Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 107

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Daksproeiers kunnen veel beter : Met daksproeiers is temperatuur in de kas tot 11oC te verlagen
  Weel, P.A. van - \ 2009
  Onder Glas 6 (2009)1. - p. 84 - 85.
  tuinbouw - kassen - kooldioxide - beregening met sproeiers - evaporatie - temperatuur - glastuinbouw - horticulture - greenhouses - carbon dioxide - sprinkler irrigation - evaporation - temperature - greenhouse horticulture
  Op basis van een onderzoek met drie verschillende sproeiers blijkt dat een sproeier met een grove druppel, die het meeste water netjes op het glas verdeelt, de voorkeur verdient. Die sproeiers moeten zo dicht mogelijk boven het glas zijn aangebracht zodat er geen kans is op inregenen of op wegwaaien. Dakberegening heeft praktisch nut om het in te zetten als instrument om de luchtramen meer gesloten te houden en daarmee een hogere CO2-concentratie in de kas te realiseren of in de avond de kastemperatuur snel omlaag te brengen
  Thema automatisering
  Reindsen, H. ; Jonkheer, E. ; Schel, J. ; Katerberg, J. ; Jukema, J.N. - \ 2007
  Nieuwe oogst / Magazine gewas 3 (2007)10. - ISSN 1871-093X - p. 9 - 19.
  automatisering - beregening - beregening met sproeiers - beregeningsapparatuur - precisielandbouw - computertechnieken - geografische informatiesystemen - globale plaatsbepalingssystemen - zaai- en plantmachines - spuitapparatuur - spuiten - sensors - satellieten - satellietbeelden - watervoorziening - landbouwwerktuigen - akkerbouw - biomassa - kaarten (charts) - gewassen, groeifasen - meting - bemesting - automation - overhead irrigation - sprinkler irrigation - overhead sprayers - precision agriculture - computer techniques - geographical information systems - global positioning systems - drills - spraying equipment - spraying - sensors - satellites - satellite imagery - water supply - farm machinery - arable farming - biomass - charts - crop growth stage - measurement - fertilizer application
  Zes artikelen over het thema automatisering: 1). Instelbare installatie beregent niet bij buurman; 2). Wat kan er met precisielandbouw en wat levert het op : Precies 2007, praktijkdag bij Praktijkonderzoek Plant en Omgeving in Lelystad; 3). Agrospin : de KPN achter het stuur; 4). Spuiten met satelliet en sleepdoek : Brabants akkerbouwbedrijf werkt sinds kort met DGPS voor precisiebespuiting; 5). Sensoren optimaliseren beregening en bemesting; 6). Laat het gewas spreken, een plant liegt niet
  Teelthandleiding zetmeelaardappelen : beregening
  Veerman, A. - \ 2003
  Kennisakker.nl 2003 (2003)15 dec.
  aardappelen - droge gronden - oogstverliezen - beregening - beregening met sproeiers - gewaskwaliteit - fabrieksaardappelen - akkerbouw - teelthandleidingen - potatoes - arid soils - yield losses - overhead irrigation - sprinkler irrigation - crop quality - starch potatoes - arable farming - cultivation manuals
  De aardappel is gevoelig voor droogte. Dit komt ondermeer door het relatief zwakke wortelstelsel. Dit kan op droogtegevoelige gronden tot aanzienlijke opbrengstverliezen leiden. De vochtvoorziening van het gewas is bovendien medebepalend voor knolgrootte en knolkwaliteit (owg). Het optreden van gewone schurft, knolmisvorming en holheid is afhankelijk van de vochtvoorziening van het gewas. Beregening van zetmeelaardappelen wordt (nog) slechts op beperkte schaal toegepast. Uit een recente studie van PPO is gebleken, dat op bedrijven met een Veenkoloniaal bouwplan beregening op zandgrond rendabel is. Het bedrijfsresultaat wordt op venige (dal)grond door beregening echter niet verbeterd.
  Waterbesparing in de boomteelt
  Pronk, A.A. ; Beuze, M. de - \ 2001
  Boskoop : PPO Bomen (PPO rapport 406) - 19
  houtachtige planten als sierplanten - plant-water relaties - watergebruiksrendement - beregening met sproeiers - simulatiemodellen - irrigatiewater-toedieningsschema - nederland - ornamental woody plants - plant water relations - water use efficiency - sprinkler irrigation - simulation models - irrigation scheduling - netherlands
  Research on water requirements for nursery crops. Aim of this research is giving advice on water supply for all nursery crops
  Beregenen van akkerbouw- en vollegrondsgroentegewassen
  Dekkers, W.A. - \ 2000
  Lelystad : Praktijkonderzoek voor de Akkerbouw en de Vollegrondsgroenteteelt (Publicatie / Praktijkonderzoek voor de Akekrbouw en de Vollegrondsgroenteteelt nr. 99) - 97
  beregening met sproeiers - watergebruik - groenten - landbouw bedrijven - irrigatie - irrigatiewater-toedieningsschema - sprinkler irrigation - water use - vegetables - farming - irrigation - irrigation scheduling
  Effect beregening gering bij extreme zomerse temperaturen
  Hoving, I. - \ 2000
  Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 13 (2000)3. - ISSN 1386-8470 - p. 40 - 41.
  beregening met sproeiers - graslanden - temperatuur - warmte - opbrengsten - irrigatiewater-toedieningsschema - irrigatiewater - watergebruiksrendement - sprinkler irrigation - grasslands - temperature - heat - yields - irrigation scheduling - irrigation water - water use efficiency
  Scherp drogend weer en hoge temperaturen lijken de optimale omstandigheden om te gaan beregenen. Toch blijkt dat het effect van beregening onder deze omstandigheden tegenvalt.
  Fertigatiestrategieën om de zoutverdeling in de wortelzone te beheersen : simulatieberekeningen voor een zandbedteeltsysteem in de glastuinbouw
  Heinen, M. - \ 1999
  Wageningen : AB (Rapport / Instituut voor Agrobiologisch en Bodemvruchtbaarheidsonderzoek (AB) 107) - 22
  fertigatie - beregening met sproeiers - rizosfeer - simulatiemodellen - bodemzouten - bodemzoutgehalte - glastuinbouw - fertigation - sprinkler irrigation - rhizosphere - simulation models - salts in soil - soil salinity - greenhouse horticulture
  Beregenen op Maat
  Alblas, J. ; Evenhuis, B. - \ 1999
  PAV-bulletin. Vollegrondsgroenteteelt / Praktijkonderzoek voor de Akkerbouw en de Vollegrondsgroenteteelt 3 (1999)3. - ISSN 1385-5298 - p. 21 - 22.
  beregening met sproeiers - bodemwater - dampdruk - tensiometers - grondwaterstand - vollegrondsteelt - bedrijfsinformatiesystemen - sprinkler irrigation - soil water - vapour pressure - tensiometers - groundwater level - outdoor cropping - management information systems
  In de periode 1996 tot en met 1998 is door het PAV in het zuidoosten van Nederland onderzoek gedaan binnen het project "Beregenen op Maat". Achterliggend doel van de provincies Noord-Brabant en Limburg was het verbruik van grondwater terug te dringen
  Beregenen op Maat 1998 : toetsing van de beregeningsplanner en -wijzer in de praktijk : onderzoeksresultaten 1998
  Hoving, I.E. ; Boomaerts, A.C.M.M. - \ 1999
  Lelystad : Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (Rapport / Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden 177) - 75
  water - beregening met sproeiers - watervoorziening - melkveehouderij - melkvee - bodemwaterbalans - nederland - noord-brabant - limburg - water - sprinkler irrigation - water supply - dairy farming - dairy cattle - soil water balance - netherlands - noord-brabant - limburg
  Beregenen op maat op melkveebedrijven
  Hoving, I.E. ; Philipsen, A.P. - \ 1999
  Lelystad : Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (Publicatie / Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR) 138) - 31
  beregening met sproeiers - watergebruik - bodemwaterbalans - melkveehouderij - nederland - sprinkler irrigation - water use - soil water balance - dairy farming - netherlands
  Uit deze studie blijkt dat de gemiddelde waterbesparing op de dertien gevolgde praktijkbedrijven na introductie van de CLM-Beregeningsplanner in 1996 en de PR-Beregeningswijzer in 1997 aanzienlijk groter is geweest dan 15 procent.
  Drie jaar Beregenen Op Maat heeft veel opgeleverd
  Philipsen, B. ; Boomaerts, J. ; Hoving, I. - \ 1999
  Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 12 (1999)3. - ISSN 1386-8470 - p. 12 - 13.
  melkveehouderij - beregening met sproeiers - grondwater - watergebruik - schadepreventie - productiekosten - noord-brabant - limburg - dairy farming - sprinkler irrigation - groundwater - water use - loss prevention - production costs - noord-brabant - limburg
  In het project Beregenen op Maat is een pakket van hulpmiddelen tot stand gekomen waardoor een gemiddeld bedrijf minimaal 15% minder grondwater gebruikt, wat al gauw een jaarlijkse besparing oplevert van fl 1000,-.
  Toetsing van de beregeningsplanner met het hydrologische model SWAP2.0; onderzoeksresultaten 1997
  Groot, W.J.M. de; Hack-ten Broeke, M.J.D. - \ 1999
  Wageningen : DLO-Staring Centrum - 80
  watervoorziening - bodemwaterbalans - beregening met sproeiers - graslanden - plant-water relaties - modellen - nederland - noord-brabant - water supply - soil water balance - sprinkler irrigation - grasslands - plant water relations - models - netherlands - noord-brabant
  Dit rapport beschrijft de resultaten van hydrologische berekeningen voor het project `Beregenen op Maat' in Noord-Brabant voor het jaar 1997. Het doel was beoordeling van de bruikbaarheid van de beregeningsplanner met verbeterde profielkeuze, onderzoeken van de potentiële bruikbaarheid van grondmonsteranalyse in combinatie met vertaalfuncties voor bodemfysische karakteristieken en berekenen van de potentiële waterbesparingmogelijkheden door beregeningsplanning met SWAP2.0. Vergelijking van de door beregeningsplanner en het hydrologische model SWAP2.0 berekende vochtinhoud van de wortelzone met de metingen op perceelsniveau gaven aan dat er in een beperkt aantal gevallen de vochtinhoud voldoende beschreven wordt. Vergelijking op perceelsniveau bleekachteraf weinig zinvol vanwege de schaalverschillen van de methoden. Grondmonsteranalyse in combinatie met vertaalfuncties leverde geen verbetering op van de vochtboekhouding. Op het niveau van meetlokaties wordt voor 1997 op grasland een potentiële waterbesparing met SWAP2.0 berekend van 63% (29mm/ha). Op maosland neemt het berekende watergebruik echter met 118% (39 mm/ha) toe.
  Opbrengst en oogstzekerheid van voedergewassen bij beregeningsverboden : simulatieverkenningen
  Grashoff, C. ; Aarts, H.F.M. ; Smid, H.G. - \ 1998
  Wageningen : AB-DLO (Rapport / Dienst Landbouwkundig Onderzoek, Instituut voor Agrobiologisch en Bodemvruchtbaarheidsonderzoek (AB-DLO) 93) - 21
  voedergewassen - plant-water relaties - irrigatie - beregening met sproeiers - oogstfactoren - oogsttoename - oogstverliezen - simulatiemodellen - nederland - fodder crops - plant water relations - irrigation - sprinkler irrigation - yield factors - yield increases - yield losses - simulation models - netherlands
  Beregening op Maat 1997 : toetsing van de beregeningsplanner en - wijzer in de praktijk : onderzoeksresultaten 1997 = Customised sprinkle irrigation 1997 : trialling of the irrigation planner and irrigation guide
  Hoving, I.E. ; Everts, H. ; Alblas, J. - \ 1998
  Lelystad : Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (Rapport / Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden 172) - 115
  beregening met sproeiers - water - watervoorziening - landbouw - bodemwaterbalans - nederland - noord-brabant - sprinkler irrigation - water - water supply - agriculture - soil water balance - netherlands - noord-brabant
  Samenvatting onderzoeksresultaten Beregening op Maat 1996 : samenvatting PR-rapport nr. 165 en SC-DLO rapport nr. 580 = summary research results "customised sprinkle irrigation" 1996 : summary PR-report nr. 165 and SC-DLO report nr. 580
  Hoving, I.E. ; Groot, W.J.M. de - \ 1998
  Lelystad : Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (Rapport / Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden 171) - 13
  beregening met sproeiers - water - watervoorziening - landbouw - bodemwaterbalans - nederland - noord-brabant - sprinkler irrigation - water - water supply - agriculture - soil water balance - netherlands - noord-brabant
  Precisiewerk loont
  Vellinga, T. ; Hoving, I. - \ 1998
  Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 11 (1998)5. - ISSN 1386-8470 - p. 14 - 17.
  duurzaamheid (sustainability) - graslanden - voedergewassen - stikstofmeststoffen - beregening met sproeiers - mestbehoeftebepaling - voedergrassen - sustainability - grasslands - fodder crops - nitrogen fertilizers - sprinkler irrigation - fertilizer requirement determination - fodder grasses
  Nauwkeurig meten en werken kan een goede productie met minder middelen opleveren. Dat wordt hier uitgewerkt voor bemesting en beregening.
  Beregenen op Maat voor minder water en kosten
  Antuma, S. ; Nijssen, K. - \ 1998
  Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 11 (1998)1. - ISSN 1386-8470 - p. 26 - 27.
  beregening met sproeiers - melkvee - melkveehouderij - graslanden - watergebruik - schadepreventie - prijzen - prijsvorming - kosten - sprinkler irrigation - dairy cattle - dairy farming - grasslands - water use - loss prevention - prices - price formation - costs
  Het project Beregening op Maat is gericht op waterbesparing bij beregening in de landbouw. Uitgangspunt is dat de gewasopbrengsten optimaal blijven. Dit uitgangspunt lijkt in eerste instantie strijdig te zijn met het doel. Afgelopen twee jaren is in de praktijk echter gebleken dat het wel degelijk mogelijk is water te besparen bij een optimale bedrijfsvoering. Bij Beregening op Maat kan een bedrijf bij een waterbesparing van 15 % ook nog eens 1.000 gulden aan kosten besparen
  Waterverbruik bij beregening voor en na Beregenen Op Maat
  Hoogland, T. ; Schut, A.G.T. ; Groot, W.J.M. de; Hack-ten Broeke, M.J.D. - \ 1998
  Wageningen : DLO-Staring Centrum - 41
  beregening met sproeiers - watergebruik - landbouw - bodemwaterbalans - maïs - gewassen - groei - nederland - noord-brabant - sprinkler irrigation - water use - agriculture - soil water balance - maize - crops - growth - netherlands - noord-brabant
  Het voorliggende rapport is onderdeel van het project Beregenen Op Maat en is onderverdeeld in twee gedeelten. Het eerste gedeelte bespreekt een vergelijking tussen de vochthuishouding, gewasgroei en beregening in de werkelijke situatie in 1994 en 1995, en een gesimuleerde werkelijkheid voor zeven praktijkbedrijven in de Noord-Brabant. Voor het doorrekenen van de hydrologie en gewasproductie is gebruik gemaakt van het model SWAP 2.0. In alle gevallen leidt beregening volgens de criteria van de CLM-beregeningsplanner tot een lager waterverbruik dan bij de benadering van de werkelijke beregening. De benadering van de werkelijke beregening geeft ten opzichte van beregening volgens de criteria van de CLM-beregeningsplanner in 23 gevallen een meeropbrengst, in vier gevallen een gelijke opbrengst en één keer een lagere opbrengst. De beregening van maosland volgens de criteria van de CLM-beregeningsplanner is in alle gevallen groter dan de beregening in het scenario waarin de werkelijke beregening wordt benaderd. Dit leidt tot aanzienlijk hogere gewasopbrengsten en een groter waterverbruik. Het tweede gedeelte van dit rapport heeft betrekking op de veranderingen in watergebruik voor beregening na introductie van de CLM-beregeningsplanner in 1996 op de zeven praktijkbedrijven en na introductie van de PR-beregeningswijzer in 1997 op vijf andere praktijkbedrijven. De gemiddelde waterbesparing op de `beregeningsplannerbedrijven' voor de jaren 1996 en 1997 bedraagt respectievelijk 30% en 70%. De variatie in het percentage waterbesparing als gevolg van onzekerheden in de invoergegevens ligt in 1996 tussen de 25% en 35%, en in 1997 tussen de 69% en 72%. De vijf praktijkbedrijven die in 1997 de PR-beregeningswijzer gebruikten bespaarden ten opzichte van de traditionele manier van beregenen in 1997 tussen de 57% en 79%.
  Gevolgen van een gedeeltelijk beregeningsverbod op grasland voor een Noord-Brabants melkveebedrijf in 1992 - 1994
  Postma, J. ; Haan, M.H.A. de; Kabat, P. - \ 1997
  Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 477) - 79
  beregening met sproeiers - graslanden - oogsttoename - oogstverliezen - opbrengsten - verdroging - drogen - nederland - noord-brabant - sprinkler irrigation - grasslands - yield increases - yield losses - yields - desiccation - drying - netherlands - noord-brabant
  Tips voor vochtvoorziening van koolgewassen
  Alblas, J. - \ 1997
  PAV-bulletin. Vollegrondsgroenteteelt / Praktijkonderzoek voor de Akkerbouw en de Vollegrondsgroenteteelt 1997 (1997)4. - ISSN 1385-5298 - p. 9 - 10.
  koolsoorten - gewassen - waterbehoefte - bodemwaterbalans - beregening met sproeiers - cabbages - crops - water requirements - soil water balance - sprinkler irrigation
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.