Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 23

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  • alert
   We will mail you new results for this query: keywords==spring-sown onions
  Check title to add to marked list
  Rassenonderzoek zaaiuien groeiseizoen 2012 : samengevatte resultaten 2005 t/m 2012
  Brink, L. van den; Wander, J. ; Oers, C. van - \ 2014
  Meppel : Ui&Peen manifestatie - 38
  uien - zaai-uien - rassenproeven - rassen (planten) - proefopzet - vollegrondsgroenten - cultivars - nederland - onions - spring-sown onions - variety trials - varieties - experimental design - field vegetables - netherlands
  Al weer voor het 4e jaar hebben de organisaties Ui en Peen Manifestatie en de stichting Uien Innovatie en Kennis Centrum (UIKC) gezamenlijk het rassenonderzoek zaaiuien uitgevoerd. Tot en met 2008 gebeurde dit apart. Vanaf 2009 is het onderzoek volledig samengevoegd. Ook de cijfers van voorgaande jaren zijn gebruikt in de samenstelling van dit eindverslag. Het onderzoek is uitgevoerd volgens een protocol waar verwerkers, telers en zaadhuizen nadrukkelijk bij betrokken zijn. Het is uitgevoerd op twee locaties, Colijnsplaat en Lelystad.
  Rijenbemesting: kansen, nieuwe producten en technieken
  Smit, A.L. ; Geel, W.C.A. van; Malda, J.T. ; Pronk, A.A. - \ 2013
  Kennisakker.nl 2013 (2013)17 juni.
  bemesting - rijenbemesting - veldproeven - consumptieaardappelen - aardappelen - zaai-uien - uien - akkerbouw - fertilizer application - band placement - field tests - table potatoes - potatoes - spring-sown onions - onions - arable farming
  In opdracht van het MMM voeren PRI, PPO en Altic in 2012 t/m 2014 nieuw onderzoek uit naar rijenbemesting. Nagegaan wordt in welke mate rijenbemesting de efficiëntie van de toegediende meststof verhoogd. Ook wordt nagegaan op welke bodems rijenbemesting met name voordelen biedt. In 2012 zijn veldproeven uitgevoerd in consumptieaardappel op centrale zeeklei (Lelystad) en zuidoostelijk zand (Vredepeel) en in zaaiui op zuidwestelijke zeeklei (Westmaas).
  Verhoging benutting stikstof en fosfaat door rijenbemesting
  Geel, W.C.A. van - \ 2013
  bemesting - rijenbemesting - nutriëntengebruiksefficiëntie - stikstof - fosfaat - veldproeven - consumptieaardappelen - aardappelen - zaai-uien - uien - akkerbouw - fertilizer application - band placement - nutrient use efficiency - nitrogen - phosphate - field tests - table potatoes - potatoes - spring-sown onions - onions - arable farming
  Poster met onderzoeksinformatie.
  Rijenbemesting: kansen, nieuwe producten en technieken : tussenrapportage 2012
  Smit, A.L. ; Geel, W.C.A. van; Malda, J.T. ; Pronk, A. - \ 2013
  Wageningen : Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO), Onderzoeksinstituut Plant Research International - 85
  bemesting - rijenbemesting - veldproeven - consumptieaardappelen - aardappelen - zaai-uien - uien - akkerbouw - zware kleigronden - zandgronden - fertilizer application - band placement - field tests - table potatoes - potatoes - spring-sown onions - onions - arable farming - clay soils - sandy soils
  In opdracht van het MMM voeren PRI, PPO en Altic in 2012 t/m 2014 nieuw onderzoek uit naar rijenbemesting. Nagegaan wordt in welke mate rijenbemesting de efficiëntie van de toegediende meststof verhoogd. Ook wordt nagegaan op welke bodems rijenbemesting met name voordelen biedt. In 2012 zijn veldproeven uitgevoerd in consumptieaardappel op centrale zeeklei (Lelystad) en zuidoostelijk zand (Vredepeel) en in zaaiui op zuidwestelijke zeeklei (Westmaas).
  Aanpassing stikstofbemestingsadvies zaaiuien
  Brink, L. van den; Dekker, P.H.M. ; Berg, W. van den - \ 2010
  Kennisakker.nl 2010 (2010)15 nov.
  zaai-uien - uien - bemesting - stikstof - normen - veldproeven - akkerbouw - spring-sown onions - onions - fertilizer application - nitrogen - standards - field tests - arable farming
  Door het ministerie van LNV en het Productschap Akkerbouw is aan PPO de opdracht verleend om onderzoek uit te voeren en op basis daarvan te beoordelen in hoeverre er aanleiding bestaat om bij zaaiui het stikstofadvies in de "Adviesbasis voor de bemesting van akkerbouw- en vollegrondsgroentegewassen" aan te passen. De economisch optimale stikstofgift is afhankelijk van de kosten van stikstof en de telersprijs voor zaaiui. Zowel de stikstof- als de zaaiuiprijs varieerde de laatste twee jaren sterk. Kunstmest is echter in verhouding duurder geworden dan zaaiui. Ondanks deze verandering in prijsverhouding was de economisch optimale stikstofgift in de proeven hoger dan het huidige advies. Gemiddeld over de uitgevoerde proeven bleek de uienopbrengst 3,5 ton/ha hoger te zijn indien de stikstofbemesting verhoogd werd van 120 kg N/ha naar de optimale stikstofbemesting. Conclusie is daarom dat het bestaande advies geactualiseerd dient te worden. Voorgesteld wordt om voor alle grondsoorten het stikstofbemestingsadvies met 55 kg N/ha te verhogen van 120 naar 175 kg N/ha.
  Rassenbulletin rode zaaiuien 2010
  Brink, L. van den - \ 2009
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. - 1
  rassenproeven - rassenlijsten - rassen (planten) - zaai-uien - uien - variety trials - descriptive list of varieties - varieties - spring-sown onions - onions
  In dit Rassenbulletin worden de resultaten gegeven van vijf rode uienrassen die in de jaren 2005 t/m 2008 in Lelystad onderzocht zijn.
  Optimale N-bemesting zaaiuien; verslag van het onderzoek uitgevoerd in 2008
  Brink, L. van den; Dekker, P.H.M. ; Berg, W. van den - \ 2009
  Lelystad : PPO AGV - 37
  bemesting - stikstof - uien - zaai-uien - akkerbouw - veldproeven - mestbehoeftebepaling - fertilizer application - nitrogen - onions - spring-sown onions - arable farming - field tests - fertilizer requirement determination
  In opdracht van het Productschap Akkerbouw en het ministerie van LNV heeft PPO in 2007 en 2008 onderzoek uitgevoerd naar de optimale N-bemesting van zaaiuien. Hierbij zijn elk jaar vier bemestingsproeven aangelegd om een eventuele aanpassing van het bestaande stikstofbemestingsadvies mogelijk te maken. In dit rapport worden de resultaten van het onderzoek in 2008 weergegeven.
  Aanpassing N-bemestingsadvies zaaiuien
  Brink, L. van den; Dekker, P.H.M. ; Berg, W. van den - \ 2009
  Lelystad : PPO AGV - 15
  bemesting - stikstof - uien - zaai-uien - normen - akkerbouw - mestgiften - mestbehoeftebepaling - fertilizer application - nitrogen - onions - spring-sown onions - standards - arable farming - dressings - fertilizer requirement determination
  Door het ministerie van LNV en het Productschap Akkerbouw is aan PPO de opdracht verleend om na te gaan in hoeverre er aanleiding bestaat om voor zaaiui het stikstofbemestingsadvies in de ‘Adviesbasis voor de bemesting van akkerbouw- en vollegrondsgroentegewassen’ te actualiseren. De conclusie die in deze studie wordt getrokken, is een aanbeveling voor aanpassing van het bemestingsadvies. De analyse is uitgevoerd met de datasets die beschikbaar zijn gekomen door het uitvoeren van bemestingsproeven in 2007 en 2008. De economisch optimale N-gift is afhankelijk van de kosten voor stikstof en de telersprijs voor zaaiui. Zowel de prijs voor stikstof als voor zaaiui varieerde de laatste twee jaar sterk. Kunstmest is echter in verhouding duurder geworden dan zaaiui. Ondanks deze verandering in prijsverhouding was de economisch optimale N-gift in de proeven hoger dan het huidige advies. Conclusie is daarom dat het bestaande advies geactualiseerd dient te worden. Voorgesteld wordt om voor alle grondsoorten het N-bemestingsadvies met 55 kg N/ha te verhogen.
  Nieuwe machines voor mechanische onkruidbestrijding in de gewasrij van geplante zaaiuien
  Bleeker, P.O. - \ 2006
  Kennisakker.nl 2006 (2006)15 april.
  uien - mechanisatie - onkruidbestrijding - landbouwtechniek - schoffelmachines - biologische landbouw - gewasbescherming - machines - akkerbouw - zaai-uien - onions - mechanization - weed control - agricultural engineering - steerage hoes - organic farming - plant protection - arable farming - spring-sown onions
  Veronkruiding in de rij (ook wel aangeduid met de term ("intra-rij veronkruiding") is vooral bij de biologische teelt van uien een groot probleem. Maar ook bij veel andere gewassen in de biologische teelt is onkruidbestrijding in de rij bijzonder moeilijk. Bestaande mechanisatie is tot nog toe onvoldoende in staat gebleken om dit probleem op te lossen. Daardoor gaat de teelt van uien gepaard met een groot aantal handwieduren. De hiervoor benodigde menskracht is een beperkende factor. Daarnaast maakt dit veel teelten bijzonder duur. Oplossingen voor het intra-rij onkruidprobleem bij de teelt van uien zijn onontbeerlijk om de biologische teelt op termijn voldoende perspectief te bieden. Recentelijk zijn een aantal machines/prototypen ontwikkeld die waardevol voor de onkruidbestrijding in de biologische teelt kunnen zijn. Dit is een samenvatting van het rapport "Mechanische onkruidbestrijding geplante zaaiuien", er is een link naar dit rapport aanwezig.
  Onkruid in uien mechanisch te lijf
  Spits, Harro - \ 2006
  weed control - onions - spring-sown onions - mechanical control - field tests - station tests
  Passende rassen: rassenonderzoek zaaiui voor biologische bedrijfssystemen : resultaten 2001 t/m 2004
  Broek, R.C.F.M. van den; Lammerts Van Bueren, E. - \ 2006
  Kennisakker.nl 2006 (2006)15 feb.
  uien - rassen (planten) - rassenproeven - plantenveredeling - biologische landbouw - cultuurmethoden - duurzaamheid (sustainability) - zaai-uien - akkerbouw - onions - varieties - variety trials - plant breeding - organic farming - cultural methods - sustainability - spring-sown onions - arable farming
  Eén van de belemmeringen voor het opzetten van rassenonderzoek voor de biologische landbouw is de financiering. De biologische sector is klein en kan onmogelijk alleen uitgebreid rassenonderzoek voor alle gewassen financieren. Het doel van het project 'Passende Rassen' is te onderzoeken wat de meerwaarde is van specifieke rassenproeven voor de biologische landbouw. Als voorbeeldgewassen zijn zomertarwe en zaaiui gekozen. Deze samenvatting gaat alleen over zaaiuien. De volgende vragen worden behandeld: 1. Welke eigenschappen zijn voor biologische telers essentieel om te beoordelen? 2. In hoeverre zijn toetsen, die in het gangbare rassenonderzoek zonder ziekten- en plagenbestrijding gebruikt worden, ook bruikbaar voor de biologische landbouw?
  Tolerantie tegen en uitzieking van Fusarium in de teelt van zaaiuien
  Kalkdijk, J.R. ; Esselink, L.J. ; Lamers, J.G. - \ 2004
  Kennisakker.nl 2004 (2004)15 mei.
  allium cepa - uien - rassen (planten) - soortenkeuze - ziekteresistentie - bodemschimmels - schimmelbestrijding - opslagkwaliteit - zaai-uien - akkerbouw - onions - varieties - choice of species - disease resistance - soil fungi - fungus control - storage quality - spring-sown onions - arable farming
  Fusarium oxysporum f. sp. cepae is een moeilijk te bestrijden bodemschimmel. Of en in welke mate de schimmel aantasting veroorzaakt is erg seizoensafhankelijk. Bij vroege aantasting in het groeiseizoen treedt wegval op, later in het seizoen rot aan de bol. Ook tijdens de bewaring kunnen in het veld opgetreden infecties tot bolrot leiden. De laatste jaren zijn er rassen veredeld welke in meer of mindere mate tolerantie vertonen voor de Fusarium-schimmel. Of deze rassen de bodembesmettingen doen afnemen, gelijk houden of juist doen toenemen is niet bekend. De tolerante rassen hebben als nadeel dat de bewaarbaarheid en de opbrengsten van deze rassen (nog) niet kunnen opboksen tegen de gangbare (niet-tolerante) rassen
  Teelthandleiding zaaiuien :
  Broek, R.C.F.M. van den - \ 2003
  Kennisakker.nl 2003 (2003)15 maart.
  allium cepa - uien - teelt - landbouwplantenteelt - gewasteelt - nederland - teelthandleidingen - akkerbouw - zaai-uien - onions - cultivation - crop husbandry - crop management - netherlands - cultivation manuals - arable farming - spring-sown onions
  Teelthandleiding zaaiuien : ontwikkeling en groei
  Broek, R.C.F.M. van den - \ 2003
  Kennisakker.nl 2003 (2003)15 maart.
  zaai-uien - uien - plantenontwikkeling - gewassen, groeifasen - teelt - cultuurmethoden - akkerbouw - teelthandleidingen - spring-sown onions - onions - plant development - crop growth stage - cultivation - cultural methods - arable farming - cultivation manuals
  In dit deel van de teelthandleiding zaaiuien wordt ingegaan op de groei en ontwikkeling van zaaiuien. De ontwikkeling en groei van zaaiuien staan onder invloed van een complex van factoren. Om beter te kunnen voorspellen hoe uien zullen reageren op teeltmaatregelen en weersverloop, is het nodig enig inzicht te hebben in deze beïnvloedende factoren. In dit hoofdstuk zal op dit complex van factoren ingegaan worden.
  Teelthandleiding zaaiuien: afleveren
  Broek, R.C.F.M. van den - \ 2003
  Kennisakker.nl 2003 (2003)15 maart.
  allium cepa - uien - kwaliteitsnormen - kwaliteit - verpakking - zaai-uien - akkerbouw - teelthandleidingen - onions - quality standards - quality - packaging - spring-sown onions - arable farming - cultivation manuals
  De meeste uien worden in Nederland vanaf de producent in bulk aangeleverd en verpakt. Een klein gedeelte wordt op de bedrijven zelf veilingklaar gemaakt. Het klaarmaken voor de veiling vindt hoofdzakelijk in Noord-Holland, Friesland, op het eiland Tholen en in de omgeving van Barendrecht plaats.
  Teelthandleiding zaaiuien: drogen en bewaren
  Broek, R.C.F.M. van den - \ 2003
  Kennisakker.nl 2003 (2003)15 maart.
  allium cepa - uien - opslag - drogen - zaai-uien - akkerbouw - teelthandleidingen - onions - storage - drying - spring-sown onions - arable farming - cultivation manuals
  In deze teelthandleiding wordt ingegaan op de bewaarmethoden, het drogen en koelen en bewaren van zaaiuien.
  Teelthandleiding zaaiuien: oogst
  Broek, R.C.F.M. van den - \ 2003
  Kennisakker.nl 2003 (2003)15 maart.
  allium cepa - uien - oogsten - rooien - rooimachines - rapen - cultuurmethoden - opslag (planten) - zaai-uien - akkerbouw - teelthandleidingen - onions - harvesting - grubbing - crop lifters - turnips - cultural methods - volunteer plants - spring-sown onions - arable farming - cultivation manuals
  De oogst kan onderverdeeld worden in de loofverwijdering, het rooien, het oprapen en het inschuren. Of deze handelingen apart of gecombineerd worden uitgevoerd is primair afhankelijk van de beschikbare apparatuur. Welke handelingen in één werkgang kunnen worden uitgevoerd, wordt echter ook in sterke mate bepaald door de bodem- en weersomstandigheden. Met het oog op kwaliteitsbehoud is een absolute voorwaarde dat alle werkzaamheden worden uitgevoerd in een droog gewas. De grond moet eveneens droog zijn, zodat geen versmering optreedt.
  Teelthandleiding zaaiuien: bemesting
  Broek, R.C.F.M. van den - \ 2003
  Kennisakker.nl 2003 (2003)15 maart.
  allium cepa - uien - stikstofmeststoffen - fosfaat - kalium - mangaanmeststoffen - bemesting - zaai-uien - akkerbouw - teelthandleidingen - onions - nitrogen fertilizers - phosphate - potassium - manganese fertilizers - fertilizer application - spring-sown onions - arable farming - cultivation manuals
  Evenals andere gewassen heeft ook de ui voor de groei bepaalde voedingsstoffen nodig. De belangrijkste die via bemesting moeten worden gegeven zijn stikstof, fosfaat en kali. De benodigde voedingsstoffen kunnen worden toegediend met kunstmest of met organische mest, maar gezien de betere doseerbaarheid bij een mengsel van benodigde voedingsstoffen en een met name voor stikstof betrouwbare werkingscoëfficiënt, dient aan kunstmest de voorkeur te worden gegeven.
  Teelthandleiding zaaiuien: zaad en zaaien
  Broek, R.C.F.M. van den - \ 2003
  Kennisakker.nl 2003 (2003)15 maart.
  allium cepa - uien - zaden - zaaien - zaaidiepte - rijenafstanden - zaai-uien - akkerbouw - teelthandleidingen - onions - seeds - sowing - sowing depth - row spacing - spring-sown onions - arable farming - cultivation manuals
  Uienzaad is zwart van kleur en onregelmatig van vorm. In het verleden vond de zaadwinning in Nederland plaats. De opbrengst per ha en de kwaliteit van het zaad kon van jaar tot jaar zeer sterk uiteenlopen. Het slagen van de teelt werd namelijk in hoge mate bepaald door de weersomstandigheden tijdens de bloei en de afrijping. Het veelal onstabiele weer in Nederland is er de oorzaak van geweest dat tegenwoordig vrijwel alle vermeerdering in het buitenland plaatsvindt. Het geoogste uienzaad moet, alvorens het aan de uienteler kan worden afgeleverd, verschillende bewerkingen ondergaan.
  Teelthandleiding zaaiuien: ziekten en plagen
  Broek, R.C.F.M. van den - \ 2003
  Kennisakker.nl 2003 (2003)15 maart.
  allium cepa - uien - plantenplagen - insecten - plantenziekteverwekkende schimmels - gewasbescherming - plagenbestrijding - nematoda - zaai-uien - akkerbouw - teelthandleidingen - onions - plant pests - insects - plant pathogenic fungi - plant protection - pest control - spring-sown onions - arable farming - cultivation manuals
  In deze teelthandleiding aandacht voor aaltjes, insecten en schimmels bij zaaiuien.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.