Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 37

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Demonstratie effecten grondbewerking, groenbemester en rijsnelheid op de bodemstructuur
  Haan, J.J. de; Schoot, J.R. van der - \ 2014
  Wageningen UR
  veenkolonien - bodemstructuur - bodemstructuur na grondbewerking - grondbewerking - bodemvruchtbaarheid - landbouwwerktuigen - akkerbouw - bemesting - snelheid - veenkolonien - soil structure - tilth - tillage - soil fertility - farm machinery - arable farming - fertilizer application - velocity
  http://youtu.be/FqgEz9T6e_4
  Het effect van spuitboombeweging en windvector op de drift : Randvariatie metingen 2007-2008
  Groot, T.T. ; Stallinga, H. ; Michielsen, J.G.P. ; Velde, P. van; Zande, J.C. van de - \ 2014
  Wageningen : Plant Research International, Business Unit Agrosysteemkunde (Rapport / Plant Research International 605) - 58
  akkerbouw - drift - spuitdoppen - snelheid - wind - gewasbescherming - spuitapparaten - verstuiven (insectenbestrijding) - spuiten - booms - modellen - arable farming - drift - fan nozzles - velocity - wind - plant protection - sprayers - drift spraying - spraying - booms - models
  Spray drift measurements have been performed to quantify the effect of variations in wind angle and wind speed during application and the sprayer boom movement alongside the sprayed edge of the field on spray drift deposition alongside a sprayed potato field (2007-2008). Results of these spray drift measurements are used to develop spray drift models incorporating the effects of wind variability and sprayer boom movement on spray drift deposition. Measured spray drift deposition patterns are analysed based on the wind field and sprayer boom movements measured during the spray drift experiments. Models have been developed incorporating the variability of the windfield and the sprayer boom movement calculating the trajectories of individual packages of spray drift from discrete nozzle positions in time during the spraying of the edge of the field. The addition of sprayer boom movement in the spray drift model over wind field alone improved the calculated results of spray drift deposition variation alongside the field.
  Enkeldops validatiemetingen driftreducerende spuitdoppen en rijsnelheid : veldmetingen 2011-2012
  Stallinga, H. ; Zande, J.C. van de; Michielsen, J.G.P. ; Velde, P. van - \ 2014
  Wageningen : Plant Research International, Business Unit Agrosysteemkunde (Rapport / Plant Research International 600) - 152
  akkerbouw - spuitdoppen - drift - snelheid - verstuiven (insectenbestrijding) - spuiten - spuitapparaten - meting - modellen - reductie - arable farming - fan nozzles - drift - velocity - drift spraying - spraying - sprayers - measurement - models - reduction
  Bij veldmetingen (Zande et al., 2005) werd bij gebruik van een standaard spleetdop (TeeJet XR11004 bij 3 bar spuitdruk) bij een rijsnelheidsverhoging van 6 km/h naar 12 km/h op de strook 2½-3½ m vanaf de buitenste dop een toename van de drift van 46% gevonden. Tijdens dezelfde metingen werd bij een voorkamer spleetdop (TeeJet DG11004 bij 3 bar spuitdruk) in combinatie met een kantdop (Lechler IS8004) een toename gevonden van 364%. Bij validatiemetingen voor het IDEFICS model werd bij een rijsnelheidsverhoging van 0,5 m/s tot 1,5 m/s een gemiddelde toename in driftdepositie van 20% gevonden (Holterman et al., 1997). Van een aantal geselecteerde spuitdoppen uit de driftreductieklassen 50,75, 90 en 95 (TCT,2012) zijn in 2012 de druppelgrootte spectra gemeten (Zande et al., 2012) en is de drift uitgerekend met het driftmodel IDEFICS (Holterman et al., 1997). De spuitdopselectie bestond uit verschillende doptypen zoals venturi spleetdoppen, tweewaaier spleetdoppen en hispeed spleetdoppen. De drift van de geselecteerde doppen werd berekend bij de standaard rijsnelheid van 6 km/h en bij de hogere snelheden van 8, 10, 12 en 18 km/h. Resultaat van deze modelberekeningen was dat de gemiddelde toename in drift door toename van de snelheid 20% was. Doel van deze berekeningen was of aangegeven kon worden of spuitdoppen of een hogere rijsnelheid resulteert in een andere klassenindeling. Gevonden werd dat door toename van de rijsnelheid bij de meeste doppen de driftdepositie toe nam. Omdat eerdere veldmetingen van de drift afwijken van de modelberekeningen door toename van de rijsnelheid zijn enkeldops drift metingen uitgevoerd ter validatie van het driftmodel IDEFICS. Om het driftmodel IDEFICS te valideren voor rijsnelheidseffecten en doptype zijn met de doppen uit bovenstaande studie enkeldops driftmetingen uitgevoerd in 2011-2012. Naast meting van de drift naar de grond is ook de drift naar de lucht gemeten. Bij de metingen zijn twee meetmethoden vergeleken: een passieve methode met bolcollectoren (standaard) en door middel van met actieve aanzuiging (filters). Doel daarvan is om te kijken wat de verschillen zijn en of er een correlatie tussen de twee methoden is. In deze rapportage worden de meetmethodieken beschreven in hoofdstuk 2 en de resultaten in hoofdstuk 3. Het rapport eindigt met discussie (hoofdstuk 4) en conclusies (hoofdstuk 5).
  Rijsnelheid en spuitboombeweging
  Zande, J.C. van de; Michielsen, J.G.P. - \ 2012
  Wageningen : Plant Research International (Rapport / Plant Research International 480) - 50
  spuitbomen - spuitapparatuur - snelheid - voorwaartse snelheid - chemische bestrijding - oppervlaktewater - meting - spray booms - spraying equipment - velocity - forward speed - chemical control - surface water - measurement
  Doel van het project 'Samen werken aan een schone Maas' is het verminderen van de belasting van het oppervlakte water met gewasbeschermingsmiddelen. Metingen zijn uitgevoerd aan de spuitboombeweging bij veldspuiten die met verschillende rijsnelheid over een hobbelbaan, over gras en door een gewas rijden. De metingen zijn uitgevoerd op de proefveldlocatie vam Unifarm te Wageningen.
  Urenlang garen wordt secondenwerk
  Matser, A.M. - \ 2011
  Kennis Online 8 (2011)1. - p. 6 - 6.
  eten koken - snelheid - elektriciteit - pulsators - voedselbereiding - voedseltechnologie - huishoudelijke uitrusting - cooking - velocity - electricity - pulsators - food preparation - food technology - household equipment
  Het is geen magnetron, de door het Schalkwijkse bedrijf OMVE en het Wageningse onderzoeksinstituut Food & Biobased Research ontwikkelde Nutri-Pulse. Maar in de nabije toekomst vervangt het apparaat in onze keukens misschien wel die magnetron. Een uitvoering van de Nutri-Pulse is al op de markt. Niet voor consumenten, maar voor grootkeukens.
  Verkeersonveiligheid Landbouwvoertuigen; verkeersongevallen met landbouwvoertuigen - Een analyse voor de periode 1987-2008
  Jaarsma, C.F. ; Vries, J.R. de - \ 2010
  Wageningen : WUR; LSG Landgebruiksplanning (Nota / Vakgroep Ruimtelijke Planvorming nr. 108) - ISBN 9789085857631 - 78
  trekkers - landbouwwerktuigen - wegtransport - snelheid - verkeersveiligheid - monitoring - nederland - tractors - farm machinery - road transport - velocity - traffic safety - monitoring - netherlands
  Landbouwvoertuigen wijken in meerdere opzichten af van andere verkeersdeelnemers. Vergeleken met personenauto's zijn ze langzamer en zwaar, vergeleken met fietsers groot en snel. Vanwege hun van het overige verkeer afwijkende afmetingen en bewegingskarakteristieken vormen ze een potentiële bron van gevaar. Doel van deze publicatie is het nader analyseren van omvang en aard van de verkeersongevallen, waarbij landbouwvoertuigen betrokken zijn.
  Redistribution of velocity and bed-shear stress in straight and curved open channels by means of a bubble screen: laboratory experiments
  Blanckaert, K. ; Buschman, F.A. ; Schielen, R. ; Wijbenga, J.H.A. - \ 2008
  Journal of Hydraulic Engineering 134 (2008)2. - ISSN 0733-9429 - p. 184 - 195.
  waterbouwkunde - kanalen, klein - hydrodynamica - waterstroming - buigen - herverdeling - snelheid - turbulentie - laboratoriumproeven - hydraulic engineering - channels - hydrodynamics - water flow - bending - redistribution - velocity - turbulence - laboratory tests - submerged vanes - secondary flows - alternate bars - topography - bends - rivers
  Open-channel beds show variations in the transverse direction due to the interaction between downstream flow, cross-stream flow, and bed topography, which may reduce the navigable width or endanger the foundations of structures. The reported preliminary laboratory study shows that a bubble screen can generate cross-stream circulation that redistributes velocities and hence, would modify the topography. In straight flow, the bubble-generated cross-stream circulation cell covers a spanwise extent of about four times the water depth and has maximum transverse velocities of about 0.2 ms¿1. In sharply curved flow, it is slightly weaker and narrower with a spanwise extent of about three times the flow depth. It shifts the counter-rotating curvature-induced cross-stream circulation cell in the inwards direction. Maximum bubble-generated cross-stream circulation velocities are of a similar order of magnitude to typical curvature-induced cross-stream circulation velocities in natural open-channel bends. The bubble screen technique is adjustable, reversible, and ecologically favorable. Detailed data on the 3D flow field in open-channel bends is provided, which can be useful for validation of numerical models
  Habitat variation and life history strategies of benthic invertebrates
  Franken, R.J.M. - \ 2008
  Wageningen University. Promotor(en): Marten Scheffer, co-promotor(en): Edwin Peeters. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085048688 - 158
  waterinvertebraten - benthos - waterlopen - milieufactoren - zoetwaterecologie - habitats - levensgeschiedenis - snelheid - substraten - gammarus pulex - plecoptera - oevervegetatie - aquatic invertebrates - benthos - streams - environmental factors - freshwater ecology - habitats - life history - velocity - substrates - gammarus pulex - plecoptera - riparian vegetation
  The thesis considers two key aspects of lotic freshwater ecosystems, the physical microhabitat and organic matter dynamics. The first part focuses on the indirect effects of light and riparian canopy cover on shredder growth and productivity through the effect on the nutritional quality of the food source. The second part addresses the nature of differences in response to physical habitat structure and current velocity in common species of shredders. Three invertebrate shredder-detritivore species were selected as study organisms: the freshwater shrimp Gammarus pulex, the freshwater louse Asellus aquaticus and the stonefly Nemoura cinerea
  Effecten verhoging maximumsnelheid land- en bosbouwtrekkers
  Coffeng, R.F. ; Scheper, W.E. ; Aardoom, N. ; Jaarsma, C.F. - \ 2006
  's-Gravenhage : Ministerie van Verkeer en Waterstaat - 61
  trekkers - landbouwwerktuigen - bosbouwmachines - snelheid - verkeersveiligheid - wegtransport - tractors - farm machinery - forestry machinery - velocity - traffic safety - road transport
  De effecten van een verhoging van de maximale snelheid van 25 kilometer per uur naar 40 kilometer per uur of hoger voor land- en bosbouwtrekkers en andere landbouwvoertuigen is in dit rapport in beeld gebracht. De volgende onderwerpen zijn bestudeerd: huidige wet-en regelgeving; voertuigenpark en gebruik; verkeersveiligheid landbouwverkeer; ervaringen uit het buitenland; effecten van de rijsnelheid
  Effect rijsnelheid op de drift
  Stallinga, H. ; Michielsen, J.M.G.P. ; Velde, P. van; Zande, J.C. van de - \ 2004
  Wageningen : Agrotechnology & Food Innovations (Rapport / Agrotechnology & Food Innovations nr. 160) - ISBN 9789067547789 - 46
  drift - spuiten - spuitstukken - snelheid - drift - spraying - nozzles - velocity
  Monitoring van de effecten van Duurzaam Veilig: een evaluatiemethode voor 60 km/h-gebieden
  Jaarsma, C.F. ; Hauptmeijer, W.M. ; Beunen, R. - \ 2003
  Wegen 77 (2003)2. - ISSN 0043-2067 - p. 22 - 24.
  plattelandswegen - verkeer - verkeersveiligheid - snelheid - nederland - rural roads - traffic - traffic safety - velocity - netherlands
  Samenvattend overzicht van de evaluatiemethode voor verkeersveiligheid, zoals die in opdracht van de Unie van Waterschappen is ontwikkeld
  Nieuwe meettechniek toont grote variatie in luchtsnelheid
  Wagenberg, V. van; Leeuw, M. de - \ 2002
  Praktijkkompas. Varkens 16 (2002)3. - ISSN 1570-8578 - p. 7 - 9.
  varkens - varkensstallen - ventilatie - luchtstroming - snelheid - lucht - sensors - instrumenten (meters) - meetapparatuur - binnenklimaat - pigs - pig housing - ventilation - air flow - velocity - air - sensors - instruments - meters - indoor climate
  Na een ontwikkelingsfase is een nieuwe meetmethode beschikbaar om luchtsnelheid in een hok te meten. De eerste resultaten geven aan dat de luchtsnelheid in verschillende hokken binnen één afdeling voor gespeende biggen enorm kunnen verschillen.
  Melken op snelheid
  Prins, D. ; Groen, A.F. ; Saatkamp, H.W. - \ 2002
  Veeteelt 19 (2002)19. - ISSN 0168-7565 - p. 52 - 53.
  melkveehouderij - melkvee - machinaal melken - robots - melkbaarheid - snelheid - bedrijfsvergelijking in de landbouw - agrarische bedrijfsvoering - dairy farming - dairy cattle - machine milking - robots - milkability - velocity - farm comparisons - farm management
  In een Wagenings onderzoek, waarin de melksnelheid is bestudeerd, is een model gemaakt, waarbij het melkproces in de melkstal stap voor stap wordt doorlopen. Voor de verschillende fasen van het melkgiftpatroon per koe en de andere handelingen van de melker werden aannames gemaakt
  Levering drie Rossum-stuwen Schouwen West
  Boiten, W. - \ 1998
  Wageningen : Landbouwuniversiteit Wageningen (Rapport / Landbouwuniversiteit Wageningen, Afdeling Waterhuishouding 76) - 5
  hydrodynamica - vloeistoffen (liquids) - vloeistoffen (fluids) - stroming - kanalen - kanalen, klein - meting - snelheid - nederland - zeeland - zeeuwse eilanden - hydrodynamics - liquids - fluids - flow - canals - channels - measurement - velocity - netherlands - zeeland - zeeuwse eilanden
  Snelheden op plattelandswegen
  Wilde, J.G.S. de - \ 1997
  Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 488) - 45
  verkeer - snelheid - dichtheid - wegtransport - tellen - plattelandswegen - bedrijfswegen - nederland - traffic - velocity - density - road transport - counting - rural roads - farm roads - netherlands
  Flow measurement in open channels for hydrological networks.
  Boiten, W. - \ 1996
  In: Utilizacion y manejo sostenible de los recursos hidricos : [proceedings of the seminar, San Jose, Costa Rica, 28 November and 1 December 1994] / Reynolds Vargas, J., - p. 187 - 198.
  kanalen - kanalen, klein - stroming - vloeistoffen (fluids) - hydrodynamica - vloeistoffen (liquids) - meting - snelheid - canals - channels - flow - fluids - hydrodynamics - liquids - measurement - velocity
  Afvoerrelatie meetoverlaat Stemerdinkbrug.
  Dommerholt, A. - \ 1995
  Wageningen : Landbouwuniversiteit Wageningen (Rapport / Landbouwuniversiteit, Vakgroep Waterhuishouding 60) - 28
  afvoer - stroming - hydrodynamica - hydrologie - meting - modellen - onderzoek - oppervlakkige afvoer - overlaten - snelheid - stuwen - nederland - gelderland - discharge - flow - hydrodynamics - hydrology - measurement - models - research - runoff - spillways - velocity - weirs - netherlands - gelderland
  Meetnet voor afvoermetingen in de Renkumse Beken.
  Arts, M.P.T. ; Boiten, W. - \ 1995
  Wageningen : Landbouwuniversiteit Wageningen (Rapport / Landbouwuniversiteit, Vakgroep Waterhuishouding 64) - 30
  kanalen - afvoer - stroming - hydrodynamica - hydrologie - instrumenten (meters) - meting - monitoring - verslagen - registratie - rivieren - oppervlakkige afvoer - overlaten - rivierafvoer - waterlopen - snelheid - water - stuwen - nederland - gelderland - netwerken - veluwe - canals - discharge - flow - hydrodynamics - hydrology - instruments - measurement - monitoring - records - registration - rivers - runoff - spillways - stream flow - streams - velocity - water - weirs - netherlands - gelderland - networks - veluwe
  Afvoer van het Renkums beekdal
  Handboek debietmeten in open waterlopen.
  Boiten, W. ; Dommerholt, A. ; Soet, M. - \ 1995
  Wageningen : Landbouwuniversiteit Wageningen (Rapport / Landbouwuniversiteit, Vakgroep Waterhuishouding 51) - 158
  kanalen - kanalen, klein - stroming - vloeistoffen (fluids) - hydrodynamica - hydrologie - instrumenten (meters) - vloeistoffen (liquids) - meting - monitoring - snelheid - handboeken - netwerken - canals - channels - flow - fluids - hydrodynamics - hydrology - instruments - liquids - measurement - monitoring - velocity - handbooks - networks
  FLUME design and calibration of long - throated measuring flumes : version 3.0
  Clemmens, A.J. ; Bos, M.G. ; Replogle, J.A. - \ 1993
  Wageningen : ILRI (Publication / International Institute for Land Reclamation and Improvement 54) - ISBN 9789070754303 - 123
  kanalen - kanalen, klein - hellingen, glijbanen - stroming - hydrodynamica - meting - modellen - onderzoek - snelheid - stuwen - kalibratie - canals - channels - chutes - flow - hydrodynamics - measurement - models - research - velocity - weirs - calibration
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.