Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 129

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Citizen science voor natuur in Nederland : van onschatbate waarde en onderschat belang
  Breman, Bas ; Vliet, Arnold van - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2806) - 43
  natuur - burgers - steden - stedelijke gebieden - biodiversiteit - monitoring - nature - citizens - towns - urban areas - biodiversity - monitoring
  Beschermde en bedreigde dieren en planten in de stad : een geografische analyse van geselecteerde Vogelrichtlijn-, Habitatrichtlijn-, en Rode Lijstsoorten
  Lahr, Joost ; Meeuwsen, Henk ; Lammertsma, Dennis ; Gooedhart, Paul ; Zee, Friso van der - \ 2016
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2776) - 103
  bedreigde soorten - planten - dieren - stedelijke gebieden - vogelrichtlijn - habitatrichtlijn - biodiversiteit - geografische informatiesystemen - steden - endangered species - plants - animals - urban areas - birds directive - habitats directive - biodiversity - geographical information systems - towns
  Towards Water Smart Cities : climate adaptation is a huge opportunity to improve the quality of life in cities
  Hattum, Tim ; Blauw, Maaike ; Bergen Jensen, Marina ; Bruin, Karianne de - \ 2016
  Wageningen : Wageningen University & Research (Wageningen Environmental Research rapport 2787) - 60
  water - waterbeheer - stedelijke gebieden - steden - klimaatverandering - klimaatadaptatie - water - water management - urban areas - towns - climatic change - climate adaptation
  Inventarisatie van de uitbreiding van de bloedingsziekte in paardenkastanjebomen in Den Haag
  Kuik, A.J. van - \ 2016
  Wageningen Plant Research, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit (Rapport Wageningen Plant Research 2017-02) - 17
  aesculus hippocastanum - plantenziekten - pseudomonas syringae - steden - zuid-holland - aesculus hippocastanum - plant diseases - pseudomonas syringae - towns - zuid-holland
  Sinds 2004 wordt door Wageningen Plant Research in opdracht van de gemeente Den Haag het paardenkastanje bestand beoordeeld op het voorkomen van de bloedingsziekte. Bomen die zijn aangetast door de bloedingsziekte, veroorzaakt door de bacterie Pseudomonas syringae pv aesculi blijken in de praktijk snel te kunnen aftakelen. Door de kastanjebomen regelmatig te beoordelen op de mate van aantasting en toezicht op het verloop van de aftakeling kunnen voor de omgeving gevaarlijke bomen tijdig worden gesignaleerd zodat actie kan worden ondernomen. Hiermee worden ongelukken door uitvallende takken zoveel mogelijk voorkomen. Naast de schadelijke aantasting door de bacterie zelf vormen de scheuren die zijn ontstaan door de bloedingsziekte een geschikte invalspoort voor boomverzwakkende schimmels, zoals de bundelzwam, paarse korstzwam, honingzwam en de oesterzwam. Bijna alle bomen die tot dusverre een kapadvies hebben gekregen waren ook aangetast door genoemde parasitaire boomschimmels.
  The effect of urban green infrastructure on local microclimate and human thermal comfort
  Wang, Y. - \ 2016
  Wageningen University. Promotor(en): Rik Leemans, co-promotor(en): Dolf de Groot; H.J. Wörtche. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462576414 - 220
  urban environment - green infrastructure - urban areas - towns - management of urban green areas - microclimate - temperature - trees - ecosystem services - stadsomgeving - groene infrastructuur - stedelijke gebieden - steden - groenbeheer - microklimaat - temperatuur - bomen - ecosysteemdiensten
  Cities on the GROW : pathways to supporting the sustainable growth of urban food enterprises in London, Reading and Almere : final report
  Nunes, Richard ; Meulen, Suzanne ; Mol, G. ; Bailey, Alison - \ 2015
  Alterra, Wageningen-UR (Alterra-report 2688) - 143
  food industry - urban environment - urban development - towns - voedselindustrie - stadsomgeving - stadsontwikkeling - steden
  Cities on the Grow is a cross-disciplinary project that has been funded by Climate-KIC, an initiative of the European Institute of Innovation and Technology. It seeks to support the sustainable growth of urban food enterprises toward the implementation of more commercially viable business practices. It also seeks to secure the social and climate benefits of these enterprises while enhancing their role in city-regional food economies.
  Op weg naar een klimaatactieve regio : een verkenning van knelpunten en kansen voor een klimaatactief Arnhem, Lochem en Zutphen
  Limbeek, M.C.E. ; Hagens, J.E. ; Hattum, T. van; Massop, H.T.L. ; Kemenade, M.J.J.M. van - \ 2015
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2646) - 60
  klimaatverandering - hoogwaterbeheersing - waterkwaliteit - stadsomgeving - steden - ruimtelijke ordening - stadsontwikkeling - waterverzadiging - gelderland - climatic change - flood control - water quality - urban environment - towns - physical planning - urban development - waterlogging - gelderland
  Klimaatverandering gaat leiden tot meer kans op wateroverlast, meer perioden van droogte, waterkwaliteitsproblemen en hittestress in stedelijke gebieden. Het is daarom van groot belang om bij planvorming van ruimtelijke ontwikkelingen tijdig en proactief rekening te houden met de effecten van klimaatverandering. Het concept ‘Klimaatactieve Stad’ geeft de waterschappen een handvat om op een goede manier om te gaan met klimaatverandering in de stad. Deze studie is uitgevoerd in WaterNexT-verband en is gezamenlijk uitgewerkt door waterschap Rijn en IJssel, Alterra en de Radboud Universiteit. In deze studie zijn voor de drie stedelijke gebieden van Arnhem-Noord, Lochem en Zutphen de klimaatknelpunten voor de aspecten waterveiligheid, wateroverlast, hitte, waterkwaliteit en watertekort geïnventariseerd. Daarnaast zijn in de gemeenten inloopsessies gehouden om ruimtelijke ontwikkelingen binnen de stedelijke gebieden te inventariseren. Vanuit de combinatie van knelpunten en ruimtelijke ontwikkelingen komen elf hotspots naar voren waar kansen liggen om op korte termijn innovatieve en/of klimaatmaatregelen te nemen. Daarnaast geeft het rapport een aantal aanbevelingen voor het realiseren van een klimaatactieve regio Arnhem-Zutphen-Lochem.
  Agenda stadslandbouw. Impact op initiatieven
  Veen, E.J. ; Jansma, J.E. - \ 2015
  PPO AGV
  collectieve overeenkomsten - stadslandbouw - gemeenten - openbare mening - steden - stedelijke planning - vragenlijsten - collective agreements - urban agriculture - municipalities - public opinion - towns - urban planning - questionnaires
  In het voorjaar van 2013 bracht het Stedennetwerk Stadslandbouw (een landelijk netwerk van pioniers in de stadslandbouw, zie www.stedennetwerkstadslandbouw.nl) de Agenda Stadslandbouw naar buiten. Groningen was de eerste die ondertekende, inmiddels gevolgd door 25 andere gemeenten. Met de ondertekening committeren gemeenten zich aan het stimuleren en faciliteren van stadslandbouw. In 2014 hebben we bij twaalf ondertekenaars verkend wat het ondertekenen van de agenda voor de gemeente heeft betekend. De resultaten van deze verkenning zijn terug te vinden in de brochure ‘Agenda Stadslandbouw. Wat was de impact?’. Graag wilden we ook nagaan wat de agenda betekend heeft voor andere betrokkenen bij stadslandbouw. In een vervolgonderzoek richtten we ons daarom op de partijen ‘buiten het stadhuis’. Doel was te inventariseren wat de impact van de agenda voor stadslandbouwinitiatieven zélf is geweest.
  Agenda Stadslandbouw. Wat was de impact?
  Veen, E.J. ; Jansma, J.E. ; Jong, D. de - \ 2015
  PPO AGV
  stadslandbouw - stedelijke gebieden - stedelijke planning - steden - overheidsbeleid - gemeenten - collectieve overeenkomsten - urban agriculture - urban areas - urban planning - towns - government policy - municipalities - collective agreements
  Voorjaar van 2013 bracht het Stedennetwerk Stadslandbouw (een landelijk netwerk van gemeentelijke pioniers in de stadslandbouw, zie www.stedennetwerkstadslandbouw.nl) hun gezamenlijke Agenda Stadslandbouw naar buiten. Tijdens de Dag van de Stadslandbouw 2013, in het bijzijn van Rotterdams wethouder en tevens ambassadeur stadslandbouw Alexandra van Huffelen, was Groningen de eerste die de agenda tekende. Vervolgens stuurde de wethouder begin september 2013 alle Nederlandse gemeenten een brief met het verzoek de agenda te ondertekenen. Tijdens de Dag van de Stadslandbouw 2014, in het bijzijn van Staatssecretaris Sharon Dijksma was Leeuwarden de 24ste gemeente die de agenda tekende. Inmiddels (voorjaar 2015) hebben 26 gemeenten getekend. Waar heeft de agenda toe geleid? In deze factsheet proberen we daar antwoord op te geven.
  Weather in the City - How Design Shapes the Urban Climate
  Lenzholzer, S. - \ 2015
  Rotterdam : Nai 010 Uitgevers/Publishers - ISBN 9789462081987 - 216
  microklimaat - steden - stedelijke planning - omgevingspsychologie - stadsomgeving - groene infrastructuur - vegetatie - microclimate - towns - urban planning - environmental psychology - urban environment - green infrastructure - vegetation
  A beautifully designed square where you are almost blown over, an apartment in the city where the summer heat keeps you awake at night. We all know examples of urban and landcape architectural design that doesn’t sufficiently take the urban climate into account. With clear texts and insightful and inspirational illustrations, this book shows how clever urban design can make the city more comfortable. The way we experience the microclimate depends on physical and environmental psychological factors. Based on these factors, the way the basic processes of the urban climate work, and how these can be influenced through spatial planning and urban design are explained. 'Weather in the city. How Design Shapes the Urban Climate' is richly illustrated with photographs, illustrations and many examples from temperate climate regions all over the world.
  Urban climate governance : the role of local authorities
  Lenhart, J.L. - \ 2015
  Wageningen University. Promotor(en): Arthur Mol, co-promotor(en): Bas van Vliet. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462573239 - 206
  stadsomgeving - stedelijke gebieden - klimaat - governance - milieubeleid - steden - urban environment - urban areas - climate - governance - environmental policy - towns
  Dit proefschrift onderzoekt de rol van lokale autoriteiten, en hun interacties met belanghebbenden, om klimaatmitigatie en -adaptatie in steden te besturen. Hiervoor is in dit proefschrift een conceptueel kader ontwikkeld dat gebaseerd is op de governance capaciteiten die lokale overheden bezitten; de wijze van sturing die zij inzetten om klimaatverandering bespreekbaar te maken en de invloed van lokale autoriteiten op verticale en horizontale actoren in een multi-level governance systeem. De belangrijkste onderzoeksvraag van deze studie is: Hoe besturen vooroplopende stedelijke autoriteiten klimaatsverandering, en hoe kunnen de effecten daarvan worden verbeterd?
  Samen verkopen: boerderijwinkel in de stad
  Vijn, M.P. ; Schoutsen, M.A. ; Boxtel, M. van - \ 2015
  Lelystad : PPO AGV
  boerderijwinkels - stedelijke gebieden - steden - multifunctionele landbouw - wetgeving - vergunningen - voedselhygiëne - toerekenbaarheid - agrarische bedrijfsvoering - voedselproducten - on-farm sales - urban areas - towns - multifunctional agriculture - legislation - permits - food hygiene - accountability - farm management - food products
  Uit onderzoek blijkt dat consumenten belangstelling hebben voor producten rechtstreeks van de boer, maar dat ze die producten moeilijk kunnen vinden. Indien boerderijproducten beschikbaar komen op plaatsen waar consumenten hun inkopen doen dan is een flinke groei in de verkoop mogelijk. Concreet betekent dit dat boerderijproducten ook in de stad verkrijgbaar moeten zijn. Daarvoor is er in 2013 ook onderzoek gedaan. In de onderhavige publicatie uit 2015 worden de volgende vragen onderzocht: Mag je zomaar een winkel beginnen in de stad? Wat voor vergunningen heb je nodig, welke papieren? Hoe organiseer je dat en hoe werk je samen? Wie is er aansprakelijk als er iets mis gaat? Wat zijn de voordelen voor mij als individuele ondernemer? Zijn er al gezamenlijke boerderijwinkels in de stad en wat kunnen we daar van leren? In dit rapport wordt geprobeerd op deze vragen antwoord te geven mede aan de hand van drie voorbeelden uit de praktijk.
  De ecologische stad
  Lenzholzer, S. - \ 2014
  Academie van Bouwkunst
  stadsontwikkeling - vegetatie - ecologie - steden - beroepsopleiding - urban development - vegetation - ecology - towns - vocational training
  interview voor Video Academie van Bouwkunst vertoond onder meer bij Future Urban Regions (FUR) op 2.7.2014
  Seasonal dependence of the urban heat island on the street canyon aspect ratio
  Theeuwes, N.E. ; Steeneveld, G.J. ; Ronda, R.J. ; Heusinkveld, B.G. ; Hove, L.W.A. van; Holtslag, A.A.M. - \ 2014
  Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society 140 (2014)684. - ISSN 0035-9009 - p. 2197 - 2210.
  warmte - steden - stedelijke planning - warmtebalans - seizoenvariatie - meteorologie - nederland - heat - towns - urban planning - heat balance - seasonal variation - meteorology - netherlands - boundary-layer - energy-balance - climate zones - model - temperature - parameterization - simulation - schemes - cabauw - field
  In this paper we study the relation between the urban heat island (UHI) in the urban canyon and street geometry, in particular the aspect ratio. Model results and observations show that two counteracting processes govern the relation between the nocturnal UHI and the building aspect ratio: i.e. trapping of longwave radiation and shadowing effects. In general, trapping of longwave radiation supports the UHI, whereas shadowing effects reduce the UHI. The net effect depends on the UHI definition and the amount of available shortwave radiation penetrating the canyon. In summer, autumn and spring the shadowing effects can already reduce the UHI starting at an aspect ratio between 0.5 and 1. The analysis is carried out using several methods. Firstly, the single-column model version of the Weather Research and Forecasting model (WRF) is used extensively. Two separate runs, one rural and one urban, are used to estimate the UHI. Secondly, the urban canyon temperature at the two meter level is introduced, which allows for direct comparison between modelled and observed air temperatures within the urban canyon. Finally, the model is evaluated for all four seasons. The results of this research provide important insights for urban planning on how to use the aspect ratio to mitigate the UHI in the urban canyon
  Shaping multiple Ajijics and development : a Mexican town in the context of the international retirement migration
  Diaz Copado, F.V. - \ 2013
  Wageningen University. Promotor(en): Leontine Visser, co-promotor(en): Alberto Arce. - S.l. : s.n. - ISBN 9789461736772 - 221
  migratie - gepensioneerden - buitenland - regionale ontwikkeling - sociale verandering - stedelijke samenleving - modernisering - steden - woonwijken - infrastructuur - economische ontwikkeling - plaatselijk bestuur - ontwikkeling - mexico - migration - retired people - foreign countries - regional development - social change - urban society - modernization - towns - residential areas - infrastructure - economic development - local government - development - mexico
  Ajijic is a Mexican town that during the 1990s experienced its biggest social, economic, and physical transformation of the last 50 years. This transformation was mainly triggered by two factors: 1) a significant increase in the number of foreign retirees moving into Ajijic (effect of a global phenomenon identified as international retirement migration); and 2) the consequent increase in the construction of residential developments and infrastructure (mainly retiree-oriented). In this thesis the author argues that the international retirement migration phenomenon in Ajijic provoked the emergence of different projects of shaping the physical characteristics of this town. Through these projects, social actors shape Ajijic according to their different interpretations of what the town of Ajijic is, and what local development and modernisation mean to them. The transformation of the physical characteristics of Ajijic, through these projects, has also transformed the social life of this town.
  Het weer in de stad : hoe ontwerp het stadsklimaat bepaalt
  Lenzholzer, S. - \ 2013
  Rotterdam : Nai 010 Uitgevers/Publishers - ISBN 9789462080959 - 224
  microklimaat - steden - stedelijke planning - omgevingspsychologie - stadsomgeving - groene infrastructuur - vegetatie - microclimate - towns - urban planning - environmental psychology - urban environment - green infrastructure - vegetation
  Een prachtig aangelegd plein waar je wegwaait, een moderne stadswoning waarin je ’s zomers door de hitte niet kan slapen. Iedereen kent voorbeelden van stedelijke architectuur waarvan het ontwerp onvoldoende rekening houdt met het stadsklimaat. In deze publicatie wordt op begrijpelijke en beeldende wijze uiteengezet hoe uitgekiend stadsontwerp het comfort in de stad kan verhogen. De manier waarop wij het stadsklimaat beleven, is afhankelijk van fysieke en omgevingspsychologische factoren. Aan de hand van deze factoren wordt in dit boek uitgelegd hoe de basisprocessen van het stadsklimaat werken en hoe deze met ruimtelijke ordening en stadsontwerp kunnen worden beïnvloed. Het boek is rijk geïllustreerd met foto’s, principetekeningen en praktijkvoorbeelden. Het is een naslagwerk én inspiratieboek voor iedereen die werkt aan een leefbare stad: opdrachtgevers, beleidsmakers, professionals en studenten in stedenbouw, landschapsarchitectuur en planologie.
  Kleurrijk Wageningen 750
  Missel, L. - \ 2013
  Bibliotheek Wageningen UR
  lokale geschiedenis - steden - stadsontwikkeling - nederzetting - historische geografie - gelderse vallei - veluwe - tentoonstellingen - verzamelingen - local history - towns - urban development - settlement - historical geography - gelderse vallei - veluwe - exhibitions - collections
  Deze tentoonstelling is gemaakt ter gelegenheid van het 750-jarig jubileum van stadsrechten voor Wageningen. Wageningen en haar omgeving kent een unieke historische ontwikkeling van vestingstad tot universiteitsstad. Door de universiteit is Wageningen ook vaak als object van onderzoek en onderwijs gebruikt. Hoe dat alles zijn neerslag heeft gehad is te zien in drie thema’s die vaak met de kleuren blauw, rood en groen worden aangeduid: Wageningen is ontstaan bij een doorwaadbare plek van de Rijn. Het water (blauw) in en rond Wageningen heeft altijd een grote rol gespeeld in de geschiedenis van de stad. De nederzetting groeit uit van een vestingstad met bebouwing (rood) tot een universiteitsstad waar geleefd en gewerkt wordt in én met het groen: natuur, landbouw en tuin & landschap.
  Ethics, Design and Planning of the Built Environment
  Basta, C. ; Moroni, S. - \ 2013
  Heidelberg : Springer (Urban and Landscape Perspectives 12) - ISBN 9789400752450 - 224
  ethiek - steden - landen - aardwetenschappen - esthetische waarde - ethics - towns - countries - earth sciences - aesthetic value
  The book proposes a set of original contributions in research areas shared by planning theory, architectural research, design and ethical inquiry. The contributors gathered in 2010 at the Ethics of the Built Environment seminar organized by the editors at Delft University of Technology. Both prominent and emerging scholars presented their researches in the areas of aesthetics, technological risks, planning theory and architecture. The scope of the seminar was highlighting shared lines of ethical inquiry among the themes discussed, in order to identify perspectives of innovative interdisciplinary research. After the seminar all seminar participants have elaborated their proposed contributions. Some of the most prominent international authors in the field were subsequently invited to join in with this inquiry. Claudia Basta teaches "Network Infrastructures and Mobility" at Wageningen University. Between 2009 and 2011 she worked as Coordinator of the 3TU Centre of Excellence for Ethics and Technology of Delft University, where she completed her post-doc research on the shared areas of investigation between risk theories, planning theories and ethical inquiry. Her main research interests concern the matter of assessing and governing technological risks in relation to sustainable land use planning. She wrote a number of journal articles and contributions to collective books on these themes. Stefano Moroni teaches “Land use ethics and the law” at Milan Politecnico. His main research interests concern planning theory and ethics. He is the author of a number of books and journal articles. Recent publications (as co-author): Contractual Communities in the Self-Organizing City (Springer 2012).
  Carabid Beetle research in Dutch Road Verges
  Euwe, R. ; Merien, D. ; Pruijn, N. ; Teheux, C. ; Boer, W.F. de - \ 2013
  YouTube
  coleoptera - steden - wegen - vegetatie - veldwerk - vergelijkend onderzoek - laboratoria - carabidae - ecologische entomologie - coleoptera - towns - roads - vegetation - field work - comparative research - laboratories - carabidae - ecological entomology
  YouTube filmpje over veldonderzoek en laboratoriumonderzoek naar verschillende soorten carabidae die in het Nederlandse straatbeeld voorkomen.
  Making a better world: Carrier, retailer, and consumer support for sustainability initiatives in the context of urban distribution and retailing
  Hofenk, D.J.B. - \ 2012
  Open University. Promotor(en): J. Semeijn; J.M.M. Bloemer, co-promotor(en): M.J.H. van Birgelen. - Enschede : s.n. - ISBN 9789461914255 - 148
  duurzaamheid (sustainability) - distributie - consumenten - marketing voor de detailhandel - kooplieden - transport - stedelijke gebieden - steden - nederland - sustainability - distribution - consumers - retail marketing - merchants - transport - urban areas - towns - netherlands
  Consumenten zijn bereid om duurzame producten en duurzaam vervoer van producten naar winkels in de binnenstad te steunen, zelfs wanneer dit betekent dat ze meer moeten betalen voor producten. Maar dit geldt alleen als zij daartoe een morele verplichting voelen en de sociale druk niet te groot wordt. Winkeliers en transporteurs willen een dergelijke duurzame vorm van stedelijke distributie, zoals Binnenstadservice in Nijmegen, steunen als het initiatief vertrouwenwekkend is, zonder financieel nadeel. Dit stelt Dianne Hofenk op basis van haar promotieonderzoek naar factoren die de steun voor duurzame initiatieven voor stedelijke distributie en detailhandel beïnvloeden.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.