Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 37

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Beheer en onderhoud van paddenvoorzieningen
  Ottburg, F.G.W.A. - \ 2015
  Vakblad Natuur Bos Landschap 12 (2015)114. - ISSN 1572-7610 - p. 14 - 17.
  amphibia - bedrijventerreinen - stilstaand water - wildpassages - natuurbeheer - veluwe - amphibia - business parks - standing water - wildlife passages - nature management - veluwe
  Faunavoorzieningen aanleggen is vaak een hele klus. Helaas is met de aanleg nog niet gegarandeerd dat bijvoorbeeld padden en kikkers een veilige oversteek hebben bij een weg. Daarom is het goed om bij de aanleg meteen ook al een beheer- en onderhoudsplan te maken. Relatief eenvoudige voorzieningen voor padden en kikkers, zullen zonder onderhoud namelijk binnen enkele jaren nutteloos blijken.
  Samen met collectieven 'lerend beheren'
  Schotman, A.G.M. ; Ottburg, F.G.W.A. ; Poelmans, W. ; Teunissen, A. - \ 2015
  Vakblad Natuur Bos Landschap 2015 (2015)5. - ISSN 1572-7610 - p. 24 - 29.
  agrarisch natuurbeheer - landschapselementen - struiken - ecotypen - stilstaand water - habitats - noord-brabant - agri-environment schemes - landscape elements - shrubs - ecotypes - standing water - habitats - noord-brabant
  In 2014 moesten de provincies een concept ontwerp-Natuurbeheerplan 2016 opstellen. De provincie geeft daarin aan wat ze waar wil bereiken. Alterra heeft de provincie Noord-Brabant hierbij geholpen. In de provincie Noord-Brabant was al enorm veel kennis over agrarisch natuurbeheer. De vraag was vooral hoe je die kennis bij de nieuwe spelers krijgt en hoe je het nieuwe natuurbeheerplan formuleert zodat het voldoet aan de eisen die de stelselherziening stelt. Passend binnen het ‘korset’ van de agrarische natuurtypen en het nationaal doelenkader. Het is een gezamenlijke zoektocht geworden met een handreiking voor de collectieven als resultaat. Dit is ‘maatwerk voor Noord-Brabant’.
  OnderhoudsPad : beheer en onderhoud van mitigerende maatregelen voor de gewone pad (Bufo bufo) aan de Horalaan en in het Horapark in de gemeente Ede
  Ottburg, F.G.W.A. - \ 2015
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2627) - 31
  amphibia - bedrijventerreinen - stilstaand water - wildpassages - natuurbeheer - veluwe - amphibia - business parks - standing water - wildlife passages - nature management - veluwe
  Voor de herontwikkeling van het voormalige bedrijventerrein ENKA tot een nieuwbouwlocatie hebben Grondbank Bennekomseweg Ede CV en de gemeente Ede mitigerende- en compenserende maatregelen genomen voor de aanwezige paddenpopulatie. Zo zijn er paddentunnels, paddenschermen en paddenpoelen aangelegd om ook in de toekomst de paddenpopulatie duurzaam te kunnen laten voortbestaan. De gemeente Ede neemt het beheer en onderhoud van de genomen maatregelen voor haar rekening. In dit rapport een beheer- en onderhoudsplan voor het gebied.
  Natuurkwaliteit Drentse vennen gaat vooruit
  Dam, H. van; Arts, G.H.P. ; Bijkerk, R. ; Boonstra, H. ; Belgers, J.D.M. ; Mertens, A. - \ 2014
  De Levende Natuur 155 (2014)5. - ISSN 0024-1520 - p. 215 - 221.
  stilstaand water - waterkwaliteit - macrofauna - eutrofiëring - inventarisaties - drenthe - standing water - water quality - macrofauna - eutrophication - inventories - drenthe
  Door de rijkdom aan bijzondere soorten planten en dieren zijn de Drentse vennen van (inter)nationale betekenis. In 18 van deze vennen zijn de laatste decennia flora en fauna gevolgd en zijn veranderingen vastgelegd in relatie tot beïnvloeding en beheer. Herstellen de vennen van verzuring, verdroging en een veel te hoge stikstofdepositie?
  Natuurkwaliteit Drentse vennen opnieuw gemeten : bijna een eeuw ecologische veranderingen
  Dam, H. van; Arts, G.H.P. ; Bijkerk, R. ; Boonstra, H. ; Belgers, J.D.M. ; Mertens, A. - \ 2013
  Amsterdam [etc.] : Herman van Dam Adviseur Water en Natuur [etc.] (Alterra-rapport 2351) - 286
  stilstaand water - plassen - zoetwaterecologie - biochemie - macrofauna - aquatische ecologie - ecologisch herstel - zure regen - verdroging - drenthe - standing water - ponds - freshwater ecology - biochemistry - macrofauna - aquatic ecology - ecological restoration - acid rain - desiccation - drenthe
  In 2010-2011 zijn in 18 Drentse vennen inventarisaties uitgevoerd van beïnvloeding en beheer, waterstandsfluctuaties, waterchemie, vegetatie, kiezelwieren, sieralgen en macrofauna. De resultaten worden vergeleken met die van vergelijkbare inventarisaties in 1990 – 1994 en 2003. In de afgelopen dertig jaar is de kwaliteit van de onderzochte vennen aanzienlijk toegenomen, vooral door de afname van verzurende atmosferische depositie, maar ook door maatregelen tegen eutrofiëring zoals het uitbaggeren van vennen en het bestrijden van meeuwenkolonies. Ook anti-verdrogingsmaatregelen hebben rendement opgeleverd. Gemiddeld is de kwaliteit van de vegetatie, sieralgen en kiezelwieren nu even goed als of zelfs beter dan in de eerste helft van de twintigste eeuw. In de meeste vennen is de kwaliteit van de macrofauna sinds begin jaren negentig niet vooruitgegaan, mogelijk door het slechte koloniserende vermogen van veel macrofaunasoorten, de zuurstofarme waterbodem met toxische zwavelverbindingen en een eventuele ontoereikende omgevingskwaliteit van de vennen. In sommige vennen draagt externe belasting door overnachtende ganzen bij tot eutrofiëring. In vennen waar dat niet het geval is treedt soms interne eutrofiëring op. Door stijging van de pH door afname van verzuring wordt organische stof uit het sediment gemineraliseerd en komen voedingsstoffen vrij in de waterlaag. Vooral in de laatste vijf jaar heeft dat tot achteruitgang van de kwaliteit van algen en macrofauna geleid. Er worden aanbevelingen voor beheer en onderzoek gedaan, zoals het continueren van het huidige beheer, aangevuld met het opnieuw graven van veenputten in dichtgroeiende vennen, het beperken van de invloed van ganzen en grazende runderen en het voorkómen van invasies van exoten. Om de effecten van beleidsmaatregelen en beheer in de toekomst te blijven volgen wordt aanbevolen het onderzoek in alle vennen elke 10-12 jaar te herhalen, aangevuld met frequentere monitoring in een klein aantal vennen.
  Kussenvormers en dwergbiezen in het Nieuwe Heerenven
  Weeda, E.J. - \ 2010
  Natuurhistorisch Maandblad 99 (2010)10. - ISSN 0028-1107 - p. 226 - 232.
  vegetatie - stilstaand water - habitats - herstelbeheer - noord-limburg - vegetation - standing water - habitats - restoration management - noord-limburg
  Als resultaat van een omvangrijk herstelproject rond het Heerenven ontstaat momenteel het grootste vennencomplex van Limburg en in botanisch opzicht meest verrassende water van Nederland. De verrassing bestaat uit een unieke collectie kortlevende vaatplanten en mossen. Zo heeft het uitgraven van het Nieuwe Heerenven bijgedragen aan het verschijnen van een groot aantal nieuwe mossen en aan vaatplanten zoals Gevleugeld sterrenkroos, Slijkgroen, Klein en Gesteeld glaskroos. Hoelang het Nieuwe Heerenven aan zijn fraaie collectie pioniermossen, kussenvormers en dwergbiezen onderdak zal bieden, is nu nog een open vraag.
  Effectiviteit van herstelbeheer in vennen en duinplassen op de middellange termijn
  Brouwer, E. ; Frazao, J. ; Arts, G.H.P. - \ 2009
  Nijmegen : B-WARE Research Centre (Rapport 2009.11) - 208
  stilstaand water - plassen - wetlands - herstel - duingebieden - vegetatie - waterkwaliteit - zoetwaterecologie - bodemchemie - macrofauna - ecologisch herstel - herstelbeheer - natura 2000 - standing water - ponds - wetlands - rehabilitation - duneland - vegetation - water quality - freshwater ecology - soil chemistry - macrofauna - ecological restoration - restoration management - natura 2000
  Al sinds het opstarten van de regeling OBN zijn er herstelmaatregelen uitgevoerd in vennen en duinplassen. In een deel van de wateren bleek de waterkwaliteit en de vegetatie zich goed te herstellen in de eerste vijf jaren na de ingreep, maar de Fauna bleek op korte termijn overwegend negatief te reageren. Op deze korte termijn bleek vooral herstel van abiotiek en vegetatie op te treden indien zowel vermesting als eventuele verzuring werden bestreden en hernieuwde vermesting en verzuring werden voorkomen. In de praktijk betekende dit het verwijderen van sliblagen, plaggen van oevers, verwijderen van boomopslag en voorkomen van hernieuwde vermesting door o.a. bladinwaai en te grote aantallen watervogels. Verzuring kon het beste worden voorkomen door gedoseerde inlaat van voedselarm, gebufferd water of door bekalking van het inzijggebied. Na verloop van tijd bleken er nog de nodige onbeantwoorde vragen te zijn: Hoe pakken de herstelmaatregelen op de middellange termijn uit voor de levensgemeenschappen van vennen en duinplassen? Hoe reageert de fauna op de herstelmaatregelen? Hoe reageren sier- en kiezelwieren op de herstelmaatregelen? Moet het beheer worden aangepast nu de atmosferische depositie is afgenomen
  Libellen op Noord-Brabantse vennen : een aanzet tot een synecologische analyse van het databestand libellenwaarnemingen
  Verdonschot, R.C.M. ; Groenendijk, D. ; Bouwman, J.H. - \ 2007
  Brachytron : tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie 10 (2007)2. - ISSN 1386-3460 - p. 185 - 193.
  odonata - stilstaand water - habitats - fauna - databanken - noord-brabant - odonata - standing water - habitats - fauna - databases - noord-brabant
  Hoewel libellen regelmatig geïnvenlariseerd worden, is er nog weinig bekend over de relatie tussen het voorkomen van (groepen van) libellen en typen ven-ecosystemen. De ibellenfauna verschilt van ven tot ven. De vraag is nu oÍ bepaalde typen vennen gekarakteriseerd kunnen worden door een specifeke combinatie van libellensoorten, oftewel een soortgemeenschap
  Huidige toestand en vervolgaanpak Brabantse vennen
  Dam, H. van; Arts, G.H.P. ; Belgers, J.D.M. ; Tempelman, D. ; Dijkers, C. ; Janmaat, L. ; Haye, M.A.A. de la - \ 2005
  Amsterdam : Grontmij AquaSense (Rapport / AquaSense 05.2184.2) - 177
  plassen - waterkwaliteit - herstel - stilstaand water - zoetwaterecologie - macrofauna - noord-brabant - standing water - ponds - water quality - rehabilitation - freshwater ecology - macrofauna - noord-brabant
  Dit rapport geeft een overzicht van de huidige toestand van de vennen en enkele zwak gebufferde wielen in Noord-Brabant. Daarvoor is een steekproef van 126 locaties onderzocht. Er zijn zoveel mogelijk gegevens verzameld over beheer, chemie, fytoplankton (o.a. sieralgen), macrofyten, fytobenthos (kiezelwieren), macrofauna en vissen, vooral uit de perioden 1990-1994 en 2000-2004. De effecten van genomen beheersmaatregelen worden geëvalueerd en er wordt een plan van aanpak voor komende venherstelprojecten en de monitoring van de ecologische toestand gepresenteerd. In het afgelopen decennium is de verzuringstoestand van de vennen, voornamelijk door vermindering van de atmosferische depositie van zwavel- en stikstofverbindingen sterk verbeterd
  De Europese rivierkreeft (Astacus astacus) in 2002 : Inventarisaties in 2002
  Niewold, F.J.J. - \ 2003
  Wageningen : Centrum Ecosystemen - 11
  aquatische ecologie - rivierkreeft - stilstaand water - inventarisaties - veluwe - gelderland - aquatic ecology - crayfish - standing water - inventories - veluwe - gelderland
  In opdracht van het Waterschap Rijn en IJssel en mede gefinancierd door de Provincie Gelderland worden door Alterra de activiteiten in het kader van behoud en bescherming van de Europese rivierkreeft in de periode 2001-2003 mede voorbereid, begeleid, uitgevoerd en gerapporteerd. Dit rapport beschrijft de resultaten van de inventarisaties in 2002. Tijdens de vorige inventarisatie in het najaar van 2001 bleek dat de twee kolonies van de Europese rivierkreeft aslacus astacus in en langs de Rozendaalse Beek te Rozendaal en Velp als gevolg van een massale sterfte waren verdwenen. Er zijn sterke aanwijzingen dat hier de kreeftenpest heeft toegeslagen, maar de mogelijke bron kon niet worden achterhaald. In de enige nog resterende populatie in Nederland in een vijver op het Landgoed Warnsborn zijn tijdens een nachtelijke inventarisatie ronde 86 kreeften waargenomen.
  Waarnemingen van de Europese rivierkreeft Astacus astacus in 2003 : Alterra-rapport kreeft 2003
  Niewold, F.J.J. - \ 2003
  Wageningen : Centrum Ecosystemen - 23
  aquatische ecologie - rivierkreeft - stilstaand water - inventarisaties - landgoederen - veluwe - aquatic ecology - crayfish - standing water - inventories - estates - veluwe
  Tijdens de jaarlijks uitgevoerde telling in 2003 van de Europese rivierkreeft werden in de laatste nog resterende kolonie in een sprengbeekvijver op het landgoed Warnsborn 39 exemplaren geteld. Dit is vermoedelijk slechts een fractie van het totale aantal aanwezige dieren. Om de soort voor Nederland te behouden, zijn voor het tweede achtereenvolgende jaar kreeften overgezet naar een geschikt bevonden vijver op Warnsborn. Aanbevolen wordt om de tellingen te intensiveren voor het verkrijgen van een beter beeld van de jaarlijkse populatie-ontwikkeling. De populatie bleek kwetsbaar o.a. als gevolg van het opdrogen van de spreng in perioden met weinig neerslag.
  Gedifferentieerde normstelling voor nutriënten in vennen : onderbouwing en toetsing van kritische depositieniveaus en effecten van herstelmaatregelen op het voorkomen van isoetiden
  Arts, G.H.P. ; Beers, P.W.M. van; Belgers, J.D.M. ; Wortelboer, F.G. - \ 2001
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 262) - 88
  stilstaand water - vegetatie - stikstof - zwavel - depositie - kwaliteitsnormen - milieubeleid - herstel - nederland - herstelbeheer - standing water - vegetation - nitrogen - sulfur - deposition - quality standards - environmental policy - rehabilitation - netherlands - restoration management
  In het rapport worden voor vennen kritische depositieniveaus van stikstof en zwavel uit literatuur afgeleid, geëvalueerd en getoetst aan huidige depositieniveaus op vennen. De kritische depositiewaarden voor stikstof worden ruim overschreden, voor zwavel worden ze deels overschreden. Er is in het onderzoek een sterke relatie gevonden tussen nieuwe groeiplaatsen met soorten van zwak gebufferde vennen (Waterlobelia en Oeverkruid) in de periode 1980-1999 en uitgevoerd herstelbeheer in deze periode. De vegetaties met deze soorten zijn echter niet optimaal ontwikkeld. De effecten van verzuring, vermesting en verdroging zijn duidelijk zichtbaar in veel vegetatie-opnamen. Een voorstel voor milieukwaliteitsnormen voor zwak gebufferde vennen wordt gepresenteerd.
  Herstelbeheer in vennen en de floristische samenstelling van isoëtide begroeiingen in de periode 1980-1999
  Arts, G.H.P. ; Beers, P.W.M. van; Belgers, J.D.M. - \ 2001
  Stratiotes (2001)23. - ISSN 0928-2297 - p. 33 - 39.
  stilstaand water - vegetatie - herstel - waterplanten - herstelbeheer - aquatische ecologie - vennen - standing water - aquatic plants - vegetation - rehabilitation - restoration management - flora
  Natuurlijke levensgemeenschappen van de Nederlandse binnenwateren : achtergronddocument bij het 'Handboek natuurdoeltypen in Nederland': Vennen
  Arts, G.H.P. - \ 2000
  Wageningen etc. : Expertisecentrum LNV [etc.] (Rapport EC-LNV AS-13) - 80
  zoetwaterecologie - waterkwaliteit - stilstaand water - plassen - waterbeheer - nederland - aquatische ecosystemen - ecohydrologie - freshwater ecology - water quality - standing water - ponds - water management - netherlands - aquatic ecosystems - ecohydrology
  Natuurlijke levensgemeenschappen van de Nederlandse binnenwateren deel 7, laagveenwateren; achtergronddocument bij het 'Handboek Natuurdoeltypen in Nederland'
  Higler, B. - \ 2000
  Wageningen : EC-LNV (Rapport EC-LNV AS-07) - 78
  zoetwaterecologie - waterkwaliteit - veengronden - plassen - wetlands - stilstaand water - nederland - ecohydrologie - aquatische ecosystemen - freshwater ecology - water quality - peat soils - ponds - wetlands - standing water - netherlands - ecohydrology - aquatic ecosystems
  Natuurlijke levensgemeenschappen van de Nederlandse binnenwateren deel 8, wingaten; achtergronddocument bij het 'Handboek Natuurdoeltypen in Nederland'
  Jaarsma, N.G. ; Verdonschot, P.F.M. - \ 2000
  Wageningen : EC-LNV (Rapport EC-LNV AS-08) - 63
  zoetwaterecologie - waterkwaliteit - mijnbouw - stilstaand water - plassen - nederland - aquatische ecosystemen - ecohydrologie - freshwater ecology - water quality - mining - standing water - ponds - netherlands - aquatic ecosystems - ecohydrology
  Natuurlijke levensgemeenschappen van de Nederlandse binnenwateren deel 12, zoete duinwateren; achtergronddocument bij het 'Handboek Natuurdoeltypen in Nederland'
  Verdonschot, P.F.M. ; Jansen, S.N. - \ 2000
  Wageningen : EC-LNV (Rapport EC-LNV AS-12) - 78
  zoetwaterecologie - waterkwaliteit - stilstaand water - duinen - waterbeheer - nederland - ecohydrologie - aquatische ecosystemen - freshwater ecology - water quality - standing water - dunes - water management - netherlands - ecohydrology - aquatic ecosystems
  Een welbestede vakantie; Recreatie-uitgaven en -inkomsten rond de Grevelingen
  Teeuwen, J.L. ; Leeuwen, M.A. van - \ 1997
  Den Haag : LEI-DLO (Publicatie / Landbouw-Economisch Instituut (LEI-DLO), Afdeling Structuuronderzoek 2.2.08) - ISBN 9789052423999 - 40
  waterrecreatie - sport - zeilen - varen - roeien - windsurfen - waterskiën - speedboot - vrijetijdsactiviteiten - stilstaand water - nederland - water recreation - sport - sailing - boating - rowing - windsurfing - water skiing - power boating - leisure activities - standing water - netherlands
  Retrospectieve monitoring van verzuring en eutrofiering in het Kolkven en Van Esschenven bij Oisterwijk
  Dam, H. van; Mertens, A. ; Heijnis, H. - \ 1994
  Wageningen : IBN-DLO (IBN - rapport 100)
  stilstaand water - eutrofiëring - verzuring - hydrobiologie - moerassen - waterverontreiniging - waterkwaliteit - aquatische ecosystemen - noord-brabant - standing water - eutrophication - acidification - hydrobiology - marshes - water pollution - water quality - aquatic ecosystems - noord-brabant
  Een groot deel van de natuurgebieden in Nederland is sterk in kwaliteit achteruitgegaan en genivelleerd als gevolg van atmosferische depositie. Het duurzaam voortbestaan en herstel van de genivelleerde en bedreigde ecosystemen en soorten is op lange termijn slechts mogelijk indien maatregelen worden genomen die de luchtverontreiniging doen afnemen. ln dit kader vormen de Oisterwijkse Vennen een belangrijk onderzoekgebied.
  Ecologische veranderingen in Drentse vennen sinds 1900 door menselijke beinvloeding en beheer
  Dam, H. van; Arts, G.H.P. - \ 1993
  Assen : Provincie Drenthe - 144
  ecologisch evenwicht - schade - nadelige gevolgen - milieueffect - menselijke activiteit - stilstaand water - plassen - moerassen - wetlands - natuurreservaten - hydrobiologie - classificatie - geschiedenis - verstoring - drenthe - ecological balance - damage - adverse effects - environmental impact - human activity - standing water - ponds - marshes - wetlands - nature reserves - hydrobiology - classification - history - disturbance - drenthe
  In 1990 en 1991 zijn de ecologische veranderingen in Drentse vennen sedert ca. 1900 onderzocht en in verband gebracht met menselijke beïnvloeding en beheer. Er is gebruikt gemaakt van oude monsters en gegevens van waterchemie, water- en moerasplanten, kiezelwieren en sieralgen uit 9 beheersvennen en 9 blanco vennen. De veranderingen zijn oligotrofiëring (door wegvallen van kleinschalig beheer), eutrofiëring (meeuwen, landbouw) en verzuring (atmosferische depositie). Vooral de wat voedselrijk- en ionenrijkere hoogveenvennen en overkruid-vennen zijn achteruitgegaan met een soort als de Drijvende egelskop. In totaal zijn 97 soorten kiezelwieren aangetroffen. Door verzuring gaat de hoeveelheid van Eunotia exigua tot 1983 sterk vooruit. Daarna neemt deze vooral in de blanco vennen weer af. Er werden in alle monsters samen 131 soorten sieralgen gevonden. In de meeste blanco vennen is er tussen 1924 een en 1980 sterke verandering van de sieralgensamenstelling, maar daarna is er weer een verandering in de richting van de oude toestand. In de geëutrofieerde vennen komen weinig sieralgensoorten voor. Schonen, plaggen en verhoging van het waterpeil hebben in het algemeen positieve effecten voor de venlevensgemeenschap, maar de maatregelen moeten per ven worden beoordeeld. Voor het in stand houden van de karakteristieke vensoorten is het regelmatig verwijderen van organisch materiaal noodzakelijk. Het kappen van bos in de omgeving is nodig voor het verminderen van verdroging en atmosferische verzurende depositie.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.