Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 22

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Protocol voor veldbewerking en teelt van zeekraal
  Blom, M. ; Visser, W. de - \ 2014
  vollegrondsgroenten - teelthandleidingen - zoutwaterlandbouw - zout water - zoutgronden - zouttolerantie - salicornia herbacea - stengelgroenten - field vegetables - cultivation manuals - saline agriculture - saline water - salt land - salt tolerance - salicornia herbacea - stem vegetables
  De teelt van zeekraal kan in verschillende systemen plaatsvinden onder verschillende waterregimes, onder water zetten of irrigeren. De resultaten van proeven in Wilhelminapolder vormen de basis voor dit protocol en zijn gebaseerd op een buitenteelt met eb/vloed en springtij als watergeefregimes.
  Monitoring Aspergevliegen 2013 Gewastellingen en lijmstokvangsten van aspergevliegen in veertien aspergevelden
  Rozen, K. van; Wilms, J.A.M. - \ 2014
  Lelystad : PPO AGV - 55
  asparagus - stengelgroenten - plagen - veldgewassen - vollegrondsgroenten - plantenplagen - geïntegreerde plagenbestrijding - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - gewasbescherming - veldproeven - boorders (insecten) - insectenplagen - plagenbestrijding - asparagus - stem vegetables - pests - field crops - field vegetables - plant pests - integrated pest management - cultural control - plant protection - field tests - boring insects - insect pests - pest control
  Monitoringssysteem voor aspergevliegen ontwikkelen met bijbehorende advisering. De resultaten in 2012 en 2013 van 26 gemonitorde percelen geven voldoende aanleiding tot een gerichtere aanpak van aspergevliegen. Dit betekent ook vaak dat niet hoeft worden ingegrepen. In 2013 is een schadedrempel geformuleerd op basis van de uitkomsten; bestrijding uitvoeren nadat gemiddeld 10 aspergevliegen/val/week zijn geteld. Op dit moment wordt aanbevolen om deze schadedrempel in de praktijk te valideren.
  Bestrijding van trips in prei : effectiviteit van twee insecticiden, in verschillende doseringen en toepassingsintervallen, op tripsaantasting in prei
  Huiting, H.F. ; Kruistum, G. van - \ 2013
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit AGV - 18
  preien - stengelgroenten - allium porrum - gewasbescherming - insecticiden - thrips tabaci - efficiëntie - proeven - klimaatfactoren - toelating van bestrijdingsmiddelen - veldproeven - vollegrondsgroenten - insectenplagen - leeks - stem vegetables - allium porrum - plant protection - insecticides - thrips tabaci - efficiency - trials - climatic factors - authorisation of pesticides - field tests - field vegetables - insect pests
  Door innovatieve tripsbestrijding kan een effectievere beheersing van de schade en/of een aanzienlijke reductie van de insecticide-inzet. Tabakstrips (Thrips tabaci Lind.) is kan zich snel vermeerderen en prei onverkoopbaar maken bij zware aantasting. Er wordt steeds gezocht naar aanvullende nieuwe middelen met een betere en/of andere werking om resistentie-ontwikkeling voor te zijn. In twee veldproeven werden twee nieuwe middelen onderzocht. De aantasting werd beoordeeld en tripslarven geteld. De proef werd uitgevoerd met kleine planten om een hoge tripsdruk te krijgen. Toch was de uiteindelijke tripsdruk laag; alleen in de tweede planting klom de populatiedruk naar een acceptabele waarde. De referentie-behandeling met Tracer resulteert in het beste resultaat in de proef, maar gaf niet bij elke waarneming een betrouwbaar verschil ten opzichte van onbehandeld. Behandelingen met N2012TP gaven geen gewasbeschermingseffect. Toepassingen van PAI05001 resulteerden in een gering bestrijdingseffect. Toevoeging van 4 kg/ha lokfructose aan 0,23 kg/ha PAI05001 evenals 0,5 kg/ha PAI05001 gaven verschillen met onbehandeld, maar de effecten waren echter niet consequent statistisch betrouwbaar.
  Effect vocht op de kwaliteit van asperges
  Wilms, J.A.M. ; Meuffels, G.J.H.M. - \ 2013
  Lelystad : PPO AGV - 32
  asparagus officinalis - stengelgroenten - vollegrondsteelt - vollegrondsgroenten - kwaliteit - opbrengst - relatie tussen groei en oogst - cultuurmethoden - oppervlakte-irrigatie - veldproeven - asparagus officinalis - stem vegetables - outdoor cropping - field vegetables - quality - outturn - growth yield relationship - cultural methods - surface irrigation - field tests
  Meer inzicht in de invloed van bevochtigen van de bedden op kwaliteit en opbrengst van witte asperges in de tweede helft van het oogtseizoen.
  Effect vocht op de kwaliteit van asperges
  Wilms, J.A.M. ; Meuffels, G.J.H.M. - \ 2013
  Lelystad : PPO AGV - 31
  asparagus officinalis - stengelgroenten - vollegrondsgroenten - vollegrondsteelt - kwaliteit - opbrengst - relatie tussen groei en oogst - cultuurmethoden - oppervlakte-irrigatie - veldproeven - asparagus officinalis - stem vegetables - field vegetables - outdoor cropping - quality - outturn - growth yield relationship - cultural methods - surface irrigation - field tests
  Vaststellen invloed van bevochtigen van de bedden op kwaliteit van witte asperges in de tweede helft van het oogstseizoen. Bij het object met T-tape was er op 8 augustus een significant hoger aandeel nieuw schot. Dit kan een voordeel zijn, want vroeg nieuw schot wil zeggen dat er ook een betere assimilatie plaats vindt, waardoor de plant meer suikers kan opslaan als reserve voor het volgende oogstseizoen. Dit kan opbrengst verhogend werken.
  Aaltjes lusten aspergeplanten rauw
  Hoek, H. - \ 2013
  Groenten & Fruit 2013 (2013)17. - ISSN 0925-9708 - p. 40 - 41.
  asparagus - plantenparasitaire nematoden - heterodera schachtii - heterodera - oogstschade - stengelgroenten - vollegrondsgroenten - oogstverliezen - asparagus - plant parasitic nematodes - heterodera schachtii - heterodera - crop damage - stem vegetables - field vegetables - yield losses
  Aaltjes kunnen bij de opkweek van aspergeplanten opbrengstverliezen veroorzaken. PPO-AGV stelde vast dat het geldelijk verlies bij het wortellesieaaltje en het gele bietencysteaaltje tot 12 procent kan oplopen en van het witte bietencysteaaltje zelfs tot 17 procent.
  Monitoring aspergevliegen 2012 : gewastellingen en lijmstokvangsten van aspergevliegen in twaalf aspergevelden
  Rozen, K. van; Korte, M. ; Peeters, A.C.R.M. ; Wilms, J.A.M. - \ 2013
  Lelystad : PPO AGV - 46
  gewasbescherming - geïntegreerde plagenbestrijding - asparagus - stengelgroenten - plagen - plantenplagen - veldgewassen - vollegrondsteelt - insectenplagen - plagenbestrijding - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - boorders (insecten) - plant protection - integrated pest management - asparagus - stem vegetables - pests - plant pests - field crops - outdoor cropping - insect pests - pest control - cultural control - boring insects
  Vaststellen in welke mate aspergevliegen voorkomen, in welke periode van het jaar en de invloed van weeromstandigheden hierop. Op basis hiervan wordt een eerste versie van een monitoringssysteem ontwikkeld met bijbehorende advisering. De made van de aspergevlieg vreet een gang door de aspergestengel. Dit kan leiden tot stengelwegval, afhankelijk van het aantal maden en de stengeldikte; jonge aanplant is hierdoor zeer gevoelig. Het voorkomen van aspergevliegen varieert per perceel, blijkt uit monitoring van twaalf praktijkpercelen asperge in 2012. Het zorgvuldig vaststellen van de aspergevliegdruk kan leiden tot een beter advies.
  Beetle eater verslindt aspergekever
  Broek, R.C.F.M. van den - \ 2011
  In: BioKennis innovatie magazine / Wijnands, F.G., van Keulen, H., Dubbeldam, R., - p. 28 - 29.
  asparagus - stengelgroenten - vollegrondsteelt - vollegrondsgroenten - coleoptera - insectenplagen - mechanische bestrijding - biologische bestrijding - landbouwtechniek - asparagus - stem vegetables - outdoor cropping - field vegetables - coleoptera - insect pests - mechanical control - biological control - agricultural engineering
  De Beetle eater doet wat haar naam doet vermoeden: kevers verslinden. Deze grote stofzuiger werkt goed bij het bestrijden van aspergekevers op aspergeplanten. Een teler en een onderzoeker hebben de machine daarvoor geoptimaliseerd.
  Inzet van de beetle eater succesvol
  Hamont, J. van; Broek, R.C.F.M. van den - \ 2011
  Ekoland 32 (2011)10. - ISSN 0926-9142 - p. 8 - 8.
  plagenbestrijding - plantenplagen - insectenplagen - mechanische bestrijding - coleoptera - asparagus - stengelgroenten - vollegrondsgroenten - landbouwtechniek - machines - pest control - plant pests - insect pests - mechanical control - coleoptera - asparagus - stem vegetables - field vegetables - agricultural engineering - machines
  In de aspergeteelt is de asperge kever Crioceris asparagi een bekend insect, en dan niet in positieve zin. Een omgebouwde machine maakt korte metten met hem.
  BOS zinvol in de strijd tegen schimmels in asperge
  Rovers, J.A.J.M. - \ 2009
  Groenten & Fruit 2009 (2009)15. - ISSN 0925-9708 - p. 32 - 33.
  tuinbouwbedrijven - loonarbeiders - asparagus - stengelgroenten - botrytis - stemphylium - beslissingsondersteunende systemen - vollegrondsteelt - market gardens - hired labour - asparagus - stem vegetables - botrytis - stemphylium - decision support systems - outdoor cropping
  Loonwerkers en aspergetelers hebben ervaringen opgedaan met het Beslissings Ondersteunend Systeem (BOS) in de strijd tegen Botrytis en Stemphyllium binnen het Praktijknetwerk Telen met toekomst
  Uitwerking en implementatie Aspire voor witte asperges : tussenrapportage 2007
  Kruistum, G. van; Wilms, J.A.M. - \ 2008
  Lelystad : PPO AGV - 23
  asparagus - stengelgroenten - beslissingsondersteunende systemen - agrarische bedrijfsvoering - vollegrondsteelt - asparagus - stem vegetables - decision support systems - farm management - outdoor cropping
  Doelstelling is de ontwikkeling van een werkend Beslissing Ondersteunend Systeem (BOS) op basis van regelmatige meting van suikergehalten van de wortels en bepaling van gewas eigenschappen (praktijkopbrengst, wortelmassa, ziektedruk etc.) op praktijkpercelen bij een 10-tal aspergetelers. Aan de hand van de gemeten suikergehalten gedurende het teeltseizoen krijgt de teler inzicht over wat er zich op het perceel afspeelt. Dit systeem biedt de teler een handvat voor het nemen van beslissingen zoals het tijdstip van stoppen met oogsten, stoppen met gewasbescherming en loofverwijdering. Door met behulp van Aspire de teelt te managen zal naar verwachting de levensduur van het betreffende perceel worden verlengd.
  Aspergetelers hebben hun landelijke dag : bij Proefboerderij Vredepeel
  Stallen, J. ; PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, - \ 2008
  Groenten en Fruit. Algemeen 2008 (2008)36. - ISSN 0925-9694 - p. 47 - 47.
  tuinbouw - groenteteelt - asparagus - stengelgroenten - open dagen - demonstratiebedrijven, landbouw - voorlichting - horticulture - vegetable growing - asparagus - stem vegetables - open days - demonstration farms - extension
  De landelijke aspergedag vindt op 12 september 2008 plaats bij PPO Vredepeel. De nadruk op de aspergedag ligt op onderwerpen die buiten te zien zijn of daar worden gedemonstreerd en wordt georganiseerd door LTO Groeiservice, Aceera , PPO en ZON Fruit & Vegetables
  Lang plezier van biologische grondontsmetting in asperge
  Lamers, J.G. ; Wilms, J.A.M. - \ 2008
  Groenten en Fruit. Algemeen 2008 (2008)11. - ISSN 0925-9694
  asparagus - stengelgroenten - bodemmoeheid - fusarium oxysporum - gewasopbrengst - gewasproductie - schimmelbestrijding - nematodenbestrijding - gewasbescherming - biologische grondontsmetting - asparagus - stem vegetables - soil sickness - fusarium oxysporum - crop yield - crop production - fungus control - nematode control - plant protection - biological soil sterilization
  Zelfs na zes jaar blijkt er nog een productievehogend effect van biologische grondontsmetting te zijn, dit effect kan oplopen tot 60 procent. En op korte termijn betere weggroei en minder onkruid
  Zes jaar ras-ervaring in de praktijk : kleine Vollegrondsgroenten
  Wijk, C.A.P. van - \ 2006
  PPO AGV
  groenteteelt - vollegrondsteelt - apium graveolens - courgettes - slasoorten - bladgroenten - stengelgroenten - gebruikswaarde - rassen (planten) - rassenkeuze (gewassen) - vegetable growing - outdoor cropping - apium graveolens - marrows - lettuces - leafy vegetables - stem vegetables - use value - varieties - choice of varieties
  Telers van kleine vollegrondsgroentegewassen (bleekselderij, courgette en diverse slasoorten) hebben behoefte aan een jaarlijkse inventarisatie van de gebruikswaarde van de rassen die in Nederland verhandeld worden. Gedurende 5 jaar worden jaarlijks de jaarsinvloeden van de raseigenschappen van kleine gewassen landelijk geïnventariseerd. De verwachting is dat door het publiceren van de jaarsinvloeden van raseigenschappen de tuinder zijn raskeuze en teeltmaatregelen daar beter op af kan afstemmen. Daardoor zal het teeltresultaat verbeteren.
  Enquête roest in asperge : organische stof gehalte van invloed op roest
  Evenhuis, A. ; Wilms, J.A.M. - \ 2006
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. - 20
  asparagus - roestziekten - schimmelziekten - stengelgroenten - plantenziektebestrijding - veldgewassen - nederland - asparagus - rust diseases - fungal diseases - stem vegetables - plant disease control - field crops - netherlands
  Roest op asperge is een kwaliteitsprobleem. In 2004 had een aantal telers opnieuw bovenmatig last van roest op de asperges. Toch waren er grote verschillen in het optreden van fysiologische roest bij de verschillende telers en zelfs over verschillende percelen bij dezelfde telers. Bij oppervlakkige roest kan er gevlimd worden, hetgeen extra inzet van arbeid betekent. Bij zwaardere vormen van roest kunnen de asperges niet meer in klasse 1 worden afgezet. Indien 10% van de asperge in klasse verlaagd wordt betekend dat voor de teler een verliespost van ongeveer 2000 € per hectare bij een opbrengst niveau van 10 ton asperges. Fysiologische roest doet zich vaak voor gedurende een koud en nat voorjaar en bij het begin van de oogst. Fysiologische roest wordt vaak in verband gebracht met de aanwezigheid van Fusarium (Poll, 1998). Fusarium wordt ook geassocieerd met herinplant ziekte bij asperge (Elmer, 1992; Blok & Bollen, 1995; Baayen et al., 2000). Naast F. oxysporum f.sp. asparagi en F. proliferatum bleek ook F. redolens een pathogeen van asperge betrokken bij herinplantziekte en aspergeroest (Baayen et al., 2000). Uit onderzoek zijn aanwijzingen verkregen dat toepassing van zout fysiologische roest op asperge vermindert, maar een harde conclusie kon hieruit niet getrokken worden. Dit zou geen direct effect van het zout zijn op Fusarium, maar zou te maken hebben met de invloed op beschikbaarheid van voedingselementen in de grond (Poll, 1999). In Amerikaans onderzoek werd wisselend positieve effecten gevonden van zout op de mate van aantasting van aspergewortels door Fusarium (Elmer, 1992; Elmer, 2004; Reid et al., 2001). Het doel van het project is om: − Inzicht te krijgen in de factoren die het optreden van roest in asperge beïnvloeden om de oorzaak te kunnen achterhalen. − Een voorstel te ontwikkelen om het verkregen inzicht te toetsen in de praktijk indien bruikbare aanwijzingen over de oorzaak worden geïdentificeerd. Het project richt zich op de identificatie van het probleem en nog niet op het ontwikkelen van beheersmaatregelen. Echter, indien duidelijkheid wordt verkregen over de oorzaken van het verschijnsel, kan wellicht een aanduiding worden verkregen over een effectieve beheersing van het probleem.
  Valideren van het AspireNZ systeem voor asperges in Nederland : verslag 2005 en conclusies 2003-2005
  Kruistum, G. van; Wilms, J.A.M. ; Wijk, C.A.P. van - \ 2006
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente - 25
  asparagus - stengelgroenten - veldproeven - teeltsystemen - suikergehalte - drogestofverdeling - asparagus - stem vegetables - field tests - cropping systems - sugar content - dry matter distribution
  In vervolg op 2003 en 2004 heeft in 2005 onderzoek plaatsgevonden om het AspireNZ systeem te toetsen onder Nederlandse omstandigheden. Het onderzoek is uitgevoerd bij twee telers in de praktijk en op de voormalige PPO-ZON locatie te Meterik.
  Asperge als gewas in Nederland
  Brandenburg, W.A. - \ 2005
  In: Asperge in olieverf - een koninklijke groente in de zeventiende eeuw. - Zwolle : Waanders - ISBN 9789040090622 - p. 57 - 66.
  asparagus - stengelgroenten - schilderijen - literatuur - groenteteelt - agrarische geschiedenis - asparagus - stem vegetables - paintings - literature - vegetable growing - agricultural history
  Aan de hand van schilderijen wordt de geschiedenis van de aspergeteelt in Nederland besproken. Het belang van gewasgeschiedenis voor de verdere ontwikkeling van de teelt wordt benadrukt.
  Management and performance in contract farming : the case of quality asparagus from the Philipines
  Vellema, S. - \ 2003
  In: Cooperation and competence in global food chains : perspectives on food quality and safety / Vellema, S., Boselie, D., Maastricht : Shaker - p. 157 - 190.
  asparagus - stengelgroenten - contractlandbouw - voedselkwaliteit - bedrijfsvoering - landbouwindustrie - filippijnen - ketenmanagement - agro-industriële ketens - stem vegetables - contract farming - food quality - management - agribusiness - philippines - supply chain management - agro-industrial chains
  Rassenonderzoek witte asperge seizoen 2001-2002
  Poll, J.T.K. ; Schellekens, A. ; Geel van Gestel, J. ; Geel Kanters, F.M.L. - \ 2002
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector AGV - 11
  asparagus - stengelgroenten - vollegrondsteelt - rassenproeven - rassen (planten) - proeven op proefstations - kwaliteit - houdbaarheid (kwaliteit) - opbrengst - nederland - belgië - asparagus - stem vegetables - outdoor cropping - variety trials - varieties - station tests - quality - keeping quality - outturn - netherlands - belgium
  In 2000 zijn twee nieuwe rassenproeven witte asperge aangelegd in Meterik, Nederland (PPO) en in Geel, België (PDLT). Er zijn 10 dezelfde rassen aangeplant op beide plaatsen. De rassen zijn gezaaid bij plantenkwekerij de Kemp in Meterik in 1999. Het sortiment bestaat uit de Hollandse rassen Backlim, Gijnlim, Thielim, Grolim afkomstig van Asparagus BV te Horst en de Duitse rassen Eposs, Ramada, Ramos, Ravel , Rally (96013) en Rapsody (96071) afkomstig van SWD Saatsucht. De Nederlandse rassen worden verkocht door Nunhem en de Duitse door Royal Sluis.
  Groene asperges
  Poll, J.T.K. - \ 2000
  Lelystad : Praktijkonderzoek voor de Akkerbouw en de Vollegrondsgroenteteelt (Teelthandleiding nr. 92) - 64
  asparagus officinalis - asparagus - stengelgroenten - landbouwplantenteelt - gewasteelt - teelt - gewasbescherming - teelthandleidingen - vollegrondsgroenten - akkerbouw - vollegrondsteelt - biologische landbouw - asparagus officinalis - asparagus - stem vegetables - crop husbandry - crop management - cultivation - plant protection - cultivation manuals - field vegetables - arable farming - outdoor cropping - organic farming
  Deze teelthandleiding heeft hoofdzakelijk betrekking op de normale teelt van groene asperges en de vervroegde teelt onder tunnels. Vanwege de toenemende belangstelling voor de biologische teeltwijze van (groene) asperges zijn in deze handleiding mogelijkheden genoemd die in een biologische teelt van toepassing zijn.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.