Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 167

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Toepassing van NBS-aardappelsensing in de teelt van zetmeelaardappelen; IJkakker, veldproef 2014 't Kompas
  Geel, W.C.A. van; Schans, D.A. van der - \ 2015
  Lelystad : PPO AGV (PPO/PRI-rapport 655) - 28
  akkerbouw - bemesting - fabrieksaardappelen - stikstof - veldproeven - sensors - gewasgroeimodellen - gewaskwaliteit - arable farming - fertilizer application - starch potatoes - nitrogen - field tests - sensors - crop growth models - crop quality
  In het kader van IJkakker worden gewassensoren ingezet als monitor voor gewasontwikkeling. IJkakker heeft tot doel sensorgestuurde teeltmaatregelen te ontwikkelen. Het deelproject IJkakkerbemesting onderzoekt de mogelijkheden in de teelt van aardappelpootgoed en zetmeelaardappel. Uit een opname met gewassensoren kan een schatting worden gemaakt van de hoeveelheid stikstof die in een gewas zetmeelaardappel is opgenomen. Op basis van een eenvoudig groeimodel dat uit de temperatuursom de totale N-opname door het gewas berekent vanaf opkomst, kan de streefwaarde voor de N-opname op elke willekeurig tijdstip worden vastgesteld. Als de geschatte N-opname uit de sensordata lager is dan de streefopname op het tijdstip van sensing, wordt een stikstofbijmestgift berekend. Deze proef heeft als doel een stikstofbijmestsysteem voor zetmeelaardappel op basis van gewassensing te ontwikkelen en te vergelijken met een standaard praktijkbemesting en een bestaand N-bijmestsysteem gebaseerd op monstername van bodem en gewas.
  Pootgoedvermeerdering zetmeelaardappelen
  Wijnholds, K.H. ; Booij, J.A. - \ 2014
  Kennisakker.nl
  aardappelen - akkerbouw - zetmeelgewassen - fabrieksaardappelen - vegetatieve vermeerdering - proeven op proefstations - vermeerderingsmateriaal - opbrengst - plantenvermeerdering - plantmateriaal - opslagkwaliteit - potatoes - arable farming - starch crops - starch potatoes - vegetative propagation - station tests - propagation materials - outturn - propagation - planting stock - storage quality
  In opdracht van Productschap Akkerbouw is onderzoek gedaan naar éénjarige rasvermeerdering van (TBM)-pootgoed. Afhankelijk van het perspectief van een ras voor de zetmeelteelt en de beschikbaarheid van pootgoed bij de kweekbedrijven, is er elk jaar in de periode 2008 tot en met 2012 een rasvermeerdering met verschillende rassen aangelegd op de PPO-locaties Kooijenburg of ‘t Kompas
  Pootgoedkwaliteit in project 20-15-10 in jaar 2013 : project in opdracht van PA
  Wijnholds, K.H. - \ 2014
  Lelystad : PPO AGV - 15
  pootaardappelen - fabrieksaardappelen - opbrengsten - projecten - vermeerderingsmateriaal - kwaliteit - akkerbouw - seed potatoes - starch potatoes - yields - projects - propagation materials - quality - arable farming
  In 2012 is met financiering van Productschap Akkerbouw het project 20-15-10 gestart. Het project waarbij telers worden begeleid in het streven om op termijn, het jaar 2020, een zetmeelopbrengst op proefveldniveau te bereiken van 15 ton/ha voor een variabele kostprijs van € 10,- per 100 kg zetmeel. In 2013 is het project verder opgeschaald naar meerdere groepen en gefinancierd vanuit de praktijknetwerkregeling. Voor het bereiken van dit hoge opbrengstniveau is de kwaliteit van het uitgangsmateriaal van groot belang.
  Jaarrond bestrijdingsstrategie Phytophthora
  Schepers, H.T.A.M. ; Evenhuis, B. - \ 2014
  Kennisakker.nl 2014 (2014)28 juli.
  akkerbouw - gewasbescherming - phytophthora infestans - aardappelen - pootaardappelen - fabrieksaardappelen - ziektebestrijding - consumptieaardappelen - plantenziektebestrijding - ziektepreventie - arable farming - plant protection - phytophthora infestans - potatoes - seed potatoes - starch potatoes - disease control - table potatoes - plant disease control - disease prevention
  Voorkomen is beter dan genezen. Dit geldt bij uitstek voor de aardappelziekte, veroorzaakt door Phytophthtora infestans. Het uitgangspunt voor de Phytophthora-bestrijdingsstrategie is het stapelen van zoveel mogelijk preventieve maatregelen, indien noodzakelijk aangevuld met curatieve maatregelen. Dit geeft, over het hele seizoen bekeken, de meest (kosten)effectieve en minst milieubelastende beheersing van de aardappelziekte in de zetmeel-, poot- en consumptieaardappelteelt.
  Saldoverschillen consumptieaardappelen door meer kilo’s en hogere prijs
  Meer, R.W. van der - \ 2013
  Agri-monitor 2013 (2013)dec. - ISSN 1383-6455 - p. 1 - 3.
  akkerbouw - fabrieksaardappelen - gewasopbrengst - bedrijfsresultaten in de landbouw - rendement - arable farming - starch potatoes - crop yield - farm results - returns
  Akkerbouwbedrijven die in de periode 2010 – 2012 een bovengemiddeld saldo behaalden voor consumptieaardappelen, hadden dit niet alleen te danken aan een hogere productie maar ook aan een hogere prijs. Deze bedrijven maakten in 2011 minder gebruik van contracten en waren meer gericht op nieuwe afzetmarkten of producten.
  Melganzevoet de baas : resistentie tegen metamitron en metribuzin
  Hoek, H. ; Wijnholds, K.H. - \ 2013
  Akker magazine 2013 (2013)3. - ISSN 1875-9688 - p. 18 - 19.
  onkruidbestrijding - herbiciden - tegen herbiciden resistente onkruiden - resistentie tegen herbiciden - chenopodium album - fabrieksaardappelen - suikerbieten - gewasbescherming - akkerbouw - weed control - herbicides - herbicide resistant weeds - herbicide resistance - chenopodium album - starch potatoes - sugarbeet - plant protection - arable farming
  De onkruidbestrijding in aardappelen en bieten kan tegenvallen, vooral van melganzevoet. Dit kan komen door resistentie tegen metamitron of metribuzin. Uit PPO-onderzoek blijkt dat resistente melganzevoet in consumptie- en zetmeelaardappelen zijn te bestrijden door Challenge plus een linuron bevattend middel. In bieten zijn goede resultaten behaald met Betanal Expert plus Goltix.
  Chemische bestrijding resistente melganzevoet
  Hoek, H. - \ 2013
  Kennisakker.nl 2013 (2013)3 juli.
  chenopodium album - chemische bestrijding - herbiciden - resistentie tegen herbiciden - onkruidbestrijding - veldproeven - fabrieksaardappelen - aardappelen - suikerbieten - gewasbescherming - akkerbouw - chenopodium album - chemical control - herbicides - herbicide resistance - weed control - field tests - starch potatoes - potatoes - sugarbeet - plant protection - arable farming
  In Nederland is op sommige percelen in melganzevoet resistentie gevonden tegen middelen met de werkzame stoffen metamitron en metribuzin. In dit onderzoek is nagegaan hoe deze resistente melganzevoet in aardappelen en suikerbieten chemisch goed bestreden kan worden.
  Op weg naar 15 ton zetmeel
  PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, - \ 2012
  starch potatoes - cultural methods - crop yield - starch crops - starch - projects - arable farming - working groups
  Zoektocht naar het ideale zetmeelgewas : Interview met o.a. Klaas Wijnholds op de proefboerderij 't Kompas in Valthermond
  Wiepkema, P.R. ; Wijnholds, K.H. - \ 2012
  Akker magazine 2012 (2012)4. - ISSN 1875-9688 - p. 30 - 31.
  fabrieksaardappelen - aardappelen - oogsttoename - gewasopbrengst - cultuurmethoden - teelt - akkerbouw - gewaskwaliteit - landbouwkundig onderzoek - starch potatoes - potatoes - yield increases - crop yield - cultural methods - cultivation - arable farming - crop quality - agricultural research
  Kostenbesparing was jarenlang het credo in de zetmeelaardappelteelt. Vanaf 2012 verschuift de focus echter naar verhoging van de opbrengst en kwaliteit. Met het project 20-15-10 werken Avebe, PPO-proefboerderij 't Kompas en telers samen aan een hoger rendement.
  Beregening en bemesting zetmeelaardappelen
  Schoot, J.R. van der; Wijnholds, K.H. ; Haan, J.J. de - \ 2012
  Lelystad : PPO AGV - 49
  beregening - aardappelen - fabrieksaardappelen - bodemwatergehalte - sensors - gewasopbrengst - economische haalbaarheid - veldproeven - akkerbouw - overhead irrigation - potatoes - starch potatoes - soil water content - sensors - crop yield - economic viability - field tests - arable farming
  Meerjarenanalyse veldproeven op PPO-locatie ‘t Kompas 2007-2011 binnen het project Watersense.
  Effecten herverdeling soms fors
  Jongeneel, R.A. - \ 2012
  Kennis Online 9 (2012)maart. - p. 9 - 9.
  gemeenschappelijk landbouwbeleid - financieel landbouwbeleid - subsidies - reductie - herverdeling - vleeskalveren - fabrieksaardappelen - cap - agricultural financial policy - subsidies - reduction - redistribution - veal calves - starch potatoes
  De vleeskalversector en zetmeelaardappelboeren zijn het meest gevoelig voor de voorgestelde veranderingen in het systeem van toeslagen van het GLB. Ze lopen het risico tienduizenden euro’s per bedrijf per jaar minder te ontvangen, een ongekende achteruitgang.
  Beproeving mineralenconcentraten en dikke fractie in aardappel : LNV pilot – Resultaten 2010
  Dijk, Willem van - \ 2011
  fertilizer application - concentrates - manure treatment - animal manures - potatoes - table potatoes - starch potatoes - nutrient uptake - nutrient use efficiency - field tests - arable farming
  Bedrijfstoeslagen na 2013; Omgaan met dalende bedragen
  Jongeneel, R.A. ; Bont, C.J.A.M. de; Jager, J.H. ; Prins, H. ; Roza, P. ; Smit, A.B. - \ 2011
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Rapport / LEI : Onderzoeksveld, Internationaal beleid ) - ISBN 9789086155415 - 89
  betaling - subsidies - financieel landbouwbeleid - inkomsten uit het landbouwbedrijf - melkveehouderij - kalverproductie - fabrieksaardappelen - europese unie - nederland - payment - subsidies - agricultural financial policy - farm income - dairy farming - calf production - starch potatoes - european union - netherlands
  De veranderingen in het Europese landbouwbeleid in de komende jaren houden in dat de bedrijfstoeslagen voor veel landbouwbedrijven sterk zullen dalen. Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) heeft het LEI gevraagd inzicht te geven in de gevolgen voor de bedrijven met hoge toeslagen per ha; het aanpassingsvermogen van de betreffende bedrijven en de ketens; en de maatregelen die het ministerie eventueel hiervoor zou kunnen nemen. Er is allereerst op basis van de gegevens in het Informatienet een beeld gevormd van de actuele situatie van de bedrijven met hoge bedrijfstoeslagen. Vervolgens is aan de hand van literatuur, interviews met experts en een analyse van de betreffende markten (zuivel, kalfsvlees en aardappelzetmeel) een beschouwing opgesteld over de mogelijkheden van aanpassing van de bedrijven en productieketens aan de verandering van de bedrijfstoeslagen. Daarna is met de klankbordgroep een inventarisatie gemaakt van de mogelijke maatregelen die de overheid kan treffen.
  't Kompas geeft richting aan veenkoloniale akkerbouw : Interview met Gerard Hoekzema van PPO Valthermond
  Buning, Stefan ; Hoekzema, G.A. - \ 2011
  Akker magazine 2011 (2011)9. - ISSN 1875-9688 - p. 26 - 29.
  proefboerderijen - landbouwkundig onderzoek - landbouwvoorlichting - fabrieksaardappelen - akkerbouw - veenkolonien - kennisoverdracht - experimental farms - agricultural research - agricultural extension - starch potatoes - arable farming - veenkolonien - knowledge transfer
  Vrijlevende aaltjes, stuiven, vorstgevoeligheid. Geen probleem uit de Veenkoloniale praktijk is PPO-proefbedrijf ’t Kompas in Valthermond vreemd. Sterker nog, soms zoeken de onderzoekers de moeilijkheden juist op. „We maken met regelmaat bewust de foute keuze om te zien wat het effect op de ontwikkeling van het gewas is”, vertelt bedrijfsleider Gerard Hoekzema.
  Watersense in de praktijktest
  Wijnholds, K.H. ; Schoot, J.R. van der; Haan, J.J. de; Nannes, L. - \ 2011
  Nieuwe oogst / Magazine gewas 7 (2011)11. - ISSN 1871-093X
  waterbeheer - akkerbouw - sensors - beregening - veldproeven - fabrieksaardappelen - water management - arable farming - sensors - overhead irrigation - field tests - starch potatoes
  Onderzoek op proefboerderij 't Kompas in Valthermond
  Optimale plantafstand van TBM-pootgoed
  Wijnholds, K.H. - \ 2010
  Kennisakker.nl 2010 (2010)25 maart.
  plaatsen op afstand - fabrieksaardappelen - vermeerderingsmateriaal - plantenvermeerdering - akkerbouw - rasverschillen - spacing - starch potatoes - propagation materials - propagation - arable farming - breed differences
  Dit artikel beschrijft wat de optimale pootafstand is voor de vermeerdering van diverse zetmeelaardappelrassen.
  Beheersing Rhizoctonia in zetmeelaardappelen
  Wijnholds, K.H. - \ 2010
  Kennisakker.nl 2010 (2010)17 mei.
  fabrieksaardappelen - aardappelen - rhizoctonia - bodempathogenen - bactericiden - pesticiden - chemische bestrijding - dosering - toedieningswijzen - akkerbouw - veldproeven - rijenbespuiting - plantenziektebestrijding - starch potatoes - potatoes - rhizoctonia - soilborne pathogens - bactericides - pesticides - chemical control - dosage - application methods - arable farming - field tests - band spraying - plant disease control
  Bij de teelt van zetmeelaardappelen krijgt de praktijk de laatste jaren steeds meer te maken met een zwaardere aantasting door Rhizoctonia vanuit de grond. Om deze aantasting te bestrijden, zijn er verschillende middelen beschikbaar. Een volveldsbehandeling met een grondbehandelingsmiddel tegen Rhizoctonia is veelal te duur, het saldo van zetmeelaardappelen laat dit niet toe. Daarom is in opdracht van het Productschap Akkerbouw (PA) met cofinanciering van Bayer Cropscience en Syngenta Crop Protection onderzoek gedaan of een rijenbehandeling met lagere dosering voldoende perspectief biedt Uit dit onderzoek is gebleken dat met behulp van een grondbehandeling een positief resultaat kan worden bereikt, met name als gevolg van een hogere prijs bij een hoger OWG. Op beide locaties gaf de kwart dosering van Amistar het hoogste rendement. Het nieuwe middel AC2522 heeft het ook goed gedaan, maar heeft echter nog geen toelating in zetmeelaardappelen.
  Verbetering van de signalering van ritnaalden
  Huiting, H.F. - \ 2010
  Kennisakker.nl 2010 (2010)21 dec.
  plantenplagen - aardappelen - solanum tuberosum - elateridae - oogstschade - bemonsteren - plagenbestrijding - pesticiden - gewasbescherming - besparingen - akkerbouw - pootaardappelen - fabrieksaardappelen - plant pests - potatoes - solanum tuberosum - elateridae - crop damage - sampling - pest control - pesticides - plant protection - savings - arable farming - seed potatoes - starch potatoes
  Ritnaalden veroorzaken in de aardappelteelt kwalitatieve schade. Het 1 à 2 weken voor het poten ingraven van halve aardappelknollen om te bepalen of een bestrijding zinvol is, is onvoldoende betrouwbaar. Als immers geen schade wordt gevonden, wordt vaak toch behandeld als ware het een verzekeringspremie. Een goed signaleringssysteem maakt een besparing mogelijk op gewasbeschermingsmiddelen en/of voorkomt dat ten onrechte geen behandeling wordt uitgevoerd tegen ritnaalden. Doel van het onderzoek is het vinden van een signaleringsmethode en een bestrijdingsdrempel die onafhankelijk van de omstandigheden in het voorjaar voldoende betrouwbaar werkt. Hiervoor is o.a. inzicht nodig in de factoren die hierop van invloed zijn.
  Beheersing Rhizoctonia in zetmeelaardappelen; Resultaten 2009
  Wijnholds, K.H. ; Lamers, J.G. - \ 2010
  Lelystad : PPO AGV - 18
  solanum tuberosum - aardappelen - rhizoctonia - plantenziektebestrijding - dosering - rijenbespuiting - fungiciden - fabrieksaardappelen - akkerbouw - solanum tuberosum - potatoes - rhizoctonia - plant disease control - dosage - band spraying - fungicides - starch potatoes - arable farming
  De schade als gevolg van Rhizoctonia-aantasting vanuit de grond neemt de laatste jaren toe. Gedurende de jaren 2008 en 2009 is een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden van een rijenbehandeling tegen Rhizoctonia solani in zetmeelaardappelen. Doelstellingen van het onderzoek waren om vast te stellen of bij de zetmeelaardappelteelt de aantasting door Rhizoctonia vanuit de grond effectief voorkomen kan worden met de toepassing van Rhizoctonia-middelen in een verlaagde dosering in de rij, en vast te stellen of behandelingen in de rij met het middel Amistar en een nieuw middel van Bayer minder snel hun effectiviteit verliezen bij hogere percentages organische stof dan het (standaard) middel Moncereen.
  Overzicht zetmeelaardappelrassen 2009
  Wijnholds, K.H. - \ 2009
  [S.l] : PotatoPro.com
  rassen (planten) - globodera - schimmelziekten - phytophthora - gewasopbrengst - fabrieksaardappelen - rassenlijsten - varieties - globodera - fungal diseases - phytophthora - crop yield - starch potatoes - descriptive list of varieties
  In tabelvorm een overzicht van opbrengstgegevens, AM-resistentie, schimmelziektenresistentie, virusvatbaarheid en overige teelteigenschappen van diverse zetmeel-aardappelrassen
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.