Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 11 / 11

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Visie op de Multifunctionele Landbouw 2025 - Platform Multifunctionele Landbouw
  Jong, D. de - \ 2014
  Platform Multifunctionele Landboouw
  multifunctionele landbouw - ondernemerschap - relaties tussen stad en platteland - sociaal bewustzijn - toekomst - samenwerking - boerderijeducatie - zorgboerderijen - boerderijtoerisme - multifunctional agriculture - entrepreneurship - rural urban relations - social consciousness - future - cooperation - farm education - social care farms - farm tourism
  In deze video een visie op de multifunctionele landbouw in 2025. Hoe ziet de sector er dan uit? Hoe groot is de sector? Wat voor type ondernemers zijn er actief in de sector? En hoe is hij verbonden met de maatschappij?
  Versterking van ketenondernemerschap in de agrosector; Advies ten behoeve van 'Partners voor Ondernemerschap
  Smit, A.B. ; Beldman, A.C.G. ; Verstegen, J.A.A.M. ; Splinter, G.M. ; Bikker, A. ; Grip, K. de; Wolf, P.L. de; Lauwere, C.C. de; Hietbrink, O. - \ 2013
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Rapport / LEI : Onderzoeksveld Sector en ondernemerschap ) - ISBN 9789086156276 - 68
  landbouwsector - agro-industriële sector - agro-industriële ketens - ondernemerschap - levenslang leren - kennisoverdracht - beroepsvaardigheden - sociaal bewustzijn - nederland - agricultural sector - agroindustrial sector - agro-industrial chains - entrepreneurship - lifelong learning - knowledge transfer - job skills - social consciousness - netherlands
  Om te komen tot ketens die als geheel responsiever, ondernemender, duurzamer, efficiënter en flexibeler zijn is een integrale aanpak nodig met de volgende drie elementen: Versterking van het ondernemerschap in de primaire land- en tuinbouw; Versterking van het ondernemerschap en ondernemendheid bij medewerkers, waaronder erfbetreders en bestuurders in andere ketenschakels; Versterking van integraal ketenondernemerschap. Met name voor directie- en bestuursleden in de agribusiness is een 'out of the box'-aanpak van wezenlijk belang. Daarnaast wordt aanbevolen de competenties en vaardigheden van de (overige) medewerkers, met name van erfbetreders/ relatiebeheerders, regelmatig te toetsen en te ontwikkelen.
  Portal Omgevingsgericht Ondernemen : notitie over realisatie en gebruik portal
  Jong, D. de; Schoutsen, M.A. ; Janssen, A.P.H.M. - \ 2013
  Lelystad : PPO AGV (PPO publicatienummer 529 ) - 24
  kennissystemen - ondernemerschap - multifunctionele landbouw - kennisoverdracht - sociaal bewustzijn - maatschappelijk draagvlak - attitudes - plattelandsomgeving - knowledge systems - entrepreneurship - multifunctional agriculture - knowledge transfer - social consciousness - public support - attitudes - rural environment
  In deze notitie kunt u lezen over de realisatie en het gebruik van de portal omgevingsgericht ondernemen. De portal is een website die via www.omgevingsgerichtondernemen.nl gepubliceerd is. Hier is informatie verzameld die (toekomstige) ondernemers helpen bij het ontwikkelen van omgevingsgerichte competenties en vaardigheden. In deze notitie schrijven wij over de portal zelf, het thema omgevingsgericht ondernemen en over het gebruik van de portal.
  De Carbon Footprint : een belangrijk criterium voor duurzaamheid
  Putten, K. van der - \ 2011
  BloembollenVisie 2011 (2011)227. - ISSN 1571-5558 - p. 20 - 21.
  broeikaseffect - sierteelt - cultuurmethoden - broeikasgassen - levenscyclusanalyse - milieueffect - sociaal bewustzijn - greenhouse effect - ornamental horticulture - cultural methods - greenhouse gases - life cycle assessment - environmental impact - social consciousness
  De moderne consument vindt het steeds belangrijker om bewuste keuzes te maken. Met 'Ecobranding' en 'Green marketing' kunnen producenten hier handig op inspelen. Door te investeren in milieuvriendelijke teeltmethoden kunnen zij hun producten laten onderscheiden op gebied van duurzaamheid. Maar duurzaamheid is een breed begrip. Er kan bijvoorbeeld gekeken worden naar waterverbruik, ecotoxiciteit, diervriendelijkheid of levensduur. Een steeds vaker gebruikt criterium voor duurzaamheid is de Carbon Footprint.
  Verbindingen tussen agrarische ondernemers en burgers. Verkennend onderzoek naar verschillende typen verbindingen
  Veen, E.J. ; Vermeulen, P. ; Wolf, P.L. de; Schoorlemmer, H.B. - \ 2010
  Lelystad : PPO AGV
  agrarische bedrijfsvoering - houding van consumenten - houding van boeren - relaties tussen stad en platteland - samenwerking - nevenactiviteiten - sociaal bewustzijn - multifunctionele landbouw - sociale interactie - verandering - farm management - consumer attitudes - farmers' attitudes - rural urban relations - cooperation - ancillary enterprises - social consciousness - multifunctional agriculture - social interaction - change
  Agrarische ondernemers en burgers zijn in de loop der jaren van elkaar verwijderd geraakt. Veel burgers komen nog maar weinig op het platteland, kennen geen boeren meer en het voedsel dat ze kopen komt niet meer van de boer om de hoek. Deze ontwikkelingen kunnen ertoe leiden dat het maatschappelijk draagvlak voor de land- en tuinbouw afneemt. Tegelijkertijd is er ook een andere trend waarneembaar; een trend waarin steeds meer ondernemers burgers bij hun bedrijf betrekken, ze uitnodigen op het bedrijf of producten en diensten aanbieden die de burger naar het bedrijf trekken. Ook veel burgers zijn actief op zoek naar een nieuwe relatie met de beheerder van het platteland en de producent van zijn voedsel. Daardoor ontstaan (nieuwe) verbindingen tussen boeren en burgers. Hierbij is niet alleen sprake van een economische relatie maar ook van een proces van opgaan in de maatschappij, van vermaatschappelijken. Onderwerp van dit onderzoek zijn de (nieuwe) verbindingen tussen agrarisch ondernemer en burger.
  De brug tussen groen onderwijs en omgeving : beleidsondersteunend rapport
  Wel, M. van der; Jong, C. de - \ 2009
  Wageningen : Wageningen UR - 80
  agrarisch praktijkonderwijs - onderwijsvernieuwing - leerplan - stedelijke gebieden - sociaal bewustzijn - duurzaamheid (sustainability) - beroepskeuze - kennisoverdracht - sociale factoren - on-farm training - educational innovation - curriculum - urban areas - social consciousness - sustainability - career choice - knowledge transfer - social factors
  Hoe gebruikt het vmbo-groen groene kennis (doorstroom, circulatie en creatie) om haar onderwijs -aantrekkelijk te maken met name in omgevingen waarin 'groen' niet centraal staat? Ingegeven door de trend van vermaatschappelijking van groene thema's en de noodzaak om ook uit sterk verstedelijkte gebieden leerlingen aan te trekken, richt het vmbo-groen zich steeds meer op de regio, de stedelijke omgeving en zoekt het relaties met basisscholen, bedrijven en andere maatschappelijke actoren en organisaties. In deze publicatie is een aantal voorbeelden uitgewerkt van de wijze waarop sommige vmbo-groen-scholen in dit kader bruggen slaan en verbindingen maken met hun omgeving. De publicatie dient als inspiratie voor andere vmbo- groen- en OCW-scholen met vergelijkbare ambities
  Spelen met verbreding : achtergrondinformatie
  Vuijk, M. ; Geerdink, E. ; Visser, A.J. ; Migchels, G. - \ 2008
  Wageningen : Wageningen UR (Werkdocument ) - 9
  agrarische bedrijfsvoering - nevenactiviteiten - diversificatie - relaties tussen stad en platteland - sociaal bewustzijn - multifunctionele landbouw - zorgboerderijen - farm management - ancillary enterprises - diversification - rural urban relations - social consciousness - multifunctional agriculture - social care farms
  Hoe kun je multifunctionele landbouw omschrijven : al die activiteiten die plaatsvinden op of vanuit het agrarisch bedrijf die niet primair met voedselproductie te maken hebben, maar die erop gericht zijn anderen te laten delen in de waarden van het landleven én die waarden te gelde te maken. Het gaat dus om bedrijven waarin een substantieel deel van het inkomen wordt gegenereerd uit meer dan productie: de boer wordt zelf leverancier en gebruikt zijn onderneming als een actieve setting en meewerkend décor voor maatschappelijke diensten. Daarbij gaat het om (verschillende vormen van) zorg, recreatie, educatie, productverwerking en huisverkoop, natuurbeheer, en/of de inzet van het totale bedrijf als vitale schakel in samenlevingsprocessen (stadsboerderij).
  Om te koesteren: betekent houden van hennen ook buiten laten?
  Hierden, Y. van; Bijleveld, H. - \ 2005
  De Pluimveehouderij 35 (2005)11. - ISSN 0166-8250 - p. 20 - 21.
  pluimveehouderij - huisvesting van kippen - pluimveehokken - scharrelhouderij - dierenwelzijn - hennen - sociaal bewustzijn - projecten - poultry farming - chicken housing - poultry housing - free range husbandry - animal welfare - hens - social consciousness - projects
  Een leghen presteert het best als ze zich kiplekker voelt. Volgens velen hoort daarbij dat het beestje naar buiten kan, of knuffelen we het diertje dood? Maken we het daarmee allemaal te idyllisch en tegelijk ook te riskant? Een spin-off van het project 'Houden van Hennen' gaat duidelijkheid geven
  Implementing corporate social responsibility into netchains in a transparent way : opportunities and challenges
  Wolfert, J. ; Kramer, K.J. ; Schans, J.W. van der - \ 2003
  The Hague : LEI (Exploration paper for KLICT TR171/3) - 19
  voedselindustrie - ondernemerschap - bedrijfsvoering - sociaal bewustzijn - duurzaamheid (sustainability) - doorzichtigheid van de markt - maatschappelijk verantwoord ondernemen - verantwoordelijkheid - agro-industriële ketens - strategisch management - food industry - entrepreneurship - management - social consciousness - sustainability - market transparency - corporate social responsibility - responsibility - agro-industrial chains - strategic management
  Today, liability and responsebility are two important topics in agrifood chains. Liability is mainly connected with food safety. Responsibility concerns how a product is produced, and has an ecological and an ethical dimension: is the product produced in an environmentally and socially sound manner? In contrast to liability, responsibility is not a legal concept but a moral or political one. The main issue in this paper is 'how can corporate social responsibility (CSR) be implemented in integrated netchains in a transparent way?'. The focus is on responsibility, but is closely connected with liability
  'Consument en burger', betekenis voor de markt van landbouwproducten en voedingsmiddelen
  Meulenberg, M.T.G. - \ 2003
  Tijdschrift voor sociaalwetenschappelijk onderzoek van de landbouw 18 (2003)1. - ISSN 0921-481X - p. 43 - 54.
  voedingsmiddelen - landbouwproducten - consumptie - sociaal bewustzijn - marketing - consumentengedrag - houding van consumenten - verantwoordelijkheid - foods - agricultural products - consumption - consumer behaviour - consumer attitudes - social consciousness - marketing - responsibility
  Als tegenhanger van het begrip 'maatschappelijk verantwoord ondernemen' wordt hier het begrip 'maatschappelijk verantwoord consumeren' (MVC) gedefinieerd. Achtereenvolgens komen aan de orde: de inpassing van MVC in gangbare theorieën van het consumentengedrag, de invloed van maatschappelijke trends op MVC, belemmeringen voor MVC, en hoofdpunten van een marktbeleid gericht op de bevordering van MVC
  Kwaliteit met zorg geproduceerd : een onderzoek naar de aspecten die de kwaliteit van landbouw en zorg beinvloeden
  Hassink, J. ; Heymann, F. ; Slokker, A. - \ 1999
  Wageningen : AB-DLO [etc.] (Nota / Dienst Landbouwkundig Onderzoek, Instituut voor Agrobiologisch en Bodemvruchtbaarheidsonderzoek 191) - 60
  landbouwbedrijven - werk - menselijke hulpbronnen - sociaal bewustzijn - kwaliteit - sociale voorzieningen - farms - work - human resources - social consciousness - quality - social services
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.