Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 7 / 7

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Snelle toets tegen agressief snot in hyacint
  Vreeburg, P.J.M. ; Leeuwen, P.J. van; Pham, K.T.K. ; Wichers, J.H. - \ 2015
  BloembollenVisie 325 (2015). - ISSN 1571-5558 - p. 26 - 26.
  bloembollen - hyacinthus - plantenziekten - dickeya - tests - detectors - snelle methoden - ornamental bulbs - hyacinthus - plant diseases - dickeya - tests - detectors - rapid methods
  PPO heeft een nieuwe toets beschikbaar die binnen een uur aangeeft of Dickeya (agressief snot) de oorzaak is van een snotbol. Telers en handelaren kunnen door deze versnelde diagnose eerder de juiste maatregelen nemen om schade door agressief snot te beperken.
  Kwaliteit hyacint : Ontwikkeling van een dipstick-test om Dickeya aan te tonen : Bestrijding van trips in hyacint door middel van een CATT-behandeling
  Vreeburg, P.J.M. ; Wichers, J. - \ 2014
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving BBF - 23
  plantenziekten - bloembollen - plantenplagen - tests - proeven op proefstations - detectors - innovaties - snelle methoden - dickeya - thrips - plant diseases - ornamental bulbs - plant pests - tests - station tests - detectors - innovations - rapid methods - dickeya - thrips
  Samenvatting In dit project, dat is gefinancierd vanuit het restant van het surplusfonds van de hyacintentelers, zijn twee onderwerpen opgenomen, namelijk: ontwikkeling van een snelle goedkope test om aan te tonen of een hyacint met snotsymptomen aangetast is door Dickeya (agressief snot) en een CATT behandeling tegen trips. Dipstick-test In samenwerking met FBR WUR is een protocol met een dipstick ontwikkeld waarmee binnen een uur bekend is of de snotsymptomen van een hyacintenbol veroorzaakt worden door de Dickeya-bacterie. Als de test negatief is, is de oorzaak waarschijnlijk Pectobacterium (witsnot), maar dat geeft deze test niet aan. Dit protocol is nog niet geschikt om door een teler zelf uit te voeren, maar kan wel op PPO uitgevoerd worden voor de teler of exporteur. Deze toets is sneller en goedkoper dan de huidige PCR –toets. De test is iets minder gevoelig dan de PCR-toets, maar bij normale snotbollen zal de lagere gevoeligheid geen nadeel zijn. Voordat een teler de test op het eigen bedrijf kan uitvoeren is nog aanvullend onderzoek noodzakelijk. Hiervoor moet dan nog financiering worden gevonden. Tripsbestrijding Binnen een PPS project “Met CATT maken wij producten duurzaam plaagvrij” wordt in samenwerking met andere partijen onderzocht of een CATT-behandeling (Controlled Atmosphere Temperature Treatment) in staat is tripsen in holbollen en leverbare bollen te bestrijden zonder schade te geven. De eerste voorlopige resultaten geven aan dat er een goede bestrijding mogelijk is, waarbij er effecten zijn van de duur en temperatuur van de behandeling en van de samenstelling van de lucht (gehalte O2 en CO2). Er is geen schade gezien bij holbollen; of de leverbare bollen schade hebben ondervonden van de CATT-behandeling is nog niet bekend (afbroei februari). Dit onderzoek loopt nog door tot in 2016.
  Deltaplan Erwinia C : praktijkgericht (C-) onderzoek aan Erwinia-problemen in bloembolgewassen 2009-2013
  Doorn, J. van; Vreeburg, P.J.M. ; Leeuwen, P.J. van; Martin, W.S. ; Dees, R.H.L. - \ 2013
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. - 96
  bloembollen - dickeya - erwinia - toegepast onderzoek - testen - snelle methoden - aantasting - economische aspecten - ornamental bulbs - dickeya - erwinia - applied research - testing - rapid methods - infestation - economic aspects
  Erwinia vormt een groot probleem in bloembolgewassen als hyacint, iris, Dahlia en Zantedeschia. Geschat wordt (precieze cijfers ontbreken) dat de economische schade door o.a. uitval van aangetaste bollen en kosten als gevolg van extra uitzoeken ongeveer 5- 8 miljoen euro op jaarbasis bedraagt. Daar het gaat om een groot economisch probleem hebben aardappelsector en bloembollensector zich verenigd in een zgn. Deltaplan. Dit houdt in, dat men onderzoek op drie niveaus (A, B en C; zie Fig.0) wil laten uitvoeren: A. Fundamenteel onderzoek: onderzoek dat op langere termijn mogelijk soelaas biedt voor praktische oplossingen van het Erwinia-probleem. B. Strategisch onderzoek : onderzoek dat op relatief korte termijn mogelijkheden biedt tot praktische oplossingen voor het Erwinia-probleem en breder toepasbaar is bv. voor andere bacterieziekten C. Toegepast onderzoek: onderzoek specifiek gericht op snelle toepassingen voor en door de sector: Deltaplan C. Het in dit rapport beschreven onderzoek valt in categorie C.
  Ontwikkeling van praktijktoetsen voor zuur, snot en bolrot
  Vreeburg, P.J.M. ; Doorn, J. van; Dam, M.F.N. van; Gude, H. ; Duijvesteijn, R. ; Pham, K.T.K. ; Kock, M.J.D. de - \ 2013
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving BBF - 37
  bloembollen - infecties - erwinia - fusarium - dickeya - testen - methodologie - detectie - snelle methoden - ornamental bulbs - infections - erwinia - fusarium - dickeya - testing - methodology - detection - rapid methods
  Tijdens de handel van bloembollen leiden latente (niet - zichtbare) infecties tot handelsdiscussies en grote verliezen. Om deze handelsdiscussies voor te zijn en verliezen tijdens handel te voorkomen, is het noodzakelijk om latente infecties in een vroeg stadium in de keten te detecteren. Daarom bestaat er behoefte aan een betrouwbare, praktische en vooral snelle toetsmethode om na te kunnen gaan of bepaalde ziekten of ziektekiemen in een partij bloembollen onzichtbaar (latent) aanwezig zijn. Deze toetsmethode is n iet alleen toepasbaar voorafgaand aan de verkoop van partijen. De toetsmethode kan ook ingezet worden gedurende de teelt van plantmateriaal waardoor latent - zieke partijen vroegtijdig herkend kunnen worden, waardoor met passende maatregelen verdere verspreiding van de ziekte voorkomen kan worden.
  Snel smaakonderzoek is gewild
  Verkerke, W. - \ 2013
  Kennis Online 10 (2013)jan/febr. - p. 11 - 11.
  tomaten - rassen (planten) - smaakonderzoek - kwaliteit - landbouwkundig onderzoek - snelle methoden - tests - smaak - tomatoes - varieties - taste research - quality - agricultural research - rapid methods - tests - taste
  De opkomst van lekkere tomaten in de Nederlandse supermarkten is mede te danken aan nieuwe methoden om de smaak snel te meten. Dat zegt Wouter Verkerke, verantwoordelijk voor het smaakonderzoek bij Wageningen UR Glastuinbouw.
  Thuistoets hyacintenbollen op Erwinia : sorteren en warm bewaren
  Doorn, J. van; Vreeburg, P.J.M. ; Dees, R.H.L. ; Martin, W.S. ; Korsuize, C.A. ; Kock, M.J.D. de - \ 2010
  BloembollenVisie 2010 (2010)192. - ISSN 1571-5558 - p. 24 - 25.
  hyacinten - dickeya chrysanthemi - plantenziekteverwekkende bacteriën - testen - snelle methoden - warmtestress - agrarische bedrijfsvoering - hyacinths - dickeya chrysanthemi - plant pathogenic bacteria - testing - rapid methods - heat stress - farm management
  Agressief snot in hyacinten is volop in onderzoek. Een van de onderzoeksvragen betreft een praktische toetsmethode. PPO heeft een zogenaamde thuistoets ontwikkeld, die een indicatie kan geven van de mate van besmetting. Deze toets wordt hier toegelicht.
  Snelle diagnose van vuur maakt aanpak effectiever
  Doorn, J. van; Pham, K.T.K. ; Kan, J. van - \ 2006
  BloembollenVisie 2006 (2006)88. - ISSN 1571-5558 - p. 22 - 23.
  bloembollen - plantenziekteverwekkers - vuur (plantenziektekundig) - plantenziekteverwekkende schimmels - diagnostische technieken - testen - snelle methoden - methodologie - ornamental bulbs - plant pathogens - blight - plant pathogenic fungi - diagnostic techniques - testing - rapid methods - methodology
  In bolgewassen kan de schimmel Botrytis veel schade veroorzaken. Vuur kan snel toeslaan. Vaak zijn de symptomen snel zichtbaar bij vochtige en warme weersomstandigheden. In andere gevallen kunnen sporen aanwezig zijn zonder dat de schimmel toeslaat of zichtbaar is. Snelle, gevoelige toetsen kunnen bijdragen om tijdig de juiste maatregelen te nemen om het vuur te beheersen. Inmiddels heeft PPO Bloembollen samen met PRI toetsen ontwikkeld om een snel ingrijpen tegen deze schimmel mogelijk te maken
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.