Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 5 / 5

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Crop physiology in (semi-)closed greenhouses - Final report of the TransForum scientific project “SynErgy: Monitoring and control system for conditioning of plants and greenhouse” (WP-066)
  Dieleman, J.A. ; Qian, T. ; Elings, A. ; Marcelis, L.F.M. - \ 2010
  Wageningen : Wageningen UR Greenhouse Horticulture (Rapporten GTB 1051)
  glastuinbouw - kassen - klimaat - gewassen - kasgewassen - plantenontwikkeling - groei - synergie - greenhouse horticulture - greenhouses - climate - crops - greenhouse crops - plant development - growth - synergism
  In The Netherlands, since 2002, a number of (semi-)closed greenhouses was constructed. Climate conditions in these greenhouses were found to differ considerably from those in conventional greenhouses. Knowledge of the effects of these climate conditions on the crop was scarce. Therefore, in the research project “Crop management in conditioned greenhouses”, funded by the Dutch Commodity Board and the Ministry of Agriculture, Nature and Food safety, the effects of the new climate conditions on the crop were investigated. In the accompanying scientific project “SynErgy: monitoring and control system, for conditioning of plants and greenhouses” (WP-066; May 2007 – May 2012), funded by TransForum, this knowledge is used to develop new concepts of climate control for optimal crop growth. In this report, the results and impact of this scientific project are described.
  Business Plan, Kenniscentrum Randwijk, een knooppunt voor innovatie, Wageningen ; Wageningen UR, Transforumproject
  Kranendonk, R.P. ; Krikke, A.T. ; Fontein, R.J. ; Poot, E.H. ; Scheer, F.P. ; Jong, L.W. de; Baltissen, A.H.M.C. ; Ravesloot, M.B.M. ; Reuler, H. van; Kruit, J. - \ 2010
  Wageningen : Greenport Betuwse Bloem - 34
  tuinbouw - agro-industriële ketens - regionale ontwikkeling - samenwerking - synergie - economische ontwikkeling - rivierengebied - horticulture - agro-industrial chains - regional development - cooperation - synergism - economic development - rivierengebied
  In het Rivierengebied in Gelderland werken ca. 14.000 mensen in de tuinbouw. De Provincie Gelderland, het tuinbouwbedrijfsleven, brancheorganisaties, Wageningen UR en de regionale overheden in het Rivierengebied werken samen om de tuinbouw in het Rivierengebied een krachtige impuls te geven om zo hun vooraanstaande positie te behouden en verder te verstevigen onder de naam ‘Betuwse Bloem’. De grootste winst is te halen door samenwerking en synergie te bevorderen tussen de vijf Gelderse tuinbouwclusters die op korte afstand van elkaar liggen. Dicht bij gerenommeerde kennisinstellingen en goed bereikbaar via weg, water en spoor. Door de krachten te bundelen en van elkaar te leren neemt de concurrentiekracht toe.
  Synergie: de meerwaarde van het combineren van bos en opgaande dooradering voor biodiversiteit
  Grashof-Bokdam, C.J. ; Akkermans, L.M.W. ; Meeuwsen, H.A.M. ; Veen, M. van der; Vos, C.C. - \ 2009
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1854) - 78
  biodiversiteit - verspreiding - habitats - habitatselectie - synergie - vogels - lepidoptera - wilde planten - nederland - landschapselementen - ecologische hoofdstructuur - biodiversity - dispersal - habitats - habitat selection - synergism - birds - lepidoptera - wild plants - netherlands - landscape elements - ecological network
  De data van vogels, vlinders en planten voor dit onderzoek zijn afkomstig van resp. SOVON, de Vlinderstichting en FLORON. Op dit moment zijn er in het Nederlandse natuurbeleid twee sporen die zich apart richten op natuurgebieden in de EHS en op groenblauwe dooradering in o.a. Nationale Landschappen. Dit onderzoek toont aan dat veel soorten met name voorkomen in gebieden waar natuurgebieden (bos) en (opgaande) dooradering samen voorkomen. Dit noemen we synergie. Hiervoor hebben met behulp van regressieanalyse in 1000 kmhokken in de hogere zandgronden van Nederland de relatie onderzocht tussen het voorkomen van 40 plant-, vogel- en vlindersoorten en de ruimtelijke samenhang van grote elementen (bos) en opgaande dooradering in de omgeving. Vooral soorten met een beperkte dispersiecapaciteit en beperkte oppervlaktebehoefte bleken synergie te vertonen, terwijl het type synergie bleek af te hangen van hun habitatvoorkeur. Met behulp van de regressieresultaten zijn aan de hand van twee soorten mogelijkheden verkend voor toepassing in gebiedsontwikkeling. Deze publicatie is tot stand gekomen in het kader van het programma Vernieuwend Ruimtegebruik van Habiforum. Het onderzoek is medegefinancierd door het Kennis Basis Programma van het Ministerie van LNV
  Exploring the synergies between cross compliance and certification schemes
  Farmer, M. ; Svales, V. ; Jongeneel, R. ; Karaczun, Z. ; Müssner, R. ; Leipprand, A. ; Schlegel, S. ; Poux, X. ; Ramain, B. ; Roest, K. de; Varela Ortega, C. ; Simó, A. - \ 2007
  Den HAag : LEI (Report / LEI : Domain 6, Policy ) - 82
  landbouwbeleid - normen - kwaliteitsnormen - certificering - inspectie - gemeenschappelijk landbouwbeleid - europese unie - landbouwhervorming - kosten - synergie - agricultural policy - standards - quality standards - certification - inspection - cap - european union - agrarian reform - costs - synergism
  This report presents some of the interim results of the project 'Facilitating the CAP reform: Compliance and competitiveness of European agriculture'. It examines the similarities and differences between mandatory cross compliance standards and those set by voluntary certification schemes. There is a potential synergy between cross compliance and certification schemes, not least because both approaches set minimum standards and enforce those standards through inspection systems. Although there are some strong limitations, there is sufficient overlap in the standards set and in approaches to control to warrant further investigation of the potential for the harmonisation of standards and collaborative approaches to control.
  Nisine geholpen met hordentechnologie
  Jong, L.S. de - \ 2001
  Voedingsmiddelentechnologie 34 (2001)8. - ISSN 0042-7934 - p. 49 - 49.
  bacteriocinen - nisine - conserveerkwaliteit - voedselserveermethoden - pathogenen - synergie - combinatie - voedselonderzoek - bacteriocins - nisin - canning quality - food serving methods - pathogens - synergism - combination - food research
  Een combinatie van nisine met carvacrol, thymol of carvon leidde tot een synergistische reductie van het aantal levensvatbare cellen van Listeria monocytogenes en Bacillus cereus. Verslag van een promotieonderzoek
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.