Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 54

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==synecologie
Check title to add to marked list
Vegetatiecomplexen en hun binding aan fysiotopen
Schaminée, J.H.J. - \ 2007
Stratiotes 2007 (2007)33/34. - ISSN 0928-2297 - p. 25 - 34.
plantengemeenschappen - synecologie - inventarisaties - habitats - plant communities - synecology - inventories
In deze beschouwing (een vervolg op het voorgaande artikel van De Waal) wordt nader ingegaan op de samenhang tussen fysiotopen en de daaraan verbonden begroeiingen, en wordt deze verbondenheid met een aantal voorbeelden toegelicht. En wel uit verschillende fysisch-geografische eenheden. 1. Begroeiing van tichelrestruggen van uiterwaarden in het rivierengebied; 2. Begroeiing op hoge zandgronden; Begroeiing uit het Zuid-Limburgse Heuvelland
Een verkennend onderzoek aan de hand van 92 SBB-referentiepunten : selectie van ecologisch relevante bodemeigenschappen
Hommel, P.W.F.M. ; Brouwer, E. ; Lucassen, E.C.H.E.T. ; Smolders, A.J.P. ; Waal, R.W. de - \ 2006
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1445) - 119
bodemeigenschappen - bodemchemie - bodemwater - synecologie - vegetatietypen - botanische samenstelling - ecologie - ecohydrologie - soil properties - soil chemistry - soil water - synecology - vegetation types - botanical composition - ecology - ecohydrology
Het belangrijkste doel van dit onderzoek was te achterhalen welke kenmerken van de bodem en het bodemvocht het meest ‘verklarend’ zijn voor de variatie in soortensamenstelling en vegetatietypen van een set van 92 referentiepunten, beschreven in diverse typen grondwaterafhankelijke, korte vegetaties in Nederland. In het algemeen komen vooral factoren die betrekking hebben op zoutgehalte, zuurgraad en trofiegraad als belangrijk naar voren. Binnen verschillende ecologisch samenhangende groepen vegetatietypen blijken echter steeds andere factoren belangrijk zijn. Een universele benadering voor de bepaling van abiotische randvoorwaarden voor alle vegetatie-eenheden is dus niet te geven. Voorts blijkt dat de meerwaarde van de chemisch analyses ten opzichte alleen de veldkenmerken groot is, de meerwaarde van aanvullende bodemvochtanalyses in het najaar is echter gering
Abiotische typering van bostypen in Nederland; vochtregime, zuurgraad, voedselrijkdom en humusvormen
Waal, R.W. de; Hommel, P.W.F.M. - \ 2005
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1258) - 137
bossen - classificatie - milieufactoren - hydrologische factoren - humusvormen - bodem ph - vegetatietypen - synecologie - plantengemeenschappen - nederland - forests - classification - environmental factors - hydrological factors - humus forms - soil ph - vegetation types - synecology - plant communities - netherlands
Volgens de systematiek van de Staatsbosbeheer -catalogus van vegetatietypen telt Nederland exact 100 verschillende bostypen. Voor elk van deze typen werd een inschatting gemaakt van de abiotische randvoorwaarden met betrekking tot vochtregime, zuurgraad en voedselrijkdom, en van de humusvorm. Dit gebeurde aan de hand van – merendeels ongepubliceerde – representatieve, recente vegetatieopnamen in combinatie met bodembeschrijvingen afkomstig van dezelfde locaties. De resultaten worden gepresenteerd in tabelvorm. Aanbevelingen voor nader onderzoek naar de terreincondities van de bostypen zijn toegevoegd
Lamsoor-roest-meeldauw; een zoutbestendig pathosysteem
Zadoks, J.C. - \ 2005
Gewasbescherming 36 (2005)4. - ISSN 0166-6495 - p. 165 - 169.
limonium - plumbaginaceae - halofyten - plantenontwikkeling - synecologie - plantenecologie - plantenziekten - plantenziektekunde - nederland - friesland - halophytes - plant development - synecology - plant ecology - plant diseases - plant pathology - netherlands
Algemene beschouwing van onderzoek naar Lamsoorvelden (Limonium vulgare) op de Boschplaat op Terschelling
Multiscale perspectives of species richness in East Africa
Said, M. - \ 2003
Wageningen University. Promotor(en): Andrew Skidmore; Herbert Prins. - Wageningen/Enschede : S.n. - ISBN 9789058087942 - 204
biodiversiteit - synecologie - ruimtelijke variatie - hoefdieren - wild - vee - pastoralisme - vegetatietypen - kenya - biodiversity - synecology - spatial variation - ungulates - wildlife - livestock - pastoralism - vegetation types - kenya
This dissertation describes and analyses animal species richness in East Africa from a multi-scale perspective. We studied diversity patterns at sub-continental, national and sub-national level. The study demonstrated that species diversity patterns were scale-dependent. Diversity patterns varied with spatial and temporal scales of observation. Processes and parameters important at one scale were not as relevant at another. At sub-continental level large herbivore assemblages revealed maximum diversity at intermediate ecosystem productivity. This finding is consistent with other studies on the relation between productivity and species richness. When furthermore comparing climatic and remotely sensed estimates of ecosystem productivity we observed the first to be a better predictor of diversity. Geographical patterns in species richness proved to be very similar among different taxonomic groupings of animal species. Most species groupings showed maximum diversity at intermediate productivity. At Kenyan national level we analysed the coexistence of pastoralism and wildlife. A study of eighteen arid and semi arid districts revealed that the biomass of human and livestock populations was negatively related to wildlife biomass. An increase in human population density was associated with a significant decline of the density of wildlife populations. This spatio-temporal extension of the `pastoral road to extinction` model provided more insights into the antagonistic relation between people, livestock and wildlife. Also it allowed localizing areas of conflict that need specific attention if pastoralism and wildlife are to coexist in harmony. A further study in the arid zone of Northern Kenya revealed that wildlife distribution was negatively associated with the presence of livestock and water-points. This suggests that livestock oriented interventions in rangelands directly degrade wildlife resources. Further, we demonstrated that the local processes (competition and disturbance) have a direct link to regional patterns. In the north-western, central and coastal areas of Kenya there are signs of local species extinction. The maintenance of regional species pools (be it the neighbouring district or cross border country) are crucial determinants for the persistence of local species assemblages. We finally conducted studies at sub national level in the Masai Mara ecosystem. Significant declines were recorded for of 10 out of 13 wild ungulate species between the late 1970's and the turn of the century. Further analysis provided evidence that these declines were related to changes in land use rather than climate. This suggests that the processes underlying the dynamics of wildlife in the Masai Mara ecosystem differ from those reported for the neighbouring Serengeti National Park in Tanzania. These results indicate that conservation and rural development have arrived at crossroads. Further unconstrained rural development will definitely lead to a further decline and eventual extinction of wildlife species. Successful wildlife conservation would require considering problems at spatial and temporal scales that transcend what appears to be achievable according to the political, social or economic agenda. The ultimate goal would be to achieve sustainable management of wildlife through long term planning, while recognizing the need to make decisions at short term.
Dynamics of plant communities in field boundaries : restoration of biodiversity
Schippers, P. - \ 2000
Agricultural University. Promotor(en): M.J. Kropff; F. Berendse; W.J. Joenje. - S.l. : S.n. - ISBN 9789058082602 - 176
vegetatie - ecosystemen - plantenecologische groepen - concurrentie tussen planten - planteninteractie - soortendiversiteit - synecologie - graslanden - systeemanalyse - simulatiemodellen - zaadverspreiding - zaden - biodiversiteit - vegetation - ecosystems - plant ecological groups - plant competition - plant interaction - species diversity - synecology - grasslands - systems analysis - simulation models - seed dispersal - seeds - biodiversity

The field boundary, the strip of semi-natural vegetation bordering arable fields, can be considered as an important area for plant species survival in landscapes dominated by agriculture. In the last decennia, the natural plant species diversity has been reduced in many agricultural landscapes. Therefore, the objective of this thesis is to analyse factors determining biodiversity in field boundaries such as nutrient deposition from the arable field, mowing regime, level of disturbance and boundary dimensions. For this purpose a simulation model was constructed that comprises the processes and factors that determine the dynamics of the field boundary vegetation.

This model is the result of the integration of three new models: a plant competition model based on eco-physiological principles, a spatially explicit population dynamical model and a seed dispersal model. The models were parameterized and evaluated with experimental data that were largely obtained from experiments described this thesis. Experimental research, therefore, was focussed on plant characteristics determining competition, succession and dispersal. Simulations and experimental results indicated that to enhance the diversity of the field boundary vegetation the following measures should be taken:

 1. Preventing all nutrient inputs from the arable field.
 2. Mowing and removal of the cuttings.
 3. Keeping the disturbance level under 20% of the area (y-1).
 4. Keeping the boundary as wide as possible but at at least wider than the maximum fertilizer misplacement.
Marsilea quadrifolia L. (klaverbladvaren) nieuw voor Nederland
Drok, W.J.A. ; Weeda, E.J. - \ 1999
Gorteria 25 (1999)5. - ISSN 0017-2294 - p. 89 - 103.
marsilea quadrifolia - planten - plantengemeenschappen - vegetatie - synecologie - plantenecologie - milieu - aquatische gemeenschappen - migratie - verspreiding - zaadverspreiding - invasie - plantengeografie - rivieren - bedreigde soorten - beschermde soorten - pioniersoorten - onderzoek - waal - zuid-holland - bommelerwaard - uiterwaarden - marsilea quadrifolia - plants - plant communities - vegetation - synecology - plant ecology - environment - aquatic communities - migration - dispersal - seed dispersal - invasion - phytogeography - rivers - endangered species - protected species - pioneer species - research - river waal - zuid-holland - bommelerwaard - river forelands
In 1998 is deze watervaren, bekend als aquariumplant, aangetroffen in een uiterwaard van de Waal in de Bommelerwaard. Dit is 190 km noordelijker dan de tot dusver noordelijkste vindplaats. Verspreiding, achteruitgang, ecologie en plantensociologische aspecten van deze soort van Europese Rode Lijsten
Weidekervel-torkruid (Oenanthe silaifolia M.Bieb.): terug van weggeweest
Schaminée, J.H.J. ; Duistermaat, L.H. ; Veen, W. de; Klinckenberg, J.H.J. - \ 1999
Gorteria 25 (1999)5. - ISSN 0017-2294 - p. 103 - 111.
oenanthe (apiaceae) - planten - plantengemeenschappen - synecologie - vegetatie - oevervegetatie - oevergraslanden - plantenecologie - milieu - migratie - verspreiding - zaadverspreiding - rivieren - plantengeografie - bedreigde soorten - beschermde soorten - onderzoek - maas - limburg - uiterwaarden - oenanthe (apiaceae) - plants - plant communities - synecology - vegetation - riparian vegetation - riparian grasslands - plant ecology - environment - migration - dispersal - seed dispersal - rivers - phytogeography - endangered species - protected species - research - river meuse - limburg - river forelands
Een sinds 1899 als uitgestorven beschouwde inheemse plant van natte graslanden werd opnieuw ontdekt op een kleidam langs de Maas bij Stevensweert (Limburg). Beschrijving, historisch voorkomen in Nederland, groeiplaats, en plantensociologische positie
Wie A zegt moet ook .. Beheer en beleidsinstrumentarium voor A-locaties
Wijk, M.N. van; Jagt, J.L. van der - \ 1998
Nederlands Bosbouwtijdschrift 70 (1998)2. - ISSN 0028-2057 - p. 89 - 95.
bosbouw - synecologie - standplaatsfactoren - bepaling van groeiplaatshoedanigheden - nederland - forestry - synecology - site factors - site class assessment - netherlands
Invloed van milieubedreigingen op de natuurwaarden van het Nederlandse bos. Basisdocument voor Natuurverkenning '97
Hendriks, C.M.A. ; Jansen, P.C. ; Schotman, A.G.M. ; Vries, F. de; Kemmers, R.H. ; Olsthoorn, A.F.M. ; Schaap, W. - \ 1997
Wageningen : SC-DLO (Rapport / DLO-Staring Centrum 413) - 104
bosbouw - achteruitgang, bossen - levensvatbaarheid - synecologie - milieu - verontreinigende stoffen - verontreiniging - nadelige gevolgen - verdroging - drogen - neerslag - chemische eigenschappen - zuurgraad - zure regen - forestry - forest decline - viability - synecology - environment - pollutants - pollution - adverse effects - desiccation - drying - precipitation - chemical properties - acidity - acid rain
Bosdynamiek in Noordhout; tien jaar monitoring van een wintereiken-beukenbos
Clerkx, A.P.P.M. ; Broekmeyer, M.E.A. - \ 1997
Wageningen : IBN-DLO - 95
bosbouw - plantensuccessie - periodiciteit - vegetatie - synecologie - meting - bomen - quercus petraea - fagus sylvatica - nederland - utrecht - forestry - plant succession - periodicity - vegetation - synecology - measurement - trees - netherlands
Vegetation succession and herbivory in a salt marsh: changes induced by sea level rise and silt deposition along an elevational gradient.
Olff, H. ; Leeuw, J. de; Bakker, J.P. ; Platerink, R.J. ; Wijnen, H.J. van; Munck, W. de - \ 1997
Journal of Ecology 85 (1997). - ISSN 0022-0477 - p. 799 - 814.
synecologie - zoutmoerassen - vegetatie - regressie - transgressie - zeespiegelschommelingen - friesland - synecology - salt marshes - vegetation - regression - transgression - sea level fluctuations - friesland
Beech Forests.
Peters, R. - \ 1997
Dordrecht : Kluwer Academic Publishers (Geobotany 24) - ISBN 9780792344858 - 169
bosbouw - bomen - plantenecologie - autecologie - synecologie - habitus - levensvorm - plantenontwikkeling - wereld - forestry - trees - plant ecology - autecology - synecology - habit - life form - plant development - world
Ecotooptypen: natuurlijke eenheden? Ecologische soortengroepen vergeleken met plantensociologische soortengroepen.
Witte, J.P.M. ; Hoogeveen, J. ; Wirdum, G. van - \ 1996
Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 13 (1996). - ISSN 0169-6300 - p. 17 - 28.
synecologie - habitats - milieu - autecologie - synecology - environment - autecology
Bosdynamiek in de Otterskooi; tien jaar monitoring van een elzenbroekbos
Clerkx, A.P.P.M. ; Broekmeyer, M.E.A. ; Koop, H.G.J.M. - \ 1995
Wageningen : IBN-DLO - 105
bosbouw - cartografie - meting - periodiciteit - plantensuccessie - polders - synecologie - vegetatie - wetlands - nederland - overijssel - forestry - mapping - measurement - periodicity - plant succession - synecology - vegetation - netherlands
Canopy dynamics of a tropical rain forest in French Guiana
Meer, P.J. van der - \ 1995
Agricultural University. Promotor(en): M. Wessel; M.J.A. Werger; F. Bongers. - S.l. : Van der Meer - ISBN 9789054854531 - 149
bosbouw - kroon - kroondak - synecologie - regenbossen - vegetatie - frans-guyana - forestry - crown - canopy - synecology - rain forests - vegetation - french guiana

The canopy dynamics (i.e. the formation and closure of canopy gaps) of a tropical rain forest in French Guiana are described. The formation of canopy gaps is investigated. The difficulties with gap size measurements are studied, and causes and consequences of treefalls and branchfalls are examined. It is concluded that canopy gap location is not random. Sod factors may make some areas in the forest hot spots of disturbances, whereas other areas are less frequently disturbed. Furthermore, the closure of canopy gaps and tree seedling performance in gaps are discussed. Recruitment in gaps is largely determined by the fortuitous occurrence of seedlings and sapling that were present before the gap was formed. Specialisation of species is discussed and its concluded that detailed information on micro-habitat availability (in gaps) and on micro-habitat needs of species may indicate which individuals at which location have the highest chance of survival. Finally, the potential application of these findings for application in forest practices are examined.

Tussentijdse evaluatie van de opnamemethode van het SILVI-STAR monitoringsysteem
Os, L.J. van - \ 1994
Wageningen : IBN (IBN - rapport 064) - 13
bosbouw - plantenecologie - bomen - autecologie - habitus - levensvorm - plantenontwikkeling - groeimodellen - houtaanwas - voorspellen - synecologie - meting - experimenten - statistiek - simulatie - modellen - onderzoek - opstandsstructuur - opstandsontwikkeling - forestry - plant ecology - trees - autecology - habit - life form - plant development - growth models - increment - forecasting - synecology - measurement - experiments - statistics - simulation - models - research - stand structure - stand development
Potentials of digital radar data of forests in temperate and tropical zones.
Hoekman, D.H. - \ 1993
In: Land observation by remote sensing : theory and applications / Buiten, H.J., Clevers, J.G.P.W., - p. 459 - 470.
remote sensing - radar - bosbouw - luchtkarteringen - synecologie - forestry - aerial surveys - synecology
Effect van bekalking en bemesting met fosfor, magnesium en kalium op de ondergroei van eiken- en dennenopstanden op arme grond
Dobben, H.F. van; Vocks, M.J.M.R. - \ 1992
Wageningen : DLO-IBN (RIN - rapport 92/22) - 20
biomassa - krijtkalk - mengmeststoffen - kunstmeststoffen - achteruitgang, bossen - bosbouw - grondbedekking - gips - grasbestand - lagenstructuur - kalk - nederland - periodiciteit - plantengemeenschappen - plantensuccessie - synecologie - bomen - vegetatie - levensvatbaarheid - onderlaag - bemesting - bosopstanden - biomass - chalk - compound fertilizers - fertilizers - forest decline - forestry - ground cover - gypsum - herbage - layer structure - lime - netherlands - periodicity - plant communities - plant succession - synecology - trees - vegetation - viability - understorey - fertilizer application - forest stands
Macrophytes, a key to understanding changes caused by eutrophication in shallow freshwater ecosystems
Hootsmans, M.J.M. ; Vermaat, J.E. - \ 1991
Agricultural University. Promotor(en): W.J. Wolff, co-promotor(en): W. van Vierssen. - Wageningen : Hootsmans [etc.] - 412
aquatische gemeenschappen - plantengemeenschappen - potamogetonaceae - biocenose - synecologie - meren - reservoirs - plassen - water - waterverontreiniging - waterkwaliteit - eutrofiëring - ecologie - hydrologie - modellen - onderzoek - planten - habitats - milieu - nederland - potamogeton pectinatus - aquatische ecosystemen - ecohydrologie - aquatic communities - plant communities - potamogetonaceae - biocoenosis - synecology - lakes - reservoirs - ponds - water - water pollution - water quality - eutrophication - ecology - hydrology - models - research - plants - habitats - environment - netherlands - potamogeton pectinatus - aquatic ecosystems - ecohydrology

Eutrophication of shallow waters has often been associated with the decline of submerged macrophytes. In this study, a conceptual model as a working hypothesis for the mechanism responsible for this decline was used to generate the research topics. Aims of the study were to better understand the mechanism by testing parts of the hypothesis, and to compilate the results in a simulation model, a.o. for management purposes.

The model hypothesis used suggests that periphyton development acted as a trigger for macrophyte decline, with a postponed phytoplankton reaction due to allelopathic growth limitation by substances excreted by the macrophytes.

We selected one abundant macrophyte species, Potamogeton pectinatus L., and studied growth, photosynthesis and plasticity. Tuber size appeared to be an important factor for the plant that developed from it. Temperature and light influenced growth nonlinearly and interactively. With increasing age, maximal photosynthetic rate and respiration decreased. Light level during gro wth also affected photosynthesis. With respect to photosynthetic performance and stem elongation capacity, P. pectinatus can be characterized as 'average' when compared to other macrophyte species.

Periphyton development on glass slides under eutrophic conditions in the laboratory was comparable to that in the field as found by other authors. Temperature distinctly affected the growth curves, whilst light did so for the attenuance-density curves of the experimental communities. In the studied light and temperature range, periphyton attenuated about 50% of the light within 3-4 weeks.

All four tested freshwater snail species significantly removed periphyton from glass slides, whilst the two tested crustaceans did not. Differences in removal between and within species could be explained largely by differences in snail activity, snail size and taxonomic composition of the periphyton. Temperature effects were rarely found. From the plant's point of view, a population of Lymnaea peregra (Müll.) appears to be the best solution against periphyton accumulation. It has one of the highest removal rates and a constant, high activity and presence on macrophytes during the season.

The existence of allelopathic effects of macrophyte exudates on phytoplankton growth was demonstrated clearly. When present, it was reflected in a growth limitation after one week of on average 10-15%. It could be different for different times of the season, different planktonic algae and different macrophyte species.

In enclosures with different types of wall material (gauze and polythene), we found that polythene had the highest macrophyte biomass, the lake had the lowest and gauze was intermediate. This could be explained by improved light conditions in the polythene enclosures due to reduced seston and periphyton density, and by the absence of sediment-disturbing fish in both enclosure types. In another enclosure experiment, sticklebacks (Gasterosteus aculeatus L.) in field densities had a similar effect on zoo- and phytoplankton as the bream-dominated (Abramis brama L.) fish community in Lake Veluwe.

The simulation model SAGA1 could reasonably well describe the seasonal vegetation development in Lake Veluwe under various light conditions. Simulations pointed out that in shallow water both periphyton shading and water turbidity are important in limiting plant development. In deeper waters the relative importance of periphyton is reduced. The present, seemingly stable situation in Lake Veluwe actually may well be very labile, since small deviations from the present conditions in the model resulted in large changes in simulated macrophyte biomass.

For our conceptual model, we may conclude that the supposed role of allelopathy is now experimentally supported. Periphyton removal by freshwater snails, as well as the role of benthivorous and piscivorous fish, and possible effects of pesticides on periphyton grazers and zooplankton appear components worthwhile to incorporate. Finally, some illustrations are given of the use of the present study for the management of shallow lakes and submerged macrophyte beds.

Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.