Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 24

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Voersamenstelling voor biologische varkens in winter
  Peet-Schwering, C.M.C. van der - \ 2010
  Biokennis
  biologische landbouw - varkenshouderij - varkensvoeding - kosten - winter - stikstof - slachtgewicht - eiwit - organic farming - pig farming - pig feeding - costs - winter - nitrogen - slaughter weight - protein
  Biologisch gehouden vleesvarkens die in de winter minder eiwit in het voer krijgen, halen dezelfde technische resultaten en slachtkwaliteit als vleesvarkens met een standaard biologisch vleesvarkensvoer. Per afgeleverd varken bespaart dit €3,50 aan voerkosten en daalt de stikstofuitscheiding met 10,4%.
  Snijmaïs werkt, maar loont niet
  Krimpen, M.M. van; Binnendijk, G.P. - \ 2006
  De Pluimveehouderij 36 (2006)34. - ISSN 0166-8250 - p. 8 - 11.
  ruwvoer (roughage) - eendenvoeding - pluimveevoeding - voersamenstelling - voeropname - prestatieniveau - slachtgewicht - landbouwkundig onderzoek - roughage - duck feeding - poultry feeding - feed formulation - feed intake - performance - slaughter weight - agricultural research
  Winterkoppels vleeseenden hebben een hoger aflevergewicht dan zomerkoppels. Te zware koppels zijn onder de huidige marktomstandigheden moeilijk af te zetten. Animal Sciences Group van Wageningen UR heeft daarom met vier soorten ruwvoer onderzocht of het aflevergewicht van vleeseenden valt te verlagen
  Voeding voor slanke wintereenden
  Krimpen, M.M. van; Binnendijk, G.P. - \ 2004
  De Pluimveehouderij 34 (2004)50. - ISSN 0166-8250 - p. 18 - 19.
  eendenvoeding - pluimveevoeding - slachtgewicht - eenden - voersamenstelling - voeropname - duck feeding - poultry feeding - slaughter weight - ducks - feed formulation - feed intake
  PV onderzocht of het mogelijk is om de aflevergewichten te remmen via het voer. Het doel was een voerstrategie te ontwikkelen die de groei van vleeseenden bij een lage omgevingstemperatuur zodanig afremt, dat het gemiddelde aflevergewicht na een mestduur van 6 1/2 weer ca. 3.000-3.100 gram per eend is
  Opstallen geeft tijdwinst
  Verkaik, J.C. - \ 2003
  Praktijkkompas. Rundvee 17 (2003)4. - ISSN 1570-8586 - p. 34 - 35.
  huisvesting, dieren - stallen - lammeren - slachtdieren - afmesten - voersamenstelling - voedingsrantsoenen - krachtvoeding - groeisnelheid (slachtvee) - slachtgewicht - kosten - rentabiliteit - marketing - bedrijfsresultaten in de landbouw - proefboerderijen - animal housing - stalls - lambs - meat animals - finishing - feed formulation - feed rations - force feeding - liveweight gain - slaughter weight - costs - profitability - marketing - farm results - experimental farms
  Op stal afgemeste lammeren zijn eerder slachtrijp. Dit is een belangrijk voordeel ten opzichte van het `uitscharen`. Het Praktijkonderzoek voerde een rantsoenvergelijking uit om het inzicht in deze voerstrategie te vergroten. Het geslacht en de krachtvoergift bleken bepalend voor de groei en de voeropname. Voer rammen op stal beperkt en ooien onbeperkt. Het onbeperkt voeren van citruspulp bleek goedkoper te zijn dan het beperkt voeren van lammerkorrel.
  Perspectiefvolle houderijsystemen van rosevlees tot jong rundvlees
  Heeres-van der Tol, J.J. - \ 2001
  Lelystad : Praktijkonderzoek Veehouderij (Rapport / Praktijkonderzoek Veehouderij 214) - 20
  vleeskalveren - vleesvee - kalfsvlees - vleesproductie - intensieve dierhouderij - slachtpremies - slachtgewicht - economische haalbaarheid - huisvesting van kalveren - regelingen - kalverproductie - toekomst - Nederland - veal calves - beef cattle - veal - meat production - intensive husbandry - slaughter premiums - slaughter weight - economic viability - calf housing - regulations - calf production - future - Netherlands
  Veel vleesveehouders zijn omgeschakeld naar de productie van rosévlees. Bij dit productiesysteem worden overwegend zwartbonte stierkalveren met een intensief rantsoen van krachtvoer, bijproducten en snijmaos gemest en op een leeftijd van circa 35 weken geslacht (karkasgewicht circa 185 kg).
  Effect kruimelvoer in eindfase op technische resultaten en slachtrendementen vleeskuikens
  Harn, J. van - \ 1999
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 10 (1999)1. - ISSN 0924-9087 - p. 10 - 13.
  vleeskuikens - diervoedering - voer - korrelvoer - karkassamenstelling - slachtgewicht - productiviteit - rentabiliteit - broilers - animal feeding - feeds - pelleted feeds - carcass composition - slaughter weight - productivity - profitability
  Het Praktijkonderzoek Pluimveehouderij 'Het Spelderholt' (PP) heeft binnen het AKK-project 'Rendementsverbetering in de vleeskuikenproductiekolom'' het effect bestudeerd van het verstrekken van een kruimelvoer in de eindfase op de technische resultaten en de slachtopbrengsten. Uit dit onderzoek bleek dat het verstrekken van een kruimelvoer in de eindfase een groeiremming teweegbracht doordat de kuikens minder voer opnamen.
  Vleeskalkoenen 's zomers overdag in het donker: 's nachts voeren loont.
  Veldkamp, T. - \ 1997
  De Pluimveehouderij 27 (1997)9. - ISSN 0166-8250 - p. 22 - 23.
  voedingsfrequentie - afmesten - lichtregiem - vleesproductie - slachtgewicht - kalkoenen - feeding frequency - finishing - light regime - meat production - slaughter weight - turkeys
  Resultaten van een praktijkonderzoek naar het stimuleren van de voeropname door ze 's nachts en 's ochtends te voeren als het nog koel is
  Reductie van de stikstof- en fosfaatuitscheiding door varkens
  Wagenberg, C. van; Backus, G. - \ 1997
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 11 (1997)3. - ISSN 1382-0346 - p. 26 - 28.
  mineralen - boekhouding - varkens - dierlijke meststoffen - drijfmest - voer - slachtgewicht - stikstof - fosfor - minerals - accounting - pigs - animal manures - slurries - feeds - slaughter weight - nitrogen - phosphorus
  De mogelijkheden om de mineralenuitscheiding te verminderen hangen sterk af van de uitgangssituatie. Aanpassen van de mineralengehalten alleen is niet genoeg. Bedrijven met een gemiddelde tot ongunstige voerbenutting moeten ook hun management aanpassen.
  Van geboorte tot slacht in een hok
  Vermeer, H. ; Plagge, G. ; Binnendijk, G. ; Backus, G. - \ 1997
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 11 (1997)1. - ISSN 1382-0346 - p. 4 - 5.
  huisvesting, dieren - dierhouderij - dierenwelzijn - geboorte - biggen - productiviteit - rentabiliteit - slachtgewicht - spenen - animal housing - animal husbandry - animal welfare - birth - piglets - productivity - profitability - slaughter weight - weaning
  De technische resultaten van varkens die van geboorte tot slacht niet worden verplaatst en gemengd zijn beter dan die van varkens die tweemaal verplaatst en eenmaal gemengd worden. Het laatste is in de praktijk gebruikelijk.
  Landelijk biggenprijzenschema, januari 1997
  Brakel, C. van - \ 1997
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 11 (1997)1. - ISSN 1382-0346 - p. 3 - 3.
  kostenanalyse - biggen - varkensvlees - varkens - slachtgewicht - zeugen - cost analysis - piglets - pigmeat - pigs - slaughter weight - sows
  Volgens het landelijk biggenprijzenschema (januari 1997) is de kostprijs van een big van 25 kg op f 119,30 berekend. De kostprijs per kg varkensvlees bedraagt f 3,57.
  Korrel versus meel bij vleeskuikenhanen: Betere resultaten bij korrel
  Harn, J. van - \ 1997
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 8 (1997)2. - ISSN 0924-9087 - p. 16 - 19.
  kuilvoer - hanen - voer - droge stof - korrelvoer - slachtgewicht - productiviteit - rentabiliteit - dierhouderij - silage - cocks - feeds - dry matter - pelleted feeds - slaughter weight - productivity - profitability - animal husbandry
  Uit een grondkooienproef met vleeskuikenhanen blijkt dat het verstrekken van meelvoer in plaats van korrelvoer leidt tot slechtere resultaten. Het verstrekken van meelvoer leidde tot een lager eindgewicht, een slechtere voerconversie en minder filet. Daarentegen was bij meelvoer de uitval lager en het aandeel poten hoger.
  Voersturing geen waarborg voor een beter resultaat
  Harn, J. van; Middelkoop, J.H. van - \ 1996
  De Pluimveehouderij 26 (1996)49. - ISSN 0166-8250 - p. 20 - 21.
  dierhouderij - vleeskuikens - ontwikkeling - verteerbaarheid - voer - groei - productiviteit - rentabiliteit - slachtgewicht - voedersystemen - animal husbandry - broilers - development - digestibility - feeds - growth - productivity - profitability - slaughter weight - feeding systems
  Resultaten van onderzoek naar het toepassen van voerschema's bij vleeskuikens op de technische resultaten.
  Goede vleesvarkens uit rotatiekruisingszeugen
  Huiskes, J. ; Binnendijk, G. - \ 1996
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 10 (1996)6. - ISSN 1382-0346 - p. 22 - 24.
  kruisingsfokkerij - ontwikkeling - groei - varkens - slachtgewicht - zeugen - crossbreeding - development - growth - pigs - slaughter weight - sows
  In een onderzoek op het Proefstation voor de Varkenshouderij te Rosmalen zijn vleesvarkens, afkomstig uit rotatiekruisingszeugen (R) van de drie Stamboekrassen Nederlands Landvarken (N), Groot Yorkshire-zeugenlijn (Y) en Fins Landvarken (F) en vleesvarkens uit YNF1-zeugen met elkaar vergeleken
  Vroeg spenen niet aantrekkelijk bij weidesystemen
  Boer, J. de - \ 1996
  Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 9 (1996)2. - ISSN 1386-8470 - p. 6 - 8.
  ontwikkeling - droge stof - voer - graslanden - groei - lammeren - voedingswaarde - slachtgewicht - spenen - voedergrassen - development - dry matter - feeds - grasslands - growth - lambs - nutritive value - slaughter weight - weaning - fodder grasses
  Ondanks het verstrekken van krachtvoer rondom het spenen is de groei van geboorte tot afleveren lager bij het spenen op zes weken dan bij spenen op vijftien weken.
  Voor opfok roze-vleeskalveren 45 kg kunstmelkpoeder voldoende
  Schans, F.C. van der - \ 1995
  Praktijkonderzoek / Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR), Waiboerhoeve 8 (1995)1. - ISSN 0921-8874 - p. 40 - 43.
  diervoedering - kalveren - ontwikkeling - voedingsrantsoenen - groei - imitatieroom - imitatiemelk - melkvervangers - slachtgewicht - jonge dieren - animal feeding - calves - development - feed rations - growth - imitation cream - imitation milk - milk substitutes - slaughter weight - young animals
  Roze-vleeskalveren die in de opfok meer kunstmelk krijgen, hebben een hogere voeropname, groei en karkasgewicht. De hoeveelheid kunstmelk heeft nauwelijks effect op de bevleesdheid en vetbedekking van het karkas.
  Krachtvoer met 125 DVE voor opfok van roze-vleeskalveren
  Schans, F.C. van der - \ 1995
  Praktijkonderzoek / Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR), Waiboerhoeve 8 (1995)2. - ISSN 0921-8874 - p. 36 - 37.
  diervoedering - kalveren - karkassamenstelling - concentraten - ontwikkeling - verteerbaarheid - voer - groenvoeders - groei - maïs - eiwitten - slachtgewicht - jonge dieren - zea mays - animal feeding - calves - carcass composition - concentrates - development - digestibility - feeds - green fodders - growth - maize - proteins - slaughter weight - young animals - zea mays
  Kalveren die krachtvoer met 125 g DVE kregen, hadden een hogere groei tijdens de opfok. Er was uiteindelijk geen verschil in karkasgewicht en karkaskwaliteit.
  Groei en slachtrijpheid alternatieve vleeskalveren niet beter bij energierijker rantsoen
  Schans, F.C. van der - \ 1994
  Praktijkonderzoek / Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR), Waiboerhoeve 7 (1994)5. - ISSN 0921-8874 - p. 53 - 54.
  kalveren - karkassamenstelling - droge stof - voedingsrantsoenen - voer - voedingswaarde - ruwvoer (roughage) - slachtgewicht - calves - carcass composition - dry matter - feed rations - feeds - nutritive value - roughage - slaughter weight
  Met energierijkere rantsoenen daalde de droge-stofopname en verslechterde de voederconversie en slachtkwaliteit. Daarom wordt voor alternatieve vleeskalveren een rantsoen met ongeveer 1080 VEVI per kg droge stof geadviseerd.
  Produktie alternatief kalfsvlees
  Schans, F.C. van der - \ 1994
  Praktijkonderzoek / Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR), Waiboerhoeve 7 (1994)5. - ISSN 0921-8874 - p. 1 - 4.
  diervoedering - kalveren - concentraten - voer - groenvoeders - maïs - voedingswaarde - eiwitten - slachtgewicht - jonge dieren - zea mays - animal feeding - calves - concentrates - feeds - green fodders - maize - nutritive value - proteins - slaughter weight - young animals - zea mays
  Op de Nederlandse melkveebedrijven worden jaarlijks ongeveer één miljoen kalveren geboren die bestemd zijn voor de produktie van rundvlees. De vleesproduktieaanleg van deze kalveren is afhankelijk van zowel vader als moeder.
  Gevolgen van een nacht overliggen van varkens op de slachterij voor karkasgewicht en kwaliteit
  Huiskes, J. ; Binnendijk, G. ; Hertum, C. van; Lageveen, W. - \ 1993
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 7 (1993)1. - ISSN 1382-0346 - p. 14 - 16.
  karkassamenstelling - karkaskwaliteit - varkens - slacht - slachtgewicht - slachtuitrusting - carcass composition - carcass quality - pigs - slaughter - slaughter weight - slaughtering equipment
  Om na te gaan of er als gevolg van een nacht overliggen van varkens op de slachterij verlies onstaat aan warm geslacht gewicht is dit zogenaamd overliggen vergeleken met slachting op de dag van aanvoer. Aanvullend is ook gekeken naar kwaliteitskenmerken.
  Verkleinen van de spreiding in aflevergewicht van vleesvarkens = Decreasing the variation in delivery weight of fattening pigs
  Hoste, R. ; Baltussen, W.H.M. - \ 1992
  Rosmalen etc. : Proefstation voor de Varkenshouderij [etc.] (Proefverslag / Proefstation voor de Varkenshouderij P 1.87) - 20
  karkaskwaliteit - massa - varkens - slacht - slachtgewicht - gewicht - carcass quality - mass - pigs - slaughter - slaughter weight - weight
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.