Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 41

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Goed bodembeheer op veen boert beter : maatregelen voor duurzaam bodembeheer voor melkveehouders op veen
  Eekeren, N.J.M. van; Philipsen, A.P. - \ 2014
  Driebergen : Louis Bolk Instituut - 17
  veehouderij - veengebieden - graslandbeheer - bodemkwaliteit - bemesting - bodemfumigatie - controlelijsten - livestock farming - peatlands - grassland management - soil quality - fertilizer application - soil fumigation - checklists
  Deze brochure is een product van het praktijknetwerk Goed Bodembeheer op Veen Boert Beter. Veehouders in het veenweidegebied hadden het gevoel, dat er ten opzichte van zand en klei te weinig aandacht is voor onderzoek naar de bodemkwaliteit op veen. De aanleiding van dit netwerk was om de kennis over bodemkwaliteit in het algemeen en specifiek over veenbodems te ontsluiten. Veehouders wilden in het netwerk meer grip krijgen op het effect van bodemkwaliteit en –beheer op grasproductie. Gewerkt is aan een soort checklist om bodemkwaliteit te beoordelen en maatregelen te formuleren vanuit 6 elementen: organische stof, bodemchemie, bodemleven, bodemstructuur, waterhuishouding en beworteling.
  Een schone bodem met biofumigatie?
  Visser, J.H.M. ; Korthals, G.W. - \ 2011
  De Boomkwekerij 4 (2011)25-1-2008. - ISSN 0923-2443 - p. 9 - 9.
  bodemfumigatie - grondsterilisatie - groenbemesters - tagetes - dekgewassen - organische zwavelverbindingen - glucosinolaten - koolsoorten - sorghum sudanense - pratylenchus penetrans - verticillium dahliae - gewasbescherming - biofumigatie - soil fumigation - soil sterilization - green manures - cover crops - organic sulfur compounds - glucosinolates - cabbages - plant protection - biofumigation
  Biofumigatie is het in de grond werken van gewassen of gewasresten, waarbij gasvorminge stoffen ontstaan die een dodende werking hebben op bodemziekten- en plagen. Vooral kruisbloemigen, zoals koolachtige gewassen, zijn geschikt voor biofumigatie
  Stomen verandert mineralenhuishouding in de bodem
  Schuring, W. ; Aendekerk, T.G.L. - \ 2004
  De Boomkwekerij 17 (2004)45. - ISSN 0923-2443 - p. 8 - 9.
  bodemchemie - mineralen - houtachtige planten als sierplanten - gewasbescherming - bodemfumigatie - grondsterilisatie - soil chemistry - minerals - ornamental woody plants - plant protection - soil fumigation - soil sterilization
  Effect van stomen tegen aaltjes, Verticillium en onkruidzaden op de mineralenhuishouding van de bodem.
  Biologische aanpak Fusarium nuttig voor opkweek.
  Lamers, J.G. ; Blok, W.J. - \ 1998
  Groenten en Fruit. Vakdeel vollegrondsgroenten (1998)26. - ISSN 1380-3565 - p. 22 - 23.
  bodemschimmels - asparagus - grondsterilisatie - bodemfumigatie - desinfecteren - bodem - bijproducten - grondbewerking - gewasbescherming - biologische bestrijding - soil fungi - soil sterilization - soil fumigation - disinfestation - soil - byproducts - tillage - plant protection - biological control
  Praktische wenken om de bodemschimmel Fusarium te bestrijden door grote hoeveelheden organisch materiaal in de grond te brengen en af te dichten met luchtdicht plastic
  Een nieuwe aanpak van bodemschimmels en aaltjes
  Lamers, J.G. ; Coenen, G.C.M. ; Molendijk, L.P.G. ; Termorshuizen, A.J. - \ 1997
  PAV-bulletin. Vollegrondsgroenteteelt / Praktijkonderzoek voor de Akkerbouw en de Vollegrondsgroenteteelt 1997 (1997)4. - ISSN 1385-5298 - p. 2 - 4.
  gewasbescherming - biologische bestrijding - plantenziekteverwekkende schimmels - bodem - nematoda - grondsterilisatie - bodemfumigatie - desinfecteren - plant protection - biological control - plant pathogenic fungi - soil - nematoda - soil sterilization - soil fumigation - disinfestation
  Blootstelling van de toepasser aan methylisothiocyanaat tijdens de grondontsmetting van bloembollenpercelen met metam-natrium
  Rooij, M. de; Dijksterhuis, A. ; Aartrijk, J. van - \ 1993
  Lisse : LBO (Rapport / Laboratorium voor Bloembollenonderzoek nr. 82) - 45
  beroepskwalen - grondsterilisatie - bodemfumigatie - desinfecteren - egaliseermachines - grondverzetmaterieel - pesticiden - nadelige gevolgen - veiligheid op het werk - bloembollen - methylisocyanaat - metam - bedrijfshygiëne - occupational disorders - soil sterilization - soil fumigation - disinfestation - land levellers - earth moving equipment - pesticides - adverse effects - safety at work - ornamental bulbs - methyl isocyanate - metam - industrial hygiene
  De beweeglijke balans tussen chemische bindingsprocessen en biologische opnameprocessen.
  Riemsdijk, W.H. van - \ 1993
  Bodem 3 (1993). - ISSN 0925-1650 - p. 173 - 175.
  chemische speciatie - chemische reacties - anorganische verbindingen - mineralen - voedingsstoffen - biologische beschikbaarheid - plantenvoeding - bodemchemie - bodemfumigatie - bodemeigenschappen - grondsterilisatie - binding (scheikundig) - chemical speciation - chemical reactions - inorganic compounds - minerals - nutrients - bioavailability - plant nutrition - soil chemistry - soil fumigation - soil properties - soil sterilization - bonding
  In het kader van bodembeschermingsbeleid wordt aandacht geschonken aan de problematiek van de biologische beschikbaarheid van (anorganische) stoffen in de bodem
  Emission of fumigants from soil and dispersion in air
  Berg, F. van den - \ 1992
  Agricultural University. Promotor(en): L. Wartena, co-promotor(en): E.H. Adema; M. Leistra. - S.l. : Van den Berg - 223
  grondsterilisatie - bodemfumigatie - desinfecteren - bodem - gewasbescherming - pesticiden - pesticidenresiduen - persistentie - organische verbindingen - bodemchemie - nematiciden - luchtverontreiniging - milieu - schade - milieueffect - fumigatie - neerslag - chemische eigenschappen - zuurgraad - zure regen - milieuhygiëne - soil sterilization - soil fumigation - disinfestation - soil - plant protection - pesticides - pesticide residues - persistence - organic compounds - soil chemistry - nematicides - air pollution - environment - damage - environmental impact - fumigation - precipitation - chemical properties - acidity - acid rain - environmental hygiene

  In the Netherlands, soil fumigants are used on a large scale for nematode control in arable farming. After injecting the fumigant into the soil, a fraction of the dosage of 1,3-dichloropropene and methyl isothiocyanate (formed from metham-sodium) diffuses up to the soil surface and escapes into the air.

  The processes involved in fumigant behaviour in soil are described and the factors affecting these processes are discussed. A standard model including the most important processes is described and used to simulate the fumigation of fields injected with 1,3-dichloropropene or metham-sodium. It was computed that up to a few tens of percent of the dosage of the fumigant can be emitted into the air during the first three weeks after injection.

  The impact of several simplifications in the standard model on the rate and extent of emission of fumigant into the air was evaluated. The effect of a fumigant content- dependent rate coefficient for the transformation of fumigant in soil and that of changes in soil moisture content on the rate and extent of emission into the air was computed to be substantial. Although a diurnally changing soil temperature was computed to affect the rate of emission of fumigant into the air substantially, its effect on the cumulative emission in time, compared with a soil system at the average temperature, was computed to be negligible.

  Measurements on the one-hour concentrations of methyl isothiocyanate and 1,3-dichloropropene in air were done around two fields injected with metham-sodium and around two other fields injected with 1,3-dichloropropene. Concentrations measured in air were compared with those computed using a gaussian plume model. The comparatively large differences between the computed and measured concentrations in the air during the first few days after injection could be ascribed to an underestimation of the source strength of the emission. Improving the description of the pattern of concentrations of fumigant in air would require more detailed measurements on input parameters for the dispersion model.

  In two consecutive years, 6-hour concentrations of 1,3-dichloropropene and methyl isothiocyanate were measured at two locations in a region with intensive use of soil fumigants. For some weeks with many fumigations in this region, the concentration of fumigant in air at a receptor site, with representative fumigated fields at different upwind distances, was computed using a gaussian plume model. The computed and measured concentrations were of the same order of magnitude.

  Gevolgen van minder grondontsmetting in de veenkoloniale fabrieksaardappelteelt
  Groenwold, J.G. - \ 1990
  Den Haag : Landbouw-Economisch Instituut (Publikatie / Landbouw-Economisch Instituut no. 3.145) - ISBN 9789052420592 - 51
  grondsterilisatie - bodemfumigatie - desinfecteren - bodem - nederland - fabrieksaardappelen - veenkolonien - economische aspecten - soil sterilization - soil fumigation - disinfestation - soil - netherlands - starch potatoes - veenkolonien - economic aspects
  Verkorte weergave van een deel van het rapport "Het effect van grondontsmetting en organische bemesting op het bouwplan in de Veenkolonien", dat eerder in de reeks Onderzoekverslagen is verschenen. Aandacht wordt besteed aan een technisch-economische evaluatie van grondontsmetting in de Veenkolonien. Berekeningen zijn uitgevoerd met en zonder inzet van resistente rassen, bij vochtige en droge grond en met verminderde grondontsmetting
  Het effect van grondontsmetting en organische bemesting op het bouwplan in de Veenkolonien : een technisch-economische analyse
  Groenwold, J.G. - \ 1990
  Den Haag : LEI (Onderzoekverslag / Landbouw-Economisch Instituut 59) - ISBN 9789052420608 - 112
  dierlijke meststoffen - grondsterilisatie - bodemfumigatie - desinfecteren - bodem - solanum tuberosum - aardappelen - plantenplagen - teeltsystemen - pratylenchus - heteroderidae - tylenchidae - gewasbescherming - plagenbestrijding - ziektebestrijding - lineair programmeren - operationeel onderzoek - nederland - groningen - animal manures - soil sterilization - soil fumigation - disinfestation - soil - solanum tuberosum - potatoes - plant pests - cropping systems - pratylenchus - heteroderidae - tylenchidae - plant protection - pest control - disease control - linear programming - operations research - netherlands - groningen
  In dit deelonderzoek van het project "Veranderingen in de Veenkoloniale Akkerbouw" wordt aandacht besteed aan de technische en economische gevolgen van vermindering van grondontsmetting in de aardappelteelt en de haalbaarheid van dierlijke mest en groenbemesters. Berekeningen zijn uitgevoerd met en zonder inzet van resistente aardappelrassen, bij vochtige en droge grondomstandigheden en bij verminderde grondontsmetting
  Accelerated transformation of 1,3-dichloropropene in loamy soils.
  Smelt, J.H. ; Teunissen, W. ; Crum, S.J.H. ; Leistra, M. - \ 1989
  Netherlands Journal of Agricultural Science 37 (1989)3. - ISSN 0028-2928 - p. 173 - 183.
  boulder clay soils - carbohydrates - cellulose - chlorinated hydrocarbons - ddt - decomposition - disinfestation - loam soils - nematicides - organochlorine compounds - persistence - pesticide residues - pesticides - plant protection - soil - soil fumigation - soil sterilization
  Neveneffecten van grondontsmetting op de totale bouwplanopbrengst op kleigrond
  Hoekstra, O. - \ 1989
  In: Jaarboek 1987-1992 : verslagen van in 1987-1992 afgesloten onderzoekprojecten op Regionale Onderzoek Centra en het PAGV Lelystad : Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond (Publikatie / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond, Regionale Onderzoekcentra no. 38-64) - p. 10 - 18.
  grondsterilisatie - bodemfumigatie - desinfecteren - bodem - gewasbescherming - nematiciden - pesticiden - nadelige gevolgen - selectiviteit - toxiciteit - onbedoelde effecten - niet-doelorganismen - oogsttoename - oogstverliezen - opbrengsten - soil sterilization - soil fumigation - disinfestation - soil - plant protection - nematicides - pesticides - adverse effects - selectivity - toxicity - nontarget effects - nontarget organisms - yield increases - yield losses - yields
  Bloembollenteelt op zandgronden zonder chemische grondontsmetting : een verkenning van de consequenties
  Vroomen, C.O.N. de - \ 1989
  Den Haag : LEI (Onderzoekverslag / Landbouw-Economisch Instituut 52) - ISBN 9789052420257 - 81
  bloembollen - grondsterilisatie - desinfecteren - bodemfumigatie - inkomsten uit het landbouwbedrijf - zandgronden - overheidsbeleid - landbouwbeleid - agrarisch recht - landbouw - inkomen - milieu - nadelige gevolgen - milieueffect - milieubeleid - bodemverontreiniging - nederland - economie - gebruikswaarde - economische impact - ornamental bulbs - soil sterilization - disinfestation - soil fumigation - farm income - sandy soils - government policy - agricultural policy - agricultural law - agriculture - income - environment - adverse effects - environmental impact - environmental policy - soil pollution - netherlands - economics - use value - economic impact
  Studie naar de economische gevolgen van een verbod op grondontsmetting met dichloorpropeen. Omdat nog niet helemaal duidelijk is in hoeverre deze gevolgen kunnen worden opgevangen met het toepassen van alternatieven voor het gebruik van dichloorpropeen, is hier met 2 scenario's gewerkt: een scenario, waarbij zulke alternatieven geheel ontbreken en een ander, waarbij op basis van de huidige kennis rekening wordt gehouden met mogelijke alternatieven. Bij de berekeningen is onderscheid gemaakt in gevolgen op bedrijfs-, regionaal en nationaal niveau
  Bedrijfseconomische aspecten van de grondontsmetting in rotaties met consumptieaardappelen, suikerbieten en wintertarwe op het proefveld te Westmaas (1981 t/m 1986)
  Preuter, H. - \ 1988
  Lelystad : P.A.G.V. (Verslag / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond nr. 75) - 36
  beta vulgaris - teeltsystemen - desinfecteren - boekhouding van landbouwbedrijf - rekeningen van landbouwbedrijf - bedrijfsresultaten in de landbouw - hexaploïdie - nederland - aardappelen - rentabiliteit - rotaties - bodem - bodemfumigatie - grondsterilisatie - solanum tuberosum - suikerbieten - triticum aestivum - tarwe - zuid-holland - beta vulgaris - cropping systems - disinfestation - farm accounting - farm accounts - farm results - hexaploidy - netherlands - potatoes - profitability - rotations - soil - soil fumigation - soil sterilization - solanum tuberosum - sugarbeet - triticum aestivum - wheat - zuid-holland
  Grondontsmetting met methylbromide, uitspoeling en drainwaterdebiet in het westlandse glastuinbouwgebied
  Hamaker, P. ; Slijkhuis, G. - \ 1987
  Wageningen : ICW (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding 1767) - 23
  broom - desinfecteren - drainagewater - uitspoelen - bodem - bodemfumigatie - grondsterilisatie - waterkwaliteit - nederland - zuid-holland - glastuinbouw - westland - bromine - disinfestation - drainage water - leaching - soil - soil fumigation - soil sterilization - water quality - netherlands - zuid-holland - greenhouse horticulture - westland
  Het ontwikkelen van een bepalingsmethode voor de grondontsmettingsmiddelen 1,3-dichloorpropeen en methylisothiocyanaat
  Ebbers, A.E. ; Neer, T.C.H. van; Tuinstra, L.G.M.Th. ; Leistra, M. - \ 1986
  Wageningen : RIKILT (Rapport / RIKILT 86.02) - 20
  grondsterilisatie - bodemfumigatie - 1,3-dichloorpropeen - methylisothiocyanaat - analytische scheikunde - soil sterilization - soil fumigation - 1,3-dichloropropene - methyl isothiocyanate - analytical chemistry
  Doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van een snelle bepalingsmethode voor de grondontsmettingsmiddelen 1,3-dichloorpropeen en methylisothiocyanaat, bij voorkeur met een detectiegrens van minder 1 ug/m3.
  Bodemgranulaten; niet gasvormige grondontsmettingsmiddelen (Nematiciden)
  Anonymous, - \ 1981
  Wageningen : Pudoc (Literatuurlijst / Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie no. 4531)
  bibliografieën - oogstschade - desinfecteren - kunstmeststoffen - nematiciden - gewasbescherming - bodem - bodemfumigatie - mestinjectie - grondsterilisatie - bibliographies - crop damage - disinfestation - fertilizers - nematicides - plant protection - soil - soil fumigation - soil injection - soil sterilization
  Grondstomen
  Anonymous, - \ 1981
  Naaldwijk etc. : Proefstation voor Tuinbouw onder Glas [etc.] (Informatiereeks / Proefstation voor Tuinbouw onder Glas, Proefstation voor de Bloemisterij, Proeftuin "Noord-Limburg", Consulentschappen voor de Tuinbouw no. 71) - 51
  grondsterilisatie - bodemfumigatie - desinfecteren - bodem - nederland - glastuinbouw - soil sterilization - soil fumigation - disinfestation - soil - netherlands - greenhouse horticulture
  Dissipation rates in soil of 1,2-dichloropropane and 1,3- and 2,3-dichloropropenes
  Dijk, H. van - \ 1980
  Pesticide science : a journal of international research and technology on crop protection and pest control 11 (1980)6. - ISSN 0031-613X - p. 625 - 632.
  gewasbescherming - nematiciden - grondsterilisatie - bodemfumigatie - desinfecteren - bodem - bodemverontreiniging - luchtverontreiniging - absorptie - adsorptie - plant protection - nematicides - soil sterilization - soil fumigation - disinfestation - soil - soil pollution - air pollution - absorption - adsorption
  Invloed van chemische grondontsmetting op de persistentie van andere bestrijdingsmiddelen in de grond
  Faassen, H.G. van - \ 1980
  Haren : Instituut voor Bodemvruchtbaarheid (Nota / Instituut voor Bodemvruchtbaarheid no. 88) - 33
  desinfecteren - microbiële flora - microbiologie - persistentie - pesticidenresiduen - pesticiden - gewasbescherming - bodem - bodemflora - bodemfumigatie - grondsterilisatie - disinfestation - microbial flora - microbiology - persistence - pesticide residues - pesticides - plant protection - soil - soil flora - soil fumigation - soil sterilization
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.