Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 16 / 16

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Leinauer hoogleraar Turfgrass Ecology
  Leinauer, Bernd - \ 2017
  sports turf soils - sports grounds - grassland management - maintenance - golf courses - sward renovation - universities
  Wandelende maaiers en bemesters in Purmerend : 180 lammeren moeten veldkwaliteit Purmersteijn verbeteren
  Schoot, Jan Rinze van der - \ 2016
  sports grounds - grazing - lambs - sheep - sward renovation

  Al enige tijd liep fieldmanager Jan Butter ermee rond, het idee om de velden te laten begrazen door lammeren. Dit jaar werd die wens werkelijkheid. Op 3 juli werden onder toeziend oog van diverse belangstellenden 180 lammeren losgelaten op complex Purmersteijn. Daar begrazen en bepoepen de beestjes, afkomstig van een plaatselijke boer, zo’n drie weken lang de natuurgrasvelden, in de hoop dat zij de veldkwaliteit helpen verbeteren nog voordat het voetbalseizoen begint

  De invloed van vegetatie op de erosiebestendigheid van dijken : de start van een monitoringsexperiment naar de effecten van de vegetatiesamenstelling op de erosiebestendigheid van de Purmerringdijk
  Reijers, V.C. ; Visser, E.J.W. ; Paulissen, M.P.C.P. ; Kroon, H. de - \ 2014
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2622) - 68
  dijken - veiligheid - grasmatverbetering - rassenkeuze (gewassen) - erosiebestrijding - kwaliteitsnormen - noord-holland - dykes - safety - sward renovation - choice of varieties - erosion control - quality standards - noord-holland
  Met het oog op klimaatverandering, waardoor zowel zeer droge als zeer natte perioden een grotere druk leggen op de conditie en kwaliteit van dijkgraslanden, is het zaak om experimenteel te onderzoeken welke rol de vegetatiesamenstelling heeft op de erosiebestendigheid. Door de geschiktheid van zowel gangbare als nieuwe zaadmengsels te testen en de huidige toetsingsmethoden te evalueren, kunnen de resultaten van dit onderzoek bijdragen aan toekomstige richtlijnen voor aanleg, beheer en toetsing van dijkgraslanden.
  Rassenkeuze belangrijker dan hoeveelheid graszaad
  Schoot, J.R. van der - \ 2014
  Fieldmanager 10 (2014)1. - ISSN 2212-4314 - p. 32 - 35.
  sportterreinen - grasmatverbetering - zaaien - bespeelbaarheid - proefprojecten - betreding - sports grounds - sward renovation - sowing - playability - pilot projects - treading
  In een aantal proeven is de invloed van verschillende hoeveelheden zaaizaad op de bespeelbaarheid van sportvelden getoetst. Het gebruik van meer zaaizaad gaf een eerder bespeelbaar veld met een dichtere zode. De voorsprong van een hoge zaaizaadhoeveelheid verdween na een aantal maanden van bespeling. Vooral bij een hoge bespelingsdruk gaf een lagere zaaizaadhoeveelheid uiteindelijk zelfs een hogere grondbedekking. In de proeven zijn ook verschillende rassen beproefd. De verschillen tussen de afzonderlijke rassen waren groter dan de verschillen tussen de zaaizaadhoeveelheden. Voor de inzaai van een sportveld is een juiste rassenkeuze dus zeker zo belangrijk als de hoeveelheid zaaizaad. Er zijn verschillen tussen de proeven bij Eurp Grass en Barenbrug enerzijds en Innoseeds anderzijds.
  60 jaar sleutelen aan roodzwenkgras. Stand en perspectieven veredeling roodzwenkgras in Nederland.
  Schoot, J.R. van der - \ 2012
  Greenkeeper 23 (2012)6. - ISSN 1386-2499 - p. 20 - 23.
  golfbanen - grassen - rassen (planten) - grasmatverbetering - plantenveredeling - festuca rubra - golf courses - grasses - varieties - sward renovation - plant breeding - festuca rubra
  Roodzwenkgras is een grassoort die zeer geschikt is voor gebruik in mengsels voor golfbanen, gazons en allerlei andere grasvelden zoals parken, recreatieterreinen en bermen. Mede doordat de soort van nature al een erg goede zodevormer is, zijn met de veredeling van roodzwenkgras minder spectaculaire verbeteringen bereikt dan met de veredeling van Engels raaigras en veldbeemdgras (zie vorige editie van de Greenkeeper). Door de veredeling van roodzwenkgras is de zodedichtheid wel verder toegenomen, met behoud of verbetering van ziekteresistentie en verkleuring bij droogte en in de winter.
  Onkruid vergaat niet...zomaar, onderzoek naar het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en alternatieve methoden voor milieuvriendelijke bestrijding van ziekten, plagen en onkruiden op sportvelden en golfbanen.
  Smidt, R.A. ; Spijker, J.H. ; Schepel, E. ; Dol, R. ; Vries, R. de - \ 2010
  Rijen : Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek - ISBN 9789087850074 - 45
  golfbanen - sportveldgronden - sportterreinen - onkruidbestrijding - grasmatverbetering - duurzaamheid (sustainability) - golf courses - sports turf soils - sports grounds - weed control - sward renovation - sustainability
  Onderhoud van grassportvelden en golfbanen zonder gewasbeschermingsmiddelen. Wat betekent het voor u? Nederland telt in totaal ruim 20.000 buitensportvelden en tientallen golfbanen. Het beheer van de buitensportvelden gebeurt voor het grootste deel door gemeenten. De regelgeving over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op sportvelden en golfbanen verandert op termijn door Europese regelgeving. De Branchevereniging Sport- en Cultuurtechniek (BSNC) heeft laten uitzoeken wat de gevolgen zijn als chemische gewasbeschermingsmiddelen niet meer zijn toegestaan bij het onderhoud
  Waterwinning voor beregening: Regels en kosten lopen sterk uiteen
  Stoof, C.R. ; Ritsema, C.J. - \ 2007
  Greenkeeper 2007 (2007). - ISSN 1386-2499 - p. 22 - 27.
  golfbanen - grasmatverbetering - beregening - wetgeving - geschatte kosten - waterbeleid - provincies - Nederland - golf courses - sward renovation - overhead irrigation - legislation - estimated costs - water policy - provinces - Netherlands
  Beregening is een algemeen verschijnsel in zomers Nederland. Veel golfbanen worden regelmatig beregend ter voorkoming van droogteschade. Het onttrekken van grond- en oppervlaktewater voor beregening is aan de regels gebonden: vaak zijn onttrekkingen meld- of vergunningplichtig en in sommige gebieden en perioden zelfs verboden. Ook kunnen er kosten verbonden zijn aan een vergunning of aan de hoeveelheid water die wordt onttrokken. Zowel de regels als de kosten voor onttrekkingen variëren binnen Nederland zo sterk dat er navrante verschillen bestaan voor de gebruikers van water. Daarbij is het voor veel gebruikers onduidelijk of, en zo ja aan welke regels ze moeten voldoen. Dit artikel beschrijft wie de regels stelt waaraan een onttrekking moet voldoen, welke regels er zijn en wat de bijbehorende kosten zijn
  Grassland renovation in the Netherlands; agronomic, environmetal and economic issues
  Schils, R.L.M. ; Aarts, H.F.M. ; Bussink, D.W. ; Conijn, J.G. ; Corre, V.J. ; Dam, A.M. van; Hoving, I.E. ; Meer, H.G. van der; Velthof, G.L. - \ 2007
  In: Grassland resowing and grass-arable crops rotations / Conijn, J.G., Velthof, G.L., Taube, F., Wageningen : PRI (Report / Plant Research International 47) - p. 9 - 24.
  graslandverbetering - grasmatverbetering - kosten-batenanalyse - economie - milieueffect - stikstofkringloop - nederland - grassland improvement - sward renovation - cost benefit analysis - economics - environmental impact - nitrogen cycle - netherlands
  Experimental studies into the effects of grassland renovation on environmental and agronomic parameters are scarce in the Netherlands. The effects of grassland renovation have been estimated for the three cases of permanent grassland on sand, clay and peat soil, and an additional case for a grass-maize rotation on dry sandy soil. There is need for a futher quantification of the effects of grassland renovation on N cycling in the plant-soil system, with respect to soil type, renovation strategy and crop management
  Grassland resowing and grass-arable crop rotations : third and fourth workshop of the EGF-Working Group 'Grassland Resowing and Grass-arable Rotations', Luzern, Switzerland, 21-24 June 2004, Maastricht, the Netherlands, 24-26 October
  Conijn, J.G. - \ 2007
  Wageningen : Plant Research International (Report / Plant Research International 148) - 142
  graslanden - opnieuw zaaien - rotaties - biologische landbouw - grasmatverbetering - grasslands - resowing - rotations - organic farming - sward renovation
  Nematoden: Op zoek naar alternatieve bestrijding
  Wurff, A.W.G. van der; Karssen, G. - \ 2007
  Groen & Golf : vakblad voor golf, natuur en greenkeeping 5 (2007)1. - ISSN 1573-529X - p. 24 - 27.
  golfbanen - nematoda - meloidogyne - biologische bestrijding - bestrijdingsmethoden - grasmatverbetering - nematodenbestrijding - plantenparasitaire nematoden - plagenbestrijding - gewasbescherming - golf courses - nematoda - meloidogyne - biological control - control methods - sward renovation - nematode control - plant parasitic nematodes - pest control - plant protection
  Het artikel van Groen&Golf in juni jl. over schadelijke nematoden (aaltjes) in golfbanen werd afgesloten met een paragraaf over bestrijding. In dit artikel gaan we hier verder op in en geven een overzicht van recente bevindingen over alternatieve bestrijding van schadelijke aaltjes
  Waar, wanneer en hoeveel irrigeren op de golfbanen?: Tijd voor een innovatieslag en verdere professionalisering van het watermanagement op golfbanen.
  Ritsema, C.J. ; Wesseling, J.G. ; Kuipers, H. ; Oostindie, K. ; Elsen, E. van den; Dekker, L.W. - \ 2005
  Greenkeeper 16 (2005)3. - ISSN 1386-2499 - p. 14 - 17.
  golfbanen - beregening - waterbeheer - grasmatverbetering - golf courses - overhead irrigation - water management - sward renovation
  Praktisch alle golfbanen in de wereld zijn voorzien van een meer of minder geavanceerde beregeningsinstallatie om in tijden van neerslagtekort extra water toe te dienen aan de baan waar dat nodig is. De meeste banen in Nederland zijn voorzien van pop-up sprinklersystemen die radiaal sproeien, of soms ook sectoraal zijn aan te sturen middels de computer van de greenkeeper. Afhankelijk van het pompvermogen en andere gerelateerde systeemspecificaties kan er per oppervlakte- en tijdseenheid een bepaalde hoeveelheid water aan de baan worden toegediend. Het is veelal een gebruik bij de greenkeepers om te spreken over een x-aantal minuten irrigeren terwijl men eigenlijk zou moeten spreken over het toedienen van een x-aantal millimeters irrigatiewater. Het denken in millimeters is noodzakelijk aangezien het bij irrigeren, grasgroei en verdamping altijd gaat om hoeveelheden water in plaats van tijdseenheden regen/irrigatie. Echter, hoe bepaal je nu als greenkeeper op een verantwoorde wijze waar, wanneer en hoeveel water er op de golfbaan moet worden toegediend?
  Graslandvernieuwing : Herinzaai en wisselbouw in de praktijk
  Russchen, H.J. - \ 2005
  Wageningen : Plant Research International (Rapport / Plant Research International 90) - 24 p.
  graslandverbetering - grasmatverbetering - graslandbeheer - wisselbouw - opnieuw zaaien - nederland - grassland improvement - sward renovation - grassland management - ley farming - resowing - netherlands
  In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de praktijksituatie waarin melkveehouders graslandvernieuwing op hun bedrijf toepassen. Graslandvernieuwing vindt plaats door middel van herinzaai van blijvend grasland en na een akkerbouwperiode in wisselbouwsystemen. Wat zijn de motieven voor een melkveehouder om grasland te vernieuwen? Hoe vernieuwt een melkveehouder zijn grasland en hoe behandelt hij vernieuwd grasland? Wat verwacht de melkveehouder van graslandvernieuwing en geeft graslandvernieuwing in de vorm van herinzaai of wisselbouw het gewenste resultaat?
  Lachgasemissie bij graslandvernieuwing in voor- of najaar; resultaten van een éénjarige meetcampagne
  Dolfing, J. ; Groot, W.J.M. de; Hoving, I.E. ; Kuikman, P.J. - \ 2004
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 896) - 52
  distikstofmonoxide - emissie - graslanden - hooiland - graslandverbetering - grasmatverbetering - opnieuw zaaien - nitrous oxide - emission - grasslands - meadows - grassland improvement - sward renovation - resowing
  Jaarlijks wordt in Nederland ongeveer 10% van alle grasland gescheurd en opnieuw ingezaaid met gras of met andere gewassen. Als gevolg hiervan komen relatief grote hoeveelheden stikstof vrij waarvan een deel uitspoelt als nitraat of denitrificeert en verloren gaat. Dit verlies is afhankelijk van het tijdstip van scheuren en van het volggewas. Het is onduidelijk hoeveel van de stikstof die verloren gaat wordt omgezet in lachgas. In het voorliggende rapport worden de resultaten gepresenteerd van metingen die gedurende een volledig jaar zijn uitgevoerd binnen een veldexperiment naar graslandvernieuwing. Het experiment is uitgevoerd op een drietal locaties: Nij Bosma Zathe (zeeklei), Aver Heino (natte zandgrond; beekeerd) en Cranendonck (droge zandgrond; veldpodzol). Het doel van de meetcampagne was om de lachgasemissie te bepalen die het gevolg is van verschillende manieren van graslandvernieuwing bij verschillende bemestings-niveaus en grondsoorten. Het tijdstip waarop de graslandvernieuwing werd uitgevoerd beïnvloedt de emissie, maar het effect was niet consistent in de verschillende gronden. Het advies om tot scheuren in het voorjaar over te gaan om de vrijkomende stikstof zo veel mogelijk te benutten voor het volggewas blijkt niet a-priori gunstig voor de emissie van N2O en behoeft nuancering. De gegevens worden in de herinzaaiwijzer ingebouwd en op deze manier bij ondernemers onder de aandacht gebracht in termen van advies in het kader van goede landbouw praktijk. (http://www.pv.wur.nl/index.asp?producten/software/websoftware/herinzaaiwijzer/index.asp)
  Milieutechnische en landbouwkundige effecten van graslandvernieuwing (een verkenning aan de hand van praktijksituaties)
  Aarts, H.F.M. ; Bussink, D.W. ; Hoving, I.E. ; Meer, H.G. van der; Schils, R.L.M. ; Velthof, G.L. - \ 2002
  Wageningen : Plant Research International - 32
  graslanden - graslandverbetering - voedingsstoffen - boekhouding - stikstofbalans - kosten-batenanalyse - milieueffect - grasmatverbetering - agronomie - bodemkwaliteit - economie - grasland - landbouw - landgebruik - milieu - nutriënten - weidebouw - Nederland - grasslands - grassland improvement - nutrients - accounting - nitrogen balance - cost benefit analysis - environmental impact - sward renovation
  Goede zode zeedijken vraagt zorgvuldig beheer
  Verkaik, J. - \ 2000
  Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 13 (2000)5. - ISSN 1386-8470 - p. 50 - 51.
  dijken - bescherming - onderhoud - schapen - begrazing - schapenhouderij - grasmatverbetering - waterschappen - dykes - protection - maintenance - sheep - grazing - sheep farming - sward renovation - polder boards
  Het huidige beheer van zeedijken met schapen staat ter discussie. Gesproken wordt over extensivering ten behoeve van een goede dijkkwaliteit. Maar hoe liggen de dijken er nu eigelijk bij en hoe ziet het huidige beheer er uit?
  Handboek grasveldkunde en grasveldbeheer
  Minderhoud, J.W. ; Hoogerkamp, M. ; Dam, J.G.C. van - \ 1989
  Wageningen : Pudoc - ISBN 9789022009529 - 296
  sportterreinen - grasmatverbetering - onderhoud - bemesting - bodemfysica - handboeken - sports grounds - sward renovation - maintenance - fertilizer application - soil physics - handbooks
  Diverse deskundigen hebben in dit handboek aandacht besteed aan grassoorten en -rassen, ziekten en plagen, onkruiden, bemesting, bodemeigenschappen en grasaanleg en -onderhoud voor verschillende bestemmingen. Ook zijn diverse aspecten van kunststofsportvelden vergeleken met die van grassportvelden
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.