Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 2 / 2

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  • alert
   We will mail you new results for this query: keywords==sorex araneus
  Check title to add to marked list
  Bodemverontreiniging in de Biesbosch en doorvergiftiging naar kleine zoogdieren
  Bosveld, A.T.C. ; Bie, P.A.F. de; Hamers, T. - \ 2003
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 654) - 64
  bodemverontreiniging - zware metalen - polychloorbifenylen - vergiftiging - sorex araneus - muizen - muridae - fauna - histopathologie - enzymen - nederland - noord-brabant - zuid-holland - biesbosch - soil pollution - heavy metals - polychlorinated biphenyls - poisoning - sorex araneus - mice - muridae - fauna - histopathology - enzymes - netherlands - noord-brabant - zuid-holland - biesbosch
  In de Biesbosch worden bij overstromingen sedimenten afgezet op landbodem. Hiermee komen verontreinigingen zoals PAK's, PCB's en zware metalen beschikbaar voor de terrestrische voedselketen. Onderzocht is in welke concentraties deze verontreinigingen voorkomen in de landbodem en in hoeverre doorvergiftiging optreedt naar kleine zoogdieren. De voornamelijk planten en zaden etende woelmuis en de op bodemfauna (o.a. regenwormen) foeragerende bosspitsmuis zijn onderzocht. Dieren uit regelmatig overstroomde gebieden blijken hogere concentraties verontreinigingen in hun lichaam te hebben en vertonen duidelijke effecten op cytochroom P450 enzymfuncties (o.a. EROD). Daarnaast treden bij deze dieren in sommige gevallen ook effecten op in verschillende organen (lever, nier, gonaden) of op het lichaamsgewicht.
  Ecologische risico's van bodemverontreinigingen in toemaakdek in de gemeente De Ronde Venen
  Bosveld, A.T.C. ; Klok, T.C. ; Bodt, J.M. ; Rutgers, M. - \ 2000
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 151) - 92
  sorex araneus - limosa limosa - lumbricus - vuilnis - bodemverontreiniging - zware metalen - lood - polycyclische koolwaterstoffen - aromatische koolwaterstoffen - bodemfauna - milieueffect - aardwormen - vogels - zoogdieren - nederland - ecotoxicologie - bioaccumulatie - utrecht - veenweiden - refuse - soil pollution - heavy metals - lead - polycyclic hydrocarbons - aromatic hydrocarbons - soil fauna - environmental impact - earthworms - birds - mammals - netherlands - ecotoxicology - bioaccumulation - peat grasslands
  De gemeente De Ronde Venen ligt in het gebied de Venen in het Groene Hart. De veengronden in dit gebied zijn vanaf de achttiende eeuw regelmatig opgehoogd met stadsafval om hun draagkracht en vruchtbaarheid te verbeteren. De opgebrachte laag wordt toemaakdek genoemd. In dit toemaakdek komen hoge concentraties zware metalen en PAK voor. Om de ecologische risico's van deze verontreinigingen in kaart te brengen is onderzoek gedaan naar de concentraties van de afzonderlijke verontreinigingen en de effecten die deze verontreinigingen hebben op bodemorganismen en daarvan voor hun voedsel afhankelijke vogels en zoogdieren.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.