agro-industriële ketens - informatietechnologie - internationale handel - strategisch management - agrarische productiesystemen - landbouwkundig onderzoek - telecommunicatie - elektronische handel - ornamental horticulture - logistics - supply chain management - agro-industrial chains - information technology - international trade - strategic management - agricultural production systems - agricultural research - telecommunications - electronic commerce
In het DaVinc³i (Dutch Agricultural Virtualized International Network with Consolidation, Coordination, Collaboration and Information availability) onderzoek deden drie Nederlandse universiteiten en een groot aantal bedrijven strategisch onderzoek naar deelgebieden van de sierteeltlogistiek. Die deelgebieden zijn: samenwerking/ businessmodellen, logistieke netwerken, retourlogistiek/plannen en ICT in de sector. Bij veel bedrijven is concreet en strategisch onderzoek gedaan op basis van onderzoeksvragen op bedrijfsniveau. Dit boekje verhaalt, in een aantal interviews, eerst over de algemene strategische onderzoeken en de daaruit voortvloeiende scenario’s. Daarna komt de bedrijfspraktijk aan de orde. De volgende vragen kwamen hierbij aan de orde: Met welke logistieke ketens en afzetketens krijgt de sierteeltsector in de toekomst te maken? Welke functies en processen zijn aan die ketens verbonden? Waar kun je die functies geografisch gezien het best uitoefenen? Hoe ondersteun je dat optimaal met ICT-toepassingen en businessmodellen? Wat betekent dit alles voor de sierteeltlogistiek?
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.