Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 37

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Handbook for sorting of plastic packaging waste concentrates : separation efficiencies of common plastic packaging objects in widely used separaion machines at existing sorting facilities with mixed postconsumer plastic packaging waste as input
  Jansen, M. ; Thoden van Velzen, E.U. ; Pretz, Th. - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Reports of Wageningen UR Food & Biobased Research 1604) - ISBN 9789462575295 - 30
  recycling - packaging materials - plastics - waste management - waste treatment - sorting - sorters - recycling - verpakkingsmaterialen - kunststoffen - afvalbeheer - afvalverwerking - sorteren - sorteermachines
  Hergebruik van huishoudelijk kunststofverpakkingsafval is een ingewikkelde keten die in het algemeen uit drie stappen bestaat; gescheiden inzameling bij de burgers of nascheiding uit het huisvuil, sorteren en opwerken tot gewassen maalgoed. Dit onderzoek analyseert de tweede stap, waarin of gescheiden ingezameld kunststofverpakkingsafval of nagescheiden kunststofconcentraat wordt gesorteerd in materiaalfracties die verhandeld kunnen worden met recyclingbedrijven.
  Zuivering sorteerwater heeft heldere toekomst - Interview met Marcel Wenneker
  Ossenbruggen, M. van; Wenneker, M. - \ 2012
  De Fruitteelt 102 (2012)12. - ISSN 0016-2302 - p. 8 - 9.
  fruitteelt - sorteermachines - waterzuivering - waterfilters - pesticidenresiduen - gewasbescherming - fruit growing - sorters - water treatment - water filters - pesticide residues - plant protection
  In opdracht van het Waterschap Scheldestromen en onder coördinatie van de NFO werd in 2009 het project waterbehandeling bij fruitsorteerinstallaties opgezet. Nu, drie jaar later, is er veel meer bekend over de werking, wat wel en niet mogelijk is en heeft de sorteerder keus uit diverse zuiveringsinstallaties. NFO-kring Midden- Nederland en het Waterschap Rivierenland gaven 6 maart een informatie avond voor fruitsorteerders.
  3D sorteren van kiemplanten werkt sneller en beter
  Kierkels, T. ; Zedde, H.J. van de - \ 2012
  Onder Glas 9 (2012)4. - p. 22 - 23.
  tuinbouwbedrijven - zaailingen - sorteermachines - scheidingsapparaten - automatisering - innovaties - arbeid (werk) - bedrijfskosten - kwaliteitscontroles - glastuinbouw - groenten - tomaten - market gardens - seedlings - sorters - separators - automation - innovations - labour - operating costs - quality controls - greenhouse horticulture - vegetables - tomatoes
  Vorig jaar had de Westlandse Plantenkwekerij in Made nog tientallen uitzendkrachten nodig om in korte tijd enkele miljoenen tomatenonderstammen te sorteren. Dit seizoen staan er drie of vier mensen aan de band. Het bedrijf heeft als eerste in de wereld een sorteerlijn voor jonge planten met 3D technologie. Behalve arbeidsbesparing geeft die ook kwaliteitsverbetering.
  Waterbehandeling bij fruitsorteerinstallaties : ontwikkeling van een prototype
  Vliet, H.P.M. van; Wenneker, M. ; Meulenkamp, R.J.A. - \ 2012
  De Bilt : Grontmij - 67
  fruitteelt - sorteermachines - waterverontreiniging - waterzuivering - pesticidenresiduen - proefprojecten - haalbaarheidsstudies - fruit growing - sorters - water pollution - water treatment - pesticide residues - pilot projects - feasibility studies
  Doel van het project is het ontwikkelen van een praktijkrijpe oplossing voor de problematiek met betrekking tot het lozen van ernstig met gewasbeschermingsmiddelen verontreinigd fruittransportwater, zodat emissies naar water kunnen worden beëindigd. Binnen het project is een proefinstallatie ontworpen en gerealiseerd die op locatie gedurende langere tijd (drie duurproeven) getest is. Ter ondersteuning zijn ook losstaand proeven uitgevoerd.
  Vijf kiemplantjes per seconde
  Zedde, H.J. van de - \ 2011
  Kennis Online 8 (2011)dec. - p. 10 - 10.
  zaailingen - sorteermachines - sorteren - automatisering - beeldverwerking - groenteteelt - seedlings - sorters - sorting - automation - image processing - vegetable growing
  Het sorteren van kiemplanten kan nu automatisch met een snelheid van 18 duizend per uur. Wageningen UR Food & Biobased Research ontwikkelde het sorteerprincipe en bouwde dat met een machinebouwer uit tot een apparaat. Najaar 2011 ging de eerste in bedrijf.
  Project zuivering fruittransportwater van start
  Vliet, H. van; Wenneker, M. ; Koning, S. - \ 2009
  De Fruitteelt 99 (2009)20. - ISSN 0016-2302 - p. 17 - 17.
  fruitteelt - fruitgewassen - sorteermachines - zuiveringsinstallatie - pesticidenresiduen - arbeidsomstandigheden - fruit growing - fruit crops - sorters - clarifiers - pesticide residues - working conditions
  De behandeling of zuivering van het transportwater uit fruitsorteerinstallaties staat centraal in het project 'Zuivering van Fruittransportwater' dat in april van start is gegaan. Dit project met een looptijd van twee jaar heeft als randvoorwaarde dat de toegepaste zuiveringstechieken de arbeidsomstandigheden niet mogen aantasten. Bovendien moet de oplossing bedrijfseconomisch verantwoord zijn
  Bonenkruidolie uit Flevoland : Etherische olien kan in Nederland, maar markt moelijk te doorgronden
  Tönjes, J. ; Mheen, H.J.C.J. van der - \ 2009
  Nieuwe oogst / Magazine gewas 5 (2009)9. - ISSN 1871-093X - p. 6 - 7.
  verpakkingen - fruitgewassen - marketingkanalen - distributie - sorteermachines - bulk - grote zakken - logistiek - wrappings - fruit crops - marketing channels - distribution - sorters - bulk - sacks - logistics
  Acrres onderzoekt de teelt voor Nederland. Pilot etherische olien
  Optimalisatie rooisorteercombinatie voor vruchtbomen
  Schreuder, S.A.M.M. ; Roelofs, P.F.M.M. ; Meijer, H. - \ 2007
  Wageningen : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Sector Fruit (Rapport / Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Fruit nr. 2006-36) - 35
  vruchtbomen - rooimachines - sorteermachines - optimalisatie - arbeidsomstandigheden - fruit trees - crop lifters - sorters - optimization - working conditions
  Gecombineerd rooien en sorteren van vruchtbomen kan beter
  PPO Bomen-bollen, - \ 2007
  De Boomkwekerij 2007 (2007)47. - ISSN 0923-2443 - p. 17 - 17.
  vruchtbomen - plantmateriaal - rooien - sorteermachines - combinatie - houding t.o.v. werk - fruit trees - planting stock - grubbing - sorters - combination - attitudes to work
  Er zijn mogelijkheden om de combinatie van het rooien en het sorteren van vruchtbomen te optimaliseren. Recent onderzoek hiernaar door PPO en de Agrotechnology & Food Sciences Group heeft interessante verbeterpunten opgeleverd.
  Volop mogelijkheden voor nog minder middelgebruik (interview; thema Mechanisatie en spuittechniek; bijlage)
  Jagers op Akkerhuis, F. ; Os, E.A. van - \ 2007
  Groenten en Fruit. Algemeen 2007 (2007)28. - ISSN 0925-9694 - p. 2 - 3.
  gewasbescherming - teeltsystemen - dosering - spuitapparaten - innovaties - technieken - oogsten - kassen - mechanisatie - automatisering - robots - stapelmachines - sorteren - sorteermachines - palletiseermachines - glastuinbouw - machines - plant protection - cropping systems - dosage - sprayers - innovations - techniques - harvesting - greenhouses - mechanization - automation - robots - stackers - sorting - sorters - palleting machines - greenhouse horticulture - machines
  Themanummer over mechanisatie en spuittechniek, met daarin de volgende artikelen; -1. Volop mogelijkheden voor nog minder middelgebruik -2. 'Intelligent' oogsten biedt winst -3. Veelzijdige stapelrobot verlicht het werk enorm
  HIQUIP : High speed Quality Inspection of Potatoes
  Zedde, H.J. van de; Otten, G.W. ; Golbach, F.B.T.F. - \ 2007
  aardappelsorteerders - aangepaste technologie - aardappelen - sorteermachines - afmetingen - sorteerders - innovaties - optische eigenschappen - potato graders - appropriate technology - potatoes - sorters - dimensions - graders - innovations - optical properties
  Grading and sorting of potatoes ensures that the product meets consumer-preferred quality. Up to now quality sorting is usually performed by trained human inspectors. However, there are some disadvantages to apply human inspectors such as subjectivity, inconsistency and high labour costs. GreenVision has developed a computer vision system to inspect and grade potatoes based on shape, size, cracks, growth cracks and colour defects such as greening, common scab, silver scab and rhizoctonia. The HIgh speed QUality Inspection of Potatoes (HIQUIP) system incorporates conveyor belts to transport the potatoes to and from the vision unit. The total capacity of the system is about 50 potatoes/sec
  Visionsysteem voor de uitwendige inspectie van eieren
  Zedde, H.J. van de; Pauli, A. - \ 2007
  eieren - eierproductie - sorteermachines - analyse - beeldanalyse - eikwaliteit - eggs - egg production - sorters - analysis - image analysis - egg quality
  Doelstelling van het ontwikkeltraject was om een complete visionmodule te ontwikkelen (hardware, software en belichting). De visionmodule bepaalt per ei een objectieve waarde die de "mate van afkeurenswaardigheid" aangeeft
  Nieuwe techniek zet zwakke zaden aan de kant
  Derkx, R. - \ 2005
  De Boomkwekerij (2005)42. - ISSN 0923-2443 - p. 12 - 14.
  zaadkeuring - zaadkwaliteit - sorteermachines - zaden - technische vooruitgang - stratificatie (zaden) - vloeistoffen (liquids) - seed certification - seed quality - sorters - seeds - technical progress - stratification - liquids
  Een nieuwe manier van uitsorteren van slechte boomzaden is 'vloeistofscheiden'. Een geslaagde vloeistofscheiding bij vijf soorten boomzaden laat zien, door te spelen met de dichtheid van vloeistoffen, dat men goede, minder goede en zwakke zaden apart in handen krijgt. De keuze voor uitzaai is dan snel gemaakt
  Methoden voor gezonde biologische zaden : Een perspectievenstudie
  Jukema, N.J. ; Munneke, F.J. - \ 2005
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Sector Akkerbouw, Groene ruimte & Vollegrondsgroenten (Rapport / PPO ) - 25
  vermeerderingsmateriaal - zaadbehandeling - zaadontsmettingsmiddelen - sorteermachines - sorteren - kosten-batenanalyse - economische analyse - biologische landbouw - propagation materials - seed treatment - seed dressings - sorters - sorting - cost benefit analysis - economic analysis - organic farming
  Voor de biologische landbouw is het van groot belang om uitgangsmateriaal te gebruiken dat van hoge kwaliteit is. Omdat tijdens de teelt van biologische planten en gewassen het nauwelijks mogelijk is om ziekten en plagen te bestrijden is het belangrijk dat de plant een goede start kan maken en zelf maximaal bestand is tegen mogelijk schadelijke invloeden. Vandaar dat het erg belangrijk is om gebruik te maken van uitgangsmateriaal dat van zeer hoge kwaliteit is. Binnen het DLO.onderzoeksprogramma 388.I ‘Gezond en vitaal uitgangsmateriaal voor biologische. en andere vormen van duurzame landbouw’ is daarom veel energie gestoken in het verbeteren van de kwaliteit van het plantaardige uitgangsmateriaal. In dit rapport worden de economische perspectieven beschreven van twee methodes die ontwikkeld zijn binnen het DLO.onderzoeksprogramma 388.I: de zaadbehandelingsmethode met natuurlijke ontsmettingsmiddelen én de hyperspectraal sorteermethode. Uit technische analyses blijkt dat beide methoden perspectief bieden wat betreft het verbeteren van de kwaliteit van het (biologische) uitgangsmateriaal. In dit rapport wordt nader bezien of de methoden ook economische perspectieven bieden voor de biologische sector.
  Automatische aardappelsorteerder : optimaliseren van de opbrengst
  Noordam, J.C. ; Pauli, A. ; Medema, W.J. - \ 2001
  Landbouwmechanisatie 52 (2001)10. - ISSN 0023-7795 - p. 14 - 15.
  aardappelen - sorteermachines - sorteerders - computertechnieken - beeldverwerking - verpakken - rendement - sorteren - kwaliteit - potatoes - sorters - graders - computer techniques - image processing - packing - returns - sorting - quality
  Pro-Pak International en ATO ontwikkelden een automatische sorteerder voor gewassen aardappels die werkt via beeldverwerking. Een inpakbedrijf kan hiermee een partij aardappelen in diverse uniforme assortimenten sorteren waar meer geld voor gevraagd kan worden
  Bewaartechniek. Ergonomische aspecten bij het lezen van aardappelen
  Muiswinkel, W.J. van; Dieën, J.H. van - \ 1995
  Landbouwmechanisatie 46 (1995)1. - ISSN 0023-7795 - p. 46 - 48.
  schoonmaken - indeling - afpellen - wassen (activiteit) - solanum tuberosum - aardappelen - opslag - landbouwproducten - schoonmaakapparaten - sorteermachines - ergonomie - mechanisatie - automatisering - kwaliteit - prestatieniveau - cleaning - grading - peeling - washing - solanum tuberosum - potatoes - storage - agricultural products - cleaners - sorters - ergonomics - mechanization - automation - quality - performance
  In dit artikel worden achtereenvolgens de mogelijkheden van een automatisch selecteersysteem, onderzoek naar de verbetering van het leesresultaat en de positieve invloed van ergonomische verbeteringen op de kwaliteit van het selectieproces beschreven
  Automatisch sorteren van potplanten
  Dijkstra, J. ; Meuleman, J. - \ 1994
  Agro Informatica 7 (1994)1. - ISSN 0925-4455 - p. 22 - 24.
  landbouwproducten - schoonmaakapparaten - sorteermachines - potplanten - mechanisatie - automatisering - verwerking - productie - robots - binnen kweken (van planten) - agricultural products - cleaners - sorters - pot plants - mechanization - automation - processing - production - robots - indoor culture
  Planning van de optimale sortering bij peen = Planning of the optimal grading of carrots
  Schoneveld, J.A. - \ 1992
  Lelystad : PAGV (Verslag / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond nr. 150) - 120
  daucus carota - penen - landbouwproducten - schoonmaakapparaten - sorteermachines - daucus carota - carrots - agricultural products - cleaners - sorters
  Onderzoek naar de beperking van grondtarra bij de oogst van suikerbieten
  Bouma, J. ; Cappon, A. - \ 1988
  Wageningen : IMAG (Rapport / Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen 101) - 97
  oogsten - beta vulgaris - suikerbieten - bietenrooiers - oogstverliezen - landbouwproducten - schoonmaakapparaten - sorteermachines - wortels - knollen - schoonmaken - indeling - afpellen - wassen (activiteit) - harvesting - beta vulgaris - sugarbeet - beet harvesters - yield losses - agricultural products - cleaners - sorters - roots - tubers - cleaning - grading - peeling - washing
  Een orienterend onderzoek naar het effekt van twee typen "leesbanden" bij het selekteren van bloembollen
  Zegers, D.H.A. - \ 1986
  Wageningen : IMAG (IMAG-nota no. 239) - 8
  sorteermachines - zeven - landbouwproducten - schoonmaakapparaten - bloembollen - schoonmaken - sorteren - indeling - metaalbewerking - arbeid in de landbouw - sorters - sieves - agricultural products - cleaners - ornamental bulbs - cleaning - sorting - grading - metal working - farm labour
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.