Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 68

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Anaerobic treatment of municipal wastewater in a UASB-Digester system : temperature effect on system performance, hydrolysis and methanogenesis
  Zhang, Lei - \ 2016
  Wageningen University. Promotor(en): Grietje Zeeman; Huub Rijnaarts, co-promotor(en): Tim Hendrickx. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462579798 - 165
  municipal wastewater - anaerobic digesters - hydrolysis - temperature - water treatment sludge - sludges - water treatment - sewage sludge - sewage - stedelijk afvalwater - anaërobe verteerders - hydrolyse - temperatuur - waterzuiveringsslib - slib - waterzuivering - rioolslib - rioolwater

  A novel treatment chain for low strength domestic sewage includes low temperature anaerobic treatment as the main process. It can improve the energy efficiency of sewage treatment compared with conventional aerobic sewage treatment. A combination of an Upflow Anaerobic Sludge Blanket reactor and a sludge digester, a UASB-digester system, was proven to be one of the successful anaerobic systems to challenge temperatures as low as 10°C and organic matter concentrations in the range of 382 and 1054 mg chemical oxygen demand (COD)/l. The UASB is operated at low sewage temperature (10°C) and high loading rate. The produced non-stabilised sludge in the UASB is recirculated over the mesophilic digester (35°C) to convert organic solids to methane gas and produce anaerobic biomass fed back into the UASB reactor, where it converts dissolved COD at the low temperature of the waste water.

  The effect of sludge recirculation rate and sludge transfer point on the performance of a UASB-digester treating domestic sewage at 15 ˚C was studied in this research. The results show increased total COD removal efficiency when increasing the sludge recirculation rate from 1% to 2.6% of the influent flow rate. Methane gas production increases with the sludge recirculation rate, in the range of 1 to 12.5% of the influent flow rate. A higher sludge transfer point results in an increased suspended COD removal efficiency and a higher VSS concentration of the UASB sludge bed.

  Co-digestion was applied for improving soluble COD removal efficiency of a UASB-digester system, operated at low temperatures and treating domestic sewage with a high dissolved/suspended COD ratio. Glucose was chosen as a model co-substrate and added to the sludge digester to produce additional methanogenic biomass, which was continuously recycled to inoculate the UASB reactor. Methane production in the UASB reactor almost doubles and soluble COD removal efficiency equals the biodegradability of the influent dissolved COD, due to a twofold increase in methanogenic capacity, when applying co-digestion 16% of influent organic loading rate. Therefore, co-digestion is a suitable approach to support a UASB-digester for treatment of low temperature domestic sewage.

  A pilot scale UASB-digester (130 + 50 L) was studied to treat domestic wastewater at temperatures of 10-20°C at an HRT of 6 h in the UASB reactor and 15 h in the digester. The results show a stable COD removal efficiency of 60 ± 4.6% during the operation at 12.5 to 20°C. COD removal efficiency decreases to 51.5 ± 5.5% at 10°C. The decreased COD removal efficiency is attributed to an increased influent COD load, leading to insufficient methanogenic capacity of the UASB reactor at such low temperature. Suspended COD removal efficiency was 76.0 ± 9.1% at 10-20°C. The effluent COD concentration is 90 ± 23 mg/L at temperatures between 12.5 and 20°C, while soluble COD removal efficiency fluctuates due to variation in the influent COD concentration. 80% of the influent biodegradable COD is recovered as methane gas (including dissolved methane).

  Low temperature (10-25°C) hydrolysis after applying a short pre-hydrolysis at 35°C was studied compared with those without the pre-hydrolysis. Batch experiments were executed using cellulose and tributyrin as model substrates for carbohydrates and lipids. Low temperature anaerobic hydrolysis rate constants increase by a factor 1.5 - 10 after applying a short anaerobic pre-hydrolysis at 35°C. The hydrolytic activity of the supernatant collected from the digestate after batch digestion of cellulose and tributyrin at 35°C was higher than that of the supernatants collected from the low temperature (≤ 25°C) digestates. The observed hydrolysis in the UASB of a UASB-digester system, treating domestic sewage at low temperatures (10-20°C) is in line with the elevated hydrolytic activity of mesophilic supernatant.

  Effects of temperature and temperature shocks on specific methanogenic activity (SMA), and acetate affinity of the digester sludge were studied. Digester sludge from a UASB (12.5°C)-digester (35°C) system, was fed with acetate at constant temperatures of 10-35°C and at varying temperatures from 35°C to 25, to 15 to 10°C. The results show no lag phase in methane production rate when applying temperature shocks of 35°C to 25, 15, and 10°C. The temperature dependency of the SMA of the digester sludge after the temperature shocks was similar to the one at constant temperatures. Acetate affinity of the digester sludge was high at the applied temperatures (10-35°C). Latter is consistent with the finding of no VFA in the effluent of the UASB-digester, treating low strength, and low temperature (12.5°C) domestic wastewater.

  The UASB-digester system to treat low strength, low temperature domestic sewage was provided with a proof-of-principle, and its essential underlying anaerobic processes were sufficiently elucidated to make the technology ready for further scaling up and demonstration in practice.

  Hergebruik drinkwaterslib beoogt natuurontwikkeling op fosfaatrijke gronden
  Dorland, E. ; Fujita, Y. ; Chardon, W.J. ; Lucassen, E.C.H.E.T. ; Smolders, A. ; Ketelaar, R. ; Jong, A.L. de - \ 2016
  Vakblad Natuur Bos Landschap (2016)124. - ISSN 1572-7610 - p. 3 - 5.
  natuurontwikkeling - drinkwater - slib - fosfaat - bodemverbeteraars - natuurbeheer - afvalhergebruik - veldproeven - ijzer - nature development - drinking water - sludges - phosphate - soil conditioners - nature management - waste utilization - field tests - iron
  Natuurbeheerders zitten soms in hun maag met percelen die vanwege hun landbouwkundig verleden een hoge fosfaatlast kennen, omdat dit de ontwikkeling van waardevolle natuur belemmert. Afgraven is duur, uitmijnen tijdrovend, maar wat dan? Kan hergebruik van ijzerrijk drinkwaterslib uitkomst bieden? De eerste resultaten van veldproeven met dit restproduct van drinkwaterwinning zijn hoopgevend.
  IJzerrijk drinkwaterslib en verschraling landbouwgronden: een proof of principle
  Lucassen, E.C.H.E.T. ; Chardon, W.J. ; Dorland, E. ; Sluys, M.L. van der; Poelen, M.D.M. ; Smolders, Alfons J.P. - \ 2015
  Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 32 (2015)4. - ISSN 0169-6300 - p. 160 - 169.
  fosfaat - bodemverbeteraars - ijzer - waterstand - natuurontwikkeling - bodemchemie - slib - phosphate - soil conditioners - iron - water level - nature development - soil chemistry - sludges
  Bij de inrichting van het Natuurnetwerk Nederland en van Natura 2000-gebieden worden op grote schaal landbouwgronden heringericht als soortenrijke natuur. Om op korte termijn fosfaatarme bodemcondities te krijgen wordt op locaties waar de bodem te rijk is via maaibeheer en/of uitmijnen te bereiken, vaak gekozen voor verwijdering van de fosfaatrijke bodemlaag. Een mogelijk alternatief voor ontgronden is het toedienen van ijzerslib. Dit restproduct van drinkwaterwinning verbetert de fosfaatbinding van de bodem.
  Phosphorus recycling from the waste sector
  Ruijter, F.J. de; Dijk, W. Van; Curth-van Middelkoop, J.C. ; Reuler, H. van - \ 2015
  Plant Research International, Wageningen UR (Rapport / Plant Research International 641) - 29
  phosphorus - waste water - composts - recycling - sewage sludge - sludges - fosfor - afvalwater - compost - recycling - rioolslib - slib
  An efficient use of phosphorus (P) is necessary as phosphate rock is a finite resource and P is essential for crop production. From the waste sector in the Netherlands, 23 Mkg P is sequestered in landfill, incineration ashes and cement. Flows containing P are discussed, together with options to recover P and reduce P losses, and the interactions between these options.
  Vogels kijken niet op van drone
  Kleis, R. ; Baptist, M.J. - \ 2015
  Resource: weekblad voor Wageningen UR 10 (2015)6. - ISSN 1874-3625 - p. 9 - 9.
  vogels - vogels kijken - drones - kweldergronden - slib - bagger - natuurontwikkeling - natuurbeheer - diergedrag - birds - birdwatching - drones - salt marsh soils - sludges - dredgings - nature development - nature management - animal behaviour
  Drones zijn in principe een mooi middel om de natuur van de Wadden in de gaten te houden. Maar is dat niet storend voor vogels? Het lijkt mee te vallen, blijkt uit een eerste proef van marien ecoloog Martin Baptist van Imares.
  (Voor)droging van zuiveringsslib in kassen met en zonder restwarmte
  Meddeler, Barry ; Reitsma, Berend ; Zwart, Feije de - \ 2013
  Amersfoort : Stowa (Stowa rapport 2013-38) - ISBN 9789057736148 - 88
  slib - bio-energie - slibzuivering - warmte - biobrandstoffen - sludges - bioenergy - sludge treatment - heat - biofuels
  In deze STOWA rapportage zijn de kansen van slibdroging in kassen voor de Nederlandse situatie beschreven. Er wordt inzicht gegeven in de potenties van de techniek van kassendroging aan de hand van (voornamelijk Duitse) praktijkervaringen en literatuur. Daarnaast zijn met modelberekeningen vier praktijkcasussen doorgerekend om de haalbaarheid voor Nederland in te schatten.
  Verwerking van mest en zuiveringsslib: kansen voor synergie
  korving, L. ; Verdoes, N. ; Wilt, J. de - \ 2013
  H2O online 2013 (2013)17 mei.
  mestverwerking - waterzuivering - terugwinning - fosfor - stikstof - innovaties - samenwerking - biobased economy - slib - pyrolyse - manure treatment - water treatment - recovery - phosphorus - nitrogen - innovations - cooperation - biobased economy - sludges - pyrolysis
  Bij de verwerking van menselijke en dierlijke mest kunnen meer nutriënten en energie worden teruggewonnen. Waterzuiveraars en mestverwerkers kunnen elkaar versterken door samen in onderzoek en praktijk te werken aan nieuwe verwerkingsmethoden.
  Zwavel in de rwzi: Autotrofe denitrificatie en zwavelterugwinning als zuiveringstechniek voor rwzi’s - een haalbaarheidsstudie
  Dekker, A. ; Menkveld, H.W.H. ; Hermans, P.G.B. ; Panjer, M.A.C. ; Lam, G.P. 't - \ 2011
  Stowa (Rapport / STOWA 2011-21) - ISBN 9789057735301 - 80
  rioolwaterzuivering - denitrificatie - zwavel - slib - sewage treatment - denitrification - sulfur - sludges
  Aanvullende nitraatverwijdering vraagt om extra CZV of een efficiënter gebruik van het beschikbare CZV. De inzet van autotrofe denitrificatie maakt dit mogelijk. Bij autotrofe denitrificatie kan zwavel als elektrondonor worden gebruikt. Voor aanvullende heterotrofe denitrificatie is het gangbaar om een externe C-bron zoals methanol te doseren. De nadelen hiervan zijn veiligheidsrisico’s en kosten. Voor zwavel gelden deze nadelen minder. Ook is zwavel, zeker wanneer een interne stroom kan worden gebruikt, duurzamer. Dit onderzoek is uitgevoerd om de zwavelstromen op een rwzi in kaart te brengen en de haalbaarheid van autotrofe denitrificatie in de rwzi te verkennen. Daarnaast is onderzocht of het zwavelgehalte in slib en daarmee de aan zwavel gerelateerde slibverwerkingskosten kunnen worden verlaagd.
  Analyse van monsters uit Almere op aanwezigheid cyanotoxines
  Lürling, M.F.L.L.W. - \ 2009
  Wageningen : WUR Aquatische Ecologie en Waterkwaliteitsbeheer - 6
  cyanobacteriën - toxinen - neurotoxinen - cytotoxinen - microcystis - hepatotoxinen - monsters - slib - havens - analyse - flevoland - cyanobacteria - toxins - neurotoxins - cytotoxins - microcystis - hepatotoxins - samples - sludges - harbours - analysis - flevoland
  Er worden verschillende groepen van cyanotoxines onderscheiden, waarvan op basis van de werking de neurotoxines, cytotoxines en hepatotoxines de belangrijkste zijn. Dit document beschrijft de resultaten van een spoedanalyse van twee potten met drijflaagmateriaal uit de omgeving van Almere-Haven, met cyanobacteriënmateriaal op aanwezigheid van cyanotoxines. In opdracht van RWS en de gemeente Almere is het aangeleverde materiaal geanalyseerd op microcystines, saxitoxine en cylindrospermopsine.
  Selective recovery of nickel over iron from a nickel-iron solution using microbial sulfate reduction in a gas-lift bioreactor
  Bijmans, M.F.M. ; Helvoort, P.J. van; Dar, S. ; Dopson, M. ; Lens, P.N.L. ; Buisman, C.J.N. - \ 2009
  Water Research 43 (2009)3. - ISSN 0043-1354 - p. 853 - 861.
  mijnbouw - metallurgie - mijnafval - slib - waterstof - ijzer - nikkel - bioreactoren - elektroforese - sulfaatreductie - slibzuivering - verwijdering - mining - metallurgy - mine tailings - sludges - hydrogen - iron - nickel - bioreactors - electrophoresis - sulfate reduction - sludge treatment - removal - gradient gel-electrophoresis - sulfide precipitation - metal precipitation - heavy-metals - soils - water - ores
  Process streams with high concentrations of metals and sulfate are characteristic for the mining and metallurgical industries. This study aims to selectively recover nickel from a nickel-iron-containing solution at pH 5.0 using a single stage bioreactor that simultaneously combines low pH sulfate reduction and metal-sulfide formation. The results show that nickel was selectively precipitated in the bioreactor at pH 5.0 and the precipitates consisted of >or=83% of the nickel content. The nickel-iron precipitates were partly crystalline and had a metal/sulfur ratio of 1, suggesting these precipitates were NiS and FeS. Experiments focusing on nickel recovery at pH 5.0 and 5.5 reached a recovery of >99.9%, resulting in a nickel effluent concentration
  Aquatic worm reactor for improved sludge processing and resource recovery
  Hendrickx, T.L.G. - \ 2009
  Wageningen University. Promotor(en): Cees Buisman; Hardy Temmink. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085853688 - 167
  afvalwaterbehandeling - afvalverwijdering - slib - biologische behandeling - lumbricidae - slibzuivering - aquatische wormen - waste water treatment - waste disposal - sludges - biological treatment - lumbricidae - sludge treatment - aquatic worms
  Municipal waste water treatment is mainly achieved by biological processes. These processes produce huge volumes of waste sludge (up 1.5 million m3/year in the Netherlands). Further processing of the waste sludge involves transportation, thickening and incineration. A decrease in the amount of waste sludge would be both environmentally and economically attractive. Aquatic worms can be used to reduce the amount of waste sludge. After predation by the worms, the amount of final sludge is lower. Additionally it has a distinctive granular structure with improved dewaterability characteristics. If a useful application can be found for the worms that are produced in the predation process, then a valuable product would be obtained from a waste material. Aquatic worms can be used for improved processing of waste sludge and recovery of resources. The waste sludge is produced in biological waste water treatment. In the Netherlands, this sludge is mostly thickened, dried and incinerated. These are costly operations in which only some energy is recovered. Recently, an aquatic worm (Lumbriculus variegatus) was found, which consumes the sludge, grows on it and compacts the non-digested sludge into worm faeces. In a new reactor concept the worms are placed in a mesh, thereby retaining them in the reactor and allowing for separate collection of the compact worm faeces. The latter results in much more efficient processing of the remaining solids, i.e. the worm faeces. Additionally, worm biomass is produced that contains a high protein fraction, offering opportunities for re-use. The thesis describes the scale up of such a worm reactor and the impact it will have on sludge processing
  Selenate removal in methanogenic and sulfate-reducing upflow anaerobic sludge bed reactors
  Lenz, M. ; Hullebusch, E.D. van; Hommes, G. ; Corvini, P.F.X. ; Lens, P.N.L. - \ 2008
  Water Research 42 (2008)8-9. - ISSN 0043-1354 - p. 2184 - 2194.
  afvalwaterbehandeling - bioreactoren - slib - selenium - verwijdering - efficiëntie - biologische filtratie - slibzuivering - sulfaatreductie - waste water treatment - bioreactors - sludges - selenium - removal - efficiency - biological filtration - sludge treatment - sulfate reduction - acid-mine drainage - granular sludge - elemental selenium - respiring bacteria - waste-water - se - reduction - sediments - coal - particulate
  This paper evaluates the use of upflow anaerobic sludge bed (UASB) bioreactors (30 degrees C, pH = 7.0) to remove selenium oxyanions from contaminated waters (790 mu g Se L-1) under methanogenic and sulfate-reducing conditions using lactate as electron donor. One UASB reactor received sulfate at different sulfate to selenate ratios, while another UASB was operated under methanogenic conditions for 132 days without sulfate in the influent. The selenate effluent concentrations in the sulfate-reducing and methanogenic reactor were 24 and 8 mu gSeL(-1), corresponding to removal efficiencies of 97% and 99%, respectively. X-ray diffraction (XRD) analysis and sequential extractions showed that selenium was mainly retained as elemental selenium in the biomass. However, the total dissolved selenium effluent concentrations amounted to 73 and 80 mu gSeL(-1), respectively, suggesting that selenate was partly converted to another selenium compound, most likely colloidally dispersed Sea nanoparticles. Possible intermediates of selenium reduction (selenite, dimethylselenide, dimethyldiselenide, H2Se) could not be detected. Sulfate reducers removed selenate at molar excess of sulfate to selenate (up to a factor of 2600) and elevated dissolved sulfide concentrations (up to 168mgL(-1)), but selenium removal efficiencies were limited by the applied sulfate-loading rate. in the methanogenic bioreactor, selenate and dissolved selenium removal were independent of the sulfate load, but inhibited by sulfide (101 mg L-1). The selenium removal efficiency of the methanogenic UASB abruptly improved after 58 days of operation, suggesting that a specialized selenium-converting population developed in the reactor. This paper demonstrates that both sulfate-reducing and methanogenic UASB reactors can be applied to remove selenate from contaminated natural waters and anthropogenic waste streams, e.g. agricultural drainage waters, acid mine drainage and flue gas desulfurization bleeds.
  Effects of high salinity wastewater on methanogenic sludge bed systems
  Ismail, S. ; Gonzalez-Contreras, P.A. ; Jeison, D.A. ; Lier, J.B. van - \ 2008
  Water Science and Technology 58 (2008)10. - ISSN 0273-1223 - p. 1963 - 1970.
  afvalwaterbehandeling - slib - anaërobe behandeling - zoutgehalte - natrium - granulering - korrelslib - waste water treatment - sludges - anaerobic treatment - salinity - sodium - granulation - granular sludge - anaerobic granular sludge - reactor start-up - uasb reactor - digestion - calcium - impact
  The attainable loading potentials of anaerobic sludge bed systems are strongly dependent on the growth of granular biomass with a particular wastewater. Experiments were conducted to determine the effects of high salinity wastewater on the biological and physical properties of methanogenic sludge. Sodium concentration of 5 g/L and 15 g/L were added to the influent of upflow anaerobic sludge bed (UASB) systems. After 100 days of operation, the methanogenic activity, extracellular polymeric substances (EPS), and granular strength were analyzed. The results show a high removal of organic matter but with accumulating propionate concentrations in the effluents. Meanwhile, wash-out of active methanogenic biomass in the effluent of the reactors was observed, likely as a results of the high Na+ concentrations. The rinsed biomass was characterized by a considerable specific methanogenic activity (SMA) on acetate, propionate and hydrogen as the substrates. On the other hand, results show that the SMA evolution was not affected by high salt concentrations. Also the amount and composition of extracellular polymeric substances (EPS) were similar in all sludges. However, results clearly show a sharp drop in the granule strength as a results of high Na+ concentration.
  Impact of high saline wastewaters on anaerobic granular sludge functionalities
  Jeison, D.A. ; Rio, A. del; Lier, J.B. van - \ 2008
  Water Science and Technology 57 (2008)6. - ISSN 0273-1223 - p. 815 - 819.
  calcium - afvalwater - zout water - zoutgehalte - anaërobe behandeling - slib - zuiveringsinstallaties - vergelijkend onderzoek - korrelslib - calcium - waste water - saline water - salinity - anaerobic treatment - sludges - purification plants - comparative research - granular sludge - waste-water - adaptation - digestion - reactors
  Three UASB reactors were operated at different salinity levels in order to assess the effects on the granular sludge properties. High levels of activity inhibition were observed at sodium concentrations over 7 g Na+/L, which resulted in low applicable organic loading rates and VFA accumulation in reactor effluents. However, either sludge adaptation or selection for saline resistant microorganisms occurred, which could be concluded from the observed increase in the 50% activity inhibitory concentrations of sodium during continuous flow experiments. Changes in Na+ susceptibility in time are likely to be expected when treating saline wastewaters. The latter was evidenced by the high sodium tolerance of granular methanogenic sludge coming from a full-scale industrial reactor treating such wastewater. High salinity conditions resulted in a reduced granule strength, predicting process instabilities during long term reactor operation. Batch tests showed that high sodium concentrations seemed to displace the calcium from the granular sludge, a factor known to affect anaerobic granules formation.
  Anaerobic wastewater treatment and membrane filtration: a one night stand or a sustainable relationship?
  Jeison, D.A. ; Lier, J.B. van - \ 2008
  Water Science and Technology 57 (2008)4. - ISSN 0273-1223 - p. 527 - 532.
  afvalwaterbehandeling - vervuiling door afzetting - membranen - anaërobe afbraak - filtratie - anaërobe behandeling - deeltjesgrootte - slib - bioreactoren - waste water treatment - fouling - membranes - anaerobic digestion - filtration - anaerobic treatment - particle size - sludges - bioreactors - reactors
  Several anaerobic membrane bioreactors (AnMBR) were operated, under various conditions, applying different reactor configurations. Applicable fluxes were strongly determined by the physical properties of the sludge present in the reactors. Results show that particle size is a key determining factor for the attainable fluxes. Under thermophilic conditions, small sludge particle size was observed, resulting in low critical fluxes reaching 6¿7 L/m2 h for the submerged configuration and acidified substrate. In contrast, under mesophilic conditions critical fluxes of 20 L/m2 h were obtained. The acidification level also showed a strong effect. Under thermophilic conditions, the presence of a significant fraction of non-acidified organic matter induced the growth of suspended acidogenic biomass that seriously affected the applicable fluxes, both in submerged and side-stream configurations. Under all conditions tested cake formation showed to be the limiting factor determining the applicable fluxes. Only low levels of irreversible fouling were observed. Due to technical and economical considerations, most interesting perspectives for the application of AnMBR are expected with the treatment of high-strength particulate wastewaters, and with extreme wastewaters characterised by high temperature, salinity, etc.
  Haalbaarheidsonderzoek gecombineerde verwerking van zuiveringsslib en mestvergisting in Limburg : een verkennend onderzoek
  Elbersen, H.W. ; Hoeksma, P. ; Man, A. de - \ 2007
  Wageningen : Agrotechnology and Food Sciences Group (Rapport / Agrotechnology and Food Sciences Group nr. 869) - 57
  afvalverwerking - slib - mest - rioolslib - biogasmest - intensieve veehouderij - haalbaarheidsstudies - mestverwerking - reconstructie - slibzuivering - zuiveringsinstallaties - noord-limburg - midden-limburg - waste treatment - sludges - manures - sewage sludge - biogas slurry - intensive livestock farming - feasibility studies - manure treatment - reconstruction - sludge treatment - purification plants - noord-limburg - midden-limburg
  De grote hoeveelheid intensieve veehouderij leidt tot een regionaal mest- en nutriëntenoverschot. Mest covergisting kan voor een aantal veehouderijbedrijven in het reconstructiegebied Noord- en Midden- Limburg een nieuwe economische activiteit worden. Hierbij is het belangrijk om direct het biogas of indirect de restwarmte op een efficiënte manier in te zetten. Het WBL (Waterschapsbedrijf Limburg) beheert 18 rioolwaterzuiveringsinstallaties. Op 3 plaatsen (Venlo, Hoensbroek en Susteren) wordt het geproduceerde slib gedroogd. De gedroogde slib wordt als brand- en bouwstof bij de ENCI afgezet. Het is onzeker of de ENCI na 2015 in bedrijf zal blijven. Het WBL voert momenteel een strategiestudie uit naar de mogelijkheden van slibverwerking in de toekomst. De studie wordt breed ingezet en gebruik van alternatieve brandstoffen of restwarmte krijgt de nodige aandacht. De Wageningen UR (Instituut AFSG i.s.m. ASG) heeft in opdracht van het WBL de mogelijkheden van gecombineerde verwerking zuiveringsslib en vergisting van mest en agro-residuen in kaart gebracht
  Continuering experimenteel bevloeiingsonderzoek langs de Reest; eindrapport 2006
  Kemmers, R.H. ; Grootjans, A.P. ; Nijp, J. ; Delft, S.P.J. van; Dijk, G. van - \ 2007
  Wageningen : Alterra (Rapport DK 2007/080-O) - 48
  vegetatie - plantengemeenschappen - bevloeiing door onderwaterzetting - inundatie - herstel - waterkwaliteit - slib - ecohydrologie - natuurgebieden - overijssel - natura 2000 - vegetation - plant communities - flood irrigation - flooding - rehabilitation - water quality - sludges - ecohydrology - natural areas - overijssel - natura 2000
  Doel van het project is het bevloeiingsexperiment te continueren en kennis te genereren over de effecten van bevloeiing op de lange termijn en de effectiviteit van bevloeiing als praktijkgerichte maatregel voor herstel van verdroogde en verzuurde Dotterbloemgraslanden. De resultaten van het onderzoek zullen worden gebruikt voor en beoordeling van de geschiktheid van deze maatregel als proefmaatregel ter bestrijding van verdroging en verzuring van Dotterbloemgraslanden in beekdalen. Hoewel advisering over mogelijkheden en onmogelijkheden voor waterberging geen expliciete projectdoelstelling is, kunnen de verkregen inzichten over effecten van bevloeiing tevens een bijdrage leveren aan de discussie over effecten van waterberging in natuurgebieden (Commissie Waterbeheer 21ste eeuw). Het volgende is onderzocht: slibaanvoer; bemestingsexperimenten; en ontwikkelingen in vegetatieparameters. Vegetatieontwikkeling in het Reestdal. Rapport in het kader van overlevingsplan bos+natuur (obn)
  Een nieuw reactorconcept voor slibreductie met aquatische wormen
  Hendrickx, T.L.G. ; Elissen, H.J.H. ; Temmink, B.G. ; Buisman, C.J.N. - \ 2007
  Afvalwaterwetenschap 6 (2007)1. - ISSN 1568-3788 - p. 45 - 52.
  rioolslib - predatie - slib - wormen - afvalwaterbehandeling - afvalverwerking - waterorganismen - lumbricus - sewage sludge - predation - sludges - helminths - waste water treatment - waste treatment - aquatic organisms
  De behandeling van afvalwater resulteert in de productie van enorme hoeveelheden zuiveringsslib. In Nederland wordt dit slib voornamelijk verbrand. Een biologische aanpak voor het verminderen van de hoeveelheid slib die moet worden getransporteerd en verwerkt is de predatie door aquatische wormen. Tim Hendrickx, Hellen Elissen, Hardy Temmink en Cees Buisman beschrijven experimenten waarin de toepasbaarheid werd getest van een nieuw reactorconcept voor de reductie van slib met behulp van de aquatische oligochaet Lumbriculus variegatus
  Vaarrapport Maasvlakte 2 (nulmeting zandwinning). Periode van bemonstering: 18 april 2006 - 22 juni 2006
  Perdon, K.J. ; Kaag, K. - \ 2006
  IJmuiden : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES nr. C076/06) - 12
  referentienormen - zandafgravingen - monitoring - programma-evaluatie - effecten - slib - bodemfauna - effectvoorspelling - reference standards - sand pits - monitoring - program evaluation - effects - sludges - soil fauna - impact prediction
  De nulmeting bodemdieren en epifauna heeft tot doel het beschrijven van de uitgangssituatie in het voorkomen van bodemdieren ter plaatse en in de omgeving van de toekomstige zandwinlocaties voor de Tweede Maasvlakte (MV2) en in gebieden waarvoor de verwachting is uitgesproken dat deze niet beïnvloed zullen worden (referentielocaties). De studie maakt onderdeel uit van het Monitoring en Evaluatie Programma (MEP) van de zandwinning ten behoeve van het project Maasvlakte 2. De nulmeting is onderdeel van een ‘BACI-analyse’ (Before After Control Impact analysis) waarin de effecten van de zandwinning op aandachtsoorten bodemdieren en de natuurlijkheid van het voedselweb ter plaatse en in de directe omgeving worden onderzocht. Deze analyse dient als basis voor een (latere) analyse van de eventuele effecten van verhoogde slibgehalten in de waterkolom en de bodem op bodemdieren.
  Volatile organic sulfur compounds in anaerobic sludge and sediments: biodegradation and toxicity
  Leerdam, R.C. van; Bok, F.A.M. de; Lomans, B.P. ; Stams, A.J.M. ; Lens, P.N.L. ; Janssen, A.J.H. - \ 2006
  Environmental Toxicology and Chemistry 25 (2006)12. - ISSN 0730-7268 - p. 3101 - 3109.
  microbiële afbraak - slib - sediment - anaërobe behandeling - afvalwaterbehandeling - sulfaten - thiolen - reductie - sulfaat - methanol - biodegradatie - microbial degradation - sludges - sediment - anaerobic treatment - waste water treatment - sulfates - thiols - reduction - sulfate - methanol - biodegradation - fresh-water sediments - dimethyl sulfide - membrane bioreactor - waste air - methanethiol - degradation - inhibition - removal - ph - methanogens
  A variety of environmental samples was screened for anaerobic degradation of methanethiol, ethanethiol, propanethiol, dimethylsulfide, and dimethyldisulfide. All sludge and sediment samples degraded methanethiol, dimethylsulfide, and dimethyldisulfide anaerobically. In contrast, ethanethiol and propanethiol were not degraded by the samples investigated under any of the conditions tested. Methanethiol, dimethylsulfide, and dimethyldisulfide were mainly degraded by methanogenic archaea. In the presence of sulfate and the methanogenic inhibitor bromoethane sulfonate, degradation of these compounds coupled to sulfate reduction occurred as well, but at much lower rates. Besides their biodegradability, also the toxicity of methanethiol, ethanethiol, and propanethiol to methanogenesis with methanol, acetate, and H2/CO2 as the substrates was assessed. The 50% inhibition concentration of methanethiol on the methane production from these substrates ranged between 7 and 10 mM. The 50% inhibition concentration values of ethanethiol and propanethiol for the degradation of methanol and acetate were between 6 and 8 mM, whereas hydrogen consumers were less affected by ethanethiol and propanethiol, as indicated by their higher 50% inhibition concentration (14 mM). Sulfide inhibited methanethiol degradation already at relatively low concentrations: methanethiol degradation was almost completely inhibited at an initial sulfide concentration of 8 mM. These results define the operational limits of anaerobic technologies for the treatment of volatile organic sulfur compounds in sulfide-containing wastewater streams
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.