Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 60

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  NSO-typering 2010-2012 : typering van agrarische bedrijven in Nederland
  Everdingen, W.H. van - \ 2015
  Den Haag : LEI Wageningen UR (LEI nota 2015-153) - 34
  normen - bedrijfsgrootte in de landbouw - agrarische bedrijfsvoering - landbouwstatistieken - standaardisering - nederland - bedrijfsstructuur in de landbouw - productiestructuur - landbouwbedrijven - bedrijfssystemen - landbouw - standards - farm size - farm management - agricultural statistics - standardization - netherlands - farm structure - production structure - farms - farming systems - agriculture
  Binnen de agrarische sector komen zeer uiteenlopende productiestructuren en bedrijfssystemen voor. Om de structurele kenmerken en de economische resultaten gemakkelijker te kunnen beschrijven en analyseren, is een eenduidige, homogene classificatie van landbouwbedrijven noodzakelijk. Deze classificatie, gebaseerd op economische normen, is in Europees verband in de jaren tachtig ontwikkeld en sindsdien enkele malen aangepast. De actuele documentatie van de Europese Commissie is opgenomen in het Typology Handbook (RI/CC 1500 rev.).1 Het onderhoud van de typering en de normen in Nederland wordt gecoördineerd door het Centrum voor Economische Informatievoorziening (CEI). Bij elk van de aanpassingen is door Nederland gekozen om een eigen variant te gebruiken waarin meer recht wordt gedaan aan specifiek Nederlandse agrarische producten, zoals zetmeelaardappelen, bloembollen en blank kalfsvlees. Tot en met 2009 werd voor de Nederlandse variant het brutostandaardsaldo (bss), de Nederlandse grootte-eenheid (nge) en de NEG-typering gebruikt. In 2010 zijn die criteria vervangen door de Standaardopbrengst (SO) en de Nederlandse standaardopbrengst (NSO)-typering. In 2014 is voor de Nederlandse variant een nieuw kengetal geïntroduceerd: de Standaard Verdiencapaciteit (SVC) van bedrijven. Dat kengetal is ontwikkeld vanwege verschillen in marge tussen de sectoren. Met de SVC is de bedrijfsgrootte van bedrijven over bedrijfstypen heen meer gerelateerd aan arbeidsinzet en resultaat dan bij de SO het geval is.
  NSO-typering 2015; Typering van agrarische bedrijven in Nederland
  Everdingen, W.H. van - \ 2015
  Den Haag : LEI Wageningen UR (Nota / LEI 2015-084) - 36
  landbouw bedrijven - bedrijven - bedrijfsvergelijking in de landbouw - bedrijfsvoering - opbrengsten - inkomsten uit het landbouwbedrijf - bedrijfsgrootte in de landbouw - bedrijfsgegevens - standaardisering - classificatie - agrarische economie - farming - businesses - farm comparisons - management - yields - farm income - farm size - farm accountancy data - standardization - classification - agricultural economics
  In 2014 is voor de Nederlandse variant een nieuw kengetal geïntroduceerd: de Standaard Verdiencapaciteit (SVC) van bedrijven. Dat kengetal is ontwikkeld vanwege verschillen in marge tussen de sectoren. Met de SVC is de bedrijfsgrootte van bedrijven over bedrijfstypen heen meer gerelateerd aan arbeidsinzet en resultaat dan bij de Standaardopbrengst (SO) het geval is. De classificatie is gekoppeld aan de Landbouwtelling. De normen worden berekend voor de categorieën dieren en gewassen die in de Landbouwtelling worden uitgevraagd. Het doel van dit document is inzicht verschaffen in de achtergronden, rekenschema’s, indelingen en normen die bij de typering in gebruik zijn rond de Landbouwtelling van 2015. Achtereenvolgens komen in de volgende paragrafen de Standaardopbrengst (1), de NSO-typering (2), de Standaard Verdiencapaciteit (3) en het gebruik van de gegevens (4) aan bod.
  Method validation study on determination of melamine and cyanuric acid in food : CEN Collaborative Study 2014 : Melamine and cyanuric acid
  Elbers, I.J.W. ; Traag, W.A. - \ 2014
  Wageningen : RIKILT Wageningen UR (RIKILT report 2014.014) - 6
  melamine - methodologie - triazinen - voedselveiligheid - geldigheid - standaardisering - voedselbesmetting - melamine - methodology - triazines - food safety - validity - standardization - food contamination
  At the request of the European Committee for Standardization (CEN) by RIKILT a standard for the determination of melamine (MEL) and cyanuric acid (CYA) in food was described. In order to validate this new CEN method a ring trial was organized between February 2014 and July 2014. The objective is to assess the comparability of results of melamine and cyanuric acid obtained by the new draft CEN standard in seven samples of food.
  NSO-typering 2014 : typering van agrarische bedrijven in Nederland
  Everdingen, W.H. van; Meulen, H.A.B. van der; Veen, H.B. van der; Vrolijk, H.C.J. - \ 2014
  Den Haag : LEI Wageningen UR (LEI nota 14-046) - 26
  normen - bedrijfsgrootte in de landbouw - agrarische bedrijfsvoering - landbouwstatistieken - standaardisering - nederland - standards - farm size - farm management - agricultural statistics - standardization - netherlands
  Standaardisatie van kas tot keten : Horti Community Meeting
  Robbemond, R.M. - \ 2013
  Wageningen : LEI Wageningen UR - 14
  glastuinbouw - ketenmanagement - standaardisering - bedrijfsvoering - automatisering - greenhouse horticulture - supply chain management - standardization - management - automation
  De bedrijfsvoering veranderd door schaalvergroting, meerdere productielocaties, make to order, Aanvullende services (waarde): Potten, etiketten, verpakking, prijslabels, feestdagen. Meer en meer kasmechanisering en kantoorautomatisering is hierdoor gangbaar geworden. Hoe kunnen we die twee aan elkaar koppelen.
  Betere sturing met vernieuwde kengetallen varkenshouder
  Vermeij, I. ; Holster, H.C. - \ 2012
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 678) - 141
  varkenshouderij - zeugen - vleesvee - beren (varkens) - indexen - standaardisering - registratie - bedrijfsvergelijking in de landbouw - pig farming - sows - beef cattle - boars - indexes - standardization - registration - farm comparisons
  Dit rapport bevat een gedetailleerde beschrijving van de afspraken, die gemaakt zijn voor het uniform berekenen en presenteren van kengetallen voor varkensbedrijven (versie 2012). In deze versie zijn de technische en economische kengetallen beschreven voor zowel de zeugenhouderij, de vleesvarkenshouderij als voor combi-varkensbedrijven. De noodzaak van uniform berekende kengetallen wordt behalve door de behoefte aan externe bedrijfsvergelijking, steeds meer ingegeven door de behoefte aan interne bedrijfsvergelijking.
  Factsheet Aandachtspunten voor schubbollenteelt lelie
  Kock, M.J.D. de - \ 2012
  virusziekten - lelies - bloembollen - tuinbouw - plantago asiatica mosaic virus - gewasbescherming - normen - standaardisering - lilium - viral diseases - lilies - ornamental bulbs - horticulture - plantago asiatica mosaic virus - plant protection - standards - standardization - lilium
  Sinds het aantreffen van PlAMV in lelies in 2010 is gesproken over het instellen van normeringen voor schubmateriaal, plantgoed en leverbaar. Op basis van ervaringen met dit virus heeft de KAVB-Productgroep Lelie voor 2013 adviesnormen voor schubbollen opgesteld. In deze factsheet worden deze adviesnormen voor PlAMV beschreven en ze worden aangevuld met overige aandachtspunten voor een virusvrije start van schubbollenteelt.
  Standaardisatie van keteninformatie
  Verdouw, C.N. - \ 2011
  Agro Informatica 24 (2011)1. - ISSN 0925-4455 - p. 6 - 7.
  agro-industriële ketens - ketenmanagement - informatiesystemen - datacommunicatie - standaardisering - agro-industrial chains - supply chain management - information systems - data communication - standardization
  Het kunnen beschikken over de juiste, complete informatie op het juiste moment is de basis voor optimale ketensamenwerking. Een snelle, foutloze en efficiënte informatieoverdracht is alleen mogelijk als de informatiesystemen in een keten precies dezelfde taal spreken. Daarvoor moeten data uit het informatiesysteem van de zender automatisch ingelezen kunnen worden door het systeem van de ontvanger en de interpretatie van deze data moet in beide systemen gelijk zijn. Op bedrijfsprocessen gebaseerde informatiestandaarden zorgen daarvoor. Het zijn vaste afspraken over het formaat, de inhoud en de betekenis van de uit te wisselen informatie èn de manier, waarop deze technisch gecommuniceerd moeten worden.
  Rondetafelgesprek standaardisatieorganisaties voor informatiemanagement in de Nederlandse land- en tuinbouw
  Robbemond, R.M. ; Verdouw, C.N. - \ 2011
  Agro Informatica 24 (2011)1. - ISSN 0925-4455 - p. 16 - 20.
  ketenmanagement - informatiemanagement - standaardisering - organisaties - efficiëntie - agrarische productiesystemen - supply chain management - information management - standardization - organizations - efficiency - agricultural production systems
  AgriXchange: harmonisatie van data-uitwisseling in de Europese agri-food sector
  Lokers, R.M. ; Verdouw, C.N. - \ 2011
  Agro Informatica 24 (2011)1. - ISSN 0925-4455 - p. 21 - 22.
  voedselketens - agro-industriële ketens - datacommunicatie - standaardisering - netwerken - informatieverspreiding - europa - food chains - agro-industrial chains - data communication - standardization - networks - diffusion of information - europe
  Bedrijfsomvang en -type: overstap van NGE naar SO
  Bont, C.J.A.M. de; Everdingen, W.H. van - \ 2010
  Agri-monitor 2010 (2010)november -. - ISSN 1383-6455 - 3
  agrarische economie - bedrijfsgrootte in de landbouw - bedrijfsresultaten in de landbouw - rentabiliteit - standaardisering - agricultural economics - farm size - farm results - profitability - standardization
  De EU stapt dit jaar over op andere uitgangspunten voor de omvang en typering van land- en tuinbouw bedrijven. In plaats van de Nederlandse Grootte-Eenheid (nge) komt de Standaardopbrengst (SO) met gestandaardiseerde opbrengst van een gewas of diersoort als uitgangspunt.
  Vooral aantal schermen en gebruik bepalend voor energiebesparing (interview met Jouke Campen en Feije de Zwart)
  Staalduinen, J. van; Campen, J.B. ; Zwart, H.F. de - \ 2010
  Onder Glas 7 (2010)5. - p. 62 - 63.
  kassen - thermische schermen - constructie - schermen - bouwmaterialen - isolatie (insulation) - standaardisering - methodologie - glastuinbouw - energiebesparing - greenhouses - thermal screens - construction - blinds - building materials - insulation - standardization - methodology - greenhouse horticulture - energy saving
  TNO en Wageningen UR hebben hun verschillende methodieken voor de bepaling van U-waarden geëvalueerd en vervangen door één nieuwe methode. Dit biedt zowel producenten als gebruikers meer duidelijkheid. Onderzoek naar hoogisolerende schermconfiguraties heeft uitgewezen dat een extra schermlaag meer bespaart dan het vervangen van bestaande schermen door doeken of folies met lagere U-waarden. Met een hoogtransparant scherm en actieve ontvochtiging met aangezogen buitenlucht, is overdag veel winst te boeken.
  Veterinary export certification: potential barriers to Dutch exports in world markets
  Achterbosch, T.J. ; Rau, M.L. - \ 2010
  The Hague : LEI Wageningen UR (Report / LEI : Research area International policy 2010-034) - ISBN 9789086154166 - 73
  dierziekten - export - agrarische handel - certificering - import - kwaliteitscontroles - standaardisering - animal diseases - exports - agricultural trade - certification - imports - quality controls - standardization
  The official veterinary export certificate is a comprehensive instrument to regulate risks of animal disease transmission in global food trade. This paper documents how veterinary health attestation by public veterinary service in the Netherlands prevents export impediments. In order to maintain the position on international markets, a continuous effort is required on behalf of public and private agents in The Netherlands to keep certification practices in line with everchanging import conditions. Het officiële veterinaire exportcertificaat is een veelomvattend instrument voor het beheersen van de risico's van de verspreiding van dierziekten. In deze studie wordt gedocumenteerd hoe de exportcertificering in Nederland bijdraagt aan het voorkomen van belemmeringen in de uitvoer. Om de huidige marktpositie van Nederlandse exporteurs te behouden is een continue inspanning geboden van publieke partijen en bedrijven, die erop is gericht om certificering goed te laten aansluiten bij voortdurend veranderende importeisen
  The relation antibody and protection after foot-and-mouth disease vaccination cannot be standardised
  Dekker, A. ; Goris, N. ; Jamal, S.M. ; Li, Y. - \ 2008
  mond- en klauwzeer - vorming van antilichamen - antistoftesten - vaccinatie - standaardisering - dierenbescherming - foot and mouth disease - antibody formation - antibody testing - vaccination - standardization - animal protection
  Poster on the research project with the title 'The relation antibody and protection after foot-and-mouth disease vaccination cannot be standardised'
  Meet welzijn aan dier zelf
  Blokhuis, H.J. - \ 2008
  V-focus 5 (2008)2. - ISSN 1574-1575 - p. 6 - 7.
  dierhouderij - dierenwelzijn - standaardisering - meetsystemen - dierlijke productie - varkens - melkvee - vleeskalveren - pluimvee - hennen - vleeskuikens - animal husbandry - animal welfare - standardization - measurement systems - animal production - pigs - dairy cattle - veal calves - poultry - hens - broilers
  Vanaf 2009 is er een methode om het welzijn van dieren te meten met een standaardaanpak. Een groot Europees onderzoeksproject moet ervoor zorgen dat er dan een werkbare meetlat ligt. Aan de ontwikkeling werken veel instellingen mee uit verschillende landen
  Standaardisatie in ruimtelijke informatievoorziening op het agrarisch bedrijf : boeren zonder ruis : ruimte voor Geo-informatie
  Wal, T. van der; Janssen, H. - \ 2006
  Agro Informatica 19 (2006)2. - ISSN 0925-4455 - p. 28 - 31.
  geografische informatiesystemen - informatiesystemen - landbouw - agrarische bedrijfsvoering - standaardisering - bedrijfsinformatiesystemen - geographical information systems - information systems - agriculture - farm management - standardization - management information systems
  Het RGI project GEOboer richt zich op de ontsluiting en uitwisseling van geo-informatie tussen het agrarisch bedrijf, de overheid en dienstverleners. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van geomatica toepassingen op bedrijfsniveau, waarbij ook het belang van standaardisatie wordt onderstreept
  Standardisation of resource-based parameters to assess the welfare status of pigs
  Bracke, M.B.M. ; Spoolder, H.A.M. - \ 2006
  Lelystad : Animal Sciences Group - 28
  dierenwelzijn - varkens - varkenshouderij - varkensstallen - standaardisering - animal welfare - pigs - pig farming - pig housing - standardization
  This paper identified resources for pigs, i.e. environment-based factors affecting pig welfare. Lists of resources have been described for both on-farm rearing conditions and for 'transport and slaughter conditions'. On-farm parameters include general information, density, flooring/bedding, ventilation system and dust and other resources such as environmental enrichment, feeding and water system, social conditions and provisions for health care
  Risk assessment for mineral oil : development of standardized analitical methods in soil and soil-like materials
  Harmsen, J. ; Hutter, J.W. ; Win, T. ; Barnabas, I. ; Whittle, P. ; Hansen, N. ; Sakai, H. - \ 2005
  Wageningen : Alterra (Alterra-report 1225) - 27
  mineraaloliën - risicoschatting - standaardisering - ecologische risicoschatting - mineral oils - risk assessment - standardization - ecological risk assessment
  The present standard methods for the determination of mineral oil in environmental matrices give a total concentration. This concentration is not found to be a good estimate for ecotoxicological, human and agricultural risks. It is shown that the existing ISO standards for mineral oil and volatile compounds can be further developed to more risk based methods. This report is written to stimulate the discussion on the development of risk-based analytical procedures.
  Tools voor samenwerking in ketens en netwerken
  Batterink, M.H. ; Hoyer, P. ; Omta, S.W.F. ; Spaans, L. - \ 2004
  Den Haag : Reed Business Information (Chains and networks ) - ISBN 9789059013735 - 164
  samenwerking - marketing - marktonderzoek - innovaties - standaardisering - simulatie - nederland - ketenmanagement - bedrijfseconomie - logistiek - kwaliteitszorg - cooperation - marketing - market research - innovations - standardization - simulation - netherlands - supply chain management - business management - logistics - quality management
  Uniformering technische en economische kengetallen varkenshouderij : versie 2001-1
  Lenskens, P. ; Kuunders, L. - \ 2001
  Lelystad : Praktijkonderzoek Veehouderij (Rapport / Praktijkonderzoek Veehouderij ) - 136
  varkenshouderij - bestuur - aantallen vee - registratie - terminologie - nomenclatuur - standaardisering - nederland - pig farming - administration - livestock numbers - registration - terminology - nomenclature - standardization - netherlands
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.