Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 265

 • help
 • print

  Print search results

 • export
  A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==soil analysis
Check title to add to marked list
Ethiopian soil laboratory infrastructure : CASCAPE scoping mission
Bakker, G. ; Okx, J.P. ; Assen, M. ; Solomon, T. - \ 2016
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2722) - 35 p.
soil - laboratory methods - soil analysis - analysis - laboratory tests - ethiopia - bodem - laboratoriummethoden - grondanalyse - analyse - laboratoriumproeven - ethiopië
Food security is one of the main issues in Ethiopia. Large amounts of money are spent on food security programs set up by federal- and regional governments and other organisations. Decisionmakers, as well as researchers, share a dependency upon reliable data on soils, water and crops. The authors of this report believe that the data from the Ethiopian soil laboratories are not reliable enough for decision-making purposes. Ethiopian laboratories need to improve their analytical services. The main problems concern the organisational set-up, and not merely a lack of budgets for facilities. Apart from organisational problems, managerial-, human resources-, technical-, instrumental- and supply issues were identified.
Mineral nutrition of cocoa : a review
Vliet, J.A. van; Slingerland, M.A. ; Giller, K.E. - \ 2015
Wageningen : Wageningen UR - ISBN 9789462577053 - 57
cacao - mineralenvoeding - bevruchting - kunstmeststoffen - mestbehoeftebepaling - vruchtbaarheid - voedingsstoffenbehoeften - voedingsstoffenbeschikbaarheid - grondanalyse - voedingsstoffentekorten - kaliummeststoffen - stikstofmeststoffen - fosformeststoffen - agrarische productiesystemen - overzichten - cocoa - mineral nutrition - fertilization - fertilizers - fertilizer requirement determination - fertility - nutrient requirements - nutrient availability - soil analysis - nutrient deficiencies - potassium fertilizers - nitrogen fertilizers - phosphorus fertilizers - agricultural production systems - reviews
This literature review on mineral nutrition of cocoa was commissioned by the Scientific Committee of the Cocoa Fertiliser Initiative to address the following questions: What knowledge is currently available about mineral nutrition of cocoa? What are the current knowledge gaps? What are the key areas for further research?
Actualisering methodiek en protocol om de fosfaattoestand van de bodem vast te stellen
Ehlert, P.A.I. ; Geel, W.C.A. van; Koopmans, G.F. ; Curth-van Middelkoop, J.C. ; Römkens, P.F.A.M. ; Verloop, J. - \ 2015
Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 39) - 68
landbouwgronden - bodemchemie - fosfaten - grondanalyse - mestbeleid - agricultural soils - soil chemistry - phosphates - soil analysis - manure policy
De gebruiksnormen voor stikstof en fosfaat voor landbouwgronden zijn een belangrijke pijler van het Nederlandse mest- en ammoniakbeleid. Een goede bepaling en duiding van de fosfaattoestand van de bodem is daarbij van groot belang. Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken heeft de CDM de methoden voor de bepaling van de fosfaattoestand van de bodem beoordeeld, en een advies opgesteld over de meest geschikte methoden voor de bemonstering van de bodem en de fosfaattoestand te bepalen
Van aanvankelijk scepsis naar gewoon dóen
PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, - \ 2015
Akker magazine 11 (2015)3. - ISSN 1875-9688 - p. 8 - 11.
akkerbouw - grondanalyse - bodemweerbaarheid - kennis van boeren - organische meststoffen - groenbemesters - duurzame landbouw - arable farming - soil analysis - soil suppressiveness - farmers' knowledge - organic fertilizers - green manures - sustainable agriculture
Binnen het project ‘Bodem in Balans?’ begon een groep telers uit het noorden van het land met de methode Albrecht voor bodemanalyse. De studieclubleden wilden weten wat ze konden bereiken met Albrecht als uitgangspunt. Lopende het project werd het accent verschoven naar een compleet weerbaarder teeltsysteem.
Naar een herziening van kali-advies grasland
Bussink, D.W. ; Schöll, L. van; Draai, H. van der; Middelkoop, J.C. van; Holshof, G. - \ 2014
Wageningen : NMI-AGRO / Wageningen UR (Soil for life 1421.N.10) - 63
graslanden - kalium - bemesting - grondanalyse - mestbehoeftebepaling - grasslands - potassium - fertilizer application - soil analysis - fertilizer requirement determination
Voor een optimale grasgroei moet K op het juiste moment in voldoende mate aanwezig zijn. Tegelijkertijd dient een te hoog aanbod van K te worden voorkomen om nadelige effecten voor de diergezondheid te vermijden. Het vigerende kalibemestingsadvies is gebaseerd op proeven uit de jaren vijftig en zestig met zware eerste sneden. Het advies is na 1976 vrijwel niet meer gewijzigd. Sindsdien is de landbouw sterk gewijzigd en zijn er nieuwe methoden voor grondonderzoek ontwikkeld.
Behoud meerjarig proefveld organische bemesting : instandhouding meerjarig proefveld organische bemesting hyacint voor toekomstig onderzoek naar organische bemesting op duinzandgrond
Vreeburg, P.J.M. - \ 2014
Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 10
zandgronden - duingronden - proefvelden - bloembollen - bemesting - organische meststoffen - compost - landbouwkundig onderzoek - grondanalyse - bodemchemie - sandy soils - dune soils - experimental plots - ornamental bulbs - fertilizer application - organic fertilizers - composts - agricultural research - soil analysis - soil chemistry
In de periode tussen 2007 en 2011 is onderzoek verricht naar de mogelijke meerwaarde van stalmest t.o.v. compost. Hiertoe is een proefveld aangelegd op duinzandgrond. Daarbij is o.a. vastgelegd wat dit voor gevolgen had voor het organische stof gehalte. Gebleken is dat voor dit type vragen langjarig onderzoek nodig is om een uitspraak te kunnen doen. De verschillen in grond en gewasreactie zijn in de loop der jaren toegenomen en daardoor duidelijker geworden. Dit levert uiteindelijk ook weer extra informatie over het gedrag van organische stof op duinzandgrond op. Dit proefveld op duinzandgrond met variatie in organische stof en variatie in het soort organische stof dat is toegediend is uniek. Na afloop van het onderzoek is vanuit het PT geld beschikbaar gesteld om dit unieke perceel voor toekomstig onderzoek te behouden. Het budget is toereikend voor het in standhouden van de proefveldjes gedurende twee jaar (2013-2015).
Herkenningskaart Meetset Bodembiodiversiteit
Hanegraaf, M. ; Alebeek, F.A.N. van - \ 2013
bodembiologie - bodemvruchtbaarheid - grondanalyse - akkerbouw - bodemtypen - soil biology - soil fertility - soil analysis - arable farming - soil types
Uitleg over het bodem-voedselweb, de voorwaarden voor bodemvruchtbaatheid. De bodembiodiversiteit, en waar het om gaat: aantallen, soorten, activiteit, genetische samenstelling.
Meetset Bodembiodiversiteit.
Alebeek, Frans van - \ 2013
soil biology - soil fertility - soil analysis - arable farming - soil types
Adviseren en begeleiden over bodembiodiversiteit.
Alebeek, Frans van - \ 2013
soil biology - soil fertility - soil analysis - arable farming - soil types
Nieuwe bemestingsadviezen: Organische bemesting
Dam, A.M. van; Reuler, H. van - \ 2013
BloembollenVisie 2013 (2013)277. - ISSN 1571-5558 - p. 20 - 20.
bloembollen - bemesting - mestbehoeftebepaling - grondanalyse - gebruik - organische meststoffen - ornamental bulbs - fertilizer application - fertilizer requirement determination - soil analysis - usage - organic fertilizers
Onlangs is de nieuwe 'Adviesbasis voor de bemesting van bloembolgewassen' verschenen. Hierin zijn het nieuwste onderzoek en ontwikkelingen in de praktijk verwerkt, zodat de bemestingadviezen weer up-to-date zijn.
Adviesbasis voor de bemesting van bloembolgewassen
Dam, A.M. van; Reuler, H. van - \ 2013
Leiden/Lisse : Bodemdienst Van Dam/Praktijkonderzoek Plant en Omgeving - 58
bemesting - bloembollen - mestbehoeftebepaling - grondanalyse - gebruik - organische meststoffen - nederland - fertilizer application - ornamental bulbs - fertilizer requirement determination - soil analysis - usage - organic fertilizers - netherlands
Deze herziene adviesbasis geeft een overzicht van bemestingsadviezen voor bolgewassen, gebaseerd op openbare onderzoeksresultaten. Daarmee geeft de adviesbasis de huidige consensus over de economisch optimale bemesting van bolgewassen weer. De vorige uitgave dateert van 2004. De belangrijkste wijziging in de huidige uitgave betreft het advies voor organische bemesting, op basis van onderzoek naar de afbraaksnelheid van organische stof ende beschikbaarheid van nutriënten uit organische meststoffen. Daarnaast is er onderzoek verricht aan de stikstofbehoefte van tulp, hyacint, Zantedeschia, lelie en gladiool. Dit heeft niet tot structurele aanpassing van adviezen geleid.
Kwekers houden Verticillium onder controle
Berg, E. van den; Sluis, B.J. van der - \ 2013
De Boomkwekerij 2013 (2013)21. - ISSN 0923-2443 - p. 18 - 19.
boomkwekerijen - straatbomen - houtachtige planten als sierplanten - biologische grondontsmetting - verticillium dahliae - cultuurmethoden - vermeerderingsmateriaal - bedrijfshygiëne - bodemkwaliteit - grondanalyse - forest nurseries - street trees - ornamental woody plants - biological soil sterilization - cultural methods - propagation materials - industrial hygiene - soil quality - soil analysis
Er is vooralsnog geen remedie tegen de bodemschimmel Verticillium dahliae. Door de aandacht voor de juiste teeltpercelen, een goede bodemgezondheid en secuur werken, kunnen kwekers van laan- en sierbomen de aantasting echter behoorlijk onder controle houden.
Adviesbasis voor de bemesting van akkerbouwgewassen : analysevoorschriften
Haan, J.J. de; Geel, W.C.A. van - \ 2013
Kennisakker.nl 2013 (2013)20 maart.
grondanalyse - analytische methoden - bemesting - analytische scheikunde - akkerbouw - soil analysis - analytical methods - fertilizer application - analytical chemistry - arable farming
Voorschriften voor de grondanalyse op pH, stikstof, kalium, fosfaat, magnesium, koper, borium en mangaan.
Adviesbasis voor de bemesting van akkerbouwgewassen : volumegewicht grond
Geel, W.C.A. van; Haan, J.J. de - \ 2013
Kennisakker.nl 2013 (2013)20 maart.
akkerbouw - volumedichtheid - grondanalyse - organische stof - bemesting - arable farming - bulk density - soil analysis - organic matter - fertilizer application
Tabel met volumegewicht grond (kg/dm3) bij % organische stof.
Hoeveel fosfaat zit er in de bodem
Balen, Derk van - \ 2012
soil chemistry - phosphorus - soil analysis - soil plant relationships - phosphate - nutrient availability - soil fertility - arable farming - outdoor cropping
Tips voor het meten van bodemkwaliteit
Haan, J.J. de; Thoden, T.C. - \ 2012
PPO AGV
akkerbouw - bodemkwaliteit - bemesting - grondanalyse - arable farming - soil quality - fertilizer application - soil analysis
Laat voor elk perceel ten minste eens per 4 jaar een bemestingsonderzoek uitvoeren van uw grond en gebruik de uitslag in het opstellen van het bemestingsplan. Zorg voor een goede monstername volgens de protocollen
Onderzoek compost in de akkerbouw op PPO-locatie Vredepeel
Wijnholds, K.H. ; Meuffels, G.J.H.M. - \ 2012
Lelystad : PPO AGV - 22
akkerbouw - bemesting - compost - grondanalyse - maïs - vollegrondsteelt - groenten - veldproeven - de peel - suikerbieten - penen - opbrengsten - arable farming - fertilizer application - composts - soil analysis - maize - outdoor cropping - vegetables - field tests - sugarbeet - carrots - yields
In een meerjarige proef wordt een bemesting met compost aangevuld met organische mest vergeleken met twee gangbare toepassingen. Namelijk een bemesting met organische mest, aangevuld met kunstmest en daarnaast een bemesting met compost aangevuld met kunstmest. Het betreft proeven met de gewassen: waspeen, snijmais, suikerbieten. De proef zal in 2012 herhaald worden voor consumptieaardappelen.
Bemestingsadvies
Hoeks, P. ; Middelkoop, J.C. van; Philipsen, A.P. ; Talens, B. ; Bussink, D.W. ; Bos, A.J. ; Velthof, G.L. ; Schroder, J.J. ; Abbink, G. ; Eekeren, N.J.M. van; Dijk, W. van - \ 2012
Lelystad : Animal Sciences Group, Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen - 179
bemesting - graslandbeheer - voedergewassen - voedergranen - voederbieten - maïs - luzerne - bodemvruchtbaarheid - grondanalyse - voedingsstoffenbeschikbaarheid - consultancy - dierlijke meststoffen - richtlijnen (guidelines) - stikstofmeststoffen - veehouderij - fertilizer application - grassland management - fodder crops - feed grains - fodder beet - maize - lucerne - soil fertility - soil analysis - nutrient availability - consultancy - animal manures - guidelines - nitrogen fertilizers - livestock farming
Deze uitgave geeft de meest actuele versie van de officiële bemestingsadviezen. De "Adviesbasis voor de bemesting van grasland en voedergewassen" is bedoeld voor laboratoria voor grondonderzoek ten behoeve van hun bemestingsadvisering, voorlichtingsdiensten, handel, industrie, onderwijs en onderzoek. Daarnaast is hij ook bedoeld voor de praktische boer die behoefte heeft aan meer achtergrondinformatie omtrent bemesting. De opgenomen bemestingsadviezen zijn vastgesteld door de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen. Deze commissie is ingesteld door LTO-Nederland en bestaat uit vertegenwoordigers van onderzoek, voorlichting en bedrijfsleven.
Eindrapport project ecologische condities
Wamelink, G.W.W. ; Adrichem, M.H.C. van - \ 2011
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2195) - 92
vegetatietypen - bodem-plant relaties - grondanalyse - bodemchemie - grondwaterstand - abiotiek - vegetation types - soil plant relationships - soil analysis - soil chemistry - groundwater level - abiotic conditions
Dit rapport bevat een aantal hoofdstukken met uiteenlopende resultaten van het project Ecologische Condities, die niet eerder werden gepubliceerd. Er is een hoofdstuk met een beschrijving van de verzamelde abiotische gegevens gerelateerd aan vegetatie-opnamen. Bij het nemen van bodemmonsters en het maken van vegetatieopnamen kan ruimtelijk interactie een rol spelen, of anders gezegd zijn de verschillende opnamen wel onafhankelijk van elkaar. De eerste voorlopige resultaten laten zien dat dit sterk afhangt van de variatie binnen het terrein. Tot slot zijn er op Europese schaal responsies voor plantensoorten voor temperatuur, neerslag en zwavel, nitraat en ammoniumdepositie geschat. Opvallend is dat responsies voor zwaveldioxide en nitraat-depositie goede voorspellers zijn voor het voorkomen van plantensoorten. Ook voor een gemiddelde jaartemperatuur werden redelijk goede voorspellingen gevonden.
Overview of soil phosphorus data from a large international soil database
Batjes, N.H. - \ 2011
Wageningen : ISRIC - World Soil Information (Report / ISRIC-World Soil Information 2011/01) - 57
fosfor - bodem - grondanalyse - bodemchemie - phosphorus - soil - soil analysis - soil chemistry
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.