Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 2 / 2

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Nieuwe AMvB Ruimte : landschappelijk erfgoed eindelijk juridisch beschermd
  Kistenkas, F.H. ; Kistenkas, M.E.A. - \ 2012
  Vitruvius 5 (2012)19. - ISSN 1874-5008 - p. 16 - 19.
  ruimtelijke ordening - ruimtelijke ordeningsrecht - landschap - cultuurgeschiedenis - overheidsbeleid - physical planning - spatial planning laws - landscape - cultural history - government policy
  Ondanks huidige beleidsvoornemens van decentralisatie en deregulering introduceert de nieuwe AMvB Ruimte (officieel: besluit algemene Regels Ruimtelijke Ordening 2011) van rijkswege allerlei nieuwe rechtregimes. Zo gaat er een harde juridische "nee, tenzij" - toets gelden voor landschappelijke en cultuurhistorisch waarden van de Waddenzee en een "ja-mits"-toets gelden voor landschappelijke werelderfgoederen.
  Recht voor de groenblauwe ruimte
  Kistenkas, F.H. - \ 2012
  Wageningen : Wageningen Academic Publishers - ISBN 9789086862016 - 216
  natuurbeschermingsrecht - ruimtelijke ordeningsrecht - bestuursrecht - wetgeving - landschap - landbouw - ecologische hoofdstructuur - noordzee - natura 2000 - europa - nederland - studieboeken - nature conservation law - spatial planning laws - administrative law - legislation - landscape - agriculture - ecological network - north sea - natura 2000 - europe - netherlands - textbooks
  "Recht voor de groenblauwe ruimte" beoogt een compact overzicht te bieden van het ruimtelijk bestuursrecht, het landschapsrecht en het Europese en nationale natuurbeschermingsrecht zowel op land als op zee. Voorts wordt ingegaan op actuele ontwikkelingen binnen het omgevingsrecht zoals de integrale omgevingsvergunning, Europees landbouw- en visserijbeleid, Besluit algemene regels ruimtelijke ordening, Crisis- en herstelwet, ontwerp-Wet Natuur en andere nieuwe (ontwerp-)wetgeving. Geconcludeerd wordt onder andere dat het groenblauwe omgevingsrecht vast dreigt te lopen en in een transitie naar een geheel nieuw rechtskader zal geraken. De huidige en thans in wetsontwerpen voorgestelde rechtsvindingsmethodieken zullen duurzame gebiedsontwikkeling en een balans tussen economie, maatschappij en ecologie steeds vaker in de weg staan. Er zal aldus behoefte zijn aan rechtswetenschappelijke innovatie.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.