Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 123

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Lecture notes on the major soils of the world
  Driessen, P. ; Deckers, J. ; Spaargaren, O. ; Nachtergaele, F. - \ 2001
  Rome : Food and Agricultural Organization of the United Nations (World Soil Resources Report 94) - 334
  bodemtaxonomie - bodemclassificatie - bodemtypen - wereld - soil taxonomy - soil classification - soil types - world
  Tussen Lomm en Hasselt; een gecombineerde historisch-geografische en landschappelijke verkenning van de genese van het Lutsveld en omgeving (Midden-Limburg)
  Bont, C.H.M. de; Haring, R.M.K. - \ 1999
  Wageningen : DLO-Staring Centrum - 25
  geomorfologie - geografie - landschap - landvormen - bodemtaxonomie - archeologie - nederland - limburg - geomorphology - geography - landscape - landforms - soil taxonomy - archaeology - netherlands
  Lachgasemissie uit intensief beheerd grasland
  Velthof, G.L. ; Beusichem, M.L. van; Oenema, O. - \ 1998
  Meststoffen : Dutch/English annual on fertilizers and fertilization 98 (1998). - ISSN 0169-2267 - p. 5 - 12.
  melkveehouderij - distikstofmonoxide - modellen - bodemtaxonomie - bodemclassificatie - bodemtypen - dairy farming - nitrous oxide - models - soil taxonomy - soil classification - soil types
  The N2O emission from intensively managed grasslands in the Netherlands, and possible options to mitigate N2O emission, were studied. The study consisted of field studies in which the N2O emission from grassland under different managements was quanti
  Globale statistiek van landhoedanigheden in Nederland
  Vries, F. de - \ 1997
  Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 504) - 29
  databanken - cartografie - nederland - stikstof - bodem - bodemclassificatie - bodemkarteringen - bodemtaxonomie - bodemtypen - grondwaterspiegel - thematische cartografie - databases - mapping - netherlands - nitrogen - soil - soil classification - soil surveys - soil taxonomy - soil types - water table - thematic mapping
  Voor geheel Nederland is een bestand aangemaakt met per rastercel van 500 x 500 mr belangrijke gegevens over de grondsoort, het grondwaterstandsverloop, het vochtleverend vermogen voor diep en voor ondiep wortelende gewassen, en het stikstofleverend vermogen van de bodem. De opdrachtgevers gaan deze gegevens gebruiken in het stofstromenproject, dat bestaat uit een onderzoek naar de nutriëntenverliezen vanuit de Nederlandse landbouw naar het milieu.
  Continuous soil maps - a fuzzy set approach to bridge the gap between aggregation levels of process and distribution models
  Gruijter, J.J. de; Walvoort, D.J.J. ; Gaans, P.F.M. van - \ 1997
  Geoderma 77 (1997)2/4. - ISSN 0016-7061 - p. 169 - 195.
  bodemtaxonomie - bodemclassificatie - bodemtypen - theorie - controle - systemen - systeemanalyse - geostatistiek - regeltheorie - soil taxonomy - soil classification - soil types - theory - control - systems - systems analysis - geostatistics - control theory
  Soil maps as multi-purpose models of spatial soil distribution have a much higher level of aggregation (map units) than the models of soil processes and land-use effects that need input from soil maps. This mismatch between aggregation levels is particularly detrimental in the context of precision agriculture. It is argued that, in order to bridge the gap, soil distribution modelling should be based on a new classification paradigm: that of fuzzy set theory. In geographic space, this enables representation of gradual as well as abrupt transitions, i.e., soil distribution models that can predict variables at pedon level. In a case study we used fuzzy k-means with extragrades to derive a continuous classification from data on thicknesses of 25 layers measured in 552 soil profiles. For interpolation of the class memberships we developed a new method, Compositional Kriging, which takes into account that the memberships have the structure of compositional data: they must be positive and add up to a constant (1) for each individual. These conditions were added to the regular Kriging equations. For cartographic representation of the continuous soil distribution models we developed a new technique, the Pixel Mixture technique, by which we generated a large number of small coloured pixels in each raster cell of the map. The colours of the pixels symbolize the classes, and the proportions of iso-coloured pixels in a cell symbolize the grades of the class memberships as predicted for that cell. The combination of continuous classification and Compositional Kriging convincingly bridged the gap between aggregation levels, and with the aid of the Pixel Mixture technique the resulting soil distribution model could also be visualized at the appropriate level of aggregation. The continuous soil map showed both the general landscape structure, as well as the varying degree of variability within the study area. Based on this multi-purpose continuous soil model, functional models of soil processes and land-use effects can be developed.
  Datering van essen en plaggenbodems; een archeologische onderzoeksmethode getest
  Dirkx, G.H.P. ; Oude Voshaar, J.H. ; Spek, T. - \ 1995
  Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 12 (1995)1. - ISSN 0169-6300 - p. 15 - 29.
  bodemtaxonomie - bodemclassificatie - bodemtypen - landbouwgrond - landschap - nederland - plaggenbodems - cultuurlandschap - historische geografie - soil taxonomy - soil classification - soil types - agricultural land - landscape - netherlands - plaggen soils - cultural landscape - historical geography
  De bescherming van essen krijgt steeds meer belangstelling. Voor een goede afweging bij beleidsvraagstukken is inzicht in hun ouderdom gewenst. In het artikel wordt ingegaan op de methodische problemen die aan verschillende dateringsmethoden kleven. Een van de archeologische dateringsmethoden, die van de chronostratigrafische analyse van aardewerk, lijkt het meest bruikbaar. De bruikbaarheid van deze methode is getoetst aan de hand van de resultaten van een proefonderzoek. Hieruit bleek dat, om betrouwbare conclusies te kunnen trekken, veel meer monsters genomen moeten worden dan men gewoonlijk aanneemt.
  Introduction to the Field Training Project "Sustainable Land Use" Alora Spain : Veldpracticum Duurzaam Landgebruik
  Buurman, P. - \ 1994
  Wageningen : Wageningen Agricultural University (WAU) - 156
  horizonten - landevaluatie - bodemclassificatie - bodemgeschiktheid - bodemkarteringen - bodemtaxonomie - bodemtypen - spanje - horizons - land evaluation - soil classification - soil suitability - soil surveys - soil taxonomy - soil types - spain
  Zoutgehalte in potgrond varieert.
  Baas, R. ; Otten, W. ; Straver, N. - \ 1992
  Vakblad voor de Bloemisterij 47 (1992)30. - ISSN 0042-2223 - p. 34 - 35.
  strooksgewijze bevloeiing - elektrische geleiding - elektrische eigenschappen - bevloeiing door onderwaterzetting - irrigatiewater - magnetische eigenschappen - potplanten - zout water - bodemzouten - bodem - bodemclassificatie - bodemzoutgehalte - bodemtaxonomie - bodemtypen - waterkwaliteit - binnen kweken (van planten) - border irrigation - electrical conductance - electrical properties - flood irrigation - irrigation water - magnetic properties - pot plants - saline water - salts in soil - soil - soil classification - soil salinity - soil taxonomy - soil types - water quality - indoor culture
  Het verloop van het wegrotten van moederknollen bij pootaardappelenRapidity of decay of mother tubers in seed potatoes in the field
  Ridder, J.K. ; Bus, C.B. - \ 1991
  In: Jaarboek 1987-1992 : verslagen van in 1987-1992 afgesloten onderzoekprojecten op Regionale Onderzoek Centra en het PAGV Lelystad : Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond (Publikatie / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond, Regionale Onderzoekcentra no. 38-64) - p. 18 - 20.
  plantenziekteverwekkende schimmels - pootaardappelen - veroudering - abcissie - degeneratie - necrose - verouderen - gewassen - rassen (planten) - taxonomie - bodemtaxonomie - bodemclassificatie - bodemtypen - plant pathogenic fungi - seed potatoes - senescence - abscission - degeneration - necrosis - aging - crops - varieties - taxonomy - soil taxonomy - soil classification - soil types
  Onderzoek naar de invloed van veroudering, ras, schimmelbestrijdingsmiddelen en grondsoort op het wegrotten van moederknollen
  Toward sustainability : soil and water research priorities for developing countries
  Anonymous, - \ 1991
  Washington : National Academy Press - ISBN 9780309046411 - 65
  alternatieve landbouw - ontwikkelingslanden - afvoer - hydrologie - biologische landbouw - oppervlakkige afvoer - bodemclassificatie - bodemtaxonomie - bodemtypen - alternative farming - developing countries - discharge - hydrology - organic farming - runoff - soil classification - soil taxonomy - soil types
  Methodiek voor de chemische bodemschematisatie van PAWN-districten op basis van de bodemkaart, schaal 1:250.000
  Schoumans, O.F. ; Breeuwsma, A. - \ 1990
  Wageningen : Staring Centrum (Rapport / Staring Centrum 45) - 38
  bodemtaxonomie - bodemclassificatie - bodemtypen - bodem - fosfor - kationenuitwisselingcapaciteit - bodemkunde - fysicochemische eigenschappen - bodemeigenschappen - bodemchemie - absorptie - adsorptie - natrium - verbetering - verzilting - bodemkarteringen - nederland - soil taxonomy - soil classification - soil types - soil - phosphorus - cation exchange capacity - soil science - physicochemical properties - soil properties - soil chemistry - absorption - adsorption - sodium - improvement - salinization - soil surveys - netherlands
  Competition pour des ressources limitees : le cas de la Cinquieme Region du Mali
  Cisse, S. ; Gosseye, P.A. ; v␁an Duivenbooden, N. ; Veeneklaas, F.R. - \ 1990
  Wageningen etc. : CABO [etc.] - ISBN 9789073384071
  duurzaamheid (sustainability) - natuurlijke hulpbronnen - hulpbronnengebruik - bescherming - herstel - bodemtaxonomie - bodemclassificatie - bodemtypen - landevaluatie - grondvermogen - bodemgeschiktheid - samenleving - gemeenschappen - agronomie - dierlijke productie - vis vangen - visserij - landbouw - mali - modellen - onderzoek - sustainability - natural resources - resource utilization - protection - rehabilitation - soil taxonomy - soil classification - soil types - land evaluation - land capability - soil suitability - society - communities - agronomy - animal production - fishing - fisheries - agriculture - mali - models - research
  Overleving van ziektekiemen en de persistentie van bestrijdingsmiddelen tijdens compostering van pelafval uit de bloembollenteelt op bedrijfsschaal.
  Bollen, G.J. ; Volker, D. - \ 1990
  Wageningen : LUW - 23
  compost - groeimedia - nederland - persistentie - pesticidenresiduen - pesticiden - plantenziekten - plantenziekteverwekkende bacteriën - plantenziekteverwekkende schimmels - plantenziektekunde - gewasbescherming - plantenvirussen - bodemclassificatie - bodemtaxonomie - bodemtypen - composts - growing media - netherlands - persistence - pesticide residues - pesticides - plant diseases - plant pathogenic bacteria - plant pathogenic fungi - plant pathology - plant protection - plant viruses - soil classification - soil taxonomy - soil types
  Systeem van bodemclassificatie voor Nederland : de hogere niveaus
  Bakker, H. de; Schelling, J. ; Brus, D.J. ; Wallenburg, C. van - \ 1989
  Wageningen : Pudoc - ISBN 9789022009970 - 209
  horizonten - landevaluatie - nederland - bodemclassificatie - bodemgeschiktheid - bodemkarteringen - bodemtaxonomie - bodemtypen - kaarten - horizons - land evaluation - netherlands - soil classification - soil suitability - soil surveys - maps - soil taxonomy - soil types
  Bodemclassificatie Stiboka. Bevat bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 1.000.000
  De bodemgesteldheid van het herinrichtingsgebied Ulvenhout - Galder
  Bles, B.J. ; Nijf, A. van - \ 1989
  Wageningen : STIBOKA (Rapport / Stichting voor Bodemkartering nr. 1981) - 169
  geomorfologie - grondwater - hydrologie - kaarten - ruimtelijke ordening - bodemclassificatie - bodemvorming - bodemkarteringen - bodemtaxonomie - bodemtypen - nederland - geohydrologie - hydrogeologie - noord-brabant - reconstructie - geomorphology - groundwater - hydrology - maps - physical planning - soil classification - soil formation - soil surveys - soil taxonomy - soil types - netherlands - geohydrology - hydrogeology - reconstruction
  De bodemgesteldheid van het herinrichtingsgebied "Ooypolder" : resultaten van een bodemgeografisch onderzoek en geschiktheidsbeoordeling voor weidebouw, akkerbouw, vollegrondsgroenteteelt en fruitteelt
  Mulder, J.R. - \ 1989
  Wageningen : STIBOKA (Rapport / Stichting voor Bodemkartering nr. 1914) - 229
  grondvermogen - landevaluatie - kaarten - ruimtelijke ordening - bodemclassificatie - bodemgeschiktheid - bodemkarteringen - bodemtaxonomie - bodemtypen - nederland - gelderland - reconstructie - gelderse poort - land capability - land evaluation - maps - physical planning - soil classification - soil suitability - soil surveys - soil taxonomy - soil types - netherlands - gelderland - reconstruction - gelderse poort
  De bodemgesteldheid van het herinrichtingsgebied "Haren" : een bodemgeografisch onderzoek
  Dodewaard, E. van; Kiestra, E. - \ 1989
  Wageningen : STIBOKA (Rapport / Stichting voor Bodemkartering nr. 1991) - 213
  geomorfologie - grondwater - horizonten - hydrologie - landevaluatie - kaarten - bodemclassificatie - bodemvorming - bodemgeschiktheid - bodemkarteringen - bodemtaxonomie - bodemtypen - nederland - geohydrologie - groningen - hydrogeologie - geomorphology - groundwater - horizons - hydrology - land evaluation - maps - soil classification - soil formation - soil suitability - soil surveys - soil taxonomy - soil types - netherlands - geohydrology - groningen - hydrogeology
  Variability of parameters for modelling soil moisture conditions : studies on loamy to silty soils on marly bedrock in the Ardeche drainage basin (France)
  Berg, J.A. van den - \ 1989
  Agricultural University. Promotor(en): W.H. van der Molen, co-promotor(en): J.H.J. Terwindt. - S.l. : Van den Berg - ISBN 9789062660711 - 208
  bodemfysica - grondmechanica - bodemtaxonomie - bodemclassificatie - bodemtypen - bodemwatergehalte - bodemwater - grondanalyse - fysische bodemeigenschappen - modellen - onderzoek - frankrijk - geostatistiek - soil physics - soil mechanics - soil taxonomy - soil classification - soil types - soil water content - soil water - soil analysis - soil physical properties - models - research - france - geostatistics

  Field experiments and additional measurements on undisturbed soil samples in the laboratory were done to investigate the variability of the parameters used in modelling soil moisture conditions.

  The conditions of soil water control the amount of moisture available for the plant cover, crop production, transport of contamination in the unsaturated zone, and are thus of interest for the study of processes of soil erosion and mass movement and for land evaluation.

  Attention was paid to hydraulic soil characteristics as well as to plant-soil parameters for determining actual evapotranspiration.

  The research mainly concerned loamy and silty soils in the Ardèche drainage basin.

  The results demonstrate the need for models in which the variability of the hydraulic characteristics can be reduced to basic parameters. For land evaluation it is important for such parameters to be related to physiographic properties that can be mapped easily.

  Ecologische typologie van de Nederlandse bodem op basis van de vrijlevende nematodenfauna.
  Bongers, A.M.T. ; Goede, R.G.M. de; Kappers, F.I. ; Manger, R. - \ 1989
  Wageningen [etc.] : Landbouwuniversiteit [etc.] - 109
  nematoda - nederland - bodem - bodemclassificatie - bodemtaxonomie - bodemtypen - netherlands - soil - soil classification - soil taxonomy - soil types
  De bodemgesteldheid, vegetatie en bodemgeschiktheid van boswachterij Leende en Baronie Cranendonck : een onderzoek naar de invloed van de bodemgesteldheid en vegetatie op aantal en groei van boomsoorten
  Dirkx, G.H.P. ; Kleijer, H. - \ 1988
  Wageningen : STIBOKA (Rapport / Stichting voor Bodemkartering nr. 1904) - 157
  bosbouw - bodemkarteringen - landevaluatie - grondvermogen - bodemgeschiktheid - kaarten - bodemtaxonomie - bodemclassificatie - bodemtypen - bossen - bosbestanden - rekeningen - nederland - noord-brabant - forestry - soil surveys - land evaluation - land capability - soil suitability - maps - soil taxonomy - soil classification - soil types - forests - forest resources - accounts - netherlands
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.