Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 49

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  KWIN nu ook als app
  Rotgers, G. ; Vermeij, I. - \ 2014
  V-focus 11 (2014)5. - ISSN 1574-1575 - p. 37 - 37.
  veehouderij - pluimveehouderij - varkenshouderij - rundveehouderij - informatiesystemen - statistische gegevens - kwantitatieve analyse - agrarische economie - bedrijfseconomie - begroting van agrarisch bedrijf - bedrijfsvergelijking in de landbouw - toepassingen - livestock farming - poultry farming - pig farming - cattle husbandry - information systems - statistical data - quantitative analysis - agricultural economics - business economics - farm budgeting - farm comparisons - applications
  KWIN, Kwantitatieve Informatie Veehouderij, verscheen de afgelopen 25 jaar als lijvig handboek, zowel op papier als digitaal. Dit najaar is daar een serie apps bij gekomen, waarmee adviseurs en veehouders zelf saldo- en kostprijsberekeningen kunnen maken. De apps zijn beschikbaar voor de pluimvee-, varkens- en rundveehouderij.
  Tussenrapportage Monitoring Biobased Economy
  Meesters, K.P.H. ; Verhoog, A.D. ; Leeuwen, M.G.A. van; Bos, H.L. - \ 2013
  Wageningen : FBR (Rapport / Wageningen UR Food & Biobased Research 1398) - ISBN 9789461736918 - 27
  biobased economy - economische ontwikkeling - monitoring - statistische gegevens - nederland - beleid - biobased economy - economic development - monitoring - statistical data - netherlands - policy
  De monitoring van de biobased economy zal antwoord moeten geven op twee vragen: 1. Hoe groot zijn de stromen die omgaan in de biobased economy? 2. Hoe ontwikkelen deze stromen zich in de loop van de tijd? In deze studie wordt onderzocht in hoeverre de biobased economy gevolgd kan worden op basis van statistische gegevens van CBS, WUR-LEI en andere bronnen.
  Systems biology and statistical data integration of ~omics data sets
  Acharjee, A. - \ 2013
  Wageningen University. Promotor(en): Richard Visser, co-promotor(en): Chris Maliepaard. - S.l. : s.n. - ISBN 9789461735843 - 177
  systeembiologie - statistische gegevens - gegevensanalyse - gegevens verzamelen - metabolomica - loci voor kwantitatief kenmerk - genomica - eiwitexpressieanalyse - solanum tuberosum - aardappelen - databanken - systems biology - statistical data - data analysis - data collection - metabolomics - quantitative trait loci - genomics - proteomics - solanum tuberosum - potatoes - databases

  In this thesis quality traits of potato were related to different highly multivariate ~omics datasets containing information on proteins, primary and secondary metabolites and gene expression. The objectives were to explore and compare different statistical techniques that are able to quantify these relationships, and to identify components responsible for prediction of quality. We propose a strategy to integrate two or more of such datasets and to select subsets of predictive components. We used potato flesh colour as an example trait and identified metabolites and expressed genes that are associated with flesh colour. We identified two putative novel non-volatile glycosides of carotenoid-derived metabolites and a novel putative connection with the flavonoid pathway. From a gas chromatography data set we identified genetic factors underlying variation in primary metabolism and found the amino acid beta-alanine associated with starch content. Finally we performed an integrated analysis with gene expression, metabolites and proteomics data and present an approach to select a limited set of predictive genes, metabolites and proteins.

  Watergebruik in de agrarische sector 2009-2010, naar stroomgebied in Nederland
  Meer, R.W. van der - \ 2013
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Nota / LEI : Onderzoeksveld Sector & ondernemerschap ) - 24
  watervoorziening - watergebruik - landbouwsector - akkerbouw- en tuinbouwbedrijven - beregening - veehouderij - visserij - stroomgebieden - neerslag - statistische gegevens - water supply - water use - agricultural sector - crop enterprises - overhead irrigation - livestock farming - fisheries - watersheds - precipitation - statistical data
  Het CBS heeft aangegeven behoefte te hebben aan cijfers over het watergebruik in de land- en tuinbouwsectoren naar de 7 stroomgebieden in Nederland. Het watergebruik wordt in dit achtergronddocument voor 5 landbouwsectoren (akkerbouw, fruit, tuinbouw, veehouderij, overige landbouw) en de visserijsector bepaald. De 5 sectoren bestaan uit meerdere (27) subsectoren. In de statistieken worden de volgende typen water onderscheiden: leidingwater (drenking en overig), gietwater, grondwater voor irrigatie, oppervlaktewater voor irrigatie, grond-/oppervlaktewater voor irrigatie, en grond-/oppervlaktewater voor drenking. Daarnaast wordt het beregende areaal gerapporteerd.
  Statistiek van extreme gebiedsneerslag in Nederland
  Overeem, A. ; Buishand, A. ; Holleman, I. ; Uijlenhoet, R. - \ 2012
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 44 (2012)12. - ISSN 0166-8439 - p. 29 - 31.
  hoogwaterbeheersing - neerslag - regen - regenmeters - meting - kwantitatieve methoden - gebiedsgericht beleid - kansverdelingen - meteorologische waarnemingen - statistische gegevens - flood control - precipitation - rain - rain gauges - measurement - quantitative methods - integrated spatial planning policy - probability distributions - meteorological observations - statistical data
  Kansverdelingen van extreme neerslag zijn doorgaans afgeleid van puntmetingen van regenmeternetwerken en gelden voor een locatie. In het waterbeheer is echter vaak de extreme gebiedsneerslag van belang. Die is voor een bepaalde herhalingstijd lager dan de extreme neerslag op een locatie in dat gebied voor dezelfde herhalingstijd. Door deze gebiedsreductie leiden de gangbare neerslagstatistieken tot een onderschatting van de herhalingstijd voor extreme gebiedsneerslag. Daarom is het noodzakelijk om de kansverdeling van extreme gebiedsneerslag te bestuderen. Dit is maar beperkt mogelijk met de netwerken van regenmeters in Nederland. Recent hebben het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) en de leerstoelgroep Hydrologie en Kwantitatief Waterbeheer van Wageningen Universiteit een elfjarige radardataset van neerslaghoeveelheden geanalyseerd. Hierdoor zijn nu neerslagwaarnemingen met een hoge resolutie in tijd en ruimte beschikbaar voor heel Nederland. Met behulp van deze dataset zijn kansverdelingen van extreme gebiedsneerslag afgeleid.
  Statistiek van extreme gebiedsneerslag in Nederland
  Overeem, A. ; Buishand, A. - \ 2012
  De Bilt : KNMI (Technical report / Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut TR-332) - 48
  neerslag - regen - meteorologische waarnemingen - meting - statistische gegevens - precipitation - rain - meteorological observations - measurement - statistical data
  Kansverdelingen van extreme neerslag zijn doorgaans afgeleid uit puntmetingen van regenmeternetwerken en gelden voor een locatie. Echter, in het waterbeheer is vaak de extreme gebiedsneerslag van belang. Indien daarvoor de gangbare neerslagstatistieken worden gebruikt treedt een onderschatting op van de herhalingstijd. Daarom is het wenselijk om een statistiek van extreme gebiedsneerslag af te leiden. Het KNMI heeft in samenwerking met de Leerstoelgroep Hydrologie en KwantitatiefWaterbeheer van Wageningen Universiteit een klimatologische radardataset van de periode 1998-2008 opgebouwd en geanalyseerd.
  Emissieregistratie van landbouwbedrijven : verbeteringen met behulp van het Geografisch Informatiesysteem Agrarische Bedrijven
  Os, J. van; Gies, T.J.A. ; Naeff, H.S.D. ; Jeurissen, L.J.J. - \ 2011
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 275) - 72
  dierhouderij - statistische gegevens - landbouwstatistieken - dierlijke meststoffen - ammoniakemissie - identificatie - registratie - regio's - animal husbandry - statistical data - agricultural statistics - animal manures - ammonia emission - identification - registration - regions
  Voor het berekenen van emissie door de Emissieregistratie in Nederland werd tot nu toe gebruik gemaakt van gegevens uit de Landbouwtelling. Hierin wordt jaarlijks per bedrijf opgevraagd hoeveel dieren er aanwezig zijn. Sommige bedrijven houden echter een deel van het vee op nevenvestigingen. Via diertellingen vanuit de Identificatie en Registratie van landbouwhuisdieren zijn de nevenvestigingen gelokaliseerd en gekoppeld aan de hoofdvestigingen. Hiermee kunnen de dieren van de landbouwtelling aan de juiste locatie gekoppeld worden, waardoor de Emissieregistratie tot een betere ruimtelijke verdeling van bijvoorbeeld de ammoniakuitstoot uit de veehouderijbedrijven kan komen. Deze herverdeling van dieren is uitgevoerd met de landbouwtelling van 2009, waarbij een koppeling is gemaakt met de staltypen van 2008.
  Waar staan de biologische melkveehouders?
  Nauta, W.J. - \ 2011
  V-focus 8 (2011)6. - ISSN 1574-1575 - p. 30 - 32.
  melkveehouderij - biologische landbouw - indexen - vragenlijsten - statistische gegevens - dairy farming - organic farming - indexes - questionnaires - statistical data
  In 2009 en 2010 zijn de biologische melkveehouders binnen het onderzoek ‘Type koe – type bedrijf’ gevraagd een enquête in te vullen, waarin bedrijfskengetallen, specifieke managementaspecten en fokkerijdoelstellingen centraal stonden. Van de 320 bedrijven hebben 180 bedrijven aan de enquête meegedaan. Op basis hiervan wordt in dit artikel een beeld van de huidige biologische melkveehouderij gegeven.
  Simple Treat.i Sensivity Analysis
  Sneekes, A.C. ; Wal, J.T. van der - \ 2009
  Den Helder : IMARES (Report / Wageningen IMARES C058/09) - 36
  simulatiemodellen - afvalwater - afvalwaterbehandeling - gegevensanalyse - statistische gegevens - gevoeligheidsanalyse - simulation models - waste water - waste water treatment - data analysis - statistical data - sensitivity analysis
  The topic of this report is a sensitivity analysis of the SimpleTreat.i model. SimpleTreat.i (Van der Wal 2008) is a slightly modified version of the SimpleTreat model for evaluating municipal waste water treatment plants (WWTPs). The original SimpleTreat model is described in Struijs (1996). The modifications are intended to make SimpleTreat.i more easily applicable in an industrial setting. Both the initial modifications and the sensitivity analyses haven been performed under contracts from StatoilHydro.
  Statistical air quality mapping
  Kassteele, J. van de - \ 2006
  Wageningen University. Promotor(en): A. Stein, co-promotor(en): A.L.M. Dekkers. - [S.l. ] : S.n. - ISBN 9789085043805 - 140
  luchtverontreiniging - cartografie - statistische analyse - statistische gegevens - kriging - fouten - remote sensing - interpolatie - air pollution - mapping - statistical analysis - statistical data - kriging - errors - remote sensing - interpolation
  This thesis handles statistical mapping of air quality data. Policy makers require more and more detailed air quality information to take measures to improve air quality. Besides, researchers need detailed air quality information to assess health effects. Accurate and spatially highly resolved maps of air pollution levels form a basis. Since policy makers and researchers tend to focus more and more on uncertainties as well, the question is how precise these concentration maps are.

  To base concentration maps on measurements of air quality only, every km2 should be monitored. Measurements, however, are only taken at a limited number of locations, so between the monitoring locations relevant information will be missing or can only be predicted, i.e. interpolated, leading to uncertainty in the map. Furthermore, no information about the physical and chemical processes about the concerned component is taken into account. On the other hand, concentration maps can also be based on physical and chemical processes modeling of components only. This model output covers the full domain on a fine-mazed grid. All dispersion models are imperfect however, which may lead to biased output and uncertainties.

  A combination of the two approaches always results into more detailed and more accurate maps. In this thesis this is done by means of a geostatistical approach: kriging with external drift (KED). KED allows mapping of a primary variable that is accurate and precise but only available at a limited number of locations, and a secondary variable that covers the full domain on a fine-mazed grid but is less accurate.

  First, we focus on the use of atmospheric dispersion model output as secondary information source to compensate for the loss of spatial precision caused by a reduction in the Dutch air quality monitoring network in the mid-nineteen eighties. We compare KED with universal kriging. The impact of several parameter estimation and spatial interpolation methods, the number of observations and configuration of the network on uncertainty are quantified by cross-validation. With KED, more accurate and precise predictions are obtained where observations were sparse. However, the dispersion model output in this context was considered to be deterministic, i.e. without uncertainties, so the geostatistical model must be extended.

  We present a method, error-in-variable KED, which combines uncertain air quality measurements with uncertain secondary information from the atmospheric dispersion model. The new method combines KED and a measurement error model, and uses Bayesian techniques for inference. The method is flexible for assigning different error variances to both the primary information and secondary information at each location. We address actual NO2 data collected at an urban and a rural site in the Netherlands. Uncertainty assessments in terms of exceeding air quality standards are given.

  The error-in-variable KED procedure is further extended with a time component to assess future local NO2 concentrations near Rotterdam for the year 2010, focusing on uncertainties and exceedances of European air quality standards. The background concentration is determined by the extended error-in-variable KED. A local traffic contribution is added based on a local generic dispersion model with use of an emission scenario for 2010. This results in maps showing local NO2 concentrations, upper and lower limits, and probabilities of exceeding the air quality standard. The probabilistic measures are calculated in numbers and translated into words for easier communication to policy makers.

  Finally, the use of two secondary information sources is explored to map particulate matter (PM10) over Western Europe. It is almost impossible to get a consistent overview of PM10 concentrations based solely on ground based measurements because of differences between countries regarding monitoring methods used and monitoring station surroundings. We illustrate the use of statistical techniques to standardize the ground based measurements of PM10 and interpolate these standardized concentrations by combining them uncertain secondary information from a chemical transport model and from MODIS satellite observations of aerosol optical thickness. The secondary variables contain different information and a combination of both gives the most accurate and precise predictions and should therefore be preferred.

  Buitenlui: een aanzienlijke groep potentiële landschapsbeheerders
  Rutte, R.J.M. le; Herwaarden, G.J. van; Boers, W. - \ 2005
  Vakblad Natuur Bos Landschap 2 (2005)8. - ISSN 1572-7610 - p. 8 - 11.
  urbaan-rurale migratie - bedrijfsbeëindiging in de landbouw - grondeigendom - particulier eigendom - statistische gegevens - urban rural migration - farm closures - land ownership - private ownership - statistical data
  De daling van het aantal agrarische bedrijven roept de vraag op, wie het cultuurlandschap in de toekomst zal beheren. Want ruim tachtig procent van de vrijkomende agrarische bebouwing verandert van boerderij in woonhuis. In de praktijk vernadert daarmee ook het uiterlijk van het gebouw, van het erf en het landschap. De twaalf provinciale organisaties Landschapsbeheer willen deze nieuwe buitenlui gaan inforemeren en van advies dienen. Met financiële steun van LNV is een project opgestart om de nieuwe doelgroep te leren kennen. Dit artikel geeft gegevens vanuit het Kadaster, gebruik makend van het gegeven: de oppervlakte ligt tussen 0,5 en 5 ha in, erf en huiskavel liggen buiten de bebouwde kom; de percelen zijn in eigendom van particulieren
  Historic land use dynamics in and around Natura2000 sites as indicators for impact on biodiversity; Phase 1 of the BIOPRESS project for the Netherlands
  Hazeu, G.W. ; Mücher, C.A. - \ 2005
  Wageningen : Alterra (CGI-rapport 05-001) - 159
  landgebruik - verandering - remote sensing - biodiversiteit - fotointerpretatie - grondbedekking - statistische gegevens - nederland - vegetatie - kaarten - land use - vegetation - maps - change - remote sensing - biodiversity - photointerpretation - ground cover - statistical data - netherlands
  BIOPRESS is a EC-FP5 research project to support GMES `Global Monitoring for Environment and Security¿. It aims to provide the EU-user community with quantitative information on how changes in land cover and land use have affected the environment and biodiversity in Europe. This report is dealing with the results of the first phase of the BIOPRESS project for the Netherlands. The report concentrates on the selection, acquisition, processing and interpretation of recent and historical aerial photographs, and the production of land use change statistics for the Netherlands. Land cover and land cover change statistics were derived for five windows (30km by 30km) for 1950 and 1990 (scale 1:100.000) and nine transects (2km by 15km) for 1950, 1990 and 2000 (scale 1:20.000). Subsequently, the historic land cover dynamics have been analysed within the Natura2000 sites as well as outside these areas, including descriptions of land cover changes and their related pressures (intensification, abandonment, afforestation and urbanisation) influencing biodiversity.
  Statistische betrouwbaarheid van de bemonstering van de schol-discards door de visserij-sector
  Dekker, W. ; Keeken, O.A. van - \ 2005
  onbekend : RIVO Biologie en Ecologie (Rapport / Nederlands Instituut voor Visserij Onderzoek (RIVO) C011.05) - 16
  demersale visserij - visserijbeheer - schol - discards - bemonsteren - statistiek - statistische analyse - statistische gegevens - demersal fisheries - fishery management - plaice - discards - sampling - statistics - statistical analysis - statistical data
  Vanaf eind 2004 wordt op een twintigtal Nederlandse demersale schepen door de vissers zelf monsters genomen van zowel de discards als de aanvoer van schol. Het Productschap Vis (PV) heeft het RIVO gevraagd deze gegevens te analyseren en een antwoord te geven op de vraag of de bemonstering van de schol, zoals deze momenteel door de visserijsector is opgezet, statistisch voldoende is voor een goede schatting van de totale hoeveelheid schol discards. Omdat het gegevensbestand eigenlijk nog te klein is om een groot aantal karakteristieken van tuigen te onderzoeken, is de analyse inhoudelijk beperkt tot de belangrijkste, en wel bekende factoren: de verschillen tussen vistuigen, tussen gebieden, tussen schepen en de ontwikkeling in de tijd. Het door de sector zelf verzamelde gegevensbestand van de discards van schol levert een duidelijk interpreteerbaar resultaat op. Zowel trends in de tijd, ruimtelijke patronen, als ook verschillen tussen vistuigen en tussen individuele schepen worden zichtbaar.
  Inventarisatie behoefte KWIN Boomkwekerij
  Schreuder, R. - \ 2004
  Boskoop : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Bomen - 23
  boomkwekerijen - landbouwstatistieken - toegepaste statistiek - statistische gegevens - innovaties - kennis van boeren - forest nurseries - agricultural statistics - applied statistics - statistical data - innovations - farmers' knowledge
  De oude uitgave van de KWIN (‘Kwantitatieve Informatie’) van de boomkwekerijsector dateert uit 1998. Bij de diverse gebruikers van de KWIN is in een voorstudie nagegaan aan welke gegevens behoefte bestaat. De resultaten worden gebruikt bij het actualiseren van de KWIN.
  Waarderingsnormen rentabiliteitsindex 2003 en productiegetal 2004
  Bosma, A.J.J. - \ 2004
  Praktijkkompas. Varkens 18 (2004)3. - ISSN 1570-8578 - p. 8 - 9.
  varkens - afmesten - rentabiliteit - productiviteit - bedrijfsresultaten in de landbouw - statistische gegevens - pigs - finishing - profitability - productivity - farm results - statistical data
  ASG berekent ieder jaar waarderingsnormen voor de vleesvarkenshouderij. Dit op basis van de TEA-resultaten van vleesvarkens over 2003 en KWIN-Veehouderij 2003-2004. De rentabiliteitsindexen en productiegetallen geven voor de vleesvarkenshouderij het rendement weer van verbeteringen op een bedrijf van zowel het afgelopen jaar als richting de toekomst. Momenteel wordt bekeken of dergelijke waarderingsnormen ook voor de zeugenhouderij kunnen worden uitgeven
  Waarderingsnormen voor rentabiliteitsindex 2000 en productiegetal 2001
  Kuunders, L. ; Enting, I. - \ 2001
  Praktijkkompas. Varkens 15 (2001)2. - ISSN 1570-8578 - p. 11 - 12.
  varkenshouderij - varkens - afmesten - rentabiliteit - productiviteit - bedrijfsresultaten in de landbouw - statistische gegevens - pig farming - pigs - finishing - profitability - productivity - farm results - statistical data
  Op basis van de TEA-resultaten van vleesvarkens over 2000 en KWIN-Vee 2000-2001 heeft het Praktijkonderzoek Veehouderij waarderingsnormen berekend voor de rentabiliteitsindex 2000 en het productiegetal 2001.
  Uniformeringsafspraken voor gesloten varkensbedrijven
  Kuunders, L. ; Lenskens, P. - \ 2001
  Praktijkkompas. Varkens 15 (2001)2. - ISSN 1570-8578 - p. 8 - 9.
  varkenshouderij - agrarische bedrijfsvoering - bedrijfsvergelijking in de landbouw - statistische gegevens - pig farming - farm management - farm comparisons - statistical data
  Deze zijn bedoeld om externe bedrijfsvergelijkingen te kunnen uitvoeren tussen varkensbedrijven met verschillende managementsystemen.
  De gebruikswaarde van de Gezondheidsplanner Varkens onder praktijkomstandigheden
  Bokma-Bakker, M. ; Binnendijk, G. - \ 1999
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 13 (1999)6. - ISSN 1382-0346 - p. 14 - 16.
  varkens - diergezondheid - planning - informatiesystemen - statistische gegevens - gebruikswaarde - bedrijfsinformatiesystemen - pigs - animal health - planning - information systems - statistical data - use value - management information systems
  In 1998 is de Gezondheidsplanner Varkens op 60 praktijkbedrijven uitgetest. De resultaten van de testfase zijn zo perspectiefvol dat besloten is om de Gezondheidsplanner verder praktijkrijp te maken en breedschalig in de praktijk te introduceren. De huidige Diergezondheids- Registratiemodule (DGR) bij de managementsystemen zal de basis vormen voor automatisering van de Gezondheidsplanner.
  Gezondheidsplanner varkens en diergezondheidsregistratie
  Bokma-Bakker, M. ; Binnendijk, G. - \ 1999
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 13 (1999)1. - ISSN 1382-0346 - p. 10 - 10.
  varkens - diergezondheid - planning - informatiesystemen - statistische gegevens - agrarische bedrijfsvoering - bedrijfsinformatiesystemen - pigs - animal health - planning - information systems - statistical data - farm management - management information systems
  In 1998 is de Gezondheidsplanner uitgetest op circa 60 praktijkbedrijven. Een belangrijk deel van de varkenshouders en begeleiders wil in de toekomst blijven werken met de Gezondheidsplanner. Voorwaarde is dat de registratie in de stal zo eenvoudig mogelijk is en voor meerdere doeleinden kan worden gebruikt en dat de kengetallenberekening is geautomatiseerd.
  Vruchtbaarheid koeien lagekostenbedrijf moet beter
  Smolders, G. - \ 1999
  Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 12 (1999)5. - ISSN 1386-8470 - p. 26 - 28.
  melkvee - vruchtbaarheid - kunstmatige inseminatie - statistische gegevens - bedrijfsvoering - dairy cattle - fertility - artificial insemination - statistical data - management
  De eerste resultaten van het lagekostenbedrijf zijn bemoedigend; de kostprijs van de melk is laag, de productie valt mee en het MINAS-stikstofoverschot voldoet al aan de norm voor 2002. De vruchtbaarheid van de koeien op het lagekostenbedrijf liet in 1998 nogal te wensen over. Het drachtigheidspercentage na 1ste inseminatie was laag en ook latere inseminaties leverden geen goed resultaat.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.