Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 74

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Effecten van maaibeheer op kleine zeggenmoerassen in beekdalen : effecten op vegetatiestructuur, microtopografie en faunagemeenschappen
  Aggenbach, C.J.S. ; Verdonschot, R.C.M. ; Vries, H.H. de; Groenendijk, D. ; Dijkstra, J.P. ; Diggelen, R. van - \ 2014
  Driebergen : Bosschap, bedrijfschap voor bos en natuur - 137
  vegetatie - moerasgronden - ecohydrologie - beekdalen - maaien - ecologisch herstel - fauna - vegetation - swamp soils - ecohydrology - brook valleys - mowing - ecological restoration - fauna
  Bij de uitwerking van de instandhoudingdoelen voor Natura2000 zijn beekdalen onderkend als belangrijke gebieden voor herstel van het habitattype H7140 Overgang- en Trilvenen. Dit roept vragen op over het beheer van vernatte beekdalvenen. Traditioneel worden deze beekdalgebieden gemaaid en door technische innovaties in het beheer kunnen terreinbeheerders nu met rupsmaaiers zeer natte beekdalgebieden blijven maaien. Echter, het is onduidelijk of onder de verbeterde hydrologische condities maaibeheer nog noodzakelijk dan wel wenselijk is, aangezien onder natuurlijke condities het habitattype langdurig kan voortbestaan zonder maaibeheer
  De natuur bouwt mee (interview met Arjan Rothuis en Martin Baptist)
  Didde, R. ; Rothuis, A.J. ; Baptist, M.J. - \ 2013
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES )
  natuurtechniek - kustbeheer - hoogwaterbeheersing - moerasgronden - innovaties - zandsuppletie - ecological engineering - coastal management - flood control - swamp soils - innovations - sand suppletion
  "Bouwen met natuur" heet het concept dat Ronald Waterman in de jaren tachtig lanceerde. Het Plan Waterman bleef toen bij een plan. De huidige realiteit is anders; als gedachtegoed is nu ingeburgerd: ga niet de strijd aan met de elementen, maar werk juist samen met de natuur. Wilgen die golfslag breken, moerassen die water vasthouden en kwelders die zeespiegelstijging opvangen. Zo werkt nu het consortium Ecoshape. Met de hele waterwereld daarin vertegenwoordigd. Kennisinstituten als IMARES, NIOZ en Deltares, gezamenlijk met baggeraars als Boskalis en Van Oord, maar ook ingenieursbureaus Royal HaskoningDHV, Arcadis en Witteveen+Bos participeren. Wageningen UR, TU Delft en Universiteit Twente ontbreken niet.
  Zuivering van drainwater in een beekbegeleidend rietmoeras
  Sival, F.P. ; Stevens, H. ; Castenmiller, E. ; Peerboom, J. - \ 2011
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 6 (2011)43. - ISSN 0166-8439 - p. 30 - 32.
  waterzuivering - drainagewater - fosfor - waterplanten - moerasgronden - waterschappen - de peel - noord-brabant - water treatment - drainage water - phosphorus - aquatic plants - swamp soils - polder boards - de peel - noord-brabant
  In Noord-Limburg liggen intensieve landbouwgebieden met een hoge belasting van het oppervlaktewater met fosfor. In 2006 is in één van die gebieden een rietmoeras aangelegd om de zuiveringsefficientie van fosfor uit drainwater in de praktijk te testen. Het moeras ligt aan de Eeuwelsche Loop in de buurt van Ospel. De Eeuwselsche Loop stroomt vanuit een landbouwgebied door het natuurgebied de Groote Peel naar de Aa in Brabant. De inrichting van het moeras is opgezet om een maximale hoeveelheid fosfor te verwijderen. De eerste resultaten zijn veelbelovend. Van het aangevoerde stikstof bedraagt de zuiveringsefficiëntie circa 30 procent en voor fosfor 50 procent. De rietgroei kwam moeizaam op gang en heeft nog niet zijn maximale productie bereikt. Het oppervlaktebeslag is twee procent en door de ligging aan de Eeuwelsche Loop biedt het ook ruimte voor waterberging en biodiversiteit van natte systemen. Mogelijkheden voor hergebruik van het maaisel en het ijzergruis kan de aanleg van meer rietmoerassen wellicht stimuleren.
  Samenwerking Nederland-Polen op gebied van water en natuur in de Biebrze-vallei
  Querner, E.P. ; Mioduszewski, W. ; Slesicka, A. - \ 2009
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 2009 (2009)19. - ISSN 0166-8439 - p. 16 - 17.
  hydrologie van stroomgebieden - moerasgronden - herstellen - internationale samenwerking - polen - nederland - rivierengebied - natuurgebieden - catchment hydrology - swamp soils - reconditioning - international cooperation - poland - netherlands - rivierengebied - natural areas
  Om de verdroging in delen van de Biebrza-vallei (moerasgebied in het noordoosten van Polen) tegen te gaan, is met steun van de Nederlandse overheid een langjarige samenwerking op touw gezet tussen onderzoeksinstituten en universiteiten in Nederland en Polen. Het onderzoek moest de effecten van herstelmaatregelen in kaart kunnen brengen. Met behulp van hydrologische modellen zijn maatregelen, zoals het afdammen van kanalen of dempen van slootjes, geëvalueerd
  Effects of restoration measures on plant communities of wet heathland ecosystems
  Jansen, A.J.M. ; Fresco, L.F.M. ; Grootjans, A.P. ; Jalink, M.H. - \ 2004
  Applied Vegetation Science 7 (2004)2. - ISSN 1402-2001 - p. 243 - 252.
  plantengemeenschappen - heidegebieden - grondwater - grondwaterspiegel - graslanden - natuurbescherming - moerasgronden - ecohydrologie - overijssel - plant communities - heathlands - groundwater - water table - grasslands - nature conservation - swamp soils - ecohydrology - overijssel
  Question: Which are the success and failure of restoration measures, particularly sod-cutting and hydrological measures, in small wetlands on mineral soils in The Netherlands. Location: Twente, in the eastern part of The Netherlands. Methods: Success or failure of restoration measures has been assessed by comparing experimental plots with that in reference plots for (1) species richness, (2) re-establishment of endangered species and (3) species composition, including life forms and Red List species. In total 119 samples were taken in 42 permanent plots in fen meadows, small-sedge marshes, wet heathlands, and soft-water pools. Topsoil samples were analysed for pH, Ca, Mg, Na, K and Cation Exchange Capacity. Gradient analysis was carried out by means of Canonical Correspondence Analysis. Results: Sod-cutting, in combination with re-wetting measures (infilling of ditches and drains), led to restoration of communities of soft-water pools and small sedge marshes within five years. This rapid recovery is probably related to the presence of persistent seed banks of the component species of these communities. Complete restoration of fen meadows took longer (10-15 yr). Apparently, many species of fen meadows have short-lived seed banks. Sod-cutting of a degraded wet heathland and a soft-water pool was only successful temporarily, probably as a consequence of low water tables. Conclusions: To prevent depletion of (persistent) soil seed banks, sod-cutting in nutrient-poor wetlands is not recommended in areas where the groundwater regime and the base status of the soil can not be restored to levels required by plant communities of wet heathlands.
  Sustainable management of peat swamp forest of Sarawak with special reference to ramin (Gonystylus bancanus); development of a monitoring system
  Wijdeven, S.M.J. ; Meer, P.J. van der; Chai, F.Y.C. ; Tan, S. ; Mohizah, M. ; Liam, D. - \ 2004
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1123) - 39
  gonystylus bancanus - bossen - bosbedrijfsvoering - moerasgronden - biodiversiteit - duurzaamheid (sustainability) - monitoring - veengronden - maleisië - sarawak - gonystylus bancanus - forests - forest management - swamp soils - biodiversity - sustainability - monitoring - peat soils - malaysia - sarawak
  Peat swamp forests in Sarawak are valuable in terms of timber and biodiversity, but heavily degraded. In order to assess the current status, potential developments and possible management interventions, an adequate monitoring system is necessary. In this study a new monitoring system is proposed, based on an evaluation of the current system combined with the identification of present PSF values. Adjustments include the monitoring of all woody species in all size classes, the monitoring of standing and fallen dead wood and the monitoring of environmental factors such as hydrology and peat depth. Moreover, the protection and monitoring of primary, undisturbed PSF is of paramount importance in the light of conservation of biodiversity and the design and evaluation of management interventions.
  Effectgerichte maatregelen tegen verzuring in De Weerribben; monitoring van kraggenvenen in de periode 1997-2000
  Schouwenberg, E.P.A.G. - \ 2000
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 69) - 81
  moerasgronden - veengronden - oppervlaktewater - waterkwaliteit - waterbeheer - nederland - natuurgebieden - noordwest-overijssel - swamp soils - peat soils - surface water - water quality - water management - netherlands - natural areas - noordwest-overijssel
  In het nationaal park De Weerribben (Noordwest-Overijssel) zijn in 1990-1992 in het kader van de regeling Effectgerichte Maatregelen tegen Verzuring en Eutrofiëring, thans Overlevingsplan Bos en Natuur genaamd, maatregelen genomen tegen verzuring van kraggenvenen. De kraggenvenen in De Weerribben zijn afhankelijk van voldoende aanvoer van oppervlaktewater. Om te zorgen dat een voldoende aanvoer van oppervlaktewater behouden blijft of wordt hersteld, zijn maatregelen genomen, zoals het opschonen en nieuw graven van sloten. Over de periode 1997-2000 is als vervolg op de eerdere monitoring (1991-1996) onderzoek gedaan in twee deelgebieden, De Stobbenribben en De Wobberibben. Voor beide terreinen is nagegaan of de verbeterde aanvoer van oppervlaktewaterleidt tot stopzetting of terugdringing van de eerder waargenomen verzuring, waarbij tevens de effecten op de vegetatie zijn onderzocht. Uit de monitoring blijkt dat herstel van hydrologische isolatie leidt tot een verbeterde aanvoer van oppervlaktewaterin de kraggen en daarmee zorgt voor een oplading van het adsorptiecomplex van de veenbodem met basen (voornamelijk calcium). In de vegetatie is een afremming van een verdere toename van zuurindicerende soorten geconstateerd.
  The impact of ozone on wet grassland species in a changing climate
  Franzaring, J. ; Tonneijck, A.E.G. ; Dueck, Th.A. - \ 1999
  Wageningen : AB-DLO - 34
  ozon - groei - klimaatverandering - graslanden - moerasgronden - plantengemeenschappen - plantenontwikkeling - vegetatie - ozone - growth - climatic change - grasslands - swamp soils - plant communities - plant development - vegetation
  Balanceren tussen kwel en wegzijging
  Schaaf, S. van der - \ 1998
  Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 2 (1998). - ISSN 0169-6300 - p. 87 - 98.
  kwel - regulatie - moerasgronden - hoogveengronden - veengronden - graslanden - waterstand - veluwe - gelderland - seepage - regulation - swamp soils - bog soils - peat soils - grasslands - water level
  Bij het herstel van soortenrijke kwelafhankelijke graslandvegetaties op koopveengronden moet men rekening houden met irreversible veranderingen in de bodemgesteldheid als erfenis van voorafgaand landbouwkundig gebruik. Bij het herstel van kwelinvloed speelt behalve de relatie tussen intern en extern peilbeheer ook de geohydrologische gesteldheid in het gebied en zijn omgeving een rol. Dit heeft consequenties voor de minimale omvang van een reservaat. Het hanteren van vuistregels daarbij kan onbedoeld leiden tot minder gewenste situaties. Zinvol peilbeheer in en om een kwelafhankelijk natuurgebied is dan ook maatwerk.
  Regulatie van de basentoestand door effectgerichte maatregelen in natte schraallanden en laagveenmoerassen; voorstudie: systeembeschrijving
  Delft, S.P.J. van; Kemmers, R.H. - \ 1998
  Wageningen : DLO-Staring Centrum - 63
  zure depositie - calcium - kationenwisseling - organische stof - oxidatie - graslanden, gematigde streken - plantengemeenschappen - moerasgronden - nederland - acid deposition - calcium - cation exchange - organic matter - oxidation - temperate grasslands - plant communities - swamp soils - netherlands
  Bodemkundig onderzoek in het kader van obn
  Methane production and methane consumption: a review of processes underlying wetland methane fluxes.
  Segers, R. - \ 1998
  Biogeochemistry 41 (1998)1. - ISSN 0168-2563 - p. 23 - 51.
  lucht - hygiëne - luchtverontreiniging - methaan - broeikaseffect - opwarming van de aarde - bodembacteriën - moerasgronden - hoogveengronden - veengronden - wetlands - polders - air - hygiene - air pollution - methane - greenhouse effect - global warming - soil bacteria - swamp soils - bog soils - peat soils - wetlands - polders
  Potential rates of both methane production and methane consumption vary over three orders of magnitude and their distribution is skew. These rates are weakly correlated with ecosystem type, incubation temperature, in situ aeration, latitude, depth and distance to oxic/anoxic interface. Anaerobic carbon mineralisation is a major control of methane production. The large range in anaerobic CH_4:CO_2 production rates indicate that a large part of the anaerobically mineralised carbon is used for reduction of electron acceptors, and, hence, is not available for methanogenesis. Consequently, cycling of electron acceptors needs to be studied to understand methane production. Methane and oxygen half saturation constants for methane oxidation vary about one order of magnitude. Potential methane oxidation seems to be correlated with methanotrophic biomass. Therefore, variation in potential methane oxidation could be related to site characteristics with a model of methanotrophic biomass.
  Methodieken en resultaten van experimenteel onderzoek en veldonderzoek naar bodemchemische en bodemfysische parameters in laagveen
  Hendriks, R.F.A. - \ 1997
  Wageningen : DLO-Staring Centrum - 128
  bodemfysica - bodemchemie - waterlopen - oppervlaktewater - waterverontreiniging - waterkwaliteit - nitraten - fosfaten - moerasgronden - veengronden - nederland - soil physics - soil chemistry - streams - surface water - water pollution - water quality - nitrates - phosphates - swamp soils - peat soils - netherlands
  Oorzaken van diffuse stikstof- en fosforbelasting van het oppervlaktewater in veenweidegebieden
  Hendriks, R.F.A. - \ 1997
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 30 (1997)3. - ISSN 0166-8439 - p. 66 - 75.
  hoogveengronden - kanalen - nederland - stikstof - weiden - veengronden - fosfor - rivieren - waterlopen - oppervlaktewater - moerasgronden - water - waterverontreiniging - waterkwaliteit - bog soils - canals - netherlands - nitrogen - pastures - peat soils - phosphorus - rivers - streams - surface water - swamp soils - water - water pollution - water quality
  In Nederlandse veenweidegebieden is de diffuse stikstof- en fosforbelasting van het oppervlaktewater groot. Hierbij moet onderscheid worden gemaakt tussen de achtergrondbelasting en de belasting door ontwatering en bemesting. Een complex samenspel vande factoren veensoort, hydrologische randvoorwaarden en meteorologische condities blijkt beide vormen van nutriëntenbelasting te bepalen. De hydrologie is de meest bepalende factor; vooral het optreden van nutriëntrijke kwel is belangrijk. In grote delenvan het Nederlandse veenweidegebied valt deze kwel te verwachten. De waterkwaliteitsbeheerder moet daarom een goed inzicht hebben in de hydrologie van zijn gebied.
  De invloed van sulfaat en chloride op de fosfaatbeschikbaarheid in veenbodem, een bijdrage aan integraal waterbeheer.
  Beltman, B. ; Krift, T. van der - \ 1997
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 1 (1997). - ISSN 0166-8439 - p. 19 - 22.
  hoogveengronden - kanalen - chloor - hydrologie - veengronden - fosfor - rivieren - bodem - waterlopen - sulfaten - oppervlaktewater - moerasgronden - water - waterbeheer - waterverontreiniging - waterkwaliteit - watervoorziening - utrecht - bog soils - canals - chlorine - hydrology - peat soils - phosphorus - rivers - soil - streams - sulfates - surface water - swamp soils - water - water management - water pollution - water quality - water supply - utrecht
  Actualisatie Gt-kaarten 1 : 50.000 Drents deel kaartbladen 16 Oost (Steenwijk) en 17 West (Emmen)
  Finke, P.A. ; Groot Obbink, D.J. ; Rosing, H. - \ 1996
  Wageningen : SC-DLO (Rapport / DLO-Staring Centrum 439) - 46
  hoogveengronden - veengronden - moerasgronden - grondwaterspiegel - nederland - bodemkarteringen - kaarten - drenthe - bog soils - peat soils - swamp soils - water table - soil surveys - maps - netherlands - drenthe
  De grondwatertrappenkaarten van de provincie Drenthe zijn geactualiseerd en er is een veendiktekaart gemaakt. Daartoe zijn op aselecte plaatsen de gemiddeld hoogste en de gemiddeld laagste grondwaterstand (GHG resp. GLG) en de veendikte vastgesteld. Plaatselijk zijn de grondwaterstanden sterk gedaald. Algemeen geldt een verlaging van de GHG in de gebieden met voorheen grondwatertrap III en V tot dieper dan 25 cm. Grondwatertrap I en II komen nergens meer als vlak voor. De oppervlakte veengronden is met 80% afgenomen, maar het restant lijkt niet onmiddellijk door oxydatie te worden bedreigd. De eveneens afgenomen oppervlakte moerige gronden zal waarschijnlijk wel verder afnemen door oxydatie van veen.
  Maaiveldsdaling van veengrasland bij twee slootpeilen in de polder Zegvelderbroek : vijfentwintig jaar zakkingsmetingen op het ROC Zegveld
  Beuving, J. ; Akker, J.J.H. van den - \ 1996
  Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 377) - 145
  regulatie - bodemverdichting - moerasgronden - hoogveengronden - veengronden - grondwaterspiegel - nederland - waterstand - veenweiden - peilbeheer - utrecht - regulation - soil compaction - swamp soils - bog soils - peat soils - water table - netherlands - water level - peat grasslands - water level management - utrecht
  Prediction of nitrous oxide fluxes managed grassland on peat soil using a simple empirical model
  Velthof, G.L. ; Koops, J.G. ; Duyzer, J.H. ; Oenema, O. - \ 1996
  Netherlands Journal of Agricultural Science 44 (1996)4. - ISSN 0028-2928 - p. 339 - 356.
  hoogveengronden - graslanden - hydraulisch geleidingsvermogen - infiltratie - distikstofmonoxide - veengronden - kwel - bodem - moerasgronden - bog soils - grasslands - hydraulic conductivity - infiltration - nitrous oxide - peat soils - seepage - soil - swamp soils
  Preferente stroming en vochtpatronen in waterafstotende zavel-, klei- en veengronden
  Dekker, L.W. ; Ritsema, C.J. - \ 1996
  Stromingen : vakblad voor hydrologen 2 (1996)4. - ISSN 1382-6069 - p. 23 - 35.
  hoogveengronden - dehydratie - hydratatie - hydraulisch geleidingsvermogen - hygroscopiciteit - infiltratie - veengronden - kwel - bodem - moerasgronden - bog soils - dehydration - hydration - hydraulic conductivity - hygroscopicity - infiltration - peat soils - seepage - soil - swamp soils
  Meststoffen en andere chemicaliën komen vaak sneller in het grondwater terecht dan modellen voorspellen. De meeste modellen zijn namelijk gebaseerd op de veronderstelling dat de bodem homogeen is, het water in de onverzadigde zone verticaal infiltreert en het vochtfront evenwijdig is aan het bodemoppervlak. In werkelijkheid stroomt het water vaak via preferente banen door de bodem. Preferente stroming heeft diverse oorzaken en kan in nagenoeg alle gronden optreden. In dit artikel wordt naar voren gebracht dat regenwater zich in zavel-, klei- en veengronden niet alleen snel naar de ondergrond verplaatst door scheuren en gangen, maar dat tevens de bovengrond ongelijkmatig bevochtigd wordt, waardoor vochtpatronen in de matrix van deze gronden ontstaan
  Variation in water content and wetting patterns in Dutch water repellent peaty clay and clayey peat soils
  Dekker, L.W. ; Ritsema, C.J. - \ 1996
  Catena 28 (1996)1-2. - ISSN 0341-8162 - p. 89 - 105.
  hoogveengronden - dehydratie - hydratatie - hygroscopiciteit - nederland - veengronden - bodem - moerasgronden - bog soils - dehydration - hydration - hygroscopicity - netherlands - peat soils - soil - swamp soils
  The variation in water content of grass-covered peaty clay and clayey peat soils was studied at six sites in the Netherlands. The topsoils were water-repellent during dry spells. When the topsoils were dry, they could absorb water only with difficultywhich is illustrated by wetting rate measurements. Precipitation could flow rapidly through shrinkage cracks towards the subsoil, bypassing the matrix of the peat. The measurements, however, revealed that preferential flow was not limited to macropore flow: irregular, finger-like wetting patterns were also formed in the soil matrix. Owing to these typical wetting patterns, soil water content varied over short distances at all the sites on all the sampling dates.
  Predicting the effects of measures to reduce eutrophication in surface water in rural areas - a case study
  Hendriks, R.F.A. ; Kolk, J.W.H. van der - \ 1995
  In: Scenario studies for the rural environment : selected and edited proceedings of the symposium scenario studies for the rural environment, Wageningen, The Netherlands, 12 - 15 September 1994 / Schoute, J.T.H., Finke, P.A., Veeneklaas, F.R., - p. 355 - 358.
  hoogveengronden - veengronden - moerasgronden - waterbeheer - waterkwaliteit - zuid-holland - bog soils - peat soils - swamp soils - water management - water quality
  The effectiveness of measures to reduce nutrient concentrations in surface water was predicted by a combination of a nutrient leaching model for groundwater and a nutrient simulation model for surface water. Scenarios were formulated based on several measures. Different combinations of drainage level and fertilizer use gave slightly different leaching concentrations. Removing duckweed, dredging the total sediment layer, improving the sewage treatment plants, and a combination of these will reduce thephosphorus concentration in the surface water in the summer substantially. For nitrogen, removing duckweed and improving the sewage treatment plants are important, but less effective than for phosphorus. Dredging will not reduce the nitrogen concentration.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.