Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 80

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==social welfare
Check title to add to marked list
Greenery and Healthcare : The positive effects of greenery in urban environments
Hiemstra, J.A. ; Vries, S. de; Spijker, J.H. - \ 2019
Wageningen : Wageningen University & Research - 6 p.
health - hospitals - patient care - patients - well-being - public green areas - botanical gardens - plantations - social welfare - health indicators - stress - rehabilitation - gezondheid - ziekenhuizen - patiëntenzorg - patiënten - welzijn - openbaar groen - botanische tuinen - beplantingen - sociaal welzijn - gezondheidsindicatoren - herstel
Greenery in and around nursing homes, hospitals and other clinics is good for the climate inside and outside the building, and has a positive effect on patient’s state of mind and ability to recover, as well as the general well-being of patients, staff and visitors. This document provides information on the benefits of greenery for recovery and well-being, including references to scientific literature. It concludes with some tips on how to ensure the successful and beneficial inclusion of greenery
Greenery and Education : The positive effects of greenery in urban environments
Hiemstra, J.A. ; Vries, S. de; Spijker, J.H. - \ 2019
Wageningen : Wageningen University & Research - 7 p.
learning - children - universities - climate - educational institutions - education - social welfare - well-being - health - pupils - students - schools - leren - kinderen - universiteiten - klimaat - onderwijsinstellingen - onderwijs - sociaal welzijn - welzijn - gezondheid - leerlingen - studenten - scholen
Greenery in and around schools and nurseries and on campuses enhances the ambience of educational institutions, both inside and out. It has a positive effect on the health and general well-being of students and staff alike, improving student’s performance and their ability to concentrate, as well as enhancing the social climate. This document provides insights into the benefits of greenery for learning and well-being, including references to scientific literature. It concludes with some tips on how to ensure the successful and beneficial inclusion of greenery.
Greenery and Education : A summary of the positive effects of greenery on well-being in educational environments
Hiemstra, J.A. ; Vries, S. de; Spijker, J.H. - \ 2017
Wageningen : Wageningen University & Research - 7 p.
learning - children - universities - climate - educational institutions - education - social welfare - well-being - health - pupils - students - schools - leren - kinderen - universiteiten - klimaat - onderwijsinstellingen - onderwijs - sociaal welzijn - welzijn - gezondheid - leerlingen - studenten - scholen
Greenery in and around schools, childcare centres and on campuses is good for the climate at education institutions, both inside and out. It has a positive effect on the health and general well-being of students and staff alike, improving student performance and their ability to concentrate, as well as fostering the social climate. This document provides information on the benefits of greenery in relation to education and well-being, including references to scientific literature. It concludes with some tips on how to ensure the successful and beneficial inclusion of greenery.
Green and Healthcare : A summary of the positive effects of greenery on well-being in recovery environments
Hiemstra, J.A. ; Vries, S. de; Spijker, J.H. - \ 2017
Wageningen : Wageningen University & Research - 6 p.
health - hospitals - patient care - patients - well-being - public green areas - botanical gardens - plantations - social welfare - health indicators - stress - rehabilitation - gezondheid - ziekenhuizen - patiëntenzorg - patiënten - welzijn - openbaar groen - botanische tuinen - beplantingen - sociaal welzijn - gezondheidsindicatoren - herstel
Greenery in and around nursing homes, hospitals and clinics is beneficial for the climate inside and outside the organisation, and has a positive effect on the patients’ state of mind and ability to recover, as well as the general well-being of patients, staff and visitors. This document provides information on the benefits of greenery in relation to recovery and well-being, including references to scientific literature. It concludes with some tips on how to ensure the successful and beneficial inclusion of greenery.
Interventiestudie Gezonde Schoolpleinen : Het effect op leerlingen van het herinrichten van schoolplein tot gezond schoolplein
Vries, S. de; Langers, F. ; Goossen, C.M. ; Rijn, S.E.M. van; Vlasblom, E. ; Sterkenburg, R.P. ; Pierik, F.H. - \ 2017
Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2830) - 113
kinderen - scholen - basisscholen - gebiedsontwikkeling - campus - gezondheid van kinderen - speelterreinen - spel - kwaliteit van het leven - sociaal welzijn - welzijn - vragenlijsten - beweging - concentreren - concentratie - children - schools - elementary schools - area development - child health - playgrounds - play - quality of life - social welfare - well-being - questionnaires - movement - concentrating - concentration
Factsheet Groene re-integratiepraktijken voor mensen met psychische problemen
Hassink, J. ; Vaandrager, L. ; Jansen, Joke - \ 2017
Wageningen University & Research - 7 p.
burgers - participatie - sociaal welzijn - gezondheid - herstellen - beplantingen - natuur - beweging - citizens - participation - social welfare - health - reconditioning - plantations - nature - movement
Gemeenten zijn per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor uitvoering van de Jeugdwet, Wmo en de Participatiewet. De invoering van de Participatiewet leidt tot de toestroom van een nieuwe doelgroep waaronder veel mensen met psychische problemen die behoefte hebben aan langdurige ondersteuning.
De decentralisaties vormen een grote uitdaging voor gemeenten. Niet alleen komen er nieuwe taken op gemeenten af, maar er wordt ook flink bezuinigd. Gemeenten moeten dus meer doen met minder geld. Maar er zijn ook kansen.
Voor het eerst krijgt één partij, de gemeente, zeggenschap over praktisch het hele sociale domein. De decentralisaties maken dwarsverbanden tussen de Wmo/Awbz, de jeugdzorg en het domein van werk en inkomen mogelijk. Werkplekken waar mensen vanuit de participatiewet, WMO en jeugdzorg terecht kunnen hebben daarom de aandacht van gemeenten.
Deze factsheet gaat over de mogelijkheden die het groen biedt voor re-integratie van mensen met psychische problemen. Interessante voorbeelden van re-integratie initiatieven zijn stadslandbouwbedrijven, landschapsonderhoud,
zorgboerderijen, groenonderhoud en groene wijkinitiatieven.
De factsheet is gebaseerd op literatuuronderzoek, interviews en groepsgesprekken met initiatiefnemers, mensen met psychische problemen die werken in het groen (deelnemers) en betrokken beleidsmedewerkers van verschillende groene re-integratie initiatieven. In deze factsheet komen de volgende thema’s aan bod:
• Welke vormen van groene re-integratie bestaan er in Nederland?
• Wat is de mogelijke theoretische onderbouwing en wat zijn de werkzame elementen van groene re-integratie?
• Wat zijn de randvoorwaarden van groene re-integratie? En wat is er nodig om deze vorm van re-integratie verder in
te bedden en op te schalen?
Gezondheidseffecten onder de loep : weldadig groen
Spijker, J.H. ; Vries, S. de - \ 2017
Stadswerk (2017)6. - ISSN 0927-7641 - p. 34 - 36.
gezondheid - warmtestress - temperatuur - kwaliteit - beplantingen - biodiversiteit - stedelijke gebieden - bevolking - stressfactoren - sociaal welzijn - klimaat - health - heat stress - temperature - quality - plantations - biodiversity - urban areas - human population - stress factors - social welfare - climate
Groen speelt een sleutelrol bij een gezonde leefomgeving. De gezondheidseffecten spelen op diverse manieren, maar vooral door de stressverlagende effecten van groen en de hittedempende werking op warme dagen. Het is daarbij wel belangrijk om niet alleen naar de kwantiteit maar ook naar de kwaliteit van het groen te kijken.
Groen en herstellen : de meerwaarde van groen voor het welbevinden in de herstelomgeving samengevat
Spijker, J.H. - \ 2017
- 6 p.
welzijn - gezondheid - gezondheidsindicatoren - tuinen - warmtestress - klimaat - temperatuur - luchtkwaliteit - stress - sociaal welzijn - participatie - beplantingen - herstellen - well-being - health - health indicators - gardens - heat stress - climate - temperature - air quality - social welfare - participation - plantations - reconditioning
Groen in en rondom verzorgingshuizen, ziekenhuizen en overige klinieken is goed voor het klimaat binnen en buiten de instelling en heeft een positief effect op het herstellend vermogen en de gemoedstoestand van patiënten, en het algehele welbevinden van patiënten, medewerkers en bezoekers. Dit document biedt meer inzicht in de voordelen van groen in relatie tot herstellen en welbevinden, inclusief verwijzingen naar de wetenschappelijke onderbouwing. Het document sluit af met tips die helpen om groen succesvol en volwaardig toe te passen.
Groen en leren : de meerwaarde van groen voor het welbevinden in de leeromgeving samengevat
Spijker, J.H. - \ 2017
- 7 p.
beplantingen - onderwijs - leren - schoolterrein - leerprestaties - openbaar groen - klimaat - temperatuur - gezondheid - sociaal welzijn - luchtkwaliteit - lichamelijke activiteit - lichamelijke fitheid - stressfactoren - kinderen - plantations - education - learning - school site - educational performance - public green areas - climate - temperature - health - social welfare - air quality - physical activity - physical fitness - stress factors - children
de meerwaarde van groen voor het welbevinden in de leeromgeving samengevat
Groenten uit de stad
Valk, Arnold van der - \ 2016
urban agriculture - urban areas - health - social welfare - participation - volunteers

Stadslandbouw geeft niet alleen een krachtige impuls aan de leefbaarheid van de wijk, maar kan ook een positieve bijdrage leveren aan de gezondheid. Hoe komen buurtprojecten voor stadslandbouw tot stand en wanneer zijn ze succesvol? AGORA ging hierover in gesprek met onderzoekers Beatriz Pineda Revilla (Universiteit van Amsterdam) en Arnold van der Valk (Wageningen Universiteit.

De Groene Agenda, topsectoronderzoek
Spijker, J.H. ; Hiemstra, J.A. - \ 2016
Stadswerk 2016 (2016)7. - ISSN 0927-7641 - p. 56 - 57.
klimaat - luchtkwaliteit - bedrijven - waterbergend vermogen - gezondheid - welzijn - openbaar groen - beplantingen - kantoren - stedelijke gebieden - toegepast onderzoek - innovaties - arbeid (werk) - stress - warmtestress - sociaal welzijn - participatie - regenwateropvang - climate - air quality - businesses - water holding capacity - health - well-being - public green areas - plantations - offices - urban areas - applied research - innovations - labour - heat stress - social welfare - participation - water harvesting
Steeds meer mensen wonen in de stad. Dit is niet altijd een gezonde leefomgeving. Veel mensen ervaren stress, het ontbreekt aan sociale samenhang, de lucht is vervuild en het veranderende klimaat leidt tot toenemende hittestress en wateroverlast. Slim gebruik van groen is deel van de oplossing voor al deze uitdagingen.
Groen en krachtwijken
Aalbers, C.B.E.M. ; Visschedijk, P.A.M. ; Vries, E.A. de - \ 2013
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (rapport / Alterra ) - 79 p.
openbaar groen - sociaal welzijn - woonwijken - omgevingsverrijking - public green areas - social welfare - residential areas - environmental enrichment
In 40 woongebieden werd in 2007 een stapeling van sociale, fysieke en economische problemen geconstateerd, de zogenaamde krachtwijken. De gemeenten met krachtwijken zijn door het ministerie actief benaderd met de vraag te komen tot projecten die binnen het convenant zouden kunnen worden uitgevoerd. Doel van dit onderzoek is een update van het vergroeningsproces en de bereikte resultaten van projecten in de 18 steden te maken en deze te evalueren. Als vervolg op een eerdere studie in 2010
Landbouw & Zorg : Lessen over zorglandbouw
Elings, M. ; Joop, W. - \ 2013
Wageningen : PPO-PRI - 153
zorgboerderijen - sociale zorg - sociaal welzijn - social care farms - social care - social welfare
De afgelopen 20 jaar is het aantal geregistreerde zorgboerderijen enorm toegenomen. in 1998 stonden er nog 75 zorgboerderijen bekend terwijl dat er inmiddels meer dan 1100 zijn. Op deze zorgboerderijen ontvangen jaarlijks ongeveer 10.000 tot 15.000 deelnemers zorg of dagbesteding.
Sportveld of buurttuin?
Jansma, J.E. - \ 2012
Kennis Online 9 (2012)okt. - p. 8 - 8.
stadsomgeving - openbaar groen - besluitvorming - sociaal welzijn - stadslandbouw - sportvoorzieningen - bewonersparticipatie - sociale interactie - urban environment - public green areas - decision making - social welfare - urban agriculture - sports facilities - community participation - social interaction
Onderzoekers zijn bezig de maatschappelijke kosten en baten van stadslandbouw in kaart te brengen. Dat helpt de gemeenten uit het Stedennetwerk Stadslandbouw betere beleidskeuzes te maken. ‘De grond is maar één keer beschikbaar en er is weinig geld.’
Groen voor parkeerplaatsen
Hop, M.E.C.M. - \ 2011
PPO Bloembollen en Bomen
houtachtige planten als sierplanten - stadsomgeving - parkeerterreinen - autorijden - rassen (planten) - soortendiversiteit - locatiekeuze - geschiktheid - luchtkwaliteit - temperatuur - sociaal welzijn - ornamental woody plants - urban environment - parking areas - motoring - varieties - species diversity - site selection - eligibility - air quality - temperature - social welfare
Groen in steden ziet er niet alleen aantrekkelijk uit, het vervult ook belangrijke functies waar de bewoners van profiteren. Enkele van die functies hebben te maken met het verzachten van de nadelen van het autoverkeer. De plaatsen waar groen en auto's het meest met elkaar in contact komen zijn uiteraard parkeerplaatsen. Door een goede plantkeuze en inrichting is het mogelijk om maximaal resultaat te bereiken. De diverse aspecten op een rij.
Effecten van zorgboerderijen en andere dagbestedingsprojecten voor menden met psychiatrische en verslavingsachtergrond
Elings, M. ; Haubenhofer, D.K. ; Hassink, J. ; Rietberg, P. ; Michon, M. - \ 2011
Wageningen : Plant Research International (Rapport / Plant Research International 376)
landbouwbedrijven - zorgboerderijen - geestelijke gezondheid - geestelijke stoornissen - verslaving - sociale zorg - psychiatrische voorzieningen - sociaal welzijn - farms - social care farms - mental health - mental disorders - addiction - social care - psychiatric services - social welfare
Zorgboerderijen bieden deelnemers uit de psychiatrie en verslavingszorg een zinvolle dagbesteding. Nederland telt inmiddels meer dan 1000 zorgboerderijen waarop de boer(in) zijn of haar bedrijf openstelt voor mensen met een zorgvraag. Zorgboerderijen vormen een relatief nieuw zorgaanbod waar tot op heden weinig onderzoek naar is gedaan. Tot dusverre ontbreekt een goed beeld van de mate waarin zorgboerderijen hun doelstelling realiseren en de rol die zijn in het leven van mensen met een psychiatrische en/of verslavingszorg achtergrond spelen. Op verzoek van het ministerie van EL&I en het ministerie van VWS is deze studie tot stand gekomen.
Ideational Leadership in German Welfare State Reform. How Politicians and Policy Ideas Transform Resilient Institutions
Stiller, S.J. - \ 2010
Amsterdam : Amsterdam University Press (Changing Welfare States ) - ISBN 9789089641861 - 255
welvaartsstaat - sociaal welzijn - gezinnen - sociaal beleid - leiderschap - overheidsbeleid - duitsland - weerstand tegen verandering - sociale verandering - welfare state - social welfare - families - social policy - leadership - government policy - germany - resistance to change - social change
editors of the series Gøsta Esping-Andersen, University of Pompeu Fabra, Barcelona, Spain Anton Hemerijck, the Netherlands Scientific Council for Government Policy (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid - wrr) Kees van Kersbergen, Free University Amsterdam, the Netherlands Kimberly Morgan, George Washington University, Washington, USA Romke van der Veen, Erasmus University, Rotterdam, the Netherlands Jelle Visser, University of Amsterdam, the Netherlands
Niet bij rood alleen: buurtgroen en sociale cohesie
Vreke, J. ; Salverda, I.E. ; Langers, F. - \ 2010
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2070) - 55
stadsomgeving - buurten - woonwijken - sociaal welzijn - groenbeheer - openbaar groen - volkstuinen - urban environment - neighbourhoods - residential areas - social welfare - management of urban green areas - public green areas - allotment gardens
De positie van groen als stedelijke voorziening wordt bemoeilijkt doordat de omvang van ‘opbrengsten’ van groen vanwege kennislacunes niet kan worden ingebracht in belangenafwegingen tussen groen, rood en grijs. De invloed van in een buurt aanwezig groen op buurtgebonden sociale cohesie is zo’n kennislacune. Via een kwalitatieve benadering is op basis van secundaire data-analyse geïllustreerd dat en hoe in een buurt aanwezig groen bijdraagt aan sociale cohesie. Voor sterk en zeer sterk stedelijke buurten is een statistische (en niet een causale) relatie geschat om een indicatie te krijgen van de omvang van de bijdrage van verschillende typen groen (park, plantsoen, volkstuin en natuurlijk groen) en water. Omdat daarbij is gecorrigeerd voor de invloed van groen op buurtkenmerken, betreft dit de directe en de indirecte (via buurtkenmerken) bijdrage aan sociale cohesie. Bij parken is de geschatte bijdrage negatief, bij alle andere typen is de geschatte bijdrage aan buurtgebonden sociale cohesie positief.
Incentives in the water chain: wastewater treatment and reuse in developing countries
Gengenbach, M.F. - \ 2010
Wageningen University. Promotor(en): Ekko van Ierland, co-promotor(en): Hans-Peter Weikard. - [S.l. : S.n. - ISBN 9789085857655 - 131
afvalwater - afvalwaterbehandeling - hergebruik van water - waterbeheer - stimulansen - wiskundige modellen - speltheorie - sociaal welzijn - ontwikkelingslanden - integraal waterbeheer - waste water - waste water treatment - water reuse - water management - incentives - mathematical models - game theory - social welfare - developing countries - integrated water management
The proper management of wastewater and its reuse is crucial in order to reduce hazards and maintain a variety of benefits. The merits of improvements in wastewater management are particularly high where effective wastewater treatment is not in place and completely untreated wastewater is reused. This setting applies to many developing countries. There is a need to study the trade-off between benefits and costs of the use of wastewater to establish efficient water management. Moreover, successful water management needs to take the individual incentives of stakeholders into account. The general objective of this thesis is to study how economic incentives of stakeholders determine welfare along the water chain of use, treatment and reuse and how these incentives can be regulated in order to maximize welfare. This thesis identifies four characteristic settings in which either asymmetric information or externalities cause welfare losses, at least in the absence of regulation. For each setting the thesis develops a game theoretic model that can be used to design incentive schemes that govern the generation, treatment, and reuse of wastewater in developing countries such that the highest possible welfare is obtained.
The impact of food allergy on household level
Voordouw, J. - \ 2010
Wageningen University. Promotor(en): Lynn Frewer; Gerrit Antonides, co-promotor(en): J.R. Cornelisse-Vermaat. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085857150 - 158
voedselallergieën - overgevoeligheid - kosten - kosten van de gezondheidszorg - sociaal welzijn - etiketteren van voedingsmiddelen - welzijn - food allergies - hypersensitivity - costs - health care costs - social welfare - nutrition labeling - well-being
Adverse reactions to food can be caused by food hypersensitivity. Prominent examples include food allergy or food intolerance. Patients suffering from food hypersensitivity have inappropriate autoimmune system reactions to potentially harmless food components. Symptoms can vary from uncomfortable skin rashes to cardiovascular problems such as anaphylactic shock. To date, no general cure is available. As a consequence, the management of food allergy consists of allergen avoidance, which may cause negative consequences in terms of patient anxiety and their experience of quality of life. Furthermore, implementation of dietary restrictions can have a negative effect on the quality of life and economic functioning of not only the food allergic patient but also their family members.
An important issue in the assessment of the impact of food hypersensitivity and food allergy is the assessment of the economic costs that accrue to afflicted consumers. This information will contribute to the prioritising of healthcare resources, as well as developing effective policies to insure consumer protection. It is also important to evaluate whether wellbeing and welfare are affected. If this is indeed the case, a question arises as how to best manage dietary avoidance strategies. The aim of the research reported in this thesis is to provide information salient to the assessment of the impact of food hypersensitivity and allergy on households with respect to costs (time and money), welfare, well-being, and information search strategies.
A systematic review of the existing literature revealed that researchers had not yet developed and validated an instrument to measure the individual and household costs of food hypersensitivity and/ or allergy. This thesis describes the development of the “household costs of food allergy” questionnaire and the exploratory analyses applied to validate the instrument. Thereafter, the “household costs of food allergy” questionnaire was used on a large sample of clinician-diagnosed food hypersensitive patients to confirm these cost effects. This study was part of an epidemiological study to investigate the prevalence of food allergy and food intolerance in four European countries, data were collected in The Netherlands, Poland, Spain and the United Kingdom. The respondents in this study were either diagnosed with food allergy or food intolerance. For the purposes of this discussion, the term food hypersensitivity will be used to indicate both diseases. Contrary to expectation, households with food hypersensitive respondents had significantly lower direct and indirect costs across all countries compared to households without food hypersensitive members. In addition, no differences in welfare between food hypersensitive respondents and respondents asymptomatic to foods were found. However, adult food hypersensitive respondents and their spouses reported significantly less happiness than respondents, or their spouses, who were asymptomatic. Thus, the results presented in this thesis do not support the commonly held belief of clinical researcher and patient organisations that all food allergies incur high costs to the individual.
Given that an individual’s experience of quality of life is negatively impacted by food hypersensitivity, it is feasible that this might be improved by the implementation of more effective management strategies. As the primary viable management strategy involves avoidance of problematic foods, facilitating consumer choice in the retail environment may optimise risk management. The labelling preferences of food allergic consumers were investigated in two European countries, The Netherlands and Greece. At the time the research was conducted, food legislation had been developed to facilitate management of food allergens in order to protect food allergic consumers, rather than food intolerant consumers. For this reason, the research was confined to the study of the information needs of food allergic patients, and how this related to the current legislative situation. The research utilised ethnographic interviews with food allergic consumers during the course of shopping in a supermarket. The results suggest that current labelling practice is perceived to be inadequate for food allergic consumers if safe food choices are to be made. This is due to inappropriate use of fonts, colours with low contrasts and inconsistencies in the different languages, application of precautionary labelling, and lack of European and international harmonisation in labelling legislation. Based on these results, new information scenarios, such as uniform labelling, information booklet and ICT solutions, were developed and tested through an online survey. The results were used to develop prototype information delivery tools. An experiment was conducted to understand if the information delivery was in fact optimal, and to confirm if the additional attributes of the prototype tools were sufficient to facilitate allergen avoidance. The results suggested that the label should show the percentages of the allergens in the food product, as well as provide specific details about allergy management in the food chain, and use standardised symbols and standardised location of allergy information on the package. Additional visual and auditory warnings were also treated as being important for the ICT driven information delivery approaches, the results indicated that ICT methods are not appropriate replacements for effective food labelling on packaging, but may be used to supplement information provided by labels.
To conclude, this thesis provides insight in the financial impact of food hypersensitivity, as well as the welfare and well-being. The “household costs of food allergy” questionnaire can be used by regulators and policy makers to prioritise healthcare resources, as well as to test the effectiveness of policy interventions. Limitations in current risk management strategies based on consumer information were also identified. The results of the consumer preferences studies can be used by policy makers and food industry to optimise the information delivery to food allergic consumers and therewith improve their quality of life. The combination of economic research and consumer research is relevant to investigate the dynamic impact of food allergy on individuals and their families.


Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.