Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 285

  • help
  • print

   Print search results

  • export
   A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  • alert
   We will mail you new results for this query: keywords==station tests
  Check title to add to marked list
  Het effect van bemesting op de ontwikkeling van perenbladvlo : Technische rapportage van de waarnemingen
  Helsen, H.H.M. ; Elk, P.J.H. van; Piquet, M. ; Maas, M.P. van der - \ 2015
  Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit - 17
  fruitteelt - gewasbescherming - proeven op proefstations - peren - bemesting - kwaliteit na de oogst - hardheid - plantenplagen - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - fruit growing - plant protection - station tests - pears - fertilizer application - postharvest quality - hardness - plant pests - cultural control
  Het hier beschreven onderzoek werd uitgevoerd in de proefboomgaard van PPO-Wageningen UR in Randwijk Daarvoor werd gebruik gemaakt van een volgroeid gewas Conference, waarop in 2012 een bemestingsproef was gestart waarbij de fosfaat- en stikstofgift werden gevarieerd. Op drie bemestingsregiems in die proef werd in 2013 en in 2014 het optreden van perenbladvlo gemeten. Op 13 juni 2013 had de behandeling N-hoog betrouwbaar meer perenbladvloeieren en -larven dan N-laag. N-middel was niet betrouwbaar verschillend van de beide andere behandelingen. De bemestingsbehandelingen hebben in de periode 2012 - 2014 geen verschil in productie tot gevolg gehad. Wel werd bij behandeling N-middel, die een grote fosfaat- (en stikstof-) bladbemesting kreeg, na lange bewaring een hogere hardheid vastgesteld. Dit kon worden verklaard door het effect van de fosfaatbladvoeding
  Nauwkeurige gasanalyse-systemen voor kwaliteitsbewaking tijdens fruitopslag : Effecten van ethyleen en ethanol tijdens bewaring van appelen en peren189953 / RAPPORT
  Schaik, A.C.R. van; Reuler, H. van - \ 2015
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 39
  fruitteelt - chemische bewaring - bewaarfysiologie - kwaliteitscontroles - kwaliteit na de oogst - houdbaarheid (kwaliteit) - ethyleen - ethanol - appels - peren - proeven op proefstations - sensors - fruit growing - chemical preservation - postharvest physiology - quality controls - postharvest quality - keeping quality - ethylene - ethanol - apples - pears - station tests - sensors
  Met een consortium van bedrijven en kennisinstellingen is onderzoek uitgevoerd naar grenswaarden voor de gasvormige componenten ethyleen en ethanol welke geproduceerd worden voor en tijdens de opslag van hardfruit. De ethyleen productie na de oogst kan mogelijk gebruikt worden als een rijpingsindicator voor partijen of cellen fruit. Deze componenten kunnen zich ook ophopen in de CA (controlled atmosphere) bewaring van appelen en peren en hebben ook tijdens de bewaring ook een duidelijke relatie met de kwaliteit van het product. Tevens is voor ethyleen een prototype ethyleen meter ontwikkeld.
  Goede bodem voor nieuwe generatie : PPO 't Kompas en Kooyenburg
  Hoekzema, G.A. - \ 2015
  Akker magazine 11 (2015)5. - ISSN 1875-9688 - p. 34 - 37.
  proeven op proefstations - akkerbouw - bedrijfsvoering - proefstations - station tests - arable farming - management - experimental stations
  Praktijkonderzoekbedrijven zijn niet meer weg te denken uit de Nederlandse akkerbouw. Maar wat betekenen deze bedrijven voor de sector? Akker neemt de komende maanden een kijkje in de keuken van de proefboerderijen in Nederland. In dit nummer de proefbedrijven ’t Kompas en Kooijenburg in Noordoost-Nederland, regiobedrijven van PPO/PRI, onderdeel van Wageningen Universiteit. Twee kenniscentra op zoek naar optimale mogelijkheden voor bodem en gewas. Interview met bedrijfsleider Gerard Hoekzema.
  Geweldige producties lisianthus op substraat blijven nog uit : eerste conclusie na één jaar los van ondergrond telen
  Velden, P. van; Raaphorst, M.G.M. - \ 2015
  Onder Glas 12 (2015)5. - p. 43 - 43.
  glastuinbouw - vollegrondsteelt - substraten - teeltsystemen - effecten - kastechniek - recirculatiesystemen - doelstellingen - energiebesparing - proeven op proefstations - snijbloemen - greenhouse horticulture - outdoor cropping - substrates - cropping systems - effects - greenhouse technology - recirculating systems - objectives - energy saving - station tests - cut flowers
  Een volveldse teelt met recirculatie bij lisianthus is zeker haalbaar, maar het is nog zoeken naar het meest effectieve teeltsysteem. Besparing op energie en met name belichting leidde tot groeivertraging, zo blijkt. Toch is er al veel bereikt in één jaar intensief praktijkonderzoek en er is nog meer mogelijk.
  LED light improves strawberry flavour, quality and production
  Hanenberg, M.A.A. ; Janse, J. ; Labrie, C.W. ; Verkerke, W. - \ 2015
  glastuinbouw - aardbeien - fruitteelt - belichting - led lampen - proeven op proefstations - lichtregiem - kwaliteit na de oogst - smaakonderzoek - greenhouse horticulture - strawberries - fruit growing - illumination - led lamps - station tests - light regime - postharvest quality - taste research
  Various quality parameters of strawberries can be improved by the application of extra LED lighting on the plants and fruits during cultivation. This is the finding of the demonstration of IDC Flavour in Bleiswijk in the autumn of 2014. The demonstration was performed with two common cultivars, Elsanta and Sonata. Three different illumination treatments were applied during cultivation.
  Achtergrondinformatie Praktijkdag Suikerbieten & Cichorei 2 juli 2015, Vredepeel
  PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, - \ 2015
  Vredenpeel : PPO - 17
  akkerbouw - suikerbieten - cichorei - wortelgewassen - proeven op proefstations - zandgronden - organische meststoffen - bodemvruchtbaarheid - mechanische bestrijding - herbiciden - onkruidbestrijding - gewasbescherming - bladschimmels - rhizoctonia - rassenproeven - bemesting - arable farming - sugarbeet - chicory - root crops - station tests - sandy soils - organic fertilizers - soil fertility - mechanical control - herbicides - weed control - plant protection - phylloplane fungi - rhizoctonia - variety trials - fertilizer application
  Deze Praktijkdag aandacht voor: Investeren in organische stof loont. Mechanische onkruidbestrijding. Bladschimmelbeheersing suikerbieten. Proefveld rhizoctoniaresistente suikerbietenrassen. Stikstof- en fosfaatbemesting in relatie tot het 5e actieprogramma. Nitraatrichtlijn. Stel de juiste diagnose van ‘zieke’ planten. Vooruitgang door nieuwe rassen bij cichorei. Onkruidbeheersing. Opbrengstverhoging. en Spuittechniek
  'Geen appels met peren vergelijken' : tuinen bij Wageningen UR Glastuinbouw
  Strating, J. ; Vries, J.W. de; Kaashoek, B. - \ 2015
  Kas techniek 2015 (2015)3. - p. 44 - 45.
  glastuinbouw - kastechniek - sensors - instrumenten (meters) - controle - meting - normen - afwijkingen - gebreken - proeven op proefstations - greenhouse horticulture - greenhouse technology - sensors - instruments - control - measurement - standards - abnormalities - defects - station tests
  Telers zien de informatie die zij verkrijgen via hun sensoren doorgaans als de waarheid. Maar wat als de gebruikte sensoren in de kas een afwijking hebben en daardoor onjuiste informatie verstrekken? Vooral wanneer meerdere bedrijven of afdelingen in een proef worden vergeleken, kan dit tot verkeerde conclusies leiden, met alle gevolgen van dien.
  Meer aandacht nodig voor ui
  PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, - \ 2015
  Boerderij 100 (2015)30. - ISSN 0006-5617 - p. 58 - 58.
  akkerbouw - uien - proeven op proefstations - gewasbescherming - plantenziekteverwekkende schimmels - economische samenwerking - arable farming - onions - station tests - plant protection - plant pathogenic fungi - economic cooperation
  Akkerbouwer Jaap de Zeeuw is voorzitter van het Platform Nederlandse Uientelers. Hier en daar duikt de naam van deze organisatie op, onder meer als participant in het koprotonderzoek met PPO.
  Nieuwsbrief Basis juli 2014
  Balen, D.J.M. van; Haagsma, W.K. - \ 2014
  PPO AGV
  akkerbouw - bodemfactoren - proeven op proefstations - grondbewerking - biologische landbouw - organische stof - opbrengsten - arable farming - edaphic factors - station tests - tillage - organic farming - organic matter - yields
  Nieuwsbrief in het kader van de bodemprojecten op PPO-proefbedrijf Lelystad.
  Niet-ploegen vergt anders denken
  Meijering, Luuk ; Balen, D.J.M. van - \ 2014
  Boerderij/Akkerbouw 99 (2014)26. - ISSN 0169-0116 - p. 4 - 7.
  akkerbouw - cultuurmethoden zonder grondbewerking - proeven op proefstations - veldproeven - teeltsystemen - grondbewerking gericht op bodemconservering - bodemdichtheid - fysische bodemeigenschappen - biologische landbouw - gereduceerde grondbewerking - bodembiodiversiteit - groenbemesters - arable farming - no-tillage - station tests - field tests - cropping systems - conservation tillage - soil density - soil physical properties - organic farming - reduced tillage - soil biodiversity - green manures
  Om het maximale voordeel uit niet-kerende grondbewerking te halen heeft de teler andere referenties nodig zegt Derk van Balen van het PPO agv. Op het biologische proefbedrijf Broekemahoeve wordt daarnaar gezocht. In het project Basis (Broekemahoeve Applied Soil Innovation Systems) worden alternatieve grondbewerkingssystemen getest en verbeterd, en landbouwkundige en milieukundige voor- en nadelen van deze systemen beoordeeld.
  Ontwikkeling van de sojateelt in Zuidoost Nederland
  Timmer, R.D. ; Visser, C.L.M. de - \ 2014
  Lelystad : PPO AGV - 15
  duurzaamheid (sustainability) - akkerbouw - peulvruchten - sojabonen - nederland - zuid-nederland - oost-nederland - veevoeding - rassen (planten) - proeven op proefstations - opbrengst - sustainability - arable farming - grain legumes - soyabeans - netherlands - south netherlands - east netherlands - livestock feeding - varieties - station tests - outturn
  Gedurende het seizoen werden de belangrijkste raseigenschappen, zoals stevigheid en vroegrijpheid, vastgelegd en van alle velden werd de opbrengst en het vochtgehalte bij de oogst bepaald. Aan een monster werd bij BLGG via de Kjeldahl-methode het N-gehalte bepaald waaruit het eiwitgehalte is te berekenen. Eén van de belangrijke eigenschappen van een goed sojaras is dat het tot aan de oogst overeind blijft staan en niet gaat legeren. Op die manier kan het gewas optimaal produceren en kunnen de bonen zonder al teveel verliezen geoogst worden.
  Kwaliteit hyacint : Ontwikkeling van een dipstick-test om Dickeya aan te tonen : Bestrijding van trips in hyacint door middel van een CATT-behandeling
  Vreeburg, P.J.M. ; Wichers, J. - \ 2014
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving BBF - 23
  plantenziekten - bloembollen - plantenplagen - tests - proeven op proefstations - detectors - innovaties - snelle methoden - dickeya - thrips - plant diseases - ornamental bulbs - plant pests - tests - station tests - detectors - innovations - rapid methods - dickeya - thrips
  Samenvatting In dit project, dat is gefinancierd vanuit het restant van het surplusfonds van de hyacintentelers, zijn twee onderwerpen opgenomen, namelijk: ontwikkeling van een snelle goedkope test om aan te tonen of een hyacint met snotsymptomen aangetast is door Dickeya (agressief snot) en een CATT behandeling tegen trips. Dipstick-test In samenwerking met FBR WUR is een protocol met een dipstick ontwikkeld waarmee binnen een uur bekend is of de snotsymptomen van een hyacintenbol veroorzaakt worden door de Dickeya-bacterie. Als de test negatief is, is de oorzaak waarschijnlijk Pectobacterium (witsnot), maar dat geeft deze test niet aan. Dit protocol is nog niet geschikt om door een teler zelf uit te voeren, maar kan wel op PPO uitgevoerd worden voor de teler of exporteur. Deze toets is sneller en goedkoper dan de huidige PCR –toets. De test is iets minder gevoelig dan de PCR-toets, maar bij normale snotbollen zal de lagere gevoeligheid geen nadeel zijn. Voordat een teler de test op het eigen bedrijf kan uitvoeren is nog aanvullend onderzoek noodzakelijk. Hiervoor moet dan nog financiering worden gevonden. Tripsbestrijding Binnen een PPS project “Met CATT maken wij producten duurzaam plaagvrij” wordt in samenwerking met andere partijen onderzocht of een CATT-behandeling (Controlled Atmosphere Temperature Treatment) in staat is tripsen in holbollen en leverbare bollen te bestrijden zonder schade te geven. De eerste voorlopige resultaten geven aan dat er een goede bestrijding mogelijk is, waarbij er effecten zijn van de duur en temperatuur van de behandeling en van de samenstelling van de lucht (gehalte O2 en CO2). Er is geen schade gezien bij holbollen; of de leverbare bollen schade hebben ondervonden van de CATT-behandeling is nog niet bekend (afbroei februari). Dit onderzoek loopt nog door tot in 2016.
  Effectiviteit gewasbeschermingsmiddelen tegen koprot in ui : veld experiment 2013-20014, Valthermond
  Evenhuis, A. ; Goorden, P. ; Visser, C.L.M. de - \ 2014
  Wageningen : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit AGV - 17
  akkerbouw - uien - gewasbescherming - proeven op proefstations - veldproeven - chemische bestrijding - plantenziekteverwekkende schimmels - fungiciden - botrytis aclada - arable farming - onions - plant protection - station tests - field tests - chemical control - plant pathogenic fungi - fungicides - botrytis aclada
  Veldexperiment om de effectiviteit van gewasbeschermingsmiddelen ter bestrijding van Botrytis aclada gedurende het veldseizoen te bepalen. Hierbij is naast doorspuitschema's in overleg met de sector ook gekozen voor spuitstrategieën zoals deze in de praktijk kunnen worden toegepast.
  Voorkomen wateroverlast Teelt de grond uit bloembollen
  Slootweg, G. ; Gude, H. - \ 2014
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving BBF - 17
  bloembollen - lelies - substraten - waterverzadiging - plant-water relaties - effecten - beluchting - ethanol - anaërobie - proeven op proefstations - ornamental bulbs - lilies - substrates - waterlogging - plant water relations - effects - aeration - ethanol - anaerobiosis - station tests
  1 Samenvatting Wateroverlast in een Teelt de grond uit-systeem kan grote schade geven aan lelies. Drie dagen wateroverlast in augustus leidde in dit onderzoek tot grote opbrengstderving. Eén dag wateroverlast in september of in oktober veroorzaakte nauwelijks uitval of een lager bolgewicht bij de oogst. Wateroverlast leidt tot ethanolvorming in de bollen. De ethanolvorming vertoonde dit jaar geen mooi verband met de tijd: drie dagen wateroverlast gaf meer ethanol dan één of twee dagen, maar twee dagen niet meer dan één. In 2013 vertoonde de concentratie ethanol een rechtlijnig verband met de duur van de wateroverlast. De voorspellende waarde van een ethanolmeting blijkt na de experimenten in 2014 minder zeker. Het beluchten van het natte substraat door het doorblazen van perslucht leidde bij de behandeling in augustus tot minder ethanolvorming, maar juist tot meer opbrengstderving. Het systeem van beluchting via een slang onderin het substraat had een iets gunstiger effect op de ethanolvorming dan beluchting via slangetjes, die in het substraat gestoken waren. De grotere opbrengstderving door beluchting tijdens de periode van wateroverlast is mogelijk een gevolg van mechanische beschadiging van de (haar)wortels door de beweging, of van structuurbederf die optreedt als het doorborrelde substraat weer droogvalt. Dit onderzoek bevestigt de conclusie uit 2013 dat lelies bestand zijn tegen maximaal 1 dag wateroverlast (anaerobie). Een periode van anaerobie leidt tot ethanolvorming in de bollen, maar de correlatie tussen duur van de anaerobie is te zwak om het ethanolgehalte als indicator toe te passen. Het beluchten van grond tijdens periodes van wateroverlast is geen oplossing voor het anaerobieprobleem.
  Screening herbiciden in kleine gewassen (AGV4421, 2004)
  Zeeland, M.G. van; Hoek, J. - \ 2014
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente - 28
  groenteteelt - papaver somniferum - vollegrondsteelt - veldproeven - boerenkool - chinese koolsoorten - erwten - preien - eruca vesicaria - peulvruchten - knolselderij - venkel - gewasbescherming - onkruidbestrijding - herbiciden - schade - kwaliteit - proeven op proefstations - vegetable growing - papaver somniferum - outdoor cropping - field tests - curley kales - chinese cabbages - peas - leeks - eruca vesicaria - grain legumes - celeriac - fennel - plant protection - weed control - herbicides - damage - quality - station tests
  In het kader van het meerjarig onderzoek naar de selectiviteit van herbiciden in gewassen met een klein areaal, zijn in 2004 de volgende gewassen onderzocht: blauwmaanzaad, boerenkool, Chinese kool, erwt, zaaiprei, raketblad, stamslaboon, knolselderij en venkel. Er is een keuze gemaakt uit potentiële bodem- en contactherbiciden, waarvan er zeven herbiciden of combinaties van herbiciden zowel als bodem als contactherbiciden zijn meegenomen, één herbicide alleen als bodemherbicide en zeven herbiciden alleen als contact herbicide. De gewassen zijn op twee verschillende tijdstippen gezaaid. Door op twee tijdstippen te spuiten werd getracht om in vier verschillende gewasstadia te toetsen op selectiviteit. Na de bespuitingen zijn de gewassen beoordeeld op de mate van gewasschade door het middel, en groeireductie.
  Organische stof ook van belang voor goede waterkwaliteit
  Haan, Janjo de - \ 2014
  soil management - fertilizer application - leaching - organic matter - water management - agriculture - field crops - water quality - station tests
  Bicarbonaat doodt schurftspore bij curatieve toepassing
  Jong, P.F. de; Anbergen, R.H.N. ; Elk, P.J.H. van; Dieren, M.C.A. van; Steeg, P.A.H. van der; Franssen-Verheijen, M.A.W. - \ 2014
  fruitteelt - proeven op proefstations - gewasbescherming - schimmelbestrijding - houdbaarheid (kwaliteit) - appressoria - schimmelstructuren - mycelium - bicarbonaat water - chemische bestrijding - fruit growing - station tests - plant protection - fungus control - keeping quality - appressoria - fungal structures - mycelium - bicarbonate water - chemical control
  Na het afspoelen bleek bicarbonaat effectief schurft te bestrijden. Bicarbonaat werkt dus wel dodend bij een curatieve toepassing.
  Bronnen van Aardappelvirus Y
  Vlugt, R.A.A. van der; Bekkum, P.J. van; Raaij, H.M.G. van; Piron, P.G.M. ; Verbeek, M. ; Topper, C.G. ; Bus, C.B. ; Wustman, R. - \ 2014
  Wageningen : Kennisakker
  akkerbouw - aardappelen - proeven op proefstations - gewasbescherming - virussen - aardappelvirus y - ziekten overgebracht door vectoren - onkruiden - besmetters - arable farming - potatoes - station tests - plant protection - viruses - potato virus y - vector-borne diseases - weeds - contaminants
  Gedurende het groeiseizoen 2011, tussen begin april en eind augustus, heeft Plant Research International, samen met PPO-AGV, onderzoek uitgevoerd naar de mogelijke bronnen van besmettingen met het aardappelvirus Y (PVY) in aardappelen. Er is vooral gekeken naar de rol van bladluizen als belangrijkste overbrengers (‘vectoren’) van PVY en naar mogelijke bronnen van het virus in andere planten (met name onkruiden).
  Beperking toepassing metamnatrium dwingt tot nadenken. (interview met L. Molendijk)
  Verstegen, S. ; Molendijk, L.P.G. - \ 2014
  Groenten & Fruit 14 (2014)22. - ISSN 0925-9708 - p. 30 - 31.
  akkerbouw - plantenparasitaire nematoden - proeven op proefstations - veldgewassen - gewasbescherming - biologische grondontsmetting - aaltjesdodende eigenschappen - tagetes patula - aardappelen - groenten - bloembollen - arable farming - plant parasitic nematodes - station tests - field crops - plant protection - biological soil sterilization - nematicidal properties - tagetes patula - potatoes - vegetables - ornamental bulbs
  Leendert Molendijk is dé aaltjesdeskundige van Nederland. De onderzoeker van PPO-Lelystad stelt dat de beperkingen rond de toepassing van metam-natrium zo ongeveer betekenen dat het middel praktisch niet meer toepasbaar is. Hij waarschuwt voor 'mooie oplossingen' waaraan geen gedegen onderzoek achter zit en vraagt aandacht voor iedere vierkante meter.
  Middelen tegen cavity spot en zwarte vlekken : veld- en bewaaronderzoek van 2013 tot voorjaar 2014
  Lamers, J.G. ; Topper, C.G. - \ 2014
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit PPO-agv - 29
  proeven op proefstations - groenteteelt - penen - daucus carota - veldproeven - gewasbescherming - bodemschimmels - plantenziekteverwekkende schimmels - fungiciden - houdbaarheid (kwaliteit) - station tests - vegetable growing - carrots - daucus carota - field tests - plant protection - soil fungi - plant pathogenic fungi - fungicides - keeping quality
  De invloed van de ingezette experimentele middelen op het optreden van cavity spot en zwarte vlekken. Cavity spot werd in de proef op Vredepeel alleen betrouwbaar teruggedrongen door de eenmalige inzet van experimenteel middel 1. In de proef in de omgeving van Reusel was er geen effect te constateren van de eenmalige toepassing van experimenteel middel 1. Dit komt overeen met de resultaten van de proef in 2012, waarin een eenmalige toepassing van middel 1 niet en een tweemalige toepassing wel tot een betrouwbare verlaging leidde. De proef te Reusel gaf wel effecten te zien van enkele objecten waarin experimenteel middel 2 of middel 4 tijdens het groeiseizoen waren toegepast, op het optreden van zwarte vlekken na de bewaring. Deze middelen gaven een verlaging te zien van de zwarte vlekkenindex of het zwarte vlekken percentage. Niet alle objecten met deze middelen gaven een betrouwbare verlaging te zien, wellicht als gevolg van het feit dat de verschillen op de grens van betrouwbaarheid lagen. Daarom zijn de effecten van middel 2 en 4 op het terugdringen van de zwarte vlekken te beschouwen als goede aanwijzingen. De belangrijkste veroorzaker van de zwarte vlekken was Mycocentrospora acerina.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.