Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 43

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  What We Know about Testing Embedded Software
  Garousi, Vahid ; Felderer, Michael ; Karapiçak, Çaǧri Murat ; Yilmaz, Uǧur - \ 2018
  IEEE Software 35 (2018)4. - ISSN 0740-7459 - p. 62 - 69.
  embedded software - embedded systems - software development - software engineering - software testing - systematic literature mapping - systematic literature review

  To cost-effectively test embedded software, practitioners and researchers have proposed many test techniques, approaches, tools, and frameworks. However, obtaining an overview of the state of the art and state of the practice in this area is challenging for practitioners or new researchers. In addition, owing to an inadequate overview of what already exists in this area, some companies often reinvent the wheel by designing a test approach that's new to them but already exists. To address these problems, the authors conducted a systematic literature review of this area that covered the testing topics, testing activities, test artifacts, and industries on which the studies focused. The results can benefit both practitioners and researchers by serving as an index to the vast body of knowledge in this important, fast-growing area.

  What We Know about Software Test Maturity and Test Process Improvement
  Garousi, Vahid ; Felderer, Michael ; Hacaloglu, Tuna - \ 2018
  IEEE Software 35 (2018)1. - ISSN 0740-7459 - p. 84 - 92.
  multivocal literature review - software development - software engineering - software testing - systematic literature review - test maturity - test maturity assessment - Test Maturity Model Integration - test process assessment - test process improvement - TMA - TMMi - TPI
  In many companies, software testing practices and processes are far from mature and are usually conducted in an ad hoc fashion. Such immature practices lead to negative outcomes - for example, testing that doesn't detect all the defects or that incurs cost and schedule overruns. To conduct test maturity assessment (TMA) and test process improvement (TPI) systematically, researchers and practitioners have proposed various approaches and frameworks. Motivated by a recent industrial project in TMA and TPI and wanting to identify the state of the art and practice in this area, researchers conducted a review of both the scientific literature and practitioners' gray literature (for example, blog posts). The review identified 58 test maturity models and many sources with varying degrees of empirical evidence. The review's results can serve as an evidence-based overview of and index to the vast body of knowledge in this important, fast-growing area. Using this knowledge, both researchers and practitioners should be able to assess and improve the maturity of test processes.
  Precies de juiste hoeveelheid lucht
  Wildschut, Jeroen - \ 2015
  ornamental bulbs - crop quality - ventilation - crates - software engineering - agricultural research - air flow - drag

  Het aantal kisten per rij wisselt nogal eens: zo staan er vier, zo staan er 56. Voor een optimaal product moet de circulatie steeds worden aangepast aan het aantal kisten met bollen dat er staat, maar gebeurt dat ook altijd? En: hoeveel lucht is er eigenlijk nodig per kist? Computergestuurde circulatie biedt een antwoord op deze vragen. 'Op deze manier krijgen bollen altijd de juiste hoeveelheid lucht'.

  Overview of topics and questions to be addressed by the FG Mainstreaming Precision Farming : starting paper for FG meeting held on 3 and 4 June 2014
  Kempenaar, C. - \ 2014
  Brussels : EIP-AGRI - 9
  precisielandbouw - akkerbouw - voedselketens - agro-industriële ketens - software-ontwikkeling - gegevensanalyse - gegevensverwerking - akkerbouw- en tuinbouwbedrijven - veehouderijbedrijven - precision agriculture - arable farming - food chains - agro-industrial chains - software engineering - data analysis - data processing - crop enterprises - livestock enterprises
  Precision farming is an innovation in agriculture allowing the right treatment of crops and livestock at the right time and smallest scale possible. It requires a seamless integration of different technologies and intelligence. Optimization of treatments at the lowest scale possible will improve yields and resource efficiency in agri-food chains, so reducing the agricultural footprint. More and more, precision farming will become the ‘licence to produce’ for farmers in the EU.
  Belichtingsapplicatie; een tussenstand
  Gelder, A. de - \ 2014
  glastuinbouw - kasgewassen - belichting - assimilatie - zonne-instraling - lichtregiem - bedrijfsapplicaties - software-ontwikkeling - behoeftenbepaling - greenhouse horticulture - greenhouse crops - illumination - assimilation - insolation - light regime - business software - software engineering - needs assessment
  Assimilatiebelichting op basis van stralingsverwachting en behoefte van het gewas maakt de teler meer bewust van de belichtingsstrategie. Het doel van dit project is de bouw van een applicatie voor advies over belichtingsduur afgestemd op de assimilatenvraag van een gewas en besparing op energie vraag van 10 % voor belichting bij gebruik van de applicatie.
  Allergieradar App (Android)
  Vliet, A.J.H. van; Weger, L.A. de; Buijs, E. - \ 2013
  Eindhoven : triptic, Wageningen University, Leids Universitair Medisch Centrum
  gezondheid - allergieën - stuifmeel - software-ontwikkeling - health - allergies - pollen - software engineering
  De Allergieradar App ontwikkeld door het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), Wageningen University en triptic geeft: 1. Het hele jaar een actueel overzicht van de hooikoortsintensiteit in heel Nederland en in vijf regio’s. 2. De mogelijkheid om het verloop van uw eigen hooikoortsklachten te registreren. Hiervoor moet u zich eerst registreren op www.allergieradar.nl. De App bepaalt uw locatie op basis van uw positie ten opzichte van de zendmasten. Indien de GPS aan staat wordt van die optie gebruik gemaakt. U kunt ook op Allergieradar.nl uw vaste locaties aanmaken en deze in de App selecteren. De klachtenscores dienen voor wetenschappelijk onderzoek. Daarmee kan de hooikoortsverwachting en informatievoorziening naar hooikoortspatiënten verbeterd worden.
  Automatisch onkruid bestrijden in de gewasrij : rapport PPL Fase4C-II: doorontwikkelen van hardware en software
  Hemming, J. ; Nieuwenhuizen, A.T. ; Struik, L. - \ 2012
  Wageningen : Plant Research International, Business Unit Agrosysteemkunde - 13
  precisielandbouw - akkerbouw - gewasbescherming - onkruidbestrijding - computer hardware - software-ontwikkeling - teelt in rijen - geografische informatiesystemen - sensors - gegevensverwerking - precision agriculture - arable farming - plant protection - weed control - computer hardware - software engineering - alley cropping - geographical information systems - sensors - data processing
  Alle in deze fase geplande activiteiten zijn uitgevoerd volgens projectplan. Het user interface is aangepast voor gemakkelijk gebruik door de eindgebruiker en geheel in de huisstijl van Steketee. Er is overgestapt naar een ander type microcontroller met CAN bus interface waardoor de communicatie tussen high-level PC, sensoren en actuatoren sneller en robuuster verloopt. Op de machine is een remote service verbinding aangelegd zodat van afstand met de eindgebruiker kan worden meegekeken bij het oplossen van problemen en het maken van instellingen. De softwarealgoritmes voor plantdetectie zijn aangepast zodat beter om de gewasplanten heen geschoffeld kan worden. Een mechanische hoogteregeling van de machine is in hardware en software gerealiseerd en getest. Hierdoor kan de afstand van de camera’s t.o.v. van het gewas constant worden gehouden wat de beeldkwaliteit ten goede
  The Future of EU Agricultural Markets by AGMEMOD
  Chantreuil, F. ; Hanrahan, K. ; Leeuwen, M.G.A. van - \ 2011
  Dordrecht : Springer - ISBN 9789400722903 - 143
  economie - bedrijfswetenschap - software-ontwikkeling - operating systems - agrarische economie - economics - management science - software engineering - operating systems - agricultural economics
  StripBuilder, software voor het genereren van geografische informatie voor bodembemonstering en adviessystemen
  Been, T.H. - \ 2010
  Wageningen : Plant Research International - 5
  akkerbouw - precisielandbouw - geografische informatiesystemen - sensors - software-ontwikkeling - gewasbescherming - plantenparasitaire nematoden - teeltsystemen - arable farming - precision agriculture - geographical information systems - sensors - software engineering - plant protection - plant parasitic nematodes - cropping systems
  Alle geleverde informatie betreffende de nematodenbemonstering is papieren informatie. Meestal als een lijst met bemonsteringsresultaten, soms inclusief een, met de hand getekend, kaartje. Deze informatie is snel zoek of verloren, fragmentarisch en moeilijk te gebruiken voor een advies aan de teler door een adviseur. Digitale kaarten van percelen, bemonsterde eenheden, besmette gebieden, etc. zijn nodig
  Optimization of the logistics of agricultural biogas plants = Optimalisatie van de logistiek bij mestvergistingsinstallaties
  Mol, R.M. de; Annevelink, E. ; Dooren, H.J.C. van - \ 2010
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Report / Wageningen UR Livestock Research 426) - 10
  biogas - modellen - computertechnieken - biomassa - biobased economy - mestvergisting - co-vergisting - software-ontwikkeling - ketenmanagement - logistiek - biogas - models - computer techniques - biomass - biobased economy - manure fermentation - co-fermentation - software engineering - supply chain management - logistics
  Within the framework of the EU-AGRO-BIOGAS project, the optimisation model Bioloco has been adapted for the application on biogas plants and was applied on a Dutch example case.
  Gebruikershandleiding Simulatiemodel lichtuitstoot
  Swinkels, G.L.A.M. - \ 2009
  Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw - 14
  handleidingen - computer software - teeltsystemen - energie - energiegebruik - kassen - belichting - lichtdoorlating - informatiediensten - software-ontwikkeling - teelthandleidingen - glastuinbouw - guide books - computer software - cropping systems - energy - energy consumption - greenhouses - illumination - light transmission - information services - software engineering - cultivation manuals - greenhouse horticulture
  Er is een simulatiemodel voor lichtuitstoot ontwikkeld om tuinders te ondersteunen in hun keuzemogelijkheden op het gebied van belichten en lichtuitstoot. Het model maakt de gevolgen inzichtelijk van (strengere) regelgeving op het kasklimaat en de productie. In de intensieve glastuinbouw worden in de laatste jaren steeds meer kassen verlicht door middel van assimilatiebelichting. Belichten is voor de tuinders vaak een noodzaak met betrekking tot de afzetmarkt en de trend van de laatste jaren laat zien dat niet alleen het belichte areaal toeneemt maar ook de belichtingsintensiteit. Vooral in traditioneel landelijke gebieden waar het relatief donker is, valt de lichtuitstoot van kassen extra op en is ongewenst voor omwonenden en flora en fauna. Aanleiding voor LTO Nederland en de Stichting Natuur en Milieu om in 2004 een convenant af te sluiten: het "Besluit Glastuinbouw". Hierin staan voorschriften om lichthinder door assimilatiebelichting te beperken. Sindsdien wordt het convenant regelmatig aangescherpt. Voor tuinders heeft het beperken van de lichtuitstoot direct gevolgen voor het klimaat in de kas en daarmee hun energieverbruik en productie. Dit komt omdat bij het lichtdicht maken van de kas minder goed geventileerd kan worden waardoor de temperatuur en luchtvochtigheid kunnen oplopen. Om zo goed mogelijk te telen en tegelijkertijd onder de lichtuitstootnorm te blijven moeten tuinders een optimum zien te vinden tussen zaken zoals het type schermdoek, de schermregeling, de belichtingsstrategie en klimaatinstellingen. Het Simulatiemodel lichtuitstoot is ontwikkeld door Wageningen UR Glastuinbouw, in samenwerking met het Projectbureau Westergozone (namens Waddenkas) en E kwadraat advies en is gefinancierd door de Provincie Friesland.
  Beslissing Ondersteunende Systemen
  Been, T.H. ; Molendijk, L.P.G. - \ 2008
  nematoda - nematodenbestrijding - plantennematologie - bemonsteren - informatieverspreiding - internet - innovaties - vollegrondsteelt - kennisoverdracht - software-ontwikkeling - beslissingsondersteunende systemen - nematoda - nematode control - plant nematology - sampling - diffusion of information - internet - innovations - outdoor cropping - knowledge transfer - software engineering - decision support systems
  Na 50 jaar nematologisch onderzoek is in Nederland zeer veel kennis beschikbaar. Deze kennis over schadeverwachting, populatieontwikkeling in de tijd, kosten-/batenanalyse van bestrijdingsmiddelen etc. vraagt om het gebruik van rekenmodellen. Slechts een fractie van de kennis bereikt de praktijk. Er wordt naar manieren gezocht om de informatie gestructureerd en snel toepasbaar aan te bieden
  Modelontwikkeling voor bemonsteringsstrategieën
  Been, T.H. - \ 2007
  gewasbescherming - plantenziekteverwekkers - detectie - bemonsteren - simulatiemodellen - export - internationale handel - software-ontwikkeling - fytosanitair beleid - plant protection - plant pathogens - detection - sampling - simulation models - exports - international trade - software engineering - phytosanitary policies
  Opsporing (detectie) van plantenparasitaire organismen, vooral quarantaine organismen, is van groot belang om de exportpositie van Nederland veilig te stellen. Succesvolle detectie is afhankelijk van de gebruikte bemonsteringsstrategie. Er bestaat een wetenschappelijk simulatiemodel voor de ontwikkeling van betrouwbare bemonsteringsstrategieën op basis van ruimtelijke distributiemodellen voor o.a. aardappelmoeheid (AM). Het simulatiemodel biedt mogelijkheden tot bredere inzet naar andere bodemgebonden quarantaine organismen maar is niet bruikbaar als gereedschap voor derden, waardoor inzicht in de bruikbaarheid en de gebruiksmogelijkheden van het model in het fytosanitaire werkveld ontbreekt. Een gebruikersinterface moet daarom worden ontwikkeld
  D5.6.3.1 - How to Handle SEAMLESS-IF Prototype 1, A short how-to description
  Wallman, P. ; Bezlepkina, I. ; Knapen, M.J.R. - \ 2007
  Brussel : EU (SEAMLESS integrated project, EU 6th Framework programme contractno. 010036-2) - 64
  landbouwbeleid - milieubeleid - technologie - innovaties - databanken - informatiesystemen - computer software - modellen - simulatiemodellen - aanwendingen - software-ontwikkeling - agricultural policy - environmental policy - technology - innovations - databases - information systems - computer software - models - simulation models - uses - software engineering
  De virtuele magnetron
  Luitjes, H. ; Vollebregt, M. ; Canters, R. - \ 2004
  Voedingsmiddelentechnologie 37 (2004)5. - ISSN 0042-7934 - p. 23 - 25.
  voedseltechnologie - computer software - voedselverpakking - verpakkingsmaterialen - magnetrons - maaltijden - innovaties - productontwikkeling - software-ontwikkeling - wetenschappelijk onderzoek - food technology - computer software - food packaging - packaging materials - microwave ovens - meals - innovations - product development - software engineering - scientific research
  The virtual microwave oven is computer software wich simulates the workings of the microwave oven. It can simplify the design of packaging for microwave meals which enables these meals to be warmed up in such a way the temperature differences (warm spots and cold spots) in the various food items during the warming-up proces are minimised. The results compromise 3-dimensional visuals of the meal indicating temperature distribution. These results can enhance communication druing the development process among those concerned, such as food and packaging designers
  Databases modelleren, bouwen en gebruiken
  Hofstede, G.J. - \ 2002
  Schoonhoven : Academic Service - ISBN 9789039517147 - 293
  databanken - informatieverwerking - informatiesystemen - studieboeken - software-ontwikkeling - databases - information processing - information systems - textbooks - software engineering
  Architectuur standaard raamwerk water
  Wal, T. van der - \ 2000
  Wageningen : Alterra (STOWA rapport 99-16 / RIZA rapport 99.063 / Alterra-rapport 72) - 116
  waterbeheer - hydrologie - computersimulatie - simulatiemodellen - standaardisering - nederland - integraal waterbeheer - software-ontwikkeling - water management - hydrology - computer simulation - simulation models - standardization - netherlands - integrated water management - software engineering
  Dit rapport beschrijft de architectuur zoals die ontwikkeld is voor een standaardraamwerk water. Dit raamwerk beoogt een generieke omgeving voor simulatiemodellen in het integraal waterbeheer te zijn. Dit rapport bevat een analyse van het domein simulatiemodellen in het integraal waterbeheer, een ontwerp van de informatiearchitectuur en aanbevelingen om tot een dergelijk generiek raamwerk te komen.
  PR Software: Warm Water Energie met grafieken
  Kanis, J. ; Verstappen-Boerekamp, J. - \ 1999
  Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 12 (1999)1. - ISSN 1386-8470 - p. 24 - 26.
  melkvee - melken - watergebruik - energie - efficiëntie - computer software - programmeren - software-ontwikkeling - dairy cattle - milking - water use - energy - efficiency - computer software - programming - software engineering
  Het computerprogramma Warm Water Energie (WWE) berekent het verbruik van (warm) water, energie en reinigingsmiddelen bij de melkwinning. De nieuwste versie bevat grafieken die in één oogopslag de productie en het verbruik van warm water weergeven. In de overzichtelijke rapportage staan nu ook de subsidiemogelijkheden voor water- en energiebesparende apparatuur.
  PR-software: Stikstof-Bemestingsadvies
  Bosch, E. van den; Nijssen, K. - \ 1999
  Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 12 (1999)1. - ISSN 1386-8470 - p. 22 - 23.
  plantenvoeding - graslanden - stikstofmeststoffen - computer software - toepassingen - mestbehoeftebepaling - software-ontwikkeling - plant nutrition - grasslands - nitrogen fertilizers - computer software - applications - fertilizer requirement determination - software engineering
  Het nieuwe, verfijnde stikstofbemestingsadvies voor grasland is door het PR vertaald in het computerprogramma N-advies. Met dit programma kan direct het stikstofbemestingsadvies voor een afzonderlijke snede vastgesteld worden. Het nieuwe advies kan ook in bestaande managementpakketten voor graslandbeheer opgenomen worden.
  Architectuur voor een 'standaard raamwerk water'; toepasbaar bij modelstudies in het waterbeheer
  Wal, T. van der - \ 1999
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 32 (1999)22. - ISSN 0166-8439 - p. 46 - 47.
  waterbeheer - hydrologie - theorie - methodologie - modellen - computer software - toepassingen - computers - ontwerp - systemen - automatisering - programmeren - integraal waterbeheer - software-ontwikkeling - water management - hydrology - theory - methodology - models - computer software - applications - computers - design - systems - automation - programming - integrated water management - software engineering
  Uitleg over de achtergronden en de architectuur van het in ontwikkeling zijnde 'Standaard Raamwerk Water'. Het wordt een gemeenschappelijk raamwerk voor alle modelapplicaties in het integraal waterbeheer
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.