Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 5 / 5

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==stad
Check title to add to marked list
Van groen naar gezondheid in de stad : een (nog) kronkelend pad
Vries, S. de - \ 2015
Topos : periodiek over landschapsarchitectuur, ruimtelijke planning en sociaal-ruimtelijke analyse 2015 (2015). - ISSN 1572-302X
ecosysteemdiensten - gezondheid - natuurbeleving - stad
Is er een relatie tussen groen in de stad en gezondheid? En zo ja, hoe beïnvloeden deze twee elkaar? Er is veel onderzoek gedaan naar de relatie hiertussen, maar wij misten een overtuigend overzicht. Gelukkig is er Sjerp de Vries, omgevingspsycholoog en onderzoeker bij Alterra en de leerstoelgroep Cultural Geography. Hieronder geeft hij een update over de waarde van groen, ecosysteemdiensten en de betekenis hiervan voor onze fysieke en mentale gezondheid.
Eén kruidje roert men niet; effectief niet-chemisch onkruidbeheer in Utrecht-Centrum
Spijker, J.H. ; Timmermans, H. ; Niemeijer, C.M. ; Hoksbergen, F.T.J. - \ 2002
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 477) - 63
onkruidbestrijding op niet-akkerland - stedelijke gebieden - stadsomgeving - overheidsdomein - onkruidbestrijding - onderhoud - planning - monitoring - kostenanalyse - nederland - utrecht - stad - wegverharding - non-crop weed control - urban areas - urban environment - public domain - weed control - maintenance - cost analysis - netherlands
Alterra heeft een vergelijking gemaakt tussen drie niet-chemische onkruidbestrijdingsmethoden op de binnenstedelijke verhardingen van Utrecht-Centrum op effectiviteit en kostprijs. De effectiviteit werd bepaald aan de hand van een door Alterra ontworpen beeldkwaliteitssysteem onkruid op verhardingen, de kostprijs werd bepaald aan de hand van tijdschrijfformulieren van de uitvoerders.
Zorgzaam groen wonen; een verkenning van kansen voor het combineren van wonen, zorg en groen
Jonge, J.M. de - \ 2001
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 133) - 54
plattelandsontwikkeling - relaties tussen stad en platteland - leefvormen - innovaties - plattelandssamenleving - differentiatie - ruimtebehoeften - landelijk gebied - maatschappijwetenschappen - meervoudig ruimtegebruik - multifunctionele landbouw - plattelandsvernieuwing - stad - woonomgeving - zorg - rural development - rural urban relations - living arrangements - innovations - rural society - differentiation - space requirements
Door wonen, zorg en groene functies op elkaar te betrekken in plaats van te scheiden ontstaan nieuwe functiecombinaties die voldoen aan maatschappelijke behoeften, zoals groene woonmilieus, woon-zorgvoorzieningen of ontspanningsmogelijkheden. Bovendien spelen deze vormen in op de beleidsdoelen zoals extramuralisatie van de zorg, plattelandsvernieuwing en differentiatie in woonmilieus. Realisatie kent nog veel (institutionele) belemmeringen. Door een lerende aanpak via experimenten kunnen rond deze thematiek gebiedsinnovaties worden vormgegeven.
Schoon water in de stad
Kalker, T. ; Bouwens, C. ; Tjallingii, S.P. - \ 2001
H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 34 (2001)17. - ISSN 0166-8439 - p. 13 - 15.
waterkwaliteit - waterverontreiniging - verontreinigingsbeheersing - oppervlaktewater - bronnen - ruimtelijke ordening - stedelijke planning - stadsontwikkeling - stedelijke gebieden - beleid - milieubeleid - milieubescherming - waterbeheer - steden - woningbouw - stad - stedelijk waterbeheer - water quality - water pollution - pollution control - surface water - sources - physical planning - urban planning - urban development - urban areas - policy - environmental policy - environmental protection - water management - towns - house building
Bij duurzaam stedelijk waterbeheer hoort schoon water; beperking van diffuse emissies speelt daarbij een belangrijke rol. Het Platform Diffuse Bronnen in de provincie Utrecht selecteerde een aantal voorbeeldprojecten en mogelijke maatregelen in de procesfasen ruimtelijke ordening, maaiveldontwerp, beheer openbare ruimte en materiaalgebruik op gebouwniveau. Speciale aandacht kregen de succes- en faalfactoren bij het aanpakken van de diffuse-bronnenproblematiek, uitmondend in een serie aanbevelingen voor de verschillende fasen van een bouwproces
Catalogus groen wonen; voorbeelden van bestaande of geplande groene woonmilieus
Dooren, N. van; Harsema, H. - \ 2000
Blauwe Kamer (2000)6 (bijlage). - ISSN 1389-742X - p. 51 - 51.
groen - ruimtelijke ordening - stad - wonen - woonomgeving - Groningen - Friesland - Drenthe - Gelderland - Flevoland - Utrecht - Noord-Holland - Zuid-Holland - Brabant - Limburg
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.