Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 64

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Opstanden voor zaadoogst van de inheemse fladderiep uitgebreid
  Vries, S.M.G. de; Kopinga, J. - \ 2016
  Vakblad Natuur Bos Landschap 13 (2016)121. - ISSN 1572-7610 - p. 18 - 19.
  fladderiep - bosbestanden - ulmus - opstandsontwikkeling - natuurlijke opstanden - zaailingen - bosbeheer - forest resources - ulmus - stand development - natural stands - seedlings - forest administration
  Voor de bosbouwers die wat willen gaan doen met inheemse iepenhout, is het assortiment met autochtone herkomst toegenomen. Van de fladderiep stond in de 7e Rassenlijst (2002) tot voor kort slechts één opstand vermeld, maar daar is nu een opstand in Twente bijgekomen: Denekamp-01, NL.SI.1.3.09.01. De opstand laat zien dat in Nederland niet alleen klonaal vermeerderde selecties, maar ook zaailingpopulaties van deze iep zich kunnen ontwikkelen tot redelijk recht groeiende bomen van imponerende afmeting. Zowel solitair als in bosverband. En bestand tegen iepziekte!
  Forensic forest ecology : unraveling the stand history of tropical forests
  Vlam, M. - \ 2014
  Wageningen University. Promotor(en): Frits Mohren, co-promotor(en): Pieter Zuidema; P.J. Baker. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789461739421 - 208
  bosecologie - tropische bossen - geschiedenis - opstandsontwikkeling - bosopstanden - bosdynamiek - klimaatverandering - verstoring - forest ecology - tropical forests - history - stand development - forest stands - forest dynamics - climatic change - disturbance

  Tropical forests are occasionally hit by intense disturbances like hurricanes or droughts that kill many trees. We found evidence for such intense disturbances in a tree-ring study on tropical forests in Bolivia, Cameroon and Thailand. To reconstruct past disturbances we applied ‘forensic forest ecology’, a combined analysis of age distributions and spatial distributions of trees. The study shows that all three forests carry a legacy of past disturbances. The process of recovery after past disturbance may explain recently reported increases in tree growth and forest biomass from long-term forest monitoring plots. This finding is in contradiction with the dominant paradigm that increases in forest biomass are the result of enhanced photosynthesis due to rising CO2 concentrations in the atmosphere. A more dominant role for past disturbances means that the compensating effect of tropical forests in global warming may be smaller than previously thought.

  Zelfregulerende bossen; een modelstudie naar effecten van "niets doen" en actief beheer op ontwikkelingen in bosstructuur
  Schelhaas, M.J. ; Wijdeven, S.M.J. ; Werf, B.W. van der - \ 2005
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1270) - 43
  bosbedrijfsvoering - bosbouwkundige handelingen - houtteelt - biodiversiteit - opstandsontwikkeling - opstandsstructuur - bossen - modellen - forest management - forestry practices - silviculture - biodiversity - stand development - stand structure - forests - models
  In deze modelstudie worden de effecten van `niets doen¿ en actief beheer onderzocht op de bosontwikkeling en structuurvariatie. Hiervoor is een model verder ontwikkeld en zijn koppelingen gelegd met monitoringsdatabestanden en analyse- en visualisatietechnieken. Simulatieresultaten dienen voorzichtig geïnterpreteerd te worden door beperkingen in het model. Enkele mogelijke hypotheses die uit de simulaties naar voren komen zijn onder ander dat de variatie fluctueert in de tijd, dat op middellange termijn er een grotere structuurvariatie tot stand komt bij beheer dan bij `niets doen¿ en dat bijvoorbeeld het effect van storm de verschillende beheerscenario¿s kan overtreffen
  Gaten in het bosbeheer
  Wijdeven, S.M.J. ; Willems, A.J.H. ; Groot Bruinderink, G.W.T.A. - \ 2004
  Vakblad Natuur Bos Landschap 1 (2004)8. - ISSN 1572-7610 - p. 18 - 19.
  bosbouw - bosbeheer - verjonging - natuurlijke verjonging - velling - kaalslag - geïntegreerde systemen - opstandskenmerken - opstandsstructuur - opstandsontwikkeling - bossen - botanische samenstelling - bosecologie - gaten in het kroondak - soortendiversiteit - biodiversiteit - bosopstanden - geïntegreerd bosbeheer - forestry - forest administration - regeneration - natural regeneration - felling - clear felling - integrated systems - stand characteristics - stand structure - stand development - forests - botanical composition - forest ecology - canopy gaps - species diversity - biodiversity - forest stands - integrated forest management
  Pleidooi voor het toepassen van grotere gaten bij de natuurlijke verjonging van bosopstanden. In de huidige praktijk wordt geïntegreerd bosbeheer veelal ingevuld door kleinschalige ingrepen, afgestemd op het opstandsniveau. Weliswaar verhoogt dit op dit schaalniveau (de plek of de opstand) de variatie, maar het leidt tot een meer uniforme situatie op het niveau van terreindelen en de beheerseenheid. Grote verjongingsgaten hebben niet alleen een specifiek effect op de soortensamenstelling en structuur van de verjonging, maar zijn ook van belang voor andere soorten, zoals kruiden, korstmossen, reptielen, insecten, vogels en grote hoefdieren, en leveren daarmee een bijdrage aan vergroting van de biodiversiteit en de belevingswaarde
  Relatie bos en waterwinning 2. Verkenning van samenwerkingsmogelijkheden
  Jansen, A.J.M. ; Olsthoorn, A.F.M. - \ 2003
  Nederlands Bosbouwtijdschrift 75 (2003)3. - ISSN 0028-2057 - p. 5 - 7.
  bossen - bosbomen - grondwater - grondwateraanvulling - waterrelaties - plant-water relaties - verdroging - bosecologie - natuurbescherming - houtaanwas - groei - opstandsontwikkeling - grondwaterstand - waterwinning - bosopstanden - natuur - forests - forest trees - groundwater - groundwater recharge - water relations - plant water relations - desiccation - forest ecology - nature conservation - increment - growth - stand development - groundwater level - water catchment - forest stands - nature
  In twee delen wordt een publikatie uit 2001 van KIWA en Alterra over de fysieke relaties tussen waterwinning en bos herdrukt. In deel 2 de invloed van waterwinning op bos en boomsoorten. Waterwinning en grondwaterdaling kunnen bijdragen aan verdroging, verzuring en vermesting in bossen, met nadelige effecten voor de productiecapaciteit (aanwasvermindering) en de natuurwaarden. Anderzijds kan bij omschakeling van donker naaldbos naar licht naaldbos of loofbos sprake zijn van wederzijds voordeel voor bossen en waterwinning
  Bosreservaten in Nederland: nu en straks
  Clerkx, A.P.P.M. ; Wijdeven, S.M.J. ; Bijlsma, R.J. - \ 2003
  Vakblad Natuurbeheer 42 (2003)6. - ISSN 1388-4875 - p. 116 - 118.
  bossen - beschermde bossen - natuurreservaten - natuurbescherming - bosecologie - ecosystemen - onderzoek - monitoring - biodiversiteit - opstandsontwikkeling - wetenschappelijk onderzoek - forests - reserved forests - nature reserves - nature conservation - forest ecology - ecosystems - research - monitoring - biodiversity - stand development - scientific research
  De achtergronden en opzet van het in 1987 ingestelde langjarige Programma bosreservaten, de resultaten tot op heden, en de thema's die in de nabije toekomst aan de orde komen. De tot nu toe verkregen onderzoeksresultaten leverden nieuwe inzichten op, o.a. wat betreft de rol van dood hout, de gevolgen van spontane bosontwikkeling voor flora en fauna, de betekenis van de bos- en beheershistorie voor de biodiversiteit, en de sturende rol van het humusprofiel voor de bosontwikkeling. Voor de toekomst lijkt het er op dat belangrijke aannames en hypothesen over spontane bosontwikkeling gaan sneuvelen, wat consequenties heeft voor beleid en beheer
  Natuurlijke verjonging: van kleine naar grote gaten
  Wijdeven, S.M.J. ; Berg, C.A. van den; Oosterbaan, A. - \ 2003
  Vakblad Natuurbeheer 42 (2003)6. - ISSN 1388-4875 - p. 111 - 115.
  bossen - bosbeheer - bosbedrijfsvoering - natuurlijke verjonging - verjongingsinventarisaties - bosinventarisaties - opstandsstructuur - opstandsontwikkeling - plantensuccessie - botanische samenstelling - bosecologie - gaten in het kroondak - soortendiversiteit - bosopstanden - forests - forest administration - forest management - natural regeneration - regeneration surveys - forest inventories - stand structure - stand development - plant succession - botanical composition - forest ecology - canopy gaps - species diversity - forest stands
  Resultaten van een analyse van de natuurlijke verjonging in relatie tot de gatgrootte op 240 geïnventariseerde verjongingsplekken in naaldbossen op de hoge zandgronden. De grootte van de gaten varieerde van kleine gaten (1 maal de boomhoogte) tot vlakten van 0,5-6 ha (ontstaan na de stormen van de jaren zeventig). Onderzocht werden het stamtal van de verjonging, de aandelen van schaduwtolerante en lichteisende soorten, en de aantallen individuen per soort. Op de grote vlakten is gekeken naar de dichtheid en soortensamenstelling van de verjonging en de aanwezigheid van ruimtelijke patronen. Binnen grote gaten blijkt een grote variatie te zijn in dichtheid en in individuele en groepsgewijze mengingen van verschillende soorten
  Spontane ontwikkeling van bos: gevolgen voor flora en vegetatie
  Bijlsma, R.J. ; Siebel, H.N. - \ 2003
  Vakblad Natuurbeheer 42 (2003)4. - ISSN 1388-4875 - p. 55 - 58.
  bossen - bosbeheer - opstandsontwikkeling - opstandsstructuur - opstandskenmerken - flora - wilde planten - vegetatie - onderlaag - botanische samenstelling - plantensuccessie - plantenecologie - bosecologie - forests - forest administration - stand development - stand structure - stand characteristics - flora - wild plants - vegetation - understorey - botanical composition - plant succession - plant ecology - forest ecology
  In dit eerste artikel in de nieuwe reeks met als thema 'de gevolgen van niets doen voor ...' komt aan de orde welke gevolgen het meer natuurlijke bosbeheer van de laatste decennia heeft voor de bosflora en vegetatie. Voor eikenbossen, beukenbossen en dennenbossen op hogere zandgronden en heuvelland worden de veranderende condities als gevolg van spontane ontwikkeling van de boom- en struiklaag beschreven, en de effecten op vaatplanten en mossen. Er blijken voor Nederland nieuwe bostypen te ontstaan waarvoor geen referenties bestaan; de ontwikkeling van gesloten opgaand bos biedt geen garanties voor het behoud van de bosflora
  De invloed van subsidies op het bosbeheer
  Wolf, R.J.A.M. ; Raffe, J.K. van; Meijer, K.J. - \ 2002
  Vakblad Natuurbeheer 2002 (2002)3. - ISSN 1388-4875 - p. 47 - 51.
  bosbeheer - bosbedrijfsvoering - bosbouw - bosbeleid - bosbouwontwikkeling - beleid - subsidies - ondersteunende maatregelen - natuurbescherming - opstandsontwikkeling - bosexploitatie - natuur - forest administration - forest management - forestry - forest policy - forestry development - policy - subsidies - support measures - nature conservation - stand development - forest exploitation - nature
  De voorwaarden van de twee belangrijkste subsidieregelingen voor het Nederlandse bosbeheer, de 'Subsidieregeling Natuurbeheer 2000' en de 'Regeling effectgerichte maatregelen voor bossen en natuurterreinen', hebben consequenties voor het handelen van de bosbeheerder. De effecten m.b.t. bosbeheerplanning, doelstellingen en (planning van) maatregelen, inventarisatie, monitoring en evaluatie. Een subsidieregeling kan leiden tot verminderde flexibiliteit bij het bosbeheer, of zelfs tot negatieve financiële gevolgen op de lange termijn
  Het Nederlandse bos in 2001
  Dirkse, G.M. ; Daamen, W.P. ; Schoonderwoerd, H. - \ 2002
  Ede [etc.] : Expertisecentrum LNV - 60
  bossen - opstandsontwikkeling - nederland - bos - bosbouw - functievervulling - houtproductie - natuur - recreatie - forests - stand development - netherlands
  De opnamen van de Vierde Bosstatistiek dateren alweer van de periode 1980-1983. Dat betekent dat de resultaten inmiddels aardig zijn verouderd. In de afgelopen 20 jaar is er door allerlei processen veel veranderd in het Nederlandse bos. Ook het bosbeleid en de daaraan gekoppelde informatiebehoefte is sindsdien ingrijpend gewijzigd. Dit heeft ertoe geleid dat is gestart met de ontwikkeling van een nieuwe bosstatistiek. Dit rapport vat de resultaten samen die het Meetnet Functionaliteit (MFV) bos in 2001 behaalde
  Humus een bron van rijkdom
  Kemmers, R.H. ; Mekkink, P. - \ 2001
  Nederlands Bosbouwtijdschrift 73 (2001)5. - ISSN 0028-2057 - p. 17 - 22.
  bossen - beschermde bossen - natuurreservaten - natuurbescherming - opstandsontwikkeling - plantensuccessie - stadia in de successie - zandgronden - leeftijd - humus - organisch bodemmateriaal - bosstrooisel - humeuze horizonten - humushorizonten - koolstof - stikstof - fosfor - mineralisatie - voedingsstoffenbeschikbaarheid - voedingsstoffen - voedingsstoffengehalte - bodemchemie - bodemvruchtbaarheid - bodem - bosbouw - bosreservaat - nutriënten - voedselrijkdom - forests - reserved forests - nature reserves - nature conservation - stand development - plant succession - seral stages - sandy soils - age - humus - soil organic matter - forest litter - humic horizons - humus horizons - carbon - nitrogen - phosphorus - mineralization - nutrient availability - nutrients - nutrient content - soil chemistry - soil fertility
  In bosreservaten op arme en rijke pleistocene zandgronden is de samenstelling van het humusprofiel onderzocht voor verschillende ontwikkelingsstadia (leeftijden) van het bos. Het zwaartepunt lag op het bepalen van de voorraden koolstof, fosfor (fosfaat) en stikstof en de stikstofmineralisatie. Ook is een inschatting gemaakt van de aandelen koolstof en stikstof in de verschillende compartimenten van het bosecosysteem (biomassa, strooisellaag, humeuze bovengrond)
  Bosontwikkeling en soortsdiversiteit in bosreservaat het Rot; 1 lotgevallen van een oud opgaand bos
  Bijlsma, R.J. ; Clerkx, A.P.P.M. ; Kwakkel, D.M. - \ 2001
  Nederlands Bosbouwtijdschrift 73 (2001)5. - ISSN 0028-2057 - p. 6 - 10.
  bossen - beschermde bossen - natuurreservaten - natuurbescherming - natuurlijke verjonging - plantensuccessie - stadia in de successie - opstandsontwikkeling - opstandsstructuur - botanische samenstelling - bosecologie - bosopstanden - natuur - achterhoek - biodiversiteit - bosbeheer - bosbouw - bosreservaat - ecologie - vegetatie - Gelderland - forests - reserved forests - nature reserves - nature conservation - natural regeneration - plant succession - seral stages - stand development - stand structure - botanical composition - forest ecology - forest stands - nature - achterhoek - flora
  In het bosreservatenprogramma worden kansen en bedreigingen van zelfregulerend bos m.b.t. biodiversiteit in kaart gebracht. Bosreservaat het Rot in het Woold onder Winterswijk, een oud bos op keileeem en tertiaire klei, is een voorbeeld van bosbeelden en natuurdoelen die gerealiseerd kunnen worden door zelfregulatie. Een beschrijving van de boshistorie en in relatie daarmee de bosstructuur (vooral wintereik, beuk en grove den), de huidige bosontwikkeling en de rol van boom- en struiksoorten, en het verwachte bosbeeld anno 2050 en verder (dominantie van beuk en hulst)
  Biomassa-ontwikkeling in niet meer beheerde bossen
  Hees, A.F.M. van - \ 2001
  Nederlands Bosbouwtijdschrift 73 (2001)5. - ISSN 0028-2057 - p. 2 - 5.
  bossen - natuurreservaten - natuurbescherming - natuurlijke verjonging - bosecologie - plantensuccessie - stadia in de successie - opstandsontwikkeling - biomassa - koolstof - koolstofcyclus - bosopstanden - veerkracht van de natuur - bosbeheer - bosbouw - bosreservaat - koolstofvastlegging - forests - nature reserves - nature conservation - natural regeneration - forest ecology - plant succession - seral stages - stand development - biomass - carbon - carbon cycle - forest stands - resilience of nature
  Voor een aantal bostypen (met grove den, eik, beuk of douglas als hoofdsoort) in niet meer beheerde Nederlandse bosreservaten op wat rijkere zandgronden zijn op grond van twee opeenvolgende inventarisaties de bovengrondse biomassa en de koolstofvastlegging berekend, en vergeleken met beheerde bossen. Bij een ongestoorde bosontwikkeling neemt de koolstofvoorraad in de bovengrondse biomassa toe in de opeenvolgende successiefasen (van grove den naar beuk) en zal in het eindstadium van de ontwikkeling uitkomen op circa 150 ton C per ha
  Internationale gevolgen van geïntegreerd bosbeheer in Nederland; verwaarloost Nederland de rol van bos als natuurlijke hulpbron?
  Nabuurs, G.J. ; Schelhaas, M.J. ; Goede, D. de - \ 2001
  Nederlands Bosbouwtijdschrift 73 (2001)5. - ISSN 0028-2057 - p. 29 - 32.
  bosbeheer - bosbouw - bossen - bosbestanden - opstandsstructuur - leeftijd - leeftijdsstructuur - leeftijdssamenstelling - boomleeftijd - houthandel - import - export - internationale handel - vraag - aanbod - opstandskenmerken - opstandsontwikkeling - europa - natuurlijke hulpbronnen - hulpbronnenbeheer - economie van natuurlijke hulpbronnen - bosopstanden - geïntegreerd bosbeheer - houtproductie - natuurlijke hulpbron - Nederland - forest administration - forestry - forests - forest resources - stand structure - age - age structure - age composition - age of trees - timber trade - imports - exports - international trade - demand - supply - stand characteristics - stand development - europe - natural resources - resource management - natural resource economics - forest stands - integrated forest management
  De lange-termijneffecten van een meer natuurlijk bosbeheer in Europa wat betreft de leeftijdsklassenverdeling van het Europese bos en de verwachte veranderingen in de import- en exportstromen van naald- en loofhout binnen Europa (Scandinavië, Oost-Europa, Centraal-Europa, Middellandse-Zeegebied). Ondanks de noodkreten van de verwerkende industrie zal er op korte en middellange termijn geen houttekort ontstaan, maar vanaf 2050 zal de voorziene stijging van de houtconsumptie niet meer gedekt worden door het Europese bos
  Modellen
  Raffe, J.K. van; Jong, A. de - \ 2001
  Nederlands Bosbouwtijdschrift 73 (2001)3. - ISSN 0028-2057 - p. 31 - 32.
  bosbeheer - opstandsontwikkeling - simulatiemodellen - modellen - informatiesystemen - computer software - computersimulatie - kosten - kostenanalyse - kosten-batenanalyse - bosbedrijfsvoering - bosbouw - simulatiemodel - forest administration - stand development - simulation models - models - information systems - computer software - computer simulation - costs - cost analysis - cost benefit analysis - forest management
  Uitleg over het 'Informatiesysteem kostendoelrealisatie', het geheel aan kennis, gegevens en modellen bedoeld om de gevolgen van verschillende bosbeheersstrategieën door te rekenen, zowel wat betreft simulatie van de bosontwikkeling als bepaling van de functievervulling (natuur, recreatie, houtproductie) en de financiële consequenties
  Effecten van dunning en vraat op spontane verjonging in eiken-dennenbossen.
  Goudzwaard, L. ; Bartelink, H.H. - \ 2001
  Nederlands Bosbouwtijdschrift 73 (2001)3. - ISSN 0028-2057 - p. 23 - 27.
  bossen - bosbeheer - opstandsontwikkeling - verjonging - natuurlijke verjonging - opstandskenmerken - opstandsstructuur - dunnen - begrazing - herbivoren - concurrentie tussen planten - licht - schaduw - plantensuccessie - bosopstanden - gemengde opstanden - forests - forest administration - stand development - regeneration - natural regeneration - stand characteristics - stand structure - thinning - grazing - herbivores - plant competition - light - shade - plant succession - forest stands - mixed stands
  In bospercelen in de Beheerseenheid Ugchelen (Gelderland) is vanaf 1993 onderzoek gedaan naar de effecten van dunning (verschillende dunningspercentages) en herbivorie (wel of niet begraasd) op de bodemvegetatie (hogere planten in de kruidlaag), de bosstructuur en de spontane verjonging. De wilddruk belemmert de spontane verjonging sterk en beïnvloedt ook de samenstelling van de verjonging
  Begrazing in bosreservaten door wilde hoefdieren: een onderbelicht aspect?
  Kuiters, A.T. ; Koppe, J.A. ; Slim, P.A. - \ 2000
  Nederlands Bosbouwtijdschrift 72 (2000)3. - ISSN 0028-2057 - p. 108 - 112.
  afgrazen - beweidingsschade - schade - begrazing - beweidingsintensiteit - natuurlijke verjonging - verjongingsinventarisaties - bosinventarisaties - bossen - bosbouw - bosbedrijfsvoering - natuurreservaten - bosecologie - opstandsontwikkeling - plantensuccessie - botanische samenstelling - hoefdieren - jachtdieren - browsing - browsing damage - damage - grazing - grazing intensity - natural regeneration - regeneration surveys - forest inventories - forests - forestry - forest management - nature reserves - forest ecology - stand development - plant succession - botanical composition - ungulates - game animals
  In een aantal bosreservaten is een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de mate van begrazing van de verjonging en de invloed daarvan op de spontane bosontwikkeling. Dit om na te gaan of het relevant is de graasdruk een plaats te geven in het reguliere, langjarige onderzoeksprogramma naar spontane processen en natuurlijke dynamiek in onbeheerde bossen
  Behoud van structuurvariatie en menging in het Zeisterbosch; Pro Silva excursie oktober 1999
  Wolf, R.J.A.M. ; Houtzagers, M.R. - \ 2000
  Nederlands Bosbouwtijdschrift 72 (2000)1. - ISSN 0028-2057 - p. 13 - 15.
  bosbedrijfsvoering - bosbouwkundige handelingen - bosbouw - gemeenschapsbosbouw - houtteelt - houtteeltkundige systemen - bossen - mengsels - opstandsontwikkeling - opstandskenmerken - opstandsstructuur - variatie - ruimtelijke variatie - verjonging - natuurlijke verjonging - bosopstanden - gemengde opstanden - natuurlijke opstanden - utrecht - forest management - forestry practices - forestry - community forestry - silviculture - silvicultural systems - forests - mixtures - stand development - stand characteristics - stand structure - variation - spatial variation - regeneration - natural regeneration - forest stands - mixed stands - natural stands - utrecht
  Hoe behoud je structuurvariatie en menging door kleinschalige ingrepen en natuurlijke verjonging in een oud en zeer gevarieerd bos. Verschillende soorten opstanden in het Zeisterbosch werden bezocht en bediscussieerd
  Verhoogde bijgroei, oorzaken en gevolgen; verslag van de International seminar on Causes and Consequences of accelerating tree growth in Europe 17-19 May 1998 in Nancy, Frankrijk
  Daamen, W.P. ; Nabuurs, G.J. ; Oosterbaan, A. - \ 1999
  Nederlands Bosbouwtijdschrift 71 (1999)1. - ISSN 0028-2057 - p. 13 - 16.
  bosbouw - bossen - groei - houtaanwas - biomassa - opstandsontwikkeling - opstandsstructuur - milieufactoren - europa - forestry - forests - growth - increment - biomass - stand development - stand structure - environmental factors - europe
  Dood hout in de bosreservaten
  Hees, A.F.M. van; Clerkx, A.P.P.M. - \ 1999
  De Levende Natuur 100 (1999)5. - ISSN 0024-1520 - p. 168 - 172.
  dode bomen - dood hout - verrot hout - verval - decompositie - bossen - bosbouw - bosbedrijfsvoering - bosstatistieken - beschermde bossen - houtaanwas - opstandsstructuur - opstandsontwikkeling - biomassa - dead trees - dead wood - decayed wood - decay - decomposition - forests - forestry - forest management - forest statistics - reserved forests - increment - stand structure - stand development - biomass
  Overzicht van de hoeveelheid dood hout, de sterfte van bomen en de verteringssnelheid van deze bomen in enkele niet meer beheerde Nederlandse bosreservaten. Voor drie typen bos (gemengd bos; grove den; zomereik) is op grond van een beheerscenario de te verwachten hoeveelheid hout in de loop van de tijd berekend
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.