Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 13 / 13

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Hyperspectral remote sensing of vegetation parameters using statistical and physical models
  Darvishzadeh, R. - \ 2008
  Wageningen University. Promotor(en): Andrew Skidmore; Herbert Prins, co-promotor(en): C. Atzberger. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085048237 - 169
  vegetatie - opstandskenmerken - remote sensing - spectraalanalyse - fysische modellen - wiskundige modellen - monitoring - vegetation - stand characteristics - remote sensing - spectral analysis - physical models - mathematical models - monitoring
  Voor vele agrarische, ecologische en meteorologische toepassingen, is een nauwkeurige kwantitative meting van de biochemische en bio-fysische karakteristieken van vegetatie van belang. Vanwege zijn wereldwijde dekking, relatief goedkope eigenschappen is Remote Sensing erkend als een betrouwbare en praktische methode om diverse bio-fysische en biochemische variabelen in vegetatie te meten. Door het ingebruik nemen van hyper-spectrale Remote Sensing is het nu mogelijk specifieke vegetatie variabelen te meten, die voorheen met conventionele multi-spectralesensoren niet waren te meten
  Gaten in het bosbeheer
  Wijdeven, S.M.J. ; Willems, A.J.H. ; Groot Bruinderink, G.W.T.A. - \ 2004
  Vakblad Natuur Bos Landschap 1 (2004)8. - ISSN 1572-7610 - p. 18 - 19.
  bosbouw - bosbeheer - verjonging - natuurlijke verjonging - velling - kaalslag - geïntegreerde systemen - opstandskenmerken - opstandsstructuur - opstandsontwikkeling - bossen - botanische samenstelling - bosecologie - gaten in het kroondak - soortendiversiteit - biodiversiteit - bosopstanden - geïntegreerd bosbeheer - forestry - forest administration - regeneration - natural regeneration - felling - clear felling - integrated systems - stand characteristics - stand structure - stand development - forests - botanical composition - forest ecology - canopy gaps - species diversity - biodiversity - forest stands - integrated forest management
  Pleidooi voor het toepassen van grotere gaten bij de natuurlijke verjonging van bosopstanden. In de huidige praktijk wordt geïntegreerd bosbeheer veelal ingevuld door kleinschalige ingrepen, afgestemd op het opstandsniveau. Weliswaar verhoogt dit op dit schaalniveau (de plek of de opstand) de variatie, maar het leidt tot een meer uniforme situatie op het niveau van terreindelen en de beheerseenheid. Grote verjongingsgaten hebben niet alleen een specifiek effect op de soortensamenstelling en structuur van de verjonging, maar zijn ook van belang voor andere soorten, zoals kruiden, korstmossen, reptielen, insecten, vogels en grote hoefdieren, en leveren daarmee een bijdrage aan vergroting van de biodiversiteit en de belevingswaarde
  Spontane ontwikkeling van bos: gevolgen voor flora en vegetatie
  Bijlsma, R.J. ; Siebel, H.N. - \ 2003
  Vakblad Natuurbeheer 42 (2003)4. - ISSN 1388-4875 - p. 55 - 58.
  bossen - bosbeheer - opstandsontwikkeling - opstandsstructuur - opstandskenmerken - flora - wilde planten - vegetatie - onderlaag - botanische samenstelling - plantensuccessie - plantenecologie - bosecologie - forests - forest administration - stand development - stand structure - stand characteristics - flora - wild plants - vegetation - understorey - botanical composition - plant succession - plant ecology - forest ecology
  In dit eerste artikel in de nieuwe reeks met als thema 'de gevolgen van niets doen voor ...' komt aan de orde welke gevolgen het meer natuurlijke bosbeheer van de laatste decennia heeft voor de bosflora en vegetatie. Voor eikenbossen, beukenbossen en dennenbossen op hogere zandgronden en heuvelland worden de veranderende condities als gevolg van spontane ontwikkeling van de boom- en struiklaag beschreven, en de effecten op vaatplanten en mossen. Er blijken voor Nederland nieuwe bostypen te ontstaan waarvoor geen referenties bestaan; de ontwikkeling van gesloten opgaand bos biedt geen garanties voor het behoud van de bosflora
  Herstel van een bosecosysteem na overbelasting met ammoniak : resultaten van de nul-meting in 2002
  Dueck, T.A. ; Dijk, C.J. van; Leeters, E.E.J.M. ; Groot, G.J. de; Mols, J.J. - \ 2003
  Wageningen : Plant Research International (Nota / Plant Research International 256) - 32
  ecosystemen - bossen - ammoniak - depositie - bosinventarisaties - opstandskenmerken - bodemwater - voedingsstoffen - plantengemeenschappen - botanische samenstelling - nederland - ecosystems - forests - ammonia - deposition - forest inventories - stand characteristics - soil water - nutrients - plant communities - botanical composition - netherlands
  Oude lindenbossen op Jutland; referentiebeelden voor bosontwikkeling in Nederland?
  Hommel, P.W.F.M. ; Waal, R.W. de; Spek, T. - \ 2003
  Nederlands Bosbouwtijdschrift (2003)2. - ISSN 0028-2057 - p. 13 - 21.
  bossen - bosbomen - tilia - bosecologie - opstandsstructuur - opstandskenmerken - ecosystemen - plantenecologie - vegetatie - botanische samenstelling - bosgronden - onderlaag - bosstrooisel - bodemvorming - denemarken - forests - forest trees - tilia - forest ecology - stand structure - stand characteristics - ecosystems - plant ecology - vegetation - botanical composition - forest soils - understorey - forest litter - soil formation - denmark
  In het kader van het Alterra-onderzoeksproject 'boomsoortkeuze op verzuringsgevoelige bodem' werden in Jutland vijf lindenbossen bezocht, die als referentiebeeld kunnen fungeren voor bosecosystemen op de Nederlandse pleistocene zandgronden. De winterlinde kan hier een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van natuur- en multifunctionele bossen. Een beschrijving van de bosgebieden, met vooral aandacht voor de relatie boomsoort-strooisellaag-ondergroei, hydrologie, verjonging en vraat, 'verbeuking' en menging
  Kwaliteit van natuurlijke verjonging in relatie tot de moederopstand
  Wijdeven, S.M.J. ; Berg, C.A. van den; Hees, A.F.M. van; Oosterbaan, A. - \ 2001
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 303) - 49
  pseudotsuga menziesii - pinus sylvestris - fagus sylvatica - bossen - natuurlijke verjonging - opstandskenmerken - kwaliteit - nederland - bosbouw - bosverjonging - genetica - pseudotsuga menziesii - pinus sylvestris - fagus sylvatica - forests - natural regeneration - stand characteristics - quality - netherlands
  Natuurlijke verjonging wordt steeds vaker toegepast. Er wordt verondersteld dat de kwaliteiten van de moederopstand (m.b.t. de houtproductie) een indicatie vormen voor de kwaliteiten van de verjonging. In dit onderzoek blijkt echter dat dit nauwelijkshet geval is. De moederopstand levert slechts een gedeelte van het genetische materiaal, de verjonging en de moederopstand zijn niet onder gelijke omstandigheden opgegroeid en kwaliteitsaspecten hebben slechts een geringe genetische basis. Het is aan te raden te sturen op voldoende verjonging en eventueel, bij onvoldoende kwaliteit, in latere fasen in te grijpen of bij te planten.
  Internationale gevolgen van geïntegreerd bosbeheer in Nederland; verwaarloost Nederland de rol van bos als natuurlijke hulpbron?
  Nabuurs, G.J. ; Schelhaas, M.J. ; Goede, D. de - \ 2001
  Nederlands Bosbouwtijdschrift 73 (2001)5. - ISSN 0028-2057 - p. 29 - 32.
  bosbeheer - bosbouw - bossen - bosbestanden - opstandsstructuur - leeftijd - leeftijdsstructuur - leeftijdssamenstelling - boomleeftijd - houthandel - import - export - internationale handel - vraag - aanbod - opstandskenmerken - opstandsontwikkeling - europa - natuurlijke hulpbronnen - hulpbronnenbeheer - economie van natuurlijke hulpbronnen - bosopstanden - geïntegreerd bosbeheer - houtproductie - natuurlijke hulpbron - Nederland - forest administration - forestry - forests - forest resources - stand structure - age - age structure - age composition - age of trees - timber trade - imports - exports - international trade - demand - supply - stand characteristics - stand development - europe - natural resources - resource management - natural resource economics - forest stands - integrated forest management
  De lange-termijneffecten van een meer natuurlijk bosbeheer in Europa wat betreft de leeftijdsklassenverdeling van het Europese bos en de verwachte veranderingen in de import- en exportstromen van naald- en loofhout binnen Europa (Scandinavië, Oost-Europa, Centraal-Europa, Middellandse-Zeegebied). Ondanks de noodkreten van de verwerkende industrie zal er op korte en middellange termijn geen houttekort ontstaan, maar vanaf 2050 zal de voorziene stijging van de houtconsumptie niet meer gedekt worden door het Europese bos
  Effecten van dunning en vraat op spontane verjonging in eiken-dennenbossen.
  Goudzwaard, L. ; Bartelink, H.H. - \ 2001
  Nederlands Bosbouwtijdschrift 73 (2001)3. - ISSN 0028-2057 - p. 23 - 27.
  bossen - bosbeheer - opstandsontwikkeling - verjonging - natuurlijke verjonging - opstandskenmerken - opstandsstructuur - dunnen - begrazing - herbivoren - concurrentie tussen planten - licht - schaduw - plantensuccessie - bosopstanden - gemengde opstanden - forests - forest administration - stand development - regeneration - natural regeneration - stand characteristics - stand structure - thinning - grazing - herbivores - plant competition - light - shade - plant succession - forest stands - mixed stands
  In bospercelen in de Beheerseenheid Ugchelen (Gelderland) is vanaf 1993 onderzoek gedaan naar de effecten van dunning (verschillende dunningspercentages) en herbivorie (wel of niet begraasd) op de bodemvegetatie (hogere planten in de kruidlaag), de bosstructuur en de spontane verjonging. De wilddruk belemmert de spontane verjonging sterk en beïnvloedt ook de samenstelling van de verjonging
  Behoud van structuurvariatie en menging in het Zeisterbosch; Pro Silva excursie oktober 1999
  Wolf, R.J.A.M. ; Houtzagers, M.R. - \ 2000
  Nederlands Bosbouwtijdschrift 72 (2000)1. - ISSN 0028-2057 - p. 13 - 15.
  bosbedrijfsvoering - bosbouwkundige handelingen - bosbouw - gemeenschapsbosbouw - houtteelt - houtteeltkundige systemen - bossen - mengsels - opstandsontwikkeling - opstandskenmerken - opstandsstructuur - variatie - ruimtelijke variatie - verjonging - natuurlijke verjonging - bosopstanden - gemengde opstanden - natuurlijke opstanden - utrecht - forest management - forestry practices - forestry - community forestry - silviculture - silvicultural systems - forests - mixtures - stand development - stand characteristics - stand structure - variation - spatial variation - regeneration - natural regeneration - forest stands - mixed stands - natural stands - utrecht
  Hoe behoud je structuurvariatie en menging door kleinschalige ingrepen en natuurlijke verjonging in een oud en zeer gevarieerd bos. Verschillende soorten opstanden in het Zeisterbosch werden bezocht en bediscussieerd
  A-locatie bossen in Gelderland; kenschets, beoordeling en adviezen met betrekking tot behoud en ontwikkeling van relicten van inheemse bosgemeenschappen in de provincie Gelderland
  Ouden, J.B. den; Vocks, M. ; Broekmeyer, M.E.A. ; Koop, H.G.J.M. - \ 1996
  Wageningen : DLO-Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek (IBN-rapport 240) - 346
  bosbouw - bossen - bosbestanden - rekeningen - geschiedenis - schermbossen - regelingen - houtteeltkundige systemen - opstandskenmerken - natuurreservaten - natuurbescherming - bescherming - samenleving - nederland - natuur - gelderland - forestry - forests - forest resources - accounts - history - protection forests - regulations - silvicultural systems - stand characteristics - nature reserves - nature conservation - protection - society - netherlands - nature - gelderland
  Teeltkundige mogelijkheden van beuk in gemengd bos.
  Oosterbaan, A. ; Bartelink, H.H. - \ 1995
  Nederlands Bosbouwtijdschrift 67 (1995)6. - ISSN 0028-2057 - p. 246 - 252.
  bosbouw - houtteeltkundige systemen - opstandskenmerken - bomen - nederland - fagus - forestry - silvicultural systems - stand characteristics - trees - netherlands - fagus
  Operationalisering van de term natuurwaarde: 'diversiteit van de diversiteit'.
  Houtzagers, M.R. - \ 1994
  Nederlands Bosbouwtijdschrift 66 (1994)1. - ISSN 0028-2057 - p. 2 - 10.
  bosbouw - landschap - landschapsecologie - natuurlijke hulpbronnen - houtteeltkundige systemen - soortendiversiteit - opstandskenmerken - taxatie - waarden - flevoland - forestry - landscape - landscape ecology - natural resources - silvicultural systems - species diversity - stand characteristics - valuation - values - flevoland
  De opgaande begroeiing in het agrarische gebied van de gemeente Ede : inventarisatie met automatische verwerking
  Loo, H. van het; Veer, A.A. de - \ 1980
  Wageningen : STIBOKA (Rapport / Stichting voor Bodemkartering no. 1477) - ISBN 9789032700829 - 67
  bosbouw - heggen - landschap - landschapsbouw - ruimtelijke ordening - houtteeltkundige systemen - opstandskenmerken - nederland - kaarten - gelderland - veluwe - forestry - hedges - landscape - landscaping - physical planning - silvicultural systems - stand characteristics - netherlands - maps - gelderland - veluwe
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.