Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 47

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Open gewas kan productie vervroegen en energie besparen : Filosoferen over Het Nieuwe Gewas
  Velden, P. van; Gelder, A. de - \ 2015
  Onder Glas 12 (2015)6/7. - p. 14 - 15.
  glastuinbouw - tomaten - groenten - cultuurmethoden - ontbladering - snoeien - gewasproductie - bereikt resultaat - landbouwkundig onderzoek - greenhouse horticulture - tomatoes - vegetables - cultural methods - defoliation - pruning - crop production - achievement - agricultural research
  Heeft een tomatenplant veel blad nodig om tot een goede productie te komen? Dat is de centrale vraag binnen het project Het Nieuwe Gewas. De proef bij Wageningen UR Glastuinbouw geeft een verrassend resultaat, want ‘plantje pesten’ door extra blad weg te snijden geeft iets productieverhoging in plaats van verlaging.
  Eindrapportage praktijknetwerk : samen leren anders te snoeien
  Baltissen, A.H.M.C. - \ 2013
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, sector Bomen - 5
  boomteelt - straatbomen - snoeien - mechanische methoden - gewaskwaliteit - duurzaamheidscriteria - projecten - doelstellingen - arboriculture - street trees - pruning - mechanical methods - crop quality - sustainability criteria - projects - objectives
  Het doel van het project is het ontwikkelen en uitvoeren van een rendabele wijze van gemechaniseerd snoeien, waardoor een kwalitatieve goede laanboom ontstaat, die door de markt geaccepteerd wordt en op de eindstandplaats bij de klant voldoet aan de duurzaamheidseisen van de klant.
  Goede wondafdekking met aangepaste snoeischaar
  Bruine, A. de; Wenneker, M. - \ 2013
  De Fruitteelt 103 (2013)2. - ISSN 0016-2302 - p. 6 - 6.
  fruitteelt - kleinfruit - ribes rubrum - eutypa lata - plantenziekteverwekkende schimmels - toegepast onderzoek - proeven - wondafdichtingsmateriaal - snoeien - fruit growing - small fruits - plant pathogenic fungi - applied research - trials - wound dressings - pruning
  Taksterfte door Eutypa lata in rode bes, kan aanzienlijke oogstderving veroorzaken, zelfs op percelen waar niet opvallend veel gesteltakken wegvallen. Jaarlijks kost dit rode bessentelers duizenden euro's omzet. Daarom voert PPO sinds enkele jaren proeven uit in rode bessenpercelen met zware Eutypa-druk. Deze schimmel infecteert de rode bessenplanten voornamelijk via snoeiwonden. Tijdens de proefuitvoeringen werd met een aangepaste snoeischaar gelijktijdig met het snoeien de wond bespoten of afgedekt om niet na elke snoeironde de spuitmachine te hoeven vullen.
  Samen leren anders te snoeien : Praktijknetwerk, een samenwerking tussen Combinatie Mauritz BV en Huverba BV en de netwerkpartners Damcon BV en Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (WUR-PPO-Boomkwekerij)
  Baltissen, A.H.M.C. ; Sluis, B.J. van der - \ 2013
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving BBF - 30
  boomteelt - straatbomen - snoeien - mechanische methoden - proeven op proefstations - werkwijze - cultuurmethoden - kwekers - inventarisaties - vergelijkend onderzoek - automatisering - arboriculture - street trees - pruning - mechanical methods - station tests - mode of action - cultural methods - growers - inventories - comparative research - automation
  Snoeien bepaalt de kwaliteit van jonge laanbomen en is daarmee van belang voor de marktafzet. Deskundige snoei is belangrijk om evenwicht tussen de boven- en ondergrondse delen van jonge laanbomen tijdens de teelt op peil te houden. Ook bij het uitplanten en tijdens de verzorging daarna is goede snoei essentieel. Snoeien is nu een handmatige arbeidsintensieve teeltmaatregel. Voortgaande mechanisering en automatisering is van belang om de kosten laag te houden en voldoende rendement te halen. Ook de schaarste aan aanbod van arbeid op de agrarische arbeidsmarkt is een knelpunt. Het wordt steeds moeilijker om personeel te vinden voor deze noodzakelijke teeltmaatregel. Het snoeien mechaniseren of op termijn zelfs robotiseren om het arbeidsprobleem op te lossen, is dus een mogelijke oplossingsrichting om de genoemde knelpunten op te lossen. Uit de inventarisatie over mechanisering/automatisering van het snoeien blijkt dat de wijze van snoeien verschilt per ondernemer, boom, grondsoort, klimaat, functie, mogelijke klant. Op deze wijze is mechanisering van het snoeien een lastig traject, onmogelijk zelfs. Dat was aanleiding om anders tegen snoeien te gaan aankijken. Kan het snoeien anders zodat mechanisering wel mogelijk is?
  Bestrijding van taksterfte veroorzaakt door Eutypa bij rode bes : verslag praktijkproeven 2006 tot en met 2012
  Wenneker, M. ; Steeg, P.A.H. van der - \ 2013
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 25
  fruitteelt - kleinfruit - ribes rubrum - eutypa lata - plantenziekteverwekkende schimmels - snoeien - aantasting - landbouwkundig onderzoek - fruit growing - small fruits - ribes rubrum - eutypa lata - plant pathogenic fungi - pruning - infestation - agricultural research
  Bessenkanker of tak sterfte bij rode bes veroorzaakt al jaren grote schade in de teelt van rode bes. De ziekte komt op vrijwel alle bessenbedrijven voor. In sommige gevallen moeten aanplanten gerooid worden vanwege de zwaarte van de aantastingen. Uit onderzoek van PPO bleek dat de ziekte wordt ve roorzaakt door de schimmel Eutypa. Eutypa infecteert vooral via snoeiwonden. De meeste kankers worden op de harttak op een hoogte van 40 tot 100 cm boven de grond gevonden. Taksterfte wordt pas enige jaren na infectie zichtbaar, bestrijding is dan niet meer mogelijk. Er zijn op dit moment ook geen middelen beschikbaar voor het bestrijden van Eutypa. Het trachten te voorkomen van (snoei)-wond infectie is het enige alternatief. Op verzoek van de NFO Productcommissie Houtig Kleinfruit deed PPO van 2006 tot en met 2012 onderzoek om een bestrijdingsmethode tegen taksterfte door Eutypa bij rode bes te ontwikkelen.
  Onderzoek naar de relaties tusen snoeimethode, klimaat en wortelrot bij Snijanthurium
  Garcia Victoria, N. - \ 2012
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1211) - 74
  anthurium - wortelrot - afsterving - wortels - snoeien - teelt onder bescherming - nederland - anthurium - root rots - dieback - roots - pruning - protected cultivation - netherlands
  Niet door pathogeen veroorzaakte wortelafsterving leidt bij Anthurium tot plantvergeling, plantstrekking, en het soms massaal wegvallen van planten in de praktijk. Het Productschap Tuinbouw heeft een onderzoek gefinancieerd dat tussen April 2010 en April 2011 bij Wageningen UR Glastuinbouw in Bleiswijk is uitgevoerd om inzicht te krijgen in de oorzaken van de wortelafsterving. Onderzocht is of de methode van bladsnoei een rol speelt in het optreden van wortelrot bij de soorten Tropical en Midori. Met de drie toegepaste methodes “Jong Blad Breken Continu”, “Jong Blad Breken met vervanging van 1 blad” en “Blad halveren” is wortelrot opgetreden in beide cultivars, waarbij Midori veel gevoeliger bleek dan Tropical. De mate waarin wortelrot zich voordeed was, vooral na de winter, het ergste in de behandeling “continu Jong Blad Breken”. Bij deze behandeling waren de planten ook het slechtst in bladkwaliteit, hadden het minste blad en produceerden ze iets minder bloemen, van slechtere kwaliteit en houdbaarheid. De oorzaak lijkt eerder een verstoring van de assimilaten- dan van de hormonalehuishouding van de plant. Vervolg onderzoek moet uitwijzen of andere methodes voor bladsnoei en teeltsystemen met meer ruimte voor de wortels ook tot wortelrot leiden
  Besparen op arbeidskosten : mechanische snoei, ervaringen uit onderzoek en praktijk
  Steeg, P.A.H. van der; Buitenhuis, E. - \ 2012
  De Fruitteelt 102 (2012)11. - ISSN 0016-2302 - p. 8 - 9.
  fruitteelt - snoeien - snoeiwerktuigen - dunnen - mechanische methoden - plukken (picking) - appels - proeven op proefstations - fruit growing - pruning - pruning implements - thinning - mechanical methods - picking - apples - station tests
  Mechanisatie van snoei, dunning en pluk is een mogelijkheid om te besparen op arbeidskosten. Daarmee verhoogt de rentabiliteit van de teelt. In Nederland passen diverse telers al jaren het systeem Le mur fruitier met mechanische snoei bij appel toe. PPO Randwijk en Erik Buitenhuis (EB Fruit Projects)voerden in 2010 en 2011 twee demo's uit met mechanische snoei.
  40 kg Paprika
  Eveleens-Clark, B.A. ; Lagas, P. ; Driever, S.M. ; Zwinkels, J. ; Vaate, J. Bij de; Kaarsemaker, R.C. - \ 2010
  Bleiswijk/Wageningen/Delfgauw : Wageningen UR Glastuinbouw/DLV Plant/Groen Agro Control - 87
  capsicum - gewasproductie - productiegroei - glasgroenten - tuinbouw - assimilatie - groeimodellen - teeltsystemen - brix - diffuus glas - snoeien - teelt in rijen - capsicum - crop production - production growth - greenhouse vegetables - horticulture - assimilation - growth models - cropping systems - brix - diffused glass - pruning - alley cropping
  Rapport beBestaand uit de volgende onderdelen: 1. Een kasproef, waarin het doel was de productie te verhogen door een combinatie van maatregelen; diffuus glas, verneveling en gewashandelingen 2. Praktijktoepassing en ontwikkeling van een plantmodel dat zetting voorspelt 3. Toetsing van een nieuwe methode om beschikbaarheid van assimilaten voor zetting te meten
  Een eind aan de 'ik vind het zo'-cultuur in boomverzorging : De Expertgroep wil kennis over bomen formaliseren en structureren (interview met o.a. Fons van Kuik)
  Iersel, H. van; Kuik, A.J. van - \ 2010
  Boomzorg 3 (2010)2. - p. 72 - 73.
  bomen - ziektebestrijding - plantenplagen - snoeien - informatiecentra - boomverzorging - kennisoverdracht - informatiemanagement - hoveniers - trees - disease control - plant pests - pruning - information centres - tree care - knowledge transfer - information management - landscape gardeners
  Zet tien boomverzorgers om een te snoeien boom en iedereen heeft een afwijkende mening. Terwijl er goedbeschouwd geen tien juiste visies zijn op het snoeien van die boom. Althans, dat is de mening van Joost Verhagen, Jan Willem de Groot en Fons van Kuik, die gedrieën sinds kort de harde kern vormen van de Expertgroep. De Expertgroep is een kennisplatform dat kennis op gebied van bomen in de openbare ruimte breed toegankelijk en inzichtelijk wil maken.
  Plant management : for generative or vegetative steering
  Nederhoff, E.M. ; Houter, G. - \ 2009
  Practical Hydroponics & Greenhouses 2009 (2009)105. - ISSN 1321-8727 - p. 51 - 54.
  kassen - teelt onder bescherming - snoeien - gewasdichtheid - lossen - bewerking - vruchtgroenten - glastuinbouw - greenhouses - protected cultivation - pruning - crop density - unloading - handling - fruit vegetables - greenhouse horticulture
  Vertakkingsbevordering : publiekssamenvatting
  Ravesloot, M.B.M. - \ 2008
  Randwijk : Wageningen UR PPO Fruit
  fruitteelt - gewassen, groeifasen - vertakking - snoeien - kwaliteit - vermeerderingsmateriaal - arbeid (werk) - jonge bomen - appels - apicale dominantie - fruit growing - crop growth stage - branching - pruning - quality - propagation materials - labour - saplings - apples - apical dominance
  Tussen 2002 en 2005 heeft PPO in samenwerking met een groot aantal vruchtboomkwekers een aantal alternatieve vertakkingsmethoden ontwikkeld. Bij verdere sanering van het middelenpakket heeft de vruchtboomkweker voor een groot aantal appelrassen alternatieven achter de hand om AA kwaliteit vruchtbomen te kunnen leveren. De ontwikkelde methoden besparen arbeid en maken de ondernemer minder afhankelijk van toelating van chemische middelen.
  Perspectieven voor mechanisering/robotisering in de fruitteelt
  Heijerman-Peppelman, G. ; Maas, F.M. - \ 2008
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. (Rapport / Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Fruit 2008-32) - 34
  fruitteelt - mechanisatie - robots - automatisering - mechanisch oogsten - snoeien - gewasbescherming - dunnen - nederland - fruit growing - mechanization - robots - automation - mechanical harvesting - pruning - plant protection - thinning - netherlands
  Middelen vergeleken in dunproef bij Conference
  Maas, F.M. - \ 2008
  De Fruitteelt 98 (2008)13. - ISSN 0016-2302 - p. 16 - 17.
  fruitteelt - fruitgewassen - peren - dunnen - snoeien - vruchtzetting - pesticiden - gewasbescherming - fruit growing - fruit crops - pears - thinning - pruning - fructification - pesticides - plant protection
  In 2007 heeft PPO-fruit in Randwijk een oriënterende dunproef uitgevoerd bij Conference. In deze proef zijn middelen vergeleken die bij appel een goed dunnende werking hebben
  Teelt van Elstar onder hagelnetten is goed mogelijk in Zuid-Limburg
  Maas, F.M. ; Arkel, P. van - \ 2007
  De Fruitteelt 97 (2007)4. - ISSN 0016-2302 - p. 12 - 13.
  fruitteelt - appels - cultuurmethoden - teelt onder bescherming - hagelbescherming - netten - gewasproductie - gewaskwaliteit - snoeien - groei - dunnen - fruit growing - apples - cultural methods - protected cultivation - hail protection - nets - crop production - crop quality - pruning - growth - thinning
  Na drie teeltseizoenen kan worden geconcludeerd dat het in Zuid-Limburg goed mogelijk is om zonder productie- en kwaliteitsverlies Elstar te telen onder witte hagelnetten. Door een verandering in de groei van de boom onder het hagelnet moeten echter teelthandelingen als snoei, groeibeheersing en vruchtdunning worden aangepast om een open boom en een goede vruchtdracht te behouden
  Snoeiproef rode bes - Verslag van een snoeiproef bij rode bes 610176 Ra 97502
  Balkhoven-Baart, J.M.T. ; Zuidam, C.A. van - \ 2006
  Randwijk : PPO Fruit (Rapport / Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Fruit nr. 2003-17) - 19
  ribes rubrum - rode aalbessen - snoeien - experimenteel veldonderzoek - fruitteelt - kleinfruit - nederland - ribes rubrum - red currants - pruning - field experimentation - fruit growing - small fruits - netherlands
  In de teelt van rode bes resulteren hoge producties in een zwakke scheutgroei. Nieuwe scheuten zijn echter belangrijk, voor de productie van het volgende jaar. Te weinig scheuten geeft een te lage productie en een slechte productieregelmaat. Door middel van snoei is de scheutgroei te beïnvloeden. In voorjaar 1998 is bij de rassen Rovada en Junifer een snoeiproef gestart op de proeftuin van PPO-sector Fruit in Randwijk. Doel van de proef was nagaan of door middel van diverse snoeimaatregelen de productie en de productieregelmaat verbeterd konden worden. Bij de uitvoering van de snoeiproef waren telers betrokken. De snoei werd met telers besproken en uitgevoerd. Jaarlijks werden de groeireacties, de producties en vruchtkwaliteit gevolgd. De proef werd eind 2002 vervroegd afgesloten vanwege de duidelijke proefresultaten.
  Effect van bladsnijregiem bij Anthurium andreanum op productie en kwaliteit
  Warmenhoven, M.G. ; Garcia Victoria, N. ; Mourik, N.M. van - \ 2005
  PPO BU Glastuinbouw (PPO nr. 41717068) - 13
  anthurium andraeanum - potplanten - bloementeelt - snoeien - ontbladering - cultuurmethoden - nederland - anthurium andraeanum - pot plants - floriculture - pruning - defoliation - cultural methods - netherlands
  Bladplukken in tomaat: Is meerproductie mogelijk door efficientere lichtbenutting?
  Kaarsemaker, R.C. ; Elgersma, R. ; Berkhout, B.A. ; Eunk, D. - \ 2005
  Naaldwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. (Rapport PPO ) - 32
  solanum lycopersicum - tomaten - snoeien - ontbladering - gebruiksefficiëntie - lichtrelaties - solanum lycopersicum - tomatoes - pruning - defoliation - use efficiency - light relations
  Licht is de basis voor de fotosynthese en de belangrijkste productiefactor voor een gewas. De optimale instelling van andere productiefactoren als bijvoorbeeld temperatuur en CO2-concentratie is vaak onderzocht, maar onderzoek naar de benutting van het licht in een volgroeid gewas in de praktijk heeft nooit veel aandacht gekregen. Er zijn veel proeven uitgevoerd met verschillende aantallen bladeren aan de stengel maar de lichtonderschepping in het gewas is bij de bladpluk proeven uit het verleden nooit gemeten. Wetenschappelijk is er wel veel onderzoek gedaan om de lichtonderschepping van een jong gewas met toenemend bladoppervlak modelmatig te beschrijven. Berekeningen met het opgestelde INTKAM model geven aan dat in de gangbare tomatenteelt onvoldoende licht wordt onderschept en extra lichtonderschepping meer productie op zou kunnen leveren.
  Rigoureus anthuriumblad snijden kost productie
  Warmenhoven, M.G. ; Garcia Victoria, N. - \ 2005
  Vakblad voor de Bloemisterij 60 (2005)41. - ISSN 0042-2223 - p. 50 - 51.
  anthurium - teeltsystemen - plantenontwikkeling - cultuurmethoden - snoeien - agrarische bedrijfsvoering - anthurium - cropping systems - plant development - cultural methods - pruning - farm management
  Het aantal bladeren aan een anthuriumplant heeft een relatie met productie, bloemmaat en kwaliteit van de bloem. Hoe meer blad, des te hoger de productie. Maar in een minder vol gewas ontstaan minder kromme bloemstelen. In een open gewas is het bovendien makkelijker werken. Grofweg is twee bladeren aanhouden per plant een goed streven
  PPO-onderzoek houtig kleinfruit in 2003 = PPO research on woody small fruits in 2003
  Balkhoven-Baart, J.M.T. - \ 2004
  De Fruitteelt 94 (2004)1. - ISSN 0016-2302 - p. 8 - 9.
  kleinfruit - bramen - rubus fruticosus - rode aalbessen - ribes rubrum - frambozen - plantenziekteverwekkende schimmels - onderstammen - insecten - marketing - snoeien - small fruits - blackberries - rubus fruticosus - red currants - ribes rubrum - raspberries - plant pathogenic fungi - rootstocks - insects - marketing - pruning
  Het onderzoek houtig kleinfruit in 2003 richtte zich op: bestrijden van de bramengalmijt (oorzaak van rodevruchtziekte bij braam), invloed van snoeimethode op opbrengsten bij rode bes, effect van calcium- en stikstofbemesting op de steelkleur, rassenonderzoek naar bruikbaarheid voor de mechanische oogst, taksterfte bij bes en markting van de framboos
  Ontwikkelen snoeimethode Hydrangea macrophylla, buiten in schaduwhal : onderzoek van 1999-2002
  Wiel, A.J.M. van de - \ 2003
  Horst : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Glastuinbouw (Publicatie / Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Glastuinbouw 582) - 39
  hydrangea - sierplanten - potplanten - snijbloemen - snoeien - nederland - hydrangea - ornamental plants - pot plants - cut flowers - pruning - netherlands
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.