Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 27

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Sustainable development of agriculture: contribution of farm-level assessment tools
  Olde, Evelien de - \ 2017
  Wageningen University. Promotor(en): I.J.M. de Boer, co-promotor(en): E.A.M. Bokkers; F.W. Oudshoorn. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789463430685 - 152
  sustainable agriculture - sustainability - sustainability indicators - sustainability criteria - assessment - tools - reliability - validity - farming systems - duurzame landbouw - duurzaamheid (sustainability) - duurzaamheidsindicatoren - duurzaamheidscriteria - beoordeling - gereedschappen - betrouwbaarheid - geldigheid - bedrijfssystemen

  Current environmental, economic and social challenges urge agriculture to change to more sustainable modes of production. Insight in the impact of a system or a potential innovation on sustainability could support decision makers in identifying actions towards sustainable development. Over the past decade, therefore, a large number of tools have been developed to assess sustainability performance at farm level. Several concerns, however, have been raised whether assessment results provide reliable and valid conclusions about the sustainability performance of farms, and whether these conclusions can be implemented in practice. To evaluate the contribution of farm-level assessment tools to sustainable development of agriculture, this thesis analyzed current approaches to assessing sustainability. One of these approaches is the sustainability assessment tool RISE 2.0, which was used to assess the sustainability performance of 37 organic farms in Denmark. Analysis of the assessment results showed the impact of decisions, made during the development of a tool (e.g. selection of themes, indicators, reference values, scoring and aggregation method), on the assessment results. This emphasizes the importance of transparency in sustainability assessment tools to understand assessment results and identify actions to improve. Subsequently, a comparison of sustainability assessment tools in practice was made to gain insight into practical requirements, procedures and relevance perceived by farmers. Of 48 indicator-based sustainability assessment tools, only four tools (RISE, SAFA, PG and IDEA) complied to the selection criteria and were applied to assess the sustainability performance of five Danish farms. Characteristics including data requirements, assessment time, complexity, transparency and output accuracy varied between tools. Critical factors in farmers’ perception of tool relevance were context specificity, user-friendliness, complexity of the tool, language use, and a match between value judgements of tool developers and farmers. Farmers, moreover, indicated that implementing conclusions derived from sustainability assessments is challenging given the complex organization of agricultural systems. A more in-depth analysis of the four tools revealed a high diversity in selected indicators, themes, reference values, and scoring and aggregation methods. This results in different conclusions on the sustainability performance of farms, which does not only cause confusion but also affects the trust in, and reliability and implementation of, sustainability assessments. Variability in tools is caused by different perspectives on how to assess sustainability and is related to differences in context, priorities and value judgements of tool developers. These differences also play a role in the prioritization of criteria for indicator selection. To explore whether sustainability experts agreed on which criteria are most important in the selection of indicators and indicators sets for sustainability assessments, two ranking surveys were carried out. Both surveys showed a lack of consensus amongst experts about how best to measure agricultural sustainability. This thesis revealed variability in approaches to assess sustainability at farm level. This makes current assessment tools less suitable for functions that require a high reliability and validity, such as certification. Instead, current assessment tools present a useful starting point for discussion, reflection and learning on sustainable development of farming. To enhance the contribution of tools towards sustainable development of agriculture, more attention should be paid to increasing reliability and validity of tools, and improving transparency, harmonization, participation and implementation of assessments.

  'Natuurlijk is niet altijd duurzaam'
  Ende, Ernst van den - \ 2015
  ornamental bulbs - sustainability - sustainability criteria - agricultural research - organic farming - genetic engineering - returns - public opinion

  Duurzaam produceren wordt voor de bollensector steeds belangrijker. In deze nieuwe serie benaderen we dit thema vanuit verschillende invalshoeken. Te beginnen met: wat is ‘duurzaam’? Er zijn nogal wat definities in omloop. Een neutraal antwoord met een wetenschappelijke basis van Ernst van den Ende, directeur Plant Sciences Group van de Wageningen Universiteit.

  Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid
  Kogel, W.J. de; Verberkt, H. - \ 2014
  Gewasbescherming 45 (2014)5. - ISSN 0166-6495 - p. 154 - 156.
  gewasteelt - plantgezondheid - teeltsystemen - effecten - duurzaamheidscriteria - gewasbescherming - innovaties - duurzame ontwikkeling - strategisch management - crop management - plant health - cropping systems - effects - sustainability criteria - plant protection - innovations - sustainable development - strategic management
  Door gewassen nog beter weerbaar te maken tegen ziekten en plagen, kan de sector duurzamer produceren. Dit PPS-programma, binnen de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, richt zich op het verbeteren van de plantgezondheid, zowel op het niveau van de plant, het gewas, het bedrijf als op het niveau van de keten. De PPS wil tot robuuste weerbare systemen komen die zoveel mogelijk uitgaan van natuurlijk evenwicht, minimale externe inputs nodig hebben en minimale ongewenste outputs hebben. In zulke systemen zijn de kringlopen optimaal en wordt het zelfregulerend vermogen van het systeem goed benut. Tegelijkertijd blijven de productie en het bedrijfseconomische rendement op peil.
  Duurzame arbeid in de pluimveevleessector : een verkennend onderzoek van duurzame arbeidsvoorwaarden en concurrentiekracht van de Nederlandse pluimveevleessector
  Horne, P.L.M. van; Bondt, N. - \ 2014
  Den Haag : LEI Wageningen UR (LEI nota 14-037)
  pluimveehouderij - landbouwsector - arbeidsomstandigheden - duurzaamheidscriteria - werknemers in slachthuizen - vergelijkend onderzoek - marktconcurrentie - nederland - duitsland - verenigd koninkrijk - poultry farming - agricultural sector - working conditions - sustainability criteria - abattoir workers - comparative research - market competition - netherlands - germany - uk
  Het LEI heeft op verzoek van het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE) een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de internationale concurrentiekracht van de Nederlandse pluimveevleessector, in relatie tot duurzame arbeidsvoorwaarden. De centrale vraag van het onderzoek is: in hoeverre kunnen duurzame arbeidsvoorwaarden bijdragen aan de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse pluimveevleessector? In deze studie is allereerst alle relevante literatuur rondom duurzame arbeidsvoorwaarden en concurrentiekracht geïnventariseerd. Vervolgens is de relatie tussen beide thema’s uitgewerkt. In het derde deel van de studie zijn de arbeidsvoorwaarden bij pluimveeslachterijen in Nederland vergeleken met de concurrenten in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.
  Eindrapportage praktijknetwerk : samen leren anders te snoeien
  Baltissen, A.H.M.C. - \ 2013
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, sector Bomen - 5
  boomteelt - straatbomen - snoeien - mechanische methoden - gewaskwaliteit - duurzaamheidscriteria - projecten - doelstellingen - arboriculture - street trees - pruning - mechanical methods - crop quality - sustainability criteria - projects - objectives
  Het doel van het project is het ontwikkelen en uitvoeren van een rendabele wijze van gemechaniseerd snoeien, waardoor een kwalitatieve goede laanboom ontstaat, die door de markt geaccepteerd wordt en op de eindstandplaats bij de klant voldoet aan de duurzaamheidseisen van de klant.
  Wageningen UR Greenhouse Horticulture
  Wageningen UR Glastuinbouw, - \ 2013
  You Tube
  glastuinbouw - nederland - kastechniek - tuinbouw - duurzaamheidscriteria - zonne-energie - universitair onderzoek - innovaties - technische vooruitgang - ontwikkeling - greenhouse horticulture - netherlands - greenhouse technology - horticulture - sustainability criteria - solar energy - university research - innovations - technical progress - development
  Filmpje over Wageningen Universiteit en Research (WUR) en haar innovatief wetenschappelijk onderzoek in duurzame teelt in de glastuinbouw op het gebied van onder andere teeltsystemen, kastechniek, watergebruik, robotisering, duurzaamheid en het gebruik van alternatieve energiebronnen.
  Teelt de grond uit prei; Projectrapportage 2009-2013
  Wijk, C.A.P. van; Verhoeven, J.T.W. ; Os, E. van; Wilms, J.A.M. - \ 2013
  Lelystad : PPO AGV (PPO pub. nr: 584 ) - 36
  teeltsystemen - hydrocultuur - preien - cultuur zonder grond - duurzaamheidscriteria - duurzame landbouw - proeven op proefstations - gewasbescherming - energiegebruik - waterkwaliteit - kosten-batenanalyse - cropping systems - hydroponics - leeks - soilless culture - sustainability criteria - sustainable agriculture - station tests - plant protection - energy consumption - water quality - cost benefit analysis
  De preisector heeft in normale productiejaren te maken met overproductie en lage prijsvorming. De teelt is in die jaren weinig rendabel. Daarnaast beseft de sector dat de teelt op termijn beperkt zou kunnen worden omdat zij niet voldoet aan de richtlijnen van de (Europese) wet-en regelgeving wat betreft emissie van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen (gbm’s). Daarom staat de prei sector voor de uitdaging of er voor prei “meerwaarde” is te creëren met een andere “schonere” productiewijze zoals prei geteeld uit de grond, waar de handel en consument ook een betere prijs voor betalen, of een andere “schonere” productiewijze die productiever en efficiënter is, waardoor tegen lagere kosten geteeld kan worden. Omdat de problematiek rond nutriënt en-en gbm’s emissie in meerdere buitenteelt sectoren speelt werd in 2009 een breed project Teelt de grond uit (Tdgu) gestart onder andere met het gewas prei. Dit programma had een looptijd van 4 jaar (2013). In dit rapport worden de resultaten van 4 jaar prei-onderzoek samengevat.
  Ukrainian biomass sustainability : assessing the feasibility of sustainability standard implementation and producer compliance in Ukraine
  Poppens, R.P. ; Hoekstra, T. - \ 2013
  Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research - 24
  certificering - biomassa - bio-energie - duurzaamheid (sustainability) - duurzaamheidscriteria - phragmites - oekraïne - biobased economy - certification - biomass - bioenergy - sustainability - sustainability criteria - phragmites - ukraine - biobased economy
  One of the objectives of the Pellets for Power project was to align biomass operations with the NTA 8080 standard. With no functional supply chains developed during the course of the project, a complete conformity assessment, covering all NTA 8080 provisions, was not possible. For the remaining provisions, the project has had to rely on assumptions based on fictional but realistic supply chains as planned by the project partners. Also, the emphasis was on the reed chain. With project partners successfully obtaining reed harvesting permits, reed became the most realistic resource for development in the short term and conformity of the proposed reed chain set-up was analysed against NTA 8080 certification system. Generally, the analysis results show that NTA 8080 certification for reed based pellets under our set-up should in principle be possible in Ukraine.
  Bestrijding ziekten en plagen met hetelucht in bos- en haagplantsoen
  Sluis, B.J. van der - \ 2013
  - 31
  bos- en haagplantsoen - houtachtige planten - aphididae - meeldauw - bestrijdingsmethoden - heteluchtbehandeling - duurzaamheidscriteria - tests - efficiëntie - woody nursery stock - woody plants - aphididae - mildews - control methods - hot air treatment - sustainability criteria - tests - efficiency
  Beukenbladluis in Fagus en meeldauw in Quercus zijn moeilijk te bestrijden aantastingen in Bos- en Haagplantsoen. Daarom moet er vaak worden gespoten. De sector zoekt naar een duurzame oplossing. Bestrijding met hetelucht zou dat kunnen zijn. Het doel van de veldproef was om de effectiviteit van deze methode in twee belangrijke teelten in bos- en haagplantsoen te testen.
  Eindrapportage Energieboerderij : samenvatting
  Kamp, J.A.L.M. ; Visser, C.L.M. de; Meuffels, G.J.H.M. ; Voort, M.P.J. van der; Stilma, E.S.C. ; Hanse, B. ; Huijbregts, A.W.M. - \ 2013
  Kennisakker.nl 2013 (2013)17 april.
  bio-energie - brandstofgewassen - duurzaamheid (sustainability) - biobased economy - biobrandstoffen - maïs - duurzaamheidscriteria - suikerbieten - koolzaad - best practices - akkerbouw - bioenergy - fuel crops - sustainability - biobased economy - biofuels - maize - sustainability criteria - sugarbeet - rape - best practices - arable farming
  Energieboerderij is een project dat de duurzaamheid van in Nederland geproduceerde biomassa wil verbeteren. Het kernpunt van het project is meten, registreren en verbeteren onder praktijkomstandigheden. Het project is op 1 juli 2008 van start gegaan met drie biomassaketens waarbij bio-energie geproduceerd wordt: maïs die vergist wordt in een covergistingsinstallatie; suikerbieten die vergist worden in een covergistingsinstallatie; koolzaad waarvan het zaad wordt geperst tot Pure Plantaardige Olie (PPO).
  Duurzame biomassa uit Oekraine, Biobased Economy Info sheet
  Poppens, R.P. - \ 2012
  bio-energie - biomassa - import - duurzaamheid (sustainability) - duurzaamheidscriteria - biobased economy - oekraïne - bioenergy - biomass - imports - sustainability - sustainability criteria - biobased economy - ukraine
  De Biobased Economy vereist grote hoeveelheden biomassa waarvoor Nederland is aangewezen op import uit het buitenland. Echter, hierbij moet duurzaamheid kunnen worden gegarandeerd. Deze eis staat aan de basis van het Duurzame Biomassa Import programma van de Nederlandse overheid. Deze infosheet belicht een van de projecten uit dit programma dat is uitgevoerd in Oekraïne, namelijk Pellets for power.
  Duurzaamheid van Biomassa, Biobased Economy Info Sheet
  Poppens, R.P. - \ 2012
  biomassa - duurzaamheid (sustainability) - duurzaamheidscriteria - indirecte veranderingen van landgebruik - biobased economy - biomass - sustainability - sustainability criteria - indirect land use change - biobased economy
  Duurzaamheid komt niet vanzelf tot stand maar vereist een gecoördineerde inspanning van actoren in de gehele biomassaketen. In deze factsheet worden enkele belangrijke aspecten in de beoordeling van duurzaamheid van biomassa nader belicht.
  De Energieboerderij : eindrapportage
  Kamp, J.A.L.M. ; Visser, C.L.M. de; Meuffels, G.J.H.M. ; Voort, M.P.J. van der; Stilma, E.S.C. - \ 2012
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving Wageningen UR, Business Unit Akkerbouw Groene ruimte en Vollegrondsgroenten - 44
  bio-energie - brandstofgewassen - duurzaamheid (sustainability) - biobased economy - biobrandstoffen - maïs - duurzaamheidscriteria - suikerbieten - koolzaad - akkerbouw - best practices - bioenergy - fuel crops - sustainability - biobased economy - biofuels - maize - sustainability criteria - sugarbeet - rape - arable farming - best practices
  De zoektocht naar nieuwe vormen van duurzame energie heeft geleid tot de vraag hoe duurzaam de energie is die uit biomassa, als hernieuwbare grondstof, geproduceerd wordt. Het project Energieboerderij is gestart om de duurzaamheid van in Nederland geproduceerde biomassa, in het bijzonder energieteelten, inzichtelijk te maken, te bepalen en te verbeteren. Er is gewerkt met een drietal in de praktijk functionerende ketens: 1. maïs – vergisting – elektriciteit; 2. suikerbieten – vergisting – elektriciteit; 3. koolzaad – Pure Plantaardige Olie / biodiesel. Het uitgangspunt was om de berekeningen zo weinig mogelijk te baseren op gegevens uit de literatuur, maar vooral gegevens van praktijkbedrijven te verzamelen en te analyseren. De duurzaamheid is bepaald met een speciaal hiervoor ontwikkelde meetlat, waarmee de energie-efficiëntie en broeikasgasemissiereductie kan worden bepaald. Deze meetlat vormt de basis voor het berekenen van duurzaamheidskengetallen en het optimaliseren van energieteelten. De uitkomsten zijn getoetst aan de duurzaamheidscriteria zoals vastgelegd in de EU-RED (Renewable Energy Directive) richtlijn voor energie uit hernieuwbare grondstoffen.
  Safeguarding the sustainability of bioenergy in Europe. The implementation and impact of the EC Renewable Energy Directive and Fuel Quality Directive
  Rau, M.L. ; Smeets, E.M.W. ; Georgiev, E.S. ; Leeuwen, M.G.A. van - \ 2012
  The Hague : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Report / LEI Wageningen UR : Research area International policy ) - ISBN 9789086155958 - 115
  bio-energie - biobrandstoffen - biobased economy - duurzaamheid (sustainability) - duurzaamheidscriteria - duurzaamheidsindicatoren - europese unie - energiebeleid - beleid - duurzame energie - certificering - economische modellen - bioenergy - biofuels - biobased economy - sustainability - sustainability criteria - sustainability indicators - european union - energy policy - policy - sustainable energy - certification - economic models
  In this study, the sustainability criteria in the Renewable Energy Directive (RED) and the Fuel Quality Directive (FQD) are investigated and reviewed. First, an overview is given of the current and future use of bioenergy, and bioenergy policies in the EU are discussed. Next, it is discussed how the RED-FQD sustainability criteria are operationalised into practically indicators, including a critical evaluation of the scientific robustness, completeness and accuracy of the approaches and indicators used in the RED-FQD. Finally, various options are formulated and a discussion is presented on how the sustainability of biofuels can be investigated using economic models such as the global computable general equilibrium model MAGNET (Modular Applied GeNeral Equilibrium Tool). Such an analysis is needed to ascertain the impact of biofuel policies and will help to provide useful insights and advice for policy-makers.
  Duurzaamheid teelt van suikerbieten voor covergisting; resultaten 2008-2010 van vijf telers in het project Energieboerderij
  Hanse, B. ; Huijbregts, T. ; PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, - \ 2011
  Bergen op Zoom : IRS (Rapport IRS 11P05) - 18
  suikerbieten - suikerbietenloof - brandstofgewassen - bio-energie - fermentatie - duurzaamheidscriteria - broeikasgassen - emissie - gewasopbrengst - akkerbouw - biobased economy - sugarbeet - sugarbeet tops - fuel crops - bioenergy - fermentation - sustainability criteria - greenhouse gases - emission - crop yield - arable farming - biobased economy
  In deze IRS-publicatie staan de resultaten uit het project Energieboerderij met betrekking tot vijf telers, waar de suikerbietenteelt drie jaar lang is gevolgd. Alle teelthandelingen en inputs zijn meegenomen in de berekening van het energierendement en de broeikasgasemissiereductie. Aan de hand van deze twee duurzaamheidparameters is de keten suikerbieten en loof voor vergisting doorgerekend. Suikerbieten telen voor (co)vergisting tot groene stroom uit biogas voldoet aan de gestelde eisen voor duurzaamheid met een broeikasgasemissiereductie van gemiddeld 78%. De telers verschilden onderling niet op de twee duurzaamheidscriteria. De methaanopbrengst is sterk gecorreleerd aan de suikeropbrengst. Naast een efficiënte teelt is ook een efficiënte logistiek nodig. Afvoer van loof voor vergisting heeft een positieve bijdrage voor de duurzaamheid. Wel worden er dan aanzienlijke hoeveelheden nutriënten extra afgevoerd.
  De Energieboerderij : eindrapportage
  Kamp, J.A.L.M. ; Visser, C.L.M. de; Meuffels, G.J.H.M. ; Voort, M.P.J. van der; Stilma, E.S.C. - \ 2011
  Lelystad : PPO AGV - 47
  brandstofgewassen - biobrandstoffen - biobased economy - bio-energie - duurzaamheid (sustainability) - maïs - koolzaad - suikerbieten - best practices - akkerbouw - duurzaamheidscriteria - fuel crops - biofuels - biobased economy - bioenergy - sustainability - maize - rape - sugarbeet - best practices - arable farming - sustainability criteria
  projectnummer 3250034800
  Met groter gemak, minder in de afvalbak : advies over definities en duurzaamheidseisen van reststromen
  Corbey, D. ; Bindraban, P.S. - \ 2011
  [S.l.] : Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa - 15
  certificering - duurzaamheidscriteria - duurzaamheid (sustainability) - reststromen - biomassa - biobased economy - certification - sustainability criteria - sustainability - residual streams - biomass - biobased economy
  In dit advies gaat de Commissie Corbey meer in detail op de duurzaamheidscriteria die zouden moeten gelden voor reststromen. In certificeringssystemen wordt hier verschillend mee omgegaan. Het advies gaat in op definities en duurzaamheidseisen aan reststromen van vaste biomassa. De Commissie Corbey adviseert om de definities en eisen van de RED ook te volgen voor vaste biomassa. Hierdoor ontstaat één generiek kader van duurzaamheidscriteria.
  NTA 8080 analysis of the JaLo pellet chain
  Poppens, R.P. - \ 2011
  Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Rapport / Wageningen UR Food & Biobased Research 1167) - 38
  bio-energie - snoeiafval - houtresten - bolletjes - duurzaamheid (sustainability) - duurzaamheidscriteria - normen - biobased economy - bioenergy - pruning trash - wood residues - pellets - sustainability - sustainability criteria - standards - biobased economy
  JaLo Biopellets Twente intends to harvest biomass from landscape elements and turn that into pellets for energy purposes. The sustainability of these future operations was assessed through a specially developed sustainability framework consisting of several tools. This NTA 8080 study takes the JaLo chain sustainability assessment one step further. It tests the chain set-up for compliance with a series of formal sustainability requirements, as documented in the Dutch 8080 standard. In addition, the project framework tools are validated against this standard; it is analysed to what extend they cover each of the NTA 8080 sustainability requirements.
  Perspectief op duurzaamheid: de biologische landbouw bekeken
  Wijnands, F.G. ; Monteny, A. - \ 2011
  Biokennis
  biologische landbouw - duurzaamheid (sustainability) - duurzaamheidsscan - duurzaamheidscriteria - duurzame landbouw - waarden - organic farming - sustainability - sustainability scan - sustainability criteria - sustainable agriculture - values
  In de biologische landbouw staat duurzaamheid centraal. Duurzaamheid is een integraal begrip en omvat vele aspecten. Hier worden kort de prestaties weergegeven van de biologische landbouw voor een groot aantal aspecten van duurzaamheid. De prestaties zijn geplaatst in het perspectief van de eigen ambities en de ontwikkelingen in de gangbare landbouw.
  Inzicht voor de consument in duurzaamheidslabels
  Danse, M.G. ; Eppink, M.M. ; Fels, H.J. van der; Kernebeek, H.R.J. van; Immink, V.M. ; Sterrenburg, P. - \ 2011
  Den Haag : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI 2011-033) - 109
  duurzaamheidsindicatoren - voedselproductie - eiwitrijke voedingsmiddelen - kwaliteitsetikettering - certificering - duurzaamheidscriteria - consumenteninformatie - dierenwelzijn - sustainability indicators - food production - protein foods - quality labelling - certification - sustainability criteria - consumer information - animal welfare
  Het doel van dit onderzoek was de belemmeringen en mogelijke kansen in kaart te brengen om het gebruik van duurzaamheidsindicatoren door marktpartijen en consumenten te verbeteren. Dit is gebeurd door inzicht te geven in de technische kenmerken van het ontwerp van duurzaamheidsindicatoren, en de institutionele omgeving die dit ontwerp beïnvloedt. Deze inzichten zijn gebruikt om ontwikkelingsrichtingen van kansrijke strategieën aan te geven, die leiden tot de verdere ontwikkeling van praktisch hanteerbare duurzaamheidsindicatoren. Dit onderzoek richt zich op duurzaamheidsindicatorensets, die worden gebruikt voor proteïnerijke voedingsmiddelen.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.