Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 217

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Energie-extensieve teelten klimaatneutraal met hoog-isolerende kassen
  Zwart, H.F. de; Garcia Victoria, N. ; Kromwijk, J.A.M. ; Kempkes, F.L.K. - \ 2016
  Bleiswijk : Wageningen UR Gastuinbouw (Rapport GTB 1398) - 40
  glastuinbouw - extensieve productie - antirrhinum - aardbeien - slasoorten - duurzaamheid (sustainability) - energiebesparing - ontvochtiging - isolatietechnieken - verwarming - belichting - licht - lichtdoorlating - biologische grondontsmetting - greenhouse horticulture - extensive production - antirrhinum - strawberries - lettuces - sustainability - energy saving - dehumidification - isolation techniques - heating - illumination - light - light transmission - biological soil sterilization
  In this study an analysis is presented on the perspectives of highly insulated greenhouses for extensively heated
  greenhouse crops. Three crops were used as an example, ranging from Antirrhinum, with a yearly heating
  demand of 4 m³ of natural gas equivalents per m² to strawberry, with 13 m³ of gas consumption per m² per
  year.
  If Antirrhinum would be grown in a double glazed, highly insulated greenhouse with an energy recuperating
  dehumidification system, the remaining heat demand will be almost zero. Growing strawberries in such a
  greenhouse reduces the gas consumption for heating down to 7 m³/(m² year). When generating this heat
  with a heat pump, only 21 kWh/(m² year) will be needed for heating. In all greenhouse sectors, a tendency
  towards an intensified production by using artificial illumination can be seen. Illumination has a much higher
  impact on energy consumption than heating, so insulation of greenhouses for extensively heated crops is of less
  importance than improving the transmissivity or developing better lighting systems.
  Besides energy for heating and lighting, greenhouses use a substantial amount of energy for soil disinfection.
  Here savings can be achieved by using biological disinfection, substrate systems or ozonized water.
  This project was funded by the research program ‘Kas als Energiebron’, the joined action and innovation program
  of the ministry of Economic affairs and LTO Glaskracht Nederland.
  Jaarrondteelt op water van slatypen in een cabrio tunnelkas met led-belichting
  Janse, J. ; Vermeulen, T. ; Weel, P.A. van - \ 2016
  Wageningen UR - 1
  tuinbouw - tunnels - jaarrondproductie - slasoorten - teelt onder bescherming - hydrocultuur - teeltsystemen - led lampen - kasproeven - gewaskwaliteit - horticulture - tunnels - all-year-round production - lettuces - protected cultivation - hydroponics - cropping systems - led lamps - greenhouse experiments - crop quality
  Doelstelling van dit project is het verbeteren van teeltzekerheid en opbrengst van met name ijsbergsla, het hele jaar rond en het verbeteren wortelkwaliteit en plantweerbaarheid bij teelt op water. Poster van het PlantgezondheidEvent 2016.
  Verkennen van nieuwe mogelijkheden voor de bestrijding van wortelduizendpoot in de glastuinbouw
  Kruidhof, H.M. ; Bloemhard, C.M.J. - \ 2015
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1381) - 18
  slasoorten - lactuca sativa - glasgroenten - scutigerella immaculata - gewasbescherming - plagenbestrijding - fusarium oxysporum - glastuinbouw - lettuces - lactuca sativa - greenhouse vegetables - scutigerella immaculata - plant protection - pest control - fusarium oxysporum - greenhouse horticulture
  In the autumn of 2014 many companies specialized in protected lettuce cultivation were confronted with severe plant damage. In several lettuce greenhouses garden centipedes were detected. This explorative study summarizes the available knowledge of garden centipedes, and describes new possibilities for their control (chapter 1). It also tested one of the new control options, i.e. luring the garden centipedes with CO2-capsules, in a laboratory set-up (chapter 2). At the concentration tested, no luring effect of the CO2-capsules on the garden centipedes could be detected.
  At the same time it was found that many damaged lettuce plants suffered from Fusarium root damage. From research by the NVWA (Netherlands Food and Consumer Product Safety Authority) Fusarium was eventually identified as F. oxysporum lactucae. Finally, this seemed to be the most important culprit of the observed plant damage.
  Jaarrondteelt op water van ijsbergsla in een open tunnelkas met led-belichting
  Janse, J. ; Weel, P.A. van; Vermeulen, T. - \ 2015
  gewasbescherming - tuinbouw - glastuinbouw - hydrocultuur - teeltsystemen - jaarrondproductie - opbrengst - slasoorten - gewaskwaliteit - conferenties - biologische bestrijding - led lampen - plant protection - horticulture - greenhouse horticulture - hydroponics - cropping systems - all-year-round production - outturn - lettuces - crop quality - conferences - biological control - led lamps
  Doelstelling: Verbeteren teeltzekerheid en opbrengst van met name ijsbergsla, het hele jaar rond. Verbeteren wortelkwaliteit en plantweerbaarheid bij teelt op water. Poster van PlantgezondheidEvent 12 maart 2015.
  Ziektebeheersing substraatloze teeltsystemen : naar een robuust systeem tegen ziekten en plagen
  Stijger, C.C.M.M. ; Janse, J. ; Vermeulen, T. ; Weel, P.A. van - \ 2014
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1335) - 45
  bladgroenten - slasoorten - teeltsystemen - hydrocultuur - vloeibare kunstmeststoffen - ziektebestrijding - nutrientenbeheer - risicofactoren - monitoring - reductie - plagenbestrijding - leafy vegetables - lettuces - cropping systems - hydroponics - liquid fertilizers - disease control - nutrient management - risk factors - monitoring - reduction - pest control
  De belangrijkste kennislacune rond substraatloze teeltsystemen is het beheersen van de kwaliteit van het voedingswater. Hoge kwaliteit vergt, naast een goede balans van nutriënten, vooral het voorkomen van ziekte- en plaagontwikkeling. Het voorkomen of beheersen van de verspreiding speelt daarbij een grote rol. De bedrijfszekerheid van nieuwe teeltsystemen staat of valt bij de beheersbaarheid van ziekten en plagen. De ziekte- en plaagbeheersing in substraatloze systemen volgen andere principes dan de reguliere (steenwol of grondgebonden) teelt. De gebruikte watervolumes zijn enorm, fysieke barrières ontbreken maar ook een buffer/balans ontbreekt waarmee een direct effect is te benoemen op het risico op ziekte( en plaagverspreiding. De ziekte- en plaagrisico’s bepalen het gebruik van (chemische) gewasbeschermingsmiddelen, spui, maar bovenal het succes van een substraatloze teelt. Het verlagen van het risico op ziekten en plagen en het voorkomen, monitoren en vertragen van een snelle verspreiding daarvan is onderwerp van dit project. Het onderzoek waarin in dit verslag wordt gerapporteerd heeft zich gericht op de kennisvragen rond ziektebeheersing en de ontwikkeling van indicatoren en teeltstrategieën ter voorkoming van ziekten in een robuust substraatloos (water) systeem. Behalve dat een chemische aanpak vanwege het gebruik van grote volumes water in deze nieuwe teeltsystemen vaak geen economisch haalbare oplossing is, is een chemische aanpak voor ziekte- en plaagproblematiek bovendien geen toekomstgerichte oplossing. Daarom heeft het onderzoek zich gericht, naast het voorkomen van aantastingen, vooral op mogelijke natuurlijke en fysische bestrijdingsmaatregelen. In het onderzoek dat heeft gelopen van juni 2013 tot en met mei 2014 zijn in totaal vier achtereenvolgende slateelten uitgevoerd.
  Belichte ijsbergsla in tunnelkas op water
  Vries, J.W. de - \ 2014
  Kas techniek (2014)9. - p. 60 - 61.
  tunnels - teelt onder bescherming - teeltsystemen - hydrocultuur - bladgroenten - slasoorten - belichting - landbouwkundig onderzoek - tunnels - protected cultivation - cropping systems - hydroponics - leafy vegetables - lettuces - illumination - agricultural research
  Wageningen UR Glastuinbouw heeft in Bleiswijk twee open tunnelkassen gebouwd waarin sla op water wordt geteeld. De tunnels beschermen de planten tegen negatieve klimaatinvloeden en zijn voorzien van een dak dat open én dicht kan. Bijzonder is daarnaast dat de kas voorzien is van led-belichting.
  Teeltvoordelen compenseren duurder systeem bij slateelt op water : Verkennend onderzoek naar 'weerbare' slateelt op water
  Arkesteijn, M. ; Stijger, I. ; Janse, J. - \ 2014
  Onder Glas 11 (2014)10. - p. 50 - 51.
  glastuinbouw - hydrocultuur - bladgroenten - slasoorten - groenten - teeltsystemen - innovaties - landbouwkundig onderzoek - greenhouse horticulture - hydroponics - leafy vegetables - lettuces - vegetables - cropping systems - innovations - agricultural research
  Bij de teelt van sla op water is er geen of weinig emissie van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen. Er is echter nog vrij weinig kennis over het beheersen van de kwaliteit van het voedingswater. Met name het voorkomen of beheersen van ziekten en plagen vraagt nog aandacht. Reden voor onderzoekers van Wageningen UR glastuinbouw om verkennend onderzoek te doen naar de mogelijkheden van een ‘weerbare’ slateelt op water.
  Physiology and genetics of root growth, resource capture and resource use efficiency in lettuce (Lactuca sativa L.)
  Kerbiriou, P.J. - \ 2014
  Wageningen University. Promotor(en): Edith Lammerts van Bueren; Paul Struik, co-promotor(en): Tjeerd-Jan Stomph. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462570863 - 179
  lactuca sativa - slasoorten - cultivars - groei - wortels - scheuten - plantenontwikkeling - nutriëntengebruiksefficiëntie - voedingsfysiologie - watergebruiksrendement - genetische variatie - droogteresistentie - tolerantie van variëteiten - genotype-milieu interactie - biologische plantenveredeling - lactuca sativa - lettuces - cultivars - growth - roots - shoots - plant development - nutrient use efficiency - nutrition physiology - water use efficiency - genetic variation - drought resistance - varietal tolerance - genotype environment interaction - organic plant breeding
  Unravelling the resistance mechanism of lettuce against Nasonovia ribisnigri
  Broeke, C.J.M. ten - \ 2013
  Wageningen University. Promotor(en): Joop van Loon; Marcel Dicke. - S.l. : s.n. - ISBN 9789461735782 - 228
  lactuca virosa - lactuca sativa - slasoorten - insectenplagen - nasonovia ribisnigri - plaagresistentie - verdedigingsmechanismen - gedrag bij zoeken van een gastheer - insect-plant relaties - lactuca virosa - lactuca sativa - lettuces - insect pests - nasonovia ribisnigri - pest resistance - defence mechanisms - host-seeking behaviour - insect plant relations

  Aphids are serious pests of crop plant species, and host plant resistance is often the most effective and environmentally friendly control strategy to control these pests. One of these aphid pests is the black currant - lettuce aphid, Nasonovia ribisnigri (Mosely), an economically important pest of cultivated lettuce, Lactuca sativa L. Host plant resistance has been used since 1982 to control this aphid species and is mediated by the Nr-gene, originating from wild lettuce Lactuca virosa L. However, this resistance is not effective anymore, since N. ribisnigri aphids virulent to the Nr-resistance have been reported since 2007. The aim of this thesis was to unravel the mechanism of resistance mediated by the Nr-gene against N. ribisnigri, by behavioural studies on the aphids on both resistant and susceptible lettuce, to allow lettuce breeders to accelerate their resistance breeding programmes. Although the exact mechanism of Nr-mediated resistance remains unknown, the data in this thesis provide insight into this mechanism. The active site of the Nr-mediated resistance is mainly located in the phloem and some resistance might be encountered by the aphids along the pathway to the phloem. The inability of the avirulent aphids to feed from the resistant plant could be caused by the failure of aphids to suppress the wound response of the sieve element. The resistance factor(s) are only produced in the shoot, because grafts with resistant shoots and susceptible roots were resistant, whereas grafts with susceptible shoots and resistant roots remained susceptible. An intact vascular system is needed for full resistance, because both detached leaves and leaf disks of resistant lettuce plants were less resistant.

  Variation in virulence was observed among populations of different geographical origin. Aphids from a highly virulent population performed equally well on both resistant and susceptible lettuce plants, whereas semi-virulent aphids performed better on susceptible lettuce plants. Both short-term and long-term virulence loss were observed for virulent aphid populations differing in virulence level, which indicates this virulence is associated with fitness costs. A possible mechanism underlying virulence in N. ribisnigri to the Nr-resistance is the presence of an effector protein in the salivary secretion of the aphids suppressing resistance. Virulent aphids seemed to actively suppress the resistance in lettuce against the avirulent aphids.

  The original donor or the Nr-resistance, L. virosa accession IVT 280, was tested as possible source of new resistance against the virulent biotypes of N. ribisnigri and was foundfully resistant against virulent aphids, and can be exploited as a source of resistance in breeding for new resistance in cultivated lettuce.

  Factors affecting the postharvest performance of fresh-cut lettuce
  Witkowska, I.M. - \ 2013
  Wageningen University. Promotor(en): Ernst Woltering, co-promotor(en): Jeremy Harbinson. - [S.l. : S.n. - ISBN 9789461735744 - 120
  slasoorten - verse producten - houdbaarheid (kwaliteit) - behandeling na de oogst - lettuces - fresh products - keeping quality - postharvest treatment

  The quality of fresh-cut fruits and vegetables is often offset by a rapid deterioration, due to severe physical stress, such as peeling, cutting, slicing, shredding, and trimming. Due to this wounding, the already short shelf-life of these harvested products is even more reduced in the market place. In addition, consumers have become more critical on the use of synthetic and chemical additives to preserve quality attributes of fresh-cut produce. Developing new, effective, non-invasive and non-chemical techniques for improving and maintaining quality in fresh-cut produce are the timely questions of the industry.

  The work reported in this thesis adds to the increasing knowledge and understanding on how pre- and postharvest factors affect the storability of fresh-cut leafy vegetables. This work focused in particular on factors that up to date have not been systematically investigated such as (i) environment and genetic dependent antioxidant levels, (ii) plant age at harvest, (iii) light during post-processing storage and (iv) duration and conditions of storage prior to processing.

  The factors under investigation are discussed in the light of their effects on the shelf-life of fresh-cut tissue as related to a number of physiological processes associated with tissue browning and senescence. We found that plant age at harvest and storage of the harvested crop prior to processing are important determinants of fresh-cut performance: the younger the plant and the shorter the storage period prior to processing, the longer the shelf life of the fresh-cut product. In addition, the application of low levels of light during storage and display of the fresh-cut product greatly prolonged the shelf-life. The physiological and biochemical background of these phenomena was investigated.

  Zomerkwaliteit perspotten bij bladgewassen onder glas
  Raaphorst, M.G.M. - \ 2013
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1226) - 22
  plantpotten - kwaliteit - slasoorten - zomerteelt - glastuinbouw - groeimedia - nederland - pots - quality - lettuces - summer cultivation - greenhouse horticulture - growing media - netherlands
  Consultancy, waarin oplossingsrichtingen worden gezocht voor een betere perspotkwaliteit, specifiek voor glasslatelers in de zomerperiode. De oplossingen lijken te liggen in een grotere perspot, in het persen van aparte partijen met een luchtiger potgrondsamenstelling, en in lijmpluggen. Mogelijk kunnen weerbaarheidsverhogende stoffen ook bijdragen aan een verbeterde weggroei.
  A historical analysis of diversity trends in French and Dutch lettuce cultivars
  Wouw, M.J. van de; Treuren, R. van; Hintum, T.J.L. van - \ 2013
  Euphytica 190 (2013)2. - ISSN 0014-2336 - p. 229 - 239.
  genetische erosie - genetische diversiteit - lactuca sativa - slasoorten - rassen (planten) - oude plantenrassen - diversiteit - frankrijk - nederland - bladgroenten - groenten - genetic erosion - genetic diversity - lactuca sativa - lettuces - varieties - old varieties - diversity - france - netherlands - leafy vegetables - vegetables - genebank collection - erosion
  Using historical seed catalogues in combination with molecular fingerprinting data, diversity trends of lettuce, representing an important vegetable with active breeding programmes, were studied. Seed catalogues originating from France and the Netherlands from five different decades, the earliest dating from the 1840s, were checked for the occurence of lettuce cultivars. A total of 225 catalogues, with 7,311 records of lettuce, representing 878 different cultivars were found. The number of unique cultivars on offer by French and Dutch companies showed a small continuous increase until the 1960s, after which the number of cultivars on offer more than doubled to a total of 534 in the 1990s. Only a relatively small overlap between France and the Netherlands in the range of cultivars offered was observed. The 1960s appeared to be a period with many changes: the lowest genetic diversity in lettuce cultivars was found for this decade, whereas after the 1960s the number of companies supplying lettuce seeds reduced dramatically. The percentage of companies in a decade offering an identical cultivar decreased over time, and in the 1990s almost all cultivars were unique to only a single company. The possible relations of the observed trends with the developments in plant variety protection and in the plant breeding industry are discussed.
  Genetic resources collections of leafy vegetables (lettuce, spinach, chicory, artichoke, asparagus, lamb’s lettuce, rhubarb and rocket salad): composition and gaps
  Treuren, R. van; Coquin, P. ; Lohwasser, U. - \ 2012
  Genetic Resources and Crop Evolution 59 (2012)6. - ISSN 0925-9864 - p. 981 - 997.
  genetische bronnen van plantensoorten - bladgroenten - databanken - genenbanken - cichorei - slasoorten - spinazie - plant genetic resources - leafy vegetables - databases - gene banks - chicory - lettuces - spinach - cichorium-intybus l - species relationships - cultivated lettuce - globe artichoke - aflp markers - asteraceae - identification - conservation - populations - redundancy
  Lettuce, spinach and chicory are generally considered the main leafy vegetables, while a fourth group denoted by ‘minor leafy vegetables’ includes, amongst others, rocket salad, lamb’s lettuce, asparagus, artichoke and rhubarb. Except in the case of lettuce, central crop databases of leafy vegetables were lacking until recently. Here we report on the update of the international Lactuca database and the development of three new central crop databases for each of the other leafy vegetable crop groups. Requests for passport data of accessions available to the user community were addressed to all known European collection holders and to the main collection holders located outside Europe. Altogether, passport data of 17,530 accessions from a total of 129 collections were collected. The four separate databases were made available on line via a common entry page accessible at http://documents.plant.wur.nl/cgn/pgr/LVintro/. Based on a literature study, an analysis of the gene pool structure of the crops was performed and an inventory was made of the distribution areas of the species involved. The results of these surveys were related to the contents of the newly established databases in order to identify the main collection gaps. Priorities are presented for future germplasm acquisition aimed at improving the coverage of the crop gene pools in ex situ collections.
  Inventarisatie van alternatieven voor thiram in bladgewassen (sla, andijvie) en radijs onder glas
  Staaij, M. van der; Janse, J. - \ 2011
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw - 18
  glastuinbouw - chemische bestrijding - groenteteelt - andijvie - slasoorten - radijsjes - gewasbescherming - schimmelbestrijding - fungiciden - greenhouse horticulture - chemical control - vegetable growing - endives - lettuces - radishes - plant protection - fungus control - fungicides
  In de teelt van sla, andijvie en radijs wordt thiram toegepast ter bestrijding van grauwe schimmel (Botryotinia fuckeliana). Door het mogelijk intrekken van de toelating van Thiram voor toepassing in bladgewassen (in radijs is de toelating al vervallen) zullen problemen ontstaan bij de bestrijding van Botryotinia fuckeliana, omdat de resterende middelen een hoog risico op resistentie hebben en er op dit moment geen duidelijke mogelijkheden zijn algen en mossen te voorkomen.
  Teelt de grond uit : Bladgewassen op water; een nauwelijks te stuiten ontwikkeling
  Blind, M. ; Verhoeven, J.T.W. - \ 2011
  teeltsystemen - hydrocultuur - bladgroenten - vollegrondsteelt - slasoorten - voedingsoplossingen - cropping systems - hydroponics - leafy vegetables - outdoor cropping - lettuces - nutrient solutions
  Poster met onderzoeksinformatie.
  Workshop kassenteelt in Suriname
  Maaswinkel, R.H.M. ; Prado, G. del - \ 2011
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten ) - 59
  glasgroenten - teelt onder bescherming - slasoorten - lactuca - bladgroenten - workshops (programma's) - paprika's - capsicum - tomaten - solanum lycopersicum - substraten - suriname - maleisië - indonesië - greenhouse vegetables - protected cultivation - lettuces - lactuca - leafy vegetables - workshops (programs) - sweet peppers - capsicum - tomatoes - solanum lycopersicum - substrates - suriname - malaysia - indonesia
  Van 15 tot en met 17 november 2011 is in Paramaribo op het Ministerie van Landbouw, Veeteelt & Visserij een eerste workshop gehouden voor telers en adviseurs, die nauw betrokken zijn bij teelten onder beschermde omstandigheden. Tijdens de workshop zijn de volgende onderwerpen aan de orde gekomen: kassenteelt in de tropen, sla op NFT, de teelten van paprika en tomaat en telen op substraat. Tijdens het onderwerp kassenteelt in de tropen werd inzage gegeven in de verschillende kastypen en ervaring daarmee in Indonesië en Maleisië. Ook werd stilgestaan bij het integraal kasontwerp.
  Authenticity of old cultivars in genebank collections: a case study on lettuce
  Wouw, M.J. van de; Treuren, R. van; Hintum, T.J.L. van - \ 2011
  Crop Science 51 (2011)2. - ISSN 0011-183X - p. 736 - 746.
  genenbanken - slasoorten - aflp - oude plantenrassen - ex-situ conservering - cultivarauthenticiteit - lactuca sativa - rassen (planten) - cultivars - gene banks - lettuces - amplified fragment length polymorphism - old varieties - ex situ conservation - cultivar authenticity - lactuca sativa - varieties - cultivars - genetic diversity - maintenance - accessions - longevity - level - l.
  Ex situ collections in genebanks conserve many old cultivars that had disappeared from mainstream agriculture before modern genebanks were established. The collections incorporated cultivars from many sources, such as botanical gardens and working collections, sometimes with little further information on their origin. Many old cultivars with identical or synonymous names are maintained in multiple collections and often more than once within collections. This research investigates the authenticity of old cultivars in genebanks using a large lettuce (Lactuca sativa L.) collection as a case study. Accessions presumed to be identical, based on the cultivar names accompanying the accessions, were compared for their DNA marker profiles, based on amplified fragment length polymorphisms (AFLPs). Using the genetic similarity of these accessions, the probability of authenticity of the old cultivars maintained in the collection was estimated. Separate analyses were done for different classes of cultivars, on the basis of the year of release or the donor history of the cultivar. The two largest cultivar groups within the collection, Sans Rivale à Graine Blanche and Maikönig, were analyzed in detail. Nonauthenticity of the investigated cultivars appeared to be high. This was especially true for the oldest cultivars, but even for the cultivars released from the 1960s to 1990 it was estimated that approximately 10% was not authentic. Recommendations to improve authenticity of cultivars in ex situ collections were presented
  Nieuwe Radicchiosoorten voor de trek : Teelt- en trekervaringen in 2009 en een eerste voorlopige
  Wijk, C.A.P. van - \ 2010
  Lelystad : PPO AGV
  slasoorten - handleidingen - teelt - cichorium intybus - vollegrondsteelt - vollegrondsgroenten - teelthandleidingen - lettuces - guide books - cultivation - cichorium intybus - outdoor cropping - field vegetables - cultivation manuals
  Rode radicchio van het type Treviso Tardivo, wordt “geforceerd”. Het is in Nederland vrij onbekend. Vanwege de belangstelling van vooral restaurants is binnen het project 'Screening nieuwe gewassen/productinnovatie' de teeltwijze van Treviso Tardivo nader getoetst en is een voorlopige korte teeltbeschrijving samengesteld.
  Telen en vermarkten van nieuwe vollegrondsgroenten op praktijkbedrijven
  Wijk, C.A.P. van - \ 2010
  Lelystad : PPO AGV (Projectverslag ) - 80
  slasoorten - erwten - marketing - recepten - nieuwe producten - handleidingen - vollegrondsteelt - vollegrondsgroenten - teelthandleidingen - lettuces - peas - marketing - recipes - new products - guide books - outdoor cropping - field vegetables - cultivation manuals
  In het project 'Telen en vermarkten van nieuwe vollegrondsgroenten op praktijkbedrijven' zijn de afgelopen jaren een aantal nieuwe gewassen in demo getoetst. Dat zijn midi courgette, sugar snap voor verse markt en verwerking, romaanse sla, nieuwe pompoensoorten, rode spitskool en de radicchio treviso tardivo. De sugar snapteelt is niet door de praktijk opgepakt. De teelt en forcering van Treviso Tardivo bevindt zich nog in de introductiefase. Voor de andere gewassen is een groeiende markt. Bij start van deze teelten dient vooraf wel de afzetwijze geregeld te zijn. Dit verslag is een bundeling van de publicaties die uit dit project voortgekomen zijn: drie teelthandleidingen, zes vakbladpublicaties en vier product- en receptfolders.
  Klimaatbeheerssysteem voor grondgebonden teelten zoals sla
  Campen, J.B. ; Sapounas, A. ; Janse, J. - \ 2010
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw 334) - 23
  vochtigheid - vochtgehalte - ontvochtiging - slasoorten - fysische gewasbeschermingsmethoden - verwarming - drogende lucht - humidity - moisture content - dehumidification - lettuces - physical control - heating - drying air
  Laag opgaande gewassen zoals sla kampen met vochtproblemen. Dit wordt veroorzaakt door verschillende omstandigheden. Een volgroeid gewas bedekt de gehele bodem waardoor luchtuitwisseling onder het gewas en de kas niet meer mogelijk is. Er wordt meestal van boven af water gegeven bij deze teelten waardoor het gewas nat wordt en de bodem ook. Drogen van het gewas kost tijd en energie en verhoogt het energiegebruik. Het klimaat is relatief vochtig omdat de temperatuur in de kas laag wordt gehouden. Vooral in het najaar en het voorjaar wordt er nauwelijks verwarmd. Er worden relatief veel gewasbeschermingsmiddelen gebruikt om ziektes onder controle te houden ten gevolge van het vochtige klimaat. Verwarming bij grondgebonden laag opgaande energie-extensieve gewassen wordt meestal met luchtheaters die bovenin de kas hangen gedaan. Deze methode heeft een aantal nadelen. Alle verbrandingsgassen komen in de kas waardoor ventilatie nodig is om schadelijke gassen te verwijderen. De luchtbeweging nabij het gewas wordt nauwelijks gesimuleerd. De gehele kaslucht wordt op deze manier verwarmd terwijl alleen de lucht bij het gewas verwarmd hoeft te worden. Nabij de grond heeft de verwarming minder effect waardoor daar vaak ziektes worden gevormd. De waterdamp die vrijkomt bij de verbranding van het gas komt direct in de kas waardoor de behoefte aan ontvochtiging toeneemt. Een nieuw klimaatbeheerssysteem is wenselijk. In dit project wordt bekeken of verwarming met luchtslangen mogelijk is. Verwarmde lucht wordt via kleine luchtslangen die onder het gewas op de grond tussen het gewas liggen. Dit heeft als voordeel dat de warmte direct bij het gewas wordt gebracht en het klimaat tussen de planten kan worden geregeld. Het vochtgehalte van de ingeblazen lucht wordt geregeld door deels buitenlucht aan te zuigen. Om deze reden wordt met luchtslangen gewerkt. Het systeem moet economisch haalbaar zijn door verbetering van het klimaat rond de plant waardoor de kwaliteit en productie verbeteren en er minder gewasbeschermingsmiddelen nodig zijn.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.