Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 7 / 7

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Testimonial Bram ten Cate
  Cate, B. ten - \ 2015
  Wageningen UR
  tuinen - stadsomgeving - hobby's - sociale samenwerking - tuinarchitectuur - tuinen bij het huis - publieke tuinen - gardens - urban environment - hobbies - social cooperation - garden architecture - domestic gardens - public gardens
  Bram ten Cate coördineerde voor de wetenschapswinkel het Sint Martenshof-project, waarin bewoners samen met onderzoekers en studenten gezamenlijk een tuin ontwierpen. In dit filmpje vertelt hij hoe van wensen en randvoorwaarden (ecologie, water en bodem, inrichting van de tuin) te komen tot een
  Adaptive collaborative governance of Nepal's community forests: shifting power, strenghtening livelihoods
  McDougall, C.L. - \ 2015
  Wageningen University. Promotor(en): Cees Leeuwis, co-promotor(en): J.L.S. Jiggins. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462572881 - 322
  bewonersparticipatie - governance - sociale samenwerking - sociaal leren - natuurlijke hulpbronnen - bosbouw - gemeenschappen - middelen van bestaan - adaptatie - sociaal kapitaal - vrouwen - armoede - nepal - community participation - governance - social cooperation - social learning - natural resources - forestry - communities - livelihoods - adaptation - social capital - women - poverty - nepal

  Short Summary

  Cynthia McDougall--PhD Dissertation

  Knowledge, Technology, &Innovation Chairgroup (WASS)

  Adaptive collaborative governance of Nepal’s community forests: Shifting power, strengthening livelihoods

  Community-based natural resource governance has taken root around the globe. And, yet, as demonstrated by community forestry in Nepal, such programmes have generally not yet lived up to their goals and expectations. After decades of implementation, community forestry in Nepal faces several key challenges. Central to these challenges are: the need to increase equity in community forest user group decision making and benefit sharing; and, to increase the livelihood benefits from community forestry overall. The research project on which this study is based sought to address these challenges at the community forest user group scale. The research objective was to contribute empirically-based insights regarding if and how adaptive collaborative governance of community forests in Nepal can constructively influence engagement, livelihoods, social capital and conflict—especially in regard to women and the poor. Further, the research aimed to elucidate the underlying issue of power in community-based natural resource governance. In particular, it sought to contribute deeper, theoretically-based understanding of the persistence of power imbalances in community forestry, and of the potential of adaptive collaborative governance to shift such imbalances.

  Het mobiliseren en benutten van bovenlokaal burgerinitiatief: De zoektocht naar nieuwe manieren van samenwerking om de leefbaarheid in Noord- Holland te vergroten
  Aalvanger, A. ; Beunen, R. - \ 2014
  Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462573956 - 82
  plattelandssamenleving - dorpen - woonwijken - doelstellingen - maatschappelijke betrokkenheid - bewonersparticipatie - sociale samenwerking - regionale ontwikkeling - noord-holland - rural society - villages - residential areas - objectives - community involvement - community participation - social cooperation - regional development - noord-holland
  De actieve inzet van burgers draagt bij aan de leefbaarheid van het platteland. De provincie Noord-Holland ziet de inzet van burgers zelfs steeds meer als een voorwaarde om duurzame oplossingen te vinden voor vraagstukken op het gebied van mobiliteit, voorzieningen en de woonomgeving. De verantwoordelijkheid voor het vinden en uitvoeren van deze oplossingen ligt niet langer alleen bij gemeenten en maatschappelijke organisaties. Vanuit hun grote betrokkenheid bij hun dorp of wijk, ontwikkelen burgers ook zelf ideeën en plannen om hun woonomgeving te verbeteren. De aandacht van burgerinitiatieven richt zich vaak op het eigen dorp of de eigen wijk. Het bovenlokale schaalniveau verdwijnt uit beeld, waardoor het moeilijker wordt creatieve oplossingen te vinden. Leefbaarheid is echter een vraagstuk dat om een bovenlokale aanpak vraagt...
  Well-working operational interfaces : a key to more collaborative modes of governance
  Wellbrock, W. - \ 2013
  Wageningen University. Promotor(en): Han Wiskerke, co-promotor(en): Dirk Roep. - Wageningen : Wageningen UR - ISBN 9789461737595 - 201
  governance - platteland - samenwerking - sociale samenwerking - leren - innovaties - rurale sociologie - europa - governance - rural areas - cooperation - social cooperation - learning - innovations - rural sociology - europe
  This thesis contributes to more collaborative forms of governance in rural areas. It contains an analysis of arrangements underlying existing forms of collaboration and focuses particularly on the ways in which these forms of collaboration are supported. The study was carried out in six European rural areas.
  Spatial data sharing: from theory to practice
  Omran, E.S.E. - \ 2007
  Wageningen University. Promotor(en): Arnold Bregt, co-promotor(en): J.W.H.C. Crompvoets. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085046868 - 162
  ruimtelijke ordening - gegevens verzamelen - informatieverspreiding - samenwerking - databanken - egypte - informatietheorie - wetenschappelijke samenwerking - sociale samenwerking - physical planning - data collection - diffusion of information - cooperation - databases - egypt - information theory - scientific cooperation - social cooperation
  Voor het ondersteunen van ruimtelijke vraagstukken wordt intensief gebruikt gemaakt van ruimtelijke gegevens. Het verzamelen en onderhouden van deze gegevens is een kostbare aangelegenheid. Bijvoorbeeld bij de aanleg van een nieuwe weg is informatie nodig over de bodemgesteldheid, de eigendomsituatie, ecologie, landgebruik, etc. Het beheer en onderhoud van deze gegevens is vaak bij verschillende organisaties belegd. Om ruimtelijke vraagstukken goed te kunnen ondersteunen is het delen (Spatial Data Sharing (SDS)) van ruimtelijke gegevens dan ook essentieel. In dit proefschrift staat het verkrijgen van gegevens centraal, vanuit sociaal-cultureel perspectief.
  Social capital and communication
  Kroon, S.M.A. van der - \ 2002
  Den Haag : LEI - ISBN 9789052427645 - 57
  netwerken voor persoonlijke ondersteuning - sociale structuur - menselijke relaties - communicatie - sociale relaties - sociale samenwerking - ketenmanagement - personal support networks - social structure - human relations - communication - social relations - social cooperation - supply chain management
  Friends and Foes in the Occupational Career : The Influence of Sweet and Sour Social Capital on the Labour Market
  Moerbeek, H.H.S. - \ 2001
  S.n. - ISBN 9789090147277 - 242
  carrièreontwikkeling - arbeidsmarkt - netwerken voor persoonlijke ondersteuning - menselijke relaties - sociale interactie - sociale relaties - sociale samenwerking - invloeden - career development - labour market - personal support networks - human relations - social interaction - social relations - social cooperation - influences
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.