Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 917

  • help
  • print

   Print search results

  • export
   A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  Check title to add to marked list
  Selenium speciation and bioavailability in Dutch agricultural soils: the role of soil organic matter
  Supriatin, Supriatin - \ 2016
  Wageningen University. Promotor(en): Rob Comans, co-promotor(en): Liping Weng. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462579309 - 265
  agricultural soils - selenium - bioavailability - soil organic matter - grasslands - soil chemistry - fertilizers - fertilizer application - netherlands - landbouwgronden - selenium - biologische beschikbaarheid - organisch bodemmateriaal - graslanden - bodemchemie - kunstmeststoffen - bemesting - nederland

  Selenium (Se) is an essential micronutrient for animals and humans. In the food chain, the intake of Se by animals and humans depends largely on Se content in plants, whereas the major source of Se in plants lies in the soil. Therefore, understanding Se bioavailability in soils for plant uptake and its controlling factors and mechanisms is important. The objective of this thesis is to study the amount, speciation, bioavailability, plant uptake and fertilization of Se in agricultural soils in the Netherlands and underlying controlling factors and mechanisms, to provide guidance for soil testing and fertilization recommendation for efficient Se management in agriculture.

  The majority of agricultural soils (grassland and arable land) in the Netherlands contains low total Se (i.e. in the range of Se deficient), which is predominantly present as organic Se. Only a small fraction of total Se is present as inorganic Se (mainly as selenite) and residual Se. In this thesis, the evidences of association between Se and soil organic matter in these low Se soils have been shown. The associations include: (1) the total Se content is positively correlated to soil organic matter content; (2) the solubility and extractability of Se in soils follow the solubility and extractability of soil organic C; (3) the majority of Se present in soils is in organic form, both in the soil solution and solid phase; (4) the distributions of Se and organic C in the different fractions of solid organic matter (i.e. humic acids, hydrophobic organic neutral, hydrophilic acids) and dissolved organic matter (i.e. hydrophilic acids and fulvic acids) are comparable; and (5) the Se richness in solid and dissolved organic matter are related to properties of soil organic matter from different land uses. The relatively high soil organic matter content in these low Se soils is likely responsible for these associations.

  In general, Se content in crops (e.g. grass and wheat) grown on grassland soils and arable land soils, respectively in the Netherlands is low due to low amount of bioavailable Se in the soils. Different soil parameters determine Se plant uptake in these low Se soils with predominantly organic Se, depending on the properties of Se-containing soil organic matter. The intensity parameter of Se-rich dissolved organic matter (DOM) in soil solution (i.e. Se to DOC ratio in 0.01 M CaCl2 extraction) determines Se plant uptake in soils containing Se-rich organic matter (e.g. potato arable land soils), whereas the buffer capacity of labile organic Se to supply Se-rich DOM in soil solution limits Se plant uptake in soils containing Se-poor organic matter (e.g. grassland soils). Further research is needed to confirm the generality of the conclusion above, because the two experiments were carried out under different conditions (pot experiment and field experiment), using different plant species (wheat and grass) and covering different soil types from different land uses (potato fields and grassland). Site-specific properties in the field in addition to soil parameters included in the current study may largely (> 50%) determine Se content in grass under field conditions, which is in contrast with the results of the pot experiment in which the soil parameter explains 88% of Se content in wheat shoots. In general, the content of Se-rich DOM in soils increases with the increase of soil pH (with the decrease of soil C:N ratio), and the amount of labile organic matter in soils that can resupply Se-rich DOM is determined by the amount of clay (and Fe-(hydr)oxide). NPK fertilization, as one of the external factors, can reduce Se plant uptake, especially in organic-rich soils.

  Selenium (as selenate) fertilization on grassland with N plus cattle slurry or NPK application shows a positive effect to increase Se content in grass grown on different soil types with a large range of total Se, pH, clay content and organic matter content. Selenium content in grass grown on different soil types upon Se fertilization becomes more similar than before the fertilization. The results indicate that the effectiveness of Se fertilization is only weakly modified by soil properties, probably due to the high solubility of selenate in the soils. Nevertheless, the Se fertilization tends to be slightly more effective on sandy soils than on clay and organic rich soils.

  This thesis has shown that the content and quality of soil organic matter play an important role in determining the amount, speciation and bioavailability of Se in low Se soils with predominantly organic Se. The results in this thesis can be used as guidance to develop soil testing and fertilization recommendation for efficient Se management, especially in low Se soils with predominantly organic Se, such as in Dutch agricultural soils.

  Perspectives for the use of biochar in horticulture
  Blok, C. ; Regelink, I.C. ; Hofland-Zijlstra, J.D. ; Streminska, M.A. ; Eveleens-Clark, B.A. ; Bolhuis, P.R. - \ 2016
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1388) - 42
  biochar - growing media - greenhouse horticulture - pot experimentation - soil chemistry - soil properties - residual streams - biobased economy - biochar - groeimedia - glastuinbouw - potproeven - bodemchemie - bodemeigenschappen - reststromen - biobased economy
  Biochars were produced using different production parameters and consequently measured in a rooting media laboratory and used as a constituent in potting soil mixes for 8 and 12 week growth experiments. The biochar feedstock influences the biochar’s eventual nutrient and salt content, the pH, the buffer capacity and the cation exchange capacity all of which can potentially hamper normal growth. It is indicated which materials may result in effective biochars regarding nutrient and salt content. A method to measure and compensate unwanted pHs is described and validated. The production parameters are shown to influence growth defining properties such as phytotoxicity, water behaviour and degradability. Finally growth experiments with mixes of biochar and other rooting media constituents were performed and used for further advice on compensating unwanted properties. In the experiments up to 20%-v/v biochar was used without adverse effects on production. De lab results indicate the maximum amounts could at least be 25%-v/v when mixing with rooting media constituents with sufficiently complementary properties. Porous biochars are shown to be able to host microbial life but to fully utilize this promising trait more rigorous pretreatment of the biochar particles are suggested.
  IJzerrijk drinkwaterslib en verschraling landbouwgronden: een proof of principle
  Lucassen, E.C.H.E.T. ; Chardon, W.J. ; Dorland, E. ; Sluys, M.L. van der; Poelen, M.D.M. ; Smolders, Alfons J.P. - \ 2015
  Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 32 (2015)4. - ISSN 0169-6300 - p. 160 - 169.
  fosfaat - bodemverbeteraars - ijzer - waterstand - natuurontwikkeling - bodemchemie - slib - phosphate - soil conditioners - iron - water level - nature development - soil chemistry - sludges
  Bij de inrichting van het Natuurnetwerk Nederland en van Natura 2000-gebieden worden op grote schaal landbouwgronden heringericht als soortenrijke natuur. Om op korte termijn fosfaatarme bodemcondities te krijgen wordt op locaties waar de bodem te rijk is via maaibeheer en/of uitmijnen te bereiken, vaak gekozen voor verwijdering van de fosfaatrijke bodemlaag. Een mogelijk alternatief voor ontgronden is het toedienen van ijzerslib. Dit restproduct van drinkwaterwinning verbetert de fosfaatbinding van de bodem.
  De stikstofkringloop in duinbodems : Micro-organismen in de Amsterdamse Waterleiding Duinen
  Bloem, J. ; Jagers Op Akkerhuis, G.A.J.M. - \ 2015
  Infoblad Veldwerkplaats (2015). - p. 2 - 3.
  duingebieden - bodem-plant relaties - stikstof - bodemchemie - ecologisch herstel - duneland - soil plant relationships - nitrogen - soil chemistry - ecological restoration
  In het kader van Natura2000 worden zeldzame soorten en
  habitattypen beschermd, waaronder Habitattype H2130, de
  Grijze duinen. Dit is zelfs een van de prioritaire habitattypen,
  dat wil zeggen dat spoedmaatregelen gewenst zijn om ze in
  een gunstige staat van instandhouding te brengen.
  In veel duingebieden is de hoge stikstofdepositie een probleem
  voor een gunstige staat van instandhouding van dit
  type. Daarom is binnen de PAS (Programmatische Aanpak
  Stikstof) voor de Grijze duinen een herstelstrategie uitgewerkt,
  die onder andere is gebaseerd op de beheermaatregel
  plaggen. Er is echter nog veel onduidelijkheid over de stikstofkringloop
  in de bodem en in welke mate de atmosferische
  stikstof wordt vastgelegd en welke gevolgen dit heeft voor
  het bodemleven en de vegetatie. Daarom zijn in het kader van
  OBN en in opdracht van de duinwaterleidingbedrijven enkele
  onderzoeken uitgevoerd in verschillende typen duinbodems
  (kalkrijke en kalkarme) naar de rol van stikstof en het bodemleven
  (vooral bacteriën, schimmels en micro-arthropoden) en
  naar de bodem en vegetatiesuccessie in Grijze duinen.
  In deze veldwerkplaats zijn een viertal onderzoeken gepresenteerd.
  Tijdens een fietstocht door de Amsterdamse Waterleidingduinen
  zijn drie onderzoekslocaties bezocht en is in het
  veld gediscussieerd over de implicaties van de onderzoeken
  voor de effectiviteit van plaggen en andere beheermaatregelen
  in de Grijze duinen.
  Fosforstromen door landbouw, industrie, huishoudens en afval
  Curth-van Middelkoop, J.C. ; Dijk, W. van; Reuler, H. van; Ruijter, F.J. de; Smit, A.L. - \ 2015
  V-focus 2015 (2015). - ISSN 1574-1575 - p. 36 - 38.
  fosfaat - kringlopen - landbouw en milieu - agro-industriële ketens - samenleving - afvalhergebruik - overschotten - afvalverwerking - bodemchemie - oppervlaktewater - dierlijke meststoffen - recycling - phosphate - cycling - agriculture and environment - agro-industrial chains - society - waste utilization - surpluses - waste treatment - soil chemistry - surface water - animal manures - recycling
  Fosfaat: we horen de term vaak in combinatie met overschot. In de landbouw spelen voer, mest en land daar een rol in. Maar hoeveel fosfaat komt er vrij uit de maatschappij? Wat als we dat fosfaat willen recyclen voor landbouwkundige doeleinden? In een studie naar fosforstromen is nagegaan hoe groot de stromen in Nederland zijn.
  Effect 5e Nitraat Actie Programma op de bodembelasting. Berekening bodembelasting voor berekening van de waterkwaliteit
  Koeijer, T.J. de; Luesink, H.H. - \ 2015
  Wageningen : LEI Wageningen UR (Nota / LEI Wageningen UR 2015-064) - 22
  zandgronden - mestbeleid - bodemchemie - bemesting - fosfaat - stikstof - waterkwaliteit - modellen - sandy soils - manure policy - soil chemistry - fertilizer application - phosphate - nitrogen - water quality - models
  Uit de MAMBO-berekeningen blijkt dat door invoering van het 5e NAP het gebruik van dierlijke mest op zandgrond daalt. De grootste daling treedt in het zuidelijk zandgebied op. Daarnaast treedt er een verschuiving op van de aanwending van varkensmest naar graasdiermest. Dit komt door de aanscherping van de gebruiksnormen voor fosfaat waardoor de plaatsingsruimte voor fosfaat afneemt. Door de lagere gehalten van stikstof en fosfaat in graasdiermest is het economisch aantrekkelijker om graasdiermest aan te wenden in plaats van varkensmest bij negatieve prijzen voor mestafzet. MAMBO is het Mest en Ammoniak Model voor beleidsondersteunend onderzoek.
  Actualisering methodiek en protocol om de fosfaattoestand van de bodem vast te stellen
  Ehlert, P.A.I. ; Geel, W.C.A. van; Koopmans, G.F. ; Curth-van Middelkoop, J.C. ; Römkens, P.F.A.M. ; Verloop, J. - \ 2015
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 39) - 68
  landbouwgronden - bodemchemie - fosfaten - grondanalyse - mestbeleid - agricultural soils - soil chemistry - phosphates - soil analysis - manure policy
  De gebruiksnormen voor stikstof en fosfaat voor landbouwgronden zijn een belangrijke pijler van het Nederlandse mest- en ammoniakbeleid. Een goede bepaling en duiding van de fosfaattoestand van de bodem is daarbij van groot belang. Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken heeft de CDM de methoden voor de bepaling van de fosfaattoestand van de bodem beoordeeld, en een advies opgesteld over de meest geschikte methoden voor de bemonstering van de bodem en de fosfaattoestand te bepalen
  Phosphorus leaching from soils: process description, risk assessment and mitigation
  Schoumans, O.F. - \ 2015
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra scientific contributions 46) - ISBN 9789462573666 - 261
  nutrient leaching - leaching - soil chemistry - adsorption - phosphorus - phosphate leaching - risk assessment - water quality - eutrophication - nutriëntenuitspoeling - uitspoelen - bodemchemie - adsorptie - fosfor - fosfaatuitspoeling - risicoschatting - waterkwaliteit - eutrofiëring
  Hydrologische randvoorwaarden natuur : gebruikershandleiding (waternoodapplicatie versie 3)
  Runhaar, H. ; Hennekens, S.M. - \ 2015
  Amersfoort : Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (Rapport / STOWA 2015-22) - 58
  hydrologie - habitats - vegetatietypen - grondwaterstand - bodemchemie - hydrology - habitats - vegetation types - groundwater level - soil chemistry
  In de applicatie ‘Hydrologische randvoorwaarden natuur’ kan worden nagezocht welke eisen bepaalde typen natuur stellen aan de waterhuishouding. De applicatie is ontwikkeld in opdracht van STOWA en maakt deel uit van het Waternood- Instrumentarium. Met de applicatie kunnen de vereisten van doeltypen (natuurdoeltypen, habitattypen, beheertypen, of zelf gedefinieerde doeltypen) worden afgeleid uit de vereisten van vegetatietypen die deel uitmaken van de doeltypen. Het gaat hierbij om de randvoorwaarden die planten (vegetaties) stellen aan grondwaterstanden, vochtvoorziening, grondwateraanvoer en overstromingsfrequentie. Ook is aangegeven welke eisen de vegetatietypen stellen aan de zuurgraad, het zoutgehalte en de voedselrijkdom van het grondwater
  Berekening van uit- en afspoeling van nutriënten- en zware metalen ten behoeve van de EmissieRegistratie 2013
  Renaud, L.V. ; Bonten, L.T.C. ; Groenendijk, P. ; Groenenberg, J.E. - \ 2015
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2638) - 61
  landbouw - landgebruik - bodemchemie - neerslag - uitspoelen - fosfor - stikstof - emissie - monitoring - agriculture - land use - soil chemistry - precipitation - leaching - phosphorus - nitrogen - emission - monitoring
  In het kader van de nationale en internationale verplichting om de emissies en belasting van oppervlaktewater te rapporteren, is de uit- en afspoeling van nutriënten en zware metalen uit het landelijk gebied berekend. Met het landelijke emissiemodel STONE en STONE-ZM zijn de emissies naar het oppervlaktewater doorgerekend. Voor het bepalen van een gemiddelde verwachting van de uit- en afspoeling is de klimaatreeksmethode toegepast om de grote effecten van de dynamiek in het weer te filteren. Aangezien het neerslagoverschot van grote invloed is op de uit- en afspoeling van stikstof en fosfor.
  Leaching of plant protection products and their transformation products : proposals for improving the assessment of leaching to groundwater in the Netherlands : version 2
  Boesten, J.J.T.I. ; Linden, A.M.A. van der; Beltman, W.H.J. ; Pol, J.W. - \ 2015
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra report 2630) - 105
  bodemchemie - adsorptie - pesticiden - uitspoelen - chemische afbraak - schatting - modellen - soil chemistry - adsorption - pesticides - leaching - chemical degradation - estimation - models
  Assessment of leaching of plant protection products to groundwater is an important aspect of the environmental risk assessment of these substances. Analysis of available Dutch groundwater monitoring data for these substances triggered a critical review of the current Dutch leaching assessment. As a result, proposals were developed for improving this assessment. These include: (i) a procedure for correcting systematic errors in measured sorption coefficients, (ii) a preliminary procedure for a quality check of Freundlich exponents, (iii) a flow chart for obtaining parameters describing the relationship between the organic-matter/water distribution coefficient, Kom, and the pH for weak acids, (iv) a procedure for obtaining a Kom endpoint from a population of Kom values including lower and upper limits, (v) a procedure for estimating the total amount of substance in soil from a concentration profile (needed for assessment of degradation half-lives from field experiments). This report is an update of the proposals reported in 2011 by the same authors based on testing the feasibility of the proposals to a few dossiers
  Houtoogst en bodemvruchtbaarheid : een modelstudie naar duurzaamheid van houtoogst op Nederlandse bosgroeiplaatsen
  Bonten, L.T.C. ; Bijlsma, R.J. ; Delft, S.P.J. van; Jong, J.J. de; Spijker, J.H. ; Vries, W. de - \ 2015
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2618)
  bosecologie - bodemvruchtbaarheid - bepaling van groeiplaatshoedanigheden - opbrengstregeling - nutrientenbeheer - bodemchemie - forest ecology - soil fertility - site class assessment - yield regulation - nutrient management - soil chemistry
  Dit rapport brengt met een modelstudie de duurzaamheid van houtoogstscenario’s in beeld ten aanzien van nutriëntenbalansen op verschillende Nederlandse bosgroeiplaatsen. Tegelijkertijd geeft de studie aan waar (nog aanzienlijke) onzekerheden liggen bij de vertaling naar een adviessysteem voor houtoogst. De voor houtoogst relevante groeiplaatsen zijn gekarakteriseerd met 11 typen. Voor elk van deze groeiplaatstypen is met een model nagegaan in welke mate combinaties van boomsoort, groeiklasse (groeiverwachting) en oogstscenario leiden tot een negatieve nutriëntenbalans voor calcium (Ca), magnesium (Mg), kalium (K) en fosfor (P). Ook is nagegaan hoe snel de bosbodem wordt uitgeput.
  Bodemonderzoek heischraal grasland Drouwenerzand : ecopedologisch en bodemchemisch onderzoek voor maatregelen tot behoud en verbetering van de kwaliteit van heischraal grasland
  Delft, S.P.J. van; Waal, R.W. de - \ 2015
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2651) - 53
  bodem-plant relaties - bodemchemie - herstelbeheer - natuurgebieden - heidegebieden - drenthe - soil plant relationships - soil chemistry - restoration management - natural areas - heathlands - drenthe
  In het terrein is een gedetailleerd veldbodemkundig onderzoek verricht. Er zijn bodemmonsters gestoken en geanalyseerd. Uit het gedetailleerde bodemecologisch onderzoek blijkt dat de huidige stabiele staat van het grasland vooral samenhangt met de eigenschappen van de humus-houdende, biotisch actieve bovengrond. Op grond van gedetailleerd veldonderzoek zijn een bodem- en fysiotopen kaart vervaardigd die een goed overzicht geven van de ecopedologische geschiktheid van het gebied voor instandhouding en ontwikkeling van heischraal grasland. Door uitgebreide analyse van bodemmonsters is inzicht verkregen in de zuur-, basen- en nutriëntenhuishouding van de verschillende standplaatsen en daarmee hun geschiktheid voor behoud en uitbreiding van het heischrale grasland.
  Explorations of soil microbial processes driven by dissolved organic carbon
  Straathof, A.L. - \ 2015
  Wageningen University. Promotor(en): Rob Comans; Ellis Hoffland. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462573277 - 146
  organische koolstof - bodemmicrobiologie - bodem - microbiële ecologie - bodembiologie - bodemchemie - organic carbon - soil microbiology - soil - microbial ecology - soil biology - soil chemistry

  Explorations of soil microbial processes driven by dissolved organic carbon

  Angela L. Straathof

  June 17, 2015, Wageningen UR

  ISBN 978-94-6257-327-7

  Abstract

  Dissolved organic carbon (DOC) is a complex, heterogeneous mixture of C compounds which, as a substrate, may influence various processes of the soil microbial community. Microbial respiration and volatile production are two such processes. These have both been linked to general disease suppression (GDS), a phenomenon in agricultural soils which inhibits pathogenic infestation in crops. The underlying hypothesis of this thesis is that the quality of DOC, via regulation of microbial processes, may be an important indicator of soil functions, including GDS. Properties of DOC quality include proportions of hydrophobic and hydrophilic fractions, and aromaticity. This thesis describes a high range in DOC fractions from various types of compost, which is often added to soil as an amendment to promote GDS. Differences in soil microbial respiration rates were attributed to differences in the composition of compost DOC added to soil in a laboratory incubation experiment. Compost DOC high in proportion of the hydrophilic (Hi) fraction promoted respiration rates. Depletion of the hydrophobic humic acid (HA) fraction was also observed. The relationship between DOC and microbial respiration was further explored in a survey of 50 arable soils. Both HA and Hi fractions of DOC that were found to be statistically, significantly related to respiration rates in these soils. Furthermore, in an assay measuring in vitro pathogen suppression by microbial volatile production, DOC concentration and microbial respiration were linked to growth suppression of Rhizoctonia solani, Fusarium oxysporum, and Pythium intermedium via multivariate regression modelling. This thesis provides evidence for the importance of DOC and DOC quality’s influence on microbial respiration and volatile production, thus supporting the hypothesis that DOC is a microbially-relevant soil chemical parameter, and potential indicator of general disease suppression in agricultural soils.

  Opties voor benutten van de bodem voor schoon oppervlaktewater
  Salm, C. van der; Groenendijk, P. ; Hendriks, R.F.A. ; Massop, H.T.L. ; Renaud, L.V. - \ 2015
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2588) - 111
  bodemchemie - fosfaatuitspoeling - emissiereductie - waterverontreiniging - fosfor - maatregelen - drainage - milieueffect - mestbeleid - monitoring - voorspellingen - kaderrichtlijn water - modellen - soil chemistry - phosphate leaching - emission reduction - water pollution - phosphorus - measures - drainage - environmental impact - manure policy - monitoring - forecasts - water framework directive - models
  In deze studie is een quickscan uitgevoerd naar het effect van een zestal maatregelen op de uitspoeling van fosfaat naar het oppervlaktewater in 2027. De vergeleken maatregelen zijn: huidige mestbeleid, fosfaattoestand ‘voldoende’, drainage, uitmijnen, omzetten landbouw in natuur en structuurverbetering. De effecten van de maatregelen verschillen in omvang en vertonen grote regionale verschillen. Belasting van het oppervlaktewater vindt vooral plaats vanuit een smalle zone langs waterlopen. In een groot deel van Nederland is deze zone smaller dan 5 meter. Maatregelen zouden dus deels tot deze zones beperkt kunnen worden.
  Phosphorus leaching from soils: process description, risk assessment and mitigation
  Schoumans, O.F. - \ 2015
  Wageningen University. Promotor(en): Sjoerd van der Zee, co-promotor(en): Wim Chardon. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462572997 - 261
  nutriëntenuitspoeling - uitspoelen - bodemchemie - adsorptie - fosfor - fosfaatuitspoeling - risicoschatting - waterkwaliteit - eutrofiëring - nutrient leaching - leaching - soil chemistry - adsorption - phosphorus - phosphate leaching - risk assessment - water quality - eutrophication
  Er zijn succesvolle management strategieën voor P nodig om de waterkwaliteit te verbeteren en daarvoor is allereerst kwantitatieve informatieve nodig over de ruimtelijke verdeling van de fosfaatbelasting van het oppervlaktewater vanuit landbouwgronden. In Nederland is een protocol fosfaatverzadigde gronden ontwikkeld om het potentiële risico van verhoogde fosfaatconcentraties in het bovenste grondwater (op termijn) te voorspellen voor kalkarme zandgronden, omdat in deze gebieden veel intensieve veehouderij voorkomt. Voor deze grondsoort zijn de parameters voor het protocol vastgesteld. Echter, voor de overige grondsoorten is geen informatie verzameld, waardoor er voor Nederland als geheel geen ruimtelijke beeld bestaat van de mate van fosfaatverzadiging en van het potentiële risico van verhoogde fosfaatconcentraties in het bovenste grondwater. Daarnaast is er behoefte aan eenvoudige methoden om het (huidige) actuele risico van de fosfaatbelasting van het oppervlaktewater in kaart te brengen, zodat inzichtelijk gemaakt kan worden welke gebieden nu al substantieel de oppervlaktewaterkwaliteit en de eutrofiestatus beïnvloeden.
  Speciation of trace metals and their uptake by rice in paddy soils
  Pan, Y. - \ 2015
  Wageningen University. Promotor(en): Rob Comans, co-promotor(en): Gerwin Koopmans; J. Song. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462572744
  oryza sativa - rijst - padigronden - sporenelementen - voedingsstoffenopname (planten) - bodemchemie - natte rijst - oplosbaarheid - oryza sativa - rice - paddy soils - trace elements - nutrient uptake - soil chemistry - flooded rice - solubility

  Rice (Oryza sativa L.) is the most important staple food in South and Southeast Asia and plays a crucial role in food security. However, with fast urbanization and industrialization and economic growth in these parts of the world, the production and quality of rice has become an increasing concern, because contamination of paddy soils with trace metals in industrialized areas can lead to yield reduction of rice, a decline in the nutritional quality of the rice, and an accumulation of trace metals in rice grains. In this PhD thesis, I used a combination of experimental research and mechanistic modeling to investigate the solubility of trace metals in paddy soils exposed to alternating flooding and drainage conditions and to link trace metal solubility to the uptake by rice plants over time. This work contributes to the understanding of how redox chemistry affects the solubility of trace metals in flooded soil and sediment systems and provides a tool for the measurement of the free trace metal concentrations in flooded soil and sediment systems in situ in the form of the field DMT.

  Eikensterfte: een serieus en complex probleem
  Oosterbaan, A. ; Bobbink, R. ; Decuyper, M. - \ 2015
  Vakblad Natuur Bos Landschap (2015)113. - ISSN 1572-7610 - p. 10 - 14.
  quercus - bodem-plant relaties - bodemchemie - verzuring - droogte - bomen - groeiplaatsen - quercus - soil plant relationships - soil chemistry - acidification - drought - trees - sites
  Steeds meer beheerders zien met lede ogen aan hoe de eiken in hun bossen langzaam maar zeker afsterven. Over de precieze oorzaak is nog niet zo heel veel bekend. Wel maakt onderzoek duidelijk dat er meerdere oorzaken zijn die elkaar lijken te versterken. Droogte en aantasting door insecten zijn zeker een deel van het probleem, maar ook de snelle uitspoeling van basische kationen zijn waarschijnlijk een heel belangrijke factor
  Afvangen van fosfaat uit bloembollensector met ijzerzand : Test van maatregelen die fosforemissie verminderen
  Chardon, W.J. ; Groenenberg, J.E. ; Jansen, S. ; Buijert, A. ; Talens, R. ; Krol, A.F. - \ 2014
  Bodem 24 (2014)6. - ISSN 0925-1650 - p. 20 - 22.
  vollegrondsteelt - bloembollen - bodemchemie - emissiereductie - fosfaten - adsorptie - ijzer - bollenstreek - outdoor cropping - ornamental bulbs - soil chemistry - emission reduction - phosphates - adsorption - iron - bollenstreek
  In het oppervlaktewater van de Bollenstreek is de fosfaatconcentratie veel hoger dan de norm van de Europese Kaderrichtlijn Water. Met ijzerzand, een nevenproduct van drinkwaterproductie, kan fosfaat worden afgevangen. Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft drie maatregelen op basis van ijzerzand laten onderzoeken op hun effectiviteit. Welke was de beste?
  Stadslandbouw en stedelijke bodemkwaliteit
  Engen, H. van; Anssems, E. ; Maas, M. ; Eekeren, N.J.M. van; Römkens, P.F.A.M. ; Nijs, P. de - \ 2014
  Journaal Bodem (2014)1. - ISSN 1570-1697 - p. 3 - 5.
  bodemkwaliteit - stadslandbouw - bodemchemie - bodemverontreiniging - soil quality - urban agriculture - soil chemistry - soil pollution
  Wat weten we eigenlijk over de bodemkwaliteit in de stedelijke omgeving? Als we de stedelijke bodem ook willen gebruiken voor (tijdelijke) groene inrichting en mogelijk zelfs agrarische exploitatie, moeten we weten wat de kwaliteit is en wat we ermee kunnen. Wat is de echte relatie tussen stedelijke bodemgesteldheid, verontreiniging en de kansen voor agrarisch beheer, stadslandbouw of natuurontwikkeling? In dit artikel worden de hoofdlijnen toegelicht, met als doel koudwatervrees voor agrarisch beheer in de stad of stadslandbouw weg te nemen.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.