Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 27

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==social services
Check title to add to marked list
Gemeenten en zorgboerderijen : een kansrijke combinatie binnen de Wmo voor mensen met dementie, mits...
Bruin, S. ; Hop, P. ; Molema, C. ; Nowak, S. ; Baan, C. ; Oosting, S.J. - \ 2013
Bilthoven : Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
zorgboerderijen - sociale zorg - langdurige zorg - sociale voorzieningen - dementie - ouderen - social care farms - social care - long term care - social services - dementia - elderly
Boerderijen en mensen met dementie: het lijkt geen voor de hand liggende combinatie. Toch is er een aanzienlijk aantal zorgboerderijen waar mensen met dementie terecht kunnen voor dagopvang. Zorgboerderijen bieden mensen met dementie een zinvolle en prettige dagbesteding in een landelijke omgeving. Hun mantelzorgers worden daarmee tijdelijk ontlast van de zorg. Hiermee kunnen zorgboerderijen mogelijk bijdragen aan het langer thuis wonen van mensen met dementie; één van de doelstellingen van het beleid van de rijksoverheid op het gebied van de langdurige zorg.
Connecting agriculture and health care at the regional level: contributions from transition theory and institutional entrepreneurship
Hassink, J. ; Grin, J. ; Hulsink, W. - \ 2010
sociale voorzieningen - landbouwbedrijven - gezondheidszorginstellingen - ondernemerschap - samenwerking - voorzieningen tbv de gezondheid op regionaal niveau - zorgboerderijen - social services - farms - health maintenance organizations - entrepreneurship - cooperation - community health services - social care farms
The authors analyzed two types of regional cooperation. Regional foundations of care farms and care institutions collaborating with a group of farmers. The initiatives were analyzed with a conceptual framework based on transition sciences and institutional entrepreneurship. The presence of a committed institutional entrepreneur with vision, strategic competences and leadership to develop alliances, institutional support and legitimacy in the agricultural and care sector is important for developing a successful regional foundation of care farms. To establish a successful collaboration between a care institution and a group of farmers, support from the board of directors is crucial. The initiator in the care institution needs this authority to implement it in the organization. History and culture of regions and organizations are important aspects to take into account.
De jeugdzorgboerderij : een wenkend perspectief
Wielink, R. van; Pothoven, P. ; Houwelingen, M. - \ 2010
Wageningen : Wageningen UR (Rapport / Wageningen UR 320) - 28
jeugdzorg - landbouwbedrijven - sociale voorzieningen - nevenactiviteiten - zorgboerderijen - welzijn - multifunctionele landbouw - child welfare - farms - social services - ancillary enterprises - social care farms - well-being - multifunctional agriculture
De Jeugdzorgboerderij is een vrij nieuwe, maar snel groeiende product-marktcombinatie binnen landbouw en zorg. In verschillende provincies zijn, onder impulsen van agrarische ondernemers, jeugdzorginstellingen en LTO, Jeugdzorgboerderijen ontwikkeld. Om uitwisseling en afstemming tussen de verschillende initiatieven te bevorderen is het Platform Jeugdzorgboerderijen opgericht. In deze publicatie wordt eerst ingegaan op de Jeugdzorgboerderij, aan de hand van verschillende aspecten wordt deze belicht. Vervolgens wordt ingegaan op de kwaliteiten en effecten van verschillende vormen van jeugdzorg op de boerderij
Ontwikkeling Integrale Community Concepten in Heuvelland : Rapport 3 : Actor-, netwerk- en beleidsanalyse Randstedelijke en Rurale locatie
Kranendonk, R.P. ; Mansfeld, M.J.M. van - \ 2009
Wageningen : Alterra - 29
platteland - stedelijke gebieden - samenwerking - regionale planning - sociale voorzieningen - zorgvoorzieningen in de naaste woonomgeving - natuurbeheer - zorg - zuid-limburg - sociale zorg - rural areas - urban areas - cooperation - regional planning - social services - community care - nature management - care - social care
In deze notitie wordt vanuit het perspectief van het landelijke gebied bijgedragen aan het ontwerp van Integrated Care Communities (ICC’s) op de randstedelijke en rurale locatie. Het gaat om het inventariseren van ontwikkelingen en netwerken, waarop zou kunnen worden geanticipeerd door de projectleiders van Ons Zuid-limburgs land om te komen tot een verbinding met de thema’s van het landelijke gebied en inbedding in de fysieke, organisatorische en thematische structuren binnen de regio. In de beschrijvingen worden op het niveau van actoren, netwerken, beleid en project concrete mogelijke verbindingen gepresenteerd.
Van boerderij naar zorgboerderij : met welke aanpassingen krijg je als boer te maken? praktijkervaringen en tips
Ferwerda, R.T. ; Schoone, M. ; Diepen, A.A.M. van; Oosting, S.J. ; Caron-Flinterman, J.F. - \ 2009
ASG Wageningen UR
landbouwbedrijven - sociale voorzieningen - agrarische economie - nevenactiviteiten - zorgboerderijen - multifunctionele landbouw - sociale zorg - farms - social services - agricultural economics - ancillary enterprises - social care farms - multifunctional agriculture - social care
Praktijkgerichte publicatie van de Animal Sciences Group (Wageningen UR) over zorgboerderijen. Aan de orde komen: wat is een zorgboerderij, de combinatie zorg en landbouw, verschillende doelgroepen die een zorgboerderij kan hebben, de huisvesting van een zorgboerderije en welke organisatorische aanpassingen er moeten worden gedaan om succesvol een zorgboerderij te kunnen runnen
Een zorg(e)loze oude dag op het platteland : vergrijzing en vrijwilligerswerk op het platteland
Vader, J. ; Blaeij, A.T. de; Elst, M. van der; Dijk, J.J. van - \ 2008
Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Werkveld 4, Rurale economie en ruimtegebruik ) - ISBN 9789086152353 - 68
landbouwbeleid - platteland - plattelandsbevolking - plattelandsgemeenschappen - ouderen - gepensioneerden - leeftijdsgroepen - vrijwilligers - dienstverlening door vrijwilligers - vrijwilligerssector - sociale voorzieningen - sociale participatie - levensomstandigheden - nederland - agricultural policy - rural areas - rural population - rural communities - elderly - retired people - age groups - volunteers - voluntary services - voluntary sector - social services - social participation - living conditions - netherlands
Vergrijzing en veranderingen in het vrijwilligerswerk zijn twee belangrijke ontwikkelingen op het platteland, die elkaar tevens beïnvloeden. Het gat tussen vraag naar en aanbod van vrijwilligerswerk dreigt, mede door vergrijzing, groter te worden. Dit rapport beschrijft de mogelijke gevolgen van vergrijzing voor vrijwilligerswerk en informele zorg op het platteland. Hiervoor is een literatuurstudie uitgevoerd, evenals een data-analyse. Daarnaast is door gesprekken met vrijwilligers lokale kennis verkregen over de gevolgen van vergrijzing voor vrijwilligerswerk op het platteland.
Zorgboerderijen voor kinderen met autisme spectrum stoornissen : Green care farm for children with autism spectrum disorders
Ferwerda-van Zonneveld, R.T. ; Rommers, J.M. ; Oosting, S.J. - \ 2008
Wageningen : Animal Sciences Group (Rapport / Animal Sciences Group 121) - 50
gehandicapte kinderen - nevenactiviteiten - agrarische bedrijfsvoering - sociale voorzieningen - gedragsstoornissen - zorgboerderijen - mens-dier relaties - sociale zorg - children with disabilities - ancillary enterprises - farm management - social services - behaviour disorders - social care farms - human-animal relationships - social care
Een inventarisatie van de ervaringen, werkwijzen en knelpunten op de zorgboerderijen met dieren voor kinderen met Autisme Spectrum Stoornissen, om vast te stellen of de geboden zorg op zorgboerderijen tegemoet komt aan de behoefte van deze kinderen
Inventarisatie jeugdboerderijen
Haubenhofer, D.K. ; Hassink, J. ; Kragt, I. - \ 2008
Wageningen : Plant Research International (Rapport / Plant Research International 174) - 54
landbouwbedrijven - sociale voorzieningen - geestelijke gezondheid - jeugd - nevenactiviteiten - jeugdzorg - sociaal welzijn - inventarisaties - nederland - zorgboerderijen - farms - social services - mental health - youth - ancillary enterprises - child welfare - social welfare - inventories - netherlands - social care farms
Boerderijen kunnen op verschillende manieren bijdragen aan doelstellingen van jeugd-, gezondheids- en zorgbeleid. Een toenemend aantal boerderijen biedt zorg-, opvang-, educatie-, leer- en speelmogelijkheden voor kinderen en jongeren. In dit rapport geven we een overzicht van initiatieven op het gebied van jeugdboerderijen, hun mogelijke bijdragen aan beleidsdoelstellingen en randvoorwaarden voor optimaal functioneren. Er zijn ruim 150 zorgboerderijen voor de jeugd. Een aantal van deze boerderijen werkt nauw samen met een jeugdzorginstelling, waardoor verschillende diensten zijn ontwikkeld: dagopvang, gezinshuizen en wonen. Er zijn echter boerderijen die enkel afspraken maken met de ouders van de cliënten
Toekomst voor de zorgboerderij. Neventak met hoogste inkomen
Rommers, J.M. ; Hassink, J. ; Ferwerda, R.T. ; Elings, M. - \ 2008
V-focus 5 (2008)1. - ISSN 1574-1575 - p. 12 - 13.
landbouwbedrijven - sociale voorzieningen - neveninkomsten - agrarische bedrijfsvoering - zorgboerderijen - sociale zorg - farms - social services - supplementary income - farm management - social care farms - social care
Tijdens een bijeenkomst met belanghebbenden uit de landbouw en de zorgsector zijn de 7 belangrijkste meerwaarden van een zorgboerderij naar voren gekomen
Meerwaarde landbouw en zorg
Hassink, J. ; Elings, M. ; Ferwerda-van Zonneveld, R.T. ; Rommers, J.M. - \ 2007
Wageningen : Plant Research International - 44
landbouwbedrijven - sociale voorzieningen - landbouw - nevenactiviteiten - boerengezinnen - platteland - zorgboerderijen - zorg - multifunctionele landbouw - farms - social services - agriculture - ancillary enterprises - farm families - rural areas - social care farms - care - multifunctional agriculture
In dit boekje worden de belangrijkste meerwaarden van zorg beschreven. Onder meerwaarden wordt verstaan de voordelen die zorgboerderijen opleveren voor verschillende partijen en sectoren in de samenleving zoals cliënten, het boerengezin, het platteland en de zorgsector. Gekeken is op welke terreinen zorglandbouw aanvullend kan zijn
Current status and potential of care farms in the Netherlands
Hassink, J. ; Zwartbol, Ch. ; Agricola, H.J. ; Elings, M. ; Thissen, J.T.N.M. - \ 2007
NJAS Wageningen Journal of Life Sciences 55 (2007)1. - ISSN 1573-5214 - p. 21 - 36.
landbouw - landbouwstatistieken - arbeid (werk) - bedrijfsresultaten in de landbouw - nevenactiviteiten - sociale voorzieningen - zorgboerderijen - agriculture - agricultural statistics - labour - farm results - ancillary enterprises - social services - social care farms
Surveys among care farmers and data from the National Agricultural Census were analysed to describe the care-farming sector in the Netherlands. The number of care farms increased from 75 in 1998 to 591 in 2005. Care farming is the fastest growing sector of multifunctional agriculture. In 2005, nearly 10,000 clients made use of care farms, of which 8000 used non-institutional care farms. The main client groups were mentally challenged clients, psychiatric clients, autistic persons, elderly people and youths. The average annual revenue of care activities on a non-institutional care farm was about ¿ 73,000, which amounts to annual revenues of ¿ 37.1 million for the total Dutch non-institutional care-farming sector. The annual revenue for care activities was considerably higher than for other extended activities. Care farming resulted in 473 additional jobs in 2005. The prospects of care farming are positive and the growth in number of care farms is expected to continue.
Zorglandbouw heeft toekomst
Hassink, J. ; Oomen, E. - \ 2004
Ekoland 24 (2004)7-8. - ISSN 0926-9142 - p. 20 - 22.
landbouw - gezondheidszorg - gezondheidsvoorzieningen - sociale voorzieningen - arbeidskrachten in de landbouw - arbeid (werk) - therapie - agrarische bedrijfsvoering - diversificatie - nevenactiviteiten - landbouwondernemingen - landbouwbedrijven - bedrijfsontwikkeling in de landbouw - investering - kosten-batenanalyse - rendement - bedrijfsresultaten in de landbouw - zorgboerderijen - multifunctionele landbouw - agriculture - health care - health services - social services - agricultural manpower - labour - therapy - farm management - diversification - ancillary enterprises - farm enterprises - farms - farm development - investment - cost benefit analysis - returns - farm results - social care farms - multifunctional agriculture
Zorgboerderijen ontwikkelen zich snel in Nederland. De doelgroep bestaat niet meer alleen uit verstandelijk gehandicapten maar ook uit mensen met bijv. een psychiatrische of verslavingsproblematiek. De werkzaamheden op een zorgboerderij, met name het werken met planten en dieren, dragen bij aan diverse leerdoelen, bijv. het ontwikkelen van tijdsbesef en het nemen van verantwoordelijkheid. belangrijk voor de deelnemers is dat de zorgboerderij een bedrijfsmatige sfeer behoudt (agrarische kwaliteitsproductie). Met name rond de steden zijn er kansen voor de ontwikkeling van nieuwe zorgboerderijen en voor koppeling van zorg met andere functies (bijv. recreatie, educatie, natuur- en landschapsbeheer, streekproducten). In een tabel de benodigde investeringen en de opbrengsten voor 3 typen zorgboerderijen met verschillende aantallen deelnemers
Taakcombineerders in het landelijk gebied; naar een sociale infrastructuur voor het combineren van arbeid en zorg op het platteland
Nieborg, S. ; Stavenuiter, M. ; Strijbos, J. ; Langers, F. ; Veeneklaas, F.R. - \ 2002
Utrecht / Wageningen : Verwey-Jonker Instituut / Alterra - ISBN 9058300862 - 154
sociale participatie - sociaal beleid - sociale ontwikkeling - sociale voorzieningen - plattelandsontwikkeling - agrarische bedrijfsvoering - arbeidsverhoudingen - nederland - zorgboerderijen - social participation - social policy - social development - social services - rural development - farm management - labour relations - netherlands - social care farms
Landbouw en zorg
Hassink, J. - \ 2002
Ekoland 22 (2002)7-8. - ISSN 0926-9142 - p. 18 - 19.
biologische landbouw - gezondheidszorg - gezondheidsvoorzieningen - sociale voorzieningen - agrarische bedrijfsvoering - diversificatie - nevenactiviteiten - sociaal welzijn - bedrijfsontwikkeling in de landbouw - zorgboerderijen - sociale zorg - arbeid in de landbouw - multifunctionele landbouw - organic farming - health care - health services - social services - farm management - diversification - ancillary enterprises - social welfare - farm development - social care farms - social care - farm labour - multifunctional agriculture
De maatschappelijke betekenis van de combinatie van (biologische) landbouwproductie met zorg, opvang en begeleiding van verschillende doelgroepen, de eisen die aan een zorgboerderij en zorgboer worden gesteld, knelpunten die de ontwikkeling kunnen beperken, en de specifieke voordelen die de biologische landbouw biedt voor een combinatie met zorgactiviteiten (visie op gezondheid; visie op ontwikkeling van het bedrijf; houding en gerichtheid van boer of boerin; aard en afwisseling van de werkzaamheden; wijze waarop dieren worden gehouden)
Arbeid en Zorg op de plankaart gezet. Een vernieuwende invalshoek voor de gemeentelijke ruimtelijke ordening
Hidding, M.C. - \ 2001
Leeuwarden : Emancipatiebureau Equa - ISBN 9789075344059 - 44
stedelijke planning - stadsomgeving - arbeidsmarkt - werkgelegenheid - gezondheidszorg - zorgvoorzieningen in de naaste woonomgeving - sociale voorzieningen - planning - zorg - urban planning - urban environment - labour market - employment - health care - community care - social services - care
Kwaliteit met zorg geproduceerd : een onderzoek naar de aspecten die de kwaliteit van landbouw en zorg beinvloeden
Hassink, J. ; Heymann, F. ; Slokker, A. - \ 1999
Wageningen : AB-DLO [etc.] (Nota / Dienst Landbouwkundig Onderzoek, Instituut voor Agrobiologisch en Bodemvruchtbaarheidsonderzoek 191) - 60
landbouwbedrijven - werk - menselijke hulpbronnen - sociaal bewustzijn - kwaliteit - sociale voorzieningen - farms - work - human resources - social consciousness - quality - social services
Regular physical activity in old age : effect on coronary heart disease risk factors and well-being
Schuit, A.J. - \ 1997
Agricultural University. Promotor(en): F.J. Kok; E.G. Schouten. - S.l. : Schuit - ISBN 9789054857112 - 163
gezondheidszorg - medische voorzieningen - sociale voorzieningen - therapie - sport - voedselhygiëne - voedingstoestand - consumptiepatronen - vaatziekten - bloedstoornissen - hart- en vaatziekten - hart- en vaatstoornissen - ouderen - ouderdom - nederland - health care - medical services - social services - therapy - sport - food hygiene - nutritional state - consumption patterns - vascular diseases - blood disorders - cardiovascular diseases - cardiovascular disorders - elderly - old age - netherlands

Background. Regular physical activity is considered an important aspect of a healthy lifestyle. It may improve fitness, physical competence and may lower the risk of coronary heart disease (CHD). However, until now, data on the effects of regular exercise on CHD risk factors in elderly are limited, and there is a particular lack of data about the training effects on recently indicated risk factors, such as fibrinolytic and coagulation factors, and factors involved in the autonomic regulation of the heart.

Methods . We have conducted a randomised, controlled intervention study, which addressed the effect of a 6 months training programme on 'classical' and 'new' CHD risk factors and well-being in 229 (intervention: 143 and control:86) apparently healthy, free- living elderly men and women (60-80 years).

Results . Physical fitness (maximal exercise capacity) improved significantly in subjects of the intervention group (mean increase 14.1 Watt , 95%Cl: 10.1-18.1, +9%), compared to the controls. Among the classical CHD risk factors, only the reduction in serum triglyceride concentration in women was significant (-0.11 mmol/L, 95%Cl: -0.22-0.0, -7%). Blood pressure, high- and low density lipoprotein and total serum cholesterol concentration changed in a favourable direction, but not significantly from the control group. No effect of training on body weight and fasting insulin concentration was found. Among the new risk factors, the concentration of tissue type plasminogen activator (t-PA), a fibrinolytic factor, was significantly increased (+0.07 IU/mL, 95%Cl: 0.0-0.14,+11%) in subjects of the intervention group, while plasminogen activator inhibitor (PAI-1, inhibitor of fibrinolysis) was reduced, but not significantly different from the controls. These changes reflect an increase in fibrinolytic activity. However, fibrinogen concentration increased (+0.18 g/L 95%Cl 0.04-0.32,+6%). In addition, heart rate variability was increased and heart-rate- adjusted-QT interval was reduced in subjects of the intervention group (P<0.05). Both changes probably represent increase in parasympathetic activity and a more favourable autonomic regulation of the heart. Finally, physical self-efficacy was significantly improved in the subjects of the intervention group. Symptoms of depression were reduced, but not significantly different from the controls.

Conclusion . Regular physical activity beneficially affected CHD risk factors, physical fitness and self-efficacy, which are important determinants of the quality of life and longevity in elderly. The magnitude of the benefits on CHD incidence remain unclear, since there is little information on the predictive value of the new risk factors in elderly. However, since elderly, in general, have advanced atherosclerosis and autonomic dysbalance, the improvements of these factors may be of particular importance in this age- group. In conclusion, our observations underline the importance of a public health policy aiming at stimulating regular physical activity in elderly people

Ouderen, zorg en welzijn: een pleidooi voor een vergelijkende benadering. (Elderly, care and well-being: a plea for a comparative approach).
Niehof, A. - \ 1997
Medische Antropologie 9 (1997)1. - ISSN 0925-4374 - p. 7 - 22.
ouderen - geriatrie - sociaal welzijn - sociale zekerheid - sociologie - verwantschap - gezinnen - gezinsleven - gezinsstructuur - sociale antropologie - cultuur - cultuursociologie - sociale voorzieningen - welzijnsvoorzieningen - ouderdom - wereld - sociale zorg - sociale problemen - welzijn - sociaal onderzoek - vergelijkend onderzoek - sociaal werk - elderly - geriatrics - social welfare - social security - sociology - kinship - families - family life - family structure - social anthropology - culture - cultural sociology - social services - welfare services - old age - world - social care - social problems - well-being - social research - comparative research - social work
Als gevolg van bevolkingsveroudering, optredend in zowel westerse als niet~westerse samenlevingen, treden er structurele veranderingen op in de aanratsverhoudingen tussen de verschillende leeftijdsgroepen. Dit is van invloed op het welzijn en de positie van ouderen. Het mondiale karakter van dit verschijnsel nodigt uit tot het hanteren van een vergelijkende benadering bij de bestudering ervan. Hiermee wordt geenDurkheimiaanse sociale morfologie van hele maatschappijen bedoeld, maar een vergelijking op het niveau van relevante instituties. In dit geval: huishouden, familie en verwantschap. De gevarieerde sociale en culturele context waarbinnen deze instituties functioneren, vertoont enkele voor vergrijzende samenlevingen specifieke kenmerken, zoals het ontstaan van een 'derde leeftijd(-sfase)'. De vergelijkende benadering zoafs hier voorgesleid vereist her terzijde schuiven van een aantal binaire opposities, zoals traditioneel tegenover modem, wesiers regenover niet-westers, publiek tegenover privé, en antropologie tegenover sociologie, omdat deze zijn voortgekomen uit een inmiddels verouderd moderniseringsparadigma. Zij vertroebelen in plaats van verhelderen onze blik. In de uitwerking van deze vergelijkende benadering voor het thema van ouderen en welzijn wordt met name aandacht besteedt aan de rol van verwantse/tapsrelaties en aan processen en typen van zorgverlening.
Duurzame verzorging als technologische uitdaging.
Terpstra, M.J. - \ 1994
Wageningen : Landbouwuniversiteit Wageningen - 29
samenstelling - economische ontwikkeling - milieu - milieubeheer - milieubescherming - gezinnen - huishoudkunde - huishoudens - colleges (hoorcolleges) - bedrijfsvoering - natuurlijke hulpbronnen - bescherming - kwaliteit - herstel - hulpbronnengebruik - plattelandsontwikkeling - sociale ontwikkeling - sociale voorzieningen - sociaal welzijn - structuur - duurzaamheid (sustainability) - technische vooruitgang - technologie - theorie - welzijnsvoorzieningen - milieuwetenschappen - natuurwetenschappen - organisatie - wetenschap - sociaal werk - composition - economic development - environment - environmental management - environmental protection - families - home economics - households - lectures - management - natural resources - protection - quality - rehabilitation - resource utilization - rural development - social development - social services - social welfare - structure - sustainability - technical progress - technology - theory - welfare services - environmental sciences - natural sciences - organization - science - social work
Agrarische gezinnen in zorgen. Een inventariserend onderzoek naar sociaal-psychische en sociaal-economische problemen van agrarische gezinnen.
Zwieten, D.M. van - \ 1994
Wageningen : Wetenschapswinkel (Rapport / Wetenschapswinkel 97) - ISBN 9789067543422 - 145
boeren - nederland - sociale klassen - sociale voorzieningen - sociaal welzijn - welzijnsvoorzieningen - sociaal werk - farmers - netherlands - social classes - social services - social welfare - welfare services - social work
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.