Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 150

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Grondig boeren met maïs in Drenthe: eindverslag project periode 2012-2015
  Verhoeven, J.T.W. ; Schans, D.A. van der; Schooten, H.A. van; Groten, J. - \ 2015
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel van Wageningen UR, Business Unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten - 94
  zea mays - maïs - drenthe - duurzame landbouw - duurzaam bodemgebruik - duurzame ontwikkeling - plattelandsontwikkeling - systeeminnovatie - innovaties - onderzoeksimplementatie - demonstratiebedrijven, landbouw - zea mays - maize - drenthe - sustainable agriculture - sustainable land use - sustainable development - rural development - system innovation - innovations - implementation of research - demonstration farms
  De duurzaamheid van agroproductie in Nederland staat onder toenemende belangstelling. Duurzaamheid wordt niet alleen meer gezien als een ecologisch en sociaal-economisch aspect van agroproductie maar ook steeds meer als unique selling point. De duurzaamheid van de maïsteelt in Nederland staat onder druk en de noodzaak om een flinke stap te zetten naar meer duurzaamheid is groot. Inmiddels worden steeds meer duurzaamheidsproblemen geassocieerd met de huidige maïsteelt, zoals uit- en afspoeling van nutriënten, een slechte bodemstructuur, lager wordende gehaltes aan organische stof in de bodem, achteruitgaande bodembiodiversiteit, toenemende druk van ziekten en plagen en productie van broeikasgassen als lachgas. Op de langere termijn zal dit niet houdbaar blijken te zijn. Om deze problemen de baas te worden is een stap nodig naar een ander, innovatief teeltsysteem dat genoemde problemen niet heeft en daardoor de maïssector een substantiële stap op het pad naar meer duurzaamheid te zetten. Dit nieuwe teeltsysteem bestaat uit een vruchtwisseling met gras, een geslaagde nateelt en een maïs met kortere groeiduur die de nateelt ondersteunt aangevuld met innovaties als niet-kerende grondbewerking en aangepaste teeltwijze. Dit nieuwe teeltsysteem geeft het gebruikelijke rendement als de huidige teeltwijze, maar draagt bij aan 1) een beter bodemkwaliteit en structuur met een geleidelijk hoger wordend organisch stofgehalte (koolstof vastlegging) en een lager wordende uitstoot van overige broeikasgassen (lachgas) 2) vermindering van de ziektedruk door bodem- en gewasgebonden ziekten, plagen en onkruiden 3) een hogere bodembiodiversiteit en 4) vermindering van de uit- en afspoeling van nutriënten naar het grond- en oppervlaktewater. 5) Een rendabele teeltwijze ook na aanscherping van mineralen gebruiksnormen. Dit teeltsysteem is in onderzoek nu zo ver ontwikkeld dat implementatie in de praktijk mogelijk is. Voor de provincie Drenthe is daarom een demonstratieproject ontwikkeld onder de titel “Grondig Boeren met Maïs”. In dit project zullen de projectpartners Agrifirm en Wageningen UR een tweetal demonstratiepercelen in de praktijk aanleggen waarin verschillende systeemvarianten getoond worden samen met relevante deelinnovaties. De demonstraties worden ondersteund met waarnemingen om de beoogde milieueffecten aan te tonen. Via zomer- en winterbijeenkomsten worden maïstelers en loonwerkers uitgenodigd mee te denken. Een communicatieplan zal er zorg voor dragen dat inzicht, kennis en kunde over dit nieuwe teeltsysteem ingebed wordt in de Drentse maïspraktijk.
  Biomimicry. De natuur als inspiratiebron voor innovaties
  Segeren, A. ; Vogelzang, T.A. - \ 2015
  Den Haag : LEI Wageningen UR (LEI publicatie 14-129) - 35
  innovaties - systeeminnovatie - duurzame ontwikkeling - aanpassing van de productie - ontwerp - biologie - technologie - bedrijven - biomimicry - innovations - system innovation - sustainable development - adjustment of production - design - biology - technology - businesses - biomimicry
  LEI Wageningen UR heeft van het ministerie van Economische Zaken de opdracht gekregen om onderzoek te doen naar de stand van zaken en de mogelijkheden voor de verdere toepassing van biomimicry in Nederland. Deze brochure biedt een analyse van drie actuele praktijkvoorbeelden, inzicht in de impact op economie en duurzaamheid en een vertaling hiervan naar indicatoren. Daarnaast geeft het LEI perspectieven voor de toekomst, waarbij vooral is gekeken naar de rol van wetenschap, onderwijs en beleid.
  'Productieslag' zoekt verbeterpunten binnen percelen2
  Vegte, D.Z. van der; Verloop, J. ; Hilhorst, G.J. ; Oenema, J. - \ 2015
  Nieuwsbrief Koeien & Kansen (2015)42. - p. 2 - 2.
  ruwvoer (forage) - systeeminnovatie - sensors - precisielandbouw - graslanden - melkveehouderij - forage - system innovation - sensors - precision agriculture - grasslands - dairy farming
  Het doel van project ‘Productieslag’ is het verbeteren van de ruwvoerproductie. Een belangrijke ambitie is het gat tussen de potentiële productie en de praktijkproductie te verkleinen en uiteindelijk te dichten. Dit gat wordt veroorzaakt door omstandigheden die niet optimaal zijn. Maar welke zijn dat?
  Mestvergisting Fermtech systems en Ecobag
  Kasper, G.J. ; Kemperman, A.J.M. - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 874) - 45
  mestvergisting - melkveehouderij - biogas - voedingsstoffen - dierlijke meststoffen - systeeminnovatie - bioraffinage - duurzaamheid (sustainability) - fermentatie - biobased economy - manure fermentation - dairy farming - biogas - nutrients - animal manures - system innovation - biorefinery - sustainability - fermentation - biobased economy
  Een deel van de veehouders wil de energetische waarde van mest benutten om in hun energieverbruik te voorzien. Vergisting is een methode om energie uit mest te halen. Doel is het vergisten van alle soorten dierlijke mest met systemen die een rendabele business case realiseren in de keten ‘(verse) mest tot en met verwaarden van digestaat of mineralenterugwinning m.b.v. mestraffinage’. Hiertoe zijn twee innovatieve technieken van vergisten onderzocht, die op pilotschaal zijn getest. Daarna zal bij opschaling het innovatieve vergistingsproces van grote betekenis kunnen zijn voor het mede oplossen van het Nederlandse mestprobleem. Het doel van dit project in engere zin beperkt zich tot het monitoren van alleen de innovatieve vergistingstechnieken van twee systemen met melkveemest op boerderijschaal.
  Bioraffinage (Ted lezing 140603 CAH Vilentum)
  Teekens, A.M. - \ 2014
  CAH Vilentum
  bioraffinage - chemie op basis van biologische grondstoffen - biobased economy - raapzaad - systeeminnovatie - biomassa cascadering - diervoedering - agrarisch onderwijs - biorefinery - biobased chemistry - biobased economy - rapeseed - system innovation - biomass cascading - animal feeding - agricultural education
  De inspiratiesessie "Schnitzel of bioplastic? Beide mogelijk gemaakt door bioraffinage" door provendus Marja Teekens op dinsdag 3 juni 2014, georganiseerd door KC Agro.
  Consuming mobility : a practice approach to sustainable mobility transitions
  Nijhuis, J.O. - \ 2013
  Wageningen University. Promotor(en): Gert Spaargaren; J.T. Mommaas. - Wageningen : Wageningen UR - ISBN 9789461737724 - 267
  mobiliteit - duurzame ontwikkeling - milieubeleid - consumptie - innovaties - systeeminnovatie - duurzaamheid (sustainability) - consumentengedrag - samenleving - mobility - sustainable development - environmental policy - consumption - innovations - system innovation - sustainability - consumer behaviour - society
  The current fossil fuel-based system of mobility is associated with a wide range of environmental and social problems. There is a growing body of literature on system innovations and transitions which has as a common understanding that long-term transformative change is necessary to deal with these complex problems. However, knowledge on the crucial role of citizen-consumers in sustainable mobility transitions is still underdeveloped. By incorporating the viewpoint of consumption patterns and everyday life routines, this book provides (new) knowledge on the role of citizen-consumers in sustainable mobility transitions. Theoretically, a practice based approach is developed as a novel framework to analyse, understand and influence transition processes to sustainable mobility at the level of everyday life. The focus in each of the three cases studies is on situated interactions between consumers and producers. Amongst these is an analysis of the role environmental information and subsidies in new car purchasing. Also, various examples in which an attempt was made to orchestrate a (modal) shift in commuting practices are examined. Each of the empirical case studies shows the important role of contextual factors in understanding and influencing mobility behaviour of citizen-consumers. In addition, this book helps to understand how and why innovation in mobility practices takes place or not.
  Consuming mobility : a practice approach to sustainable mobility transitions
  Nijhuis, J.O. - \ 2013
  Wageningen : Wageningen Academic Publishers (Environmental policy series volume 10) - ISBN 9789086867943 - 259
  mobiliteit - duurzame ontwikkeling - milieubeleid - consumptie - innovaties - systeeminnovatie - samenleving - duurzaamheid (sustainability) - consumentengedrag - mobility - sustainable development - environmental policy - consumption - innovations - system innovation - society - sustainability - consumer behaviour
  The current fossil fuel-based system of mobility is associated with a wide range of environmental and social problems. There is a growing body of literature on system innovations and transitions which has as a common understanding that long-term transformative change is necessary to deal with these complex problems. However, knowledge on the crucial role of citizen-consumers in sustainable mobility transitions is still underdeveloped. By incorporating the viewpoint of consumption patterns and everyday life routines, this book provides (new) knowledge on the role of citizen-consumers in sustainable mobility transitions. Theoretically, a practice based approach is developed as a novel framework to analyse, understand and influence transition processes to sustainable mobility at the level of everyday life. The focus in each of the three cases studies is on situated interactions between consumers and producers. Amongst these is an analysis of the role environmental information and subsidies in new car purchasing. Also, various examples in which an attempt was made to orchestrate a (modal) shift in commuting practices are examined. Each of the empirical case studies shows the important role of contextual factors in understanding and influencing mobility behaviour of citizen-consumers. In addition, this book helps to understand how and why innovation in mobility practices takes place or not.
  Garantstelling Marktintroductie Innovatie land- en tuinbouw; Verkenning naar toepassing in de praktijk
  Blokland, P.W. ; Meulen, H.A.B. van der; Dijken, E. van - \ 2013
  Wageningen : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Nota / LEI Wageningen UR 13-088) - 28
  landbouwsector - financiële instellingen - kredietbeleid - systeeminnovatie - garantiesubsidies - innovaties - ondernemingen - risicobeheersing - agricultural sector - financial institutions - credit policy - system innovation - deficiency payments - innovations - enterprises - risk management
  Vanuit kredietinstellingen bestaat de behoefte aan een garantstelling die de introductie van duurzame (systeem)innovaties vergemakkelijkt. De beoogde regeling Garantstelling Marktintroductie Innovaties van het ministerie van EZ kan in deze behoefte voorzien. Zeker als deze regeling het kapitaalrisico dat innovatieve ondernemers lopen, ondervangt. Kredietinstellingen zijn door het economisch klimaat en aangescherpte voorwaarden op het verstrekken van kredieten kritisch en geneigd risico’s te mijden.
  Institutioneel ondernemerschap voor een innoverende sector
  Vogelezang, J.V.M. ; Klerkx, L.W.A. - \ 2012
  Syscope Magazine 2012 (2012)30. - p. 3 - 5.
  innovaties - publiek-private samenwerking - ondernemerschap - systeeminnovatie - samenwerking - Nederland - innovations - public-private cooperation - entrepreneurship - system innovation - cooperation - Netherlands
  Voor ingrijpende veranderingen in de agrosector is het van belang om pionierende ondernemers te verbinden met organisaties en overheden. Bundeling van krachten geeft nieuw elan en kritische massa voor succesvol innoveren.
  Systeeminnovatie voert naar duurzame teelt en weerbaar gewas : Uitvoeringsagenda Plantgezondheid zoomt in op nieuwe kennisgebieden
  Meijer, R.J.M. ; Messelink, G.J. - \ 2012
  Onder Glas 9 (2012)2. - p. 26 - 27.
  glastuinbouw - kasgewassen - resistentie van variëteiten - plantenveredeling - organismen ingezet bij biologische bestrijding - systeeminnovatie - duurzaamheid (sustainability) - landbouwkundig onderzoek - greenhouse horticulture - greenhouse crops - varietal resistance - plant breeding - biological control agents - system innovation - sustainability - agricultural research
  Veranderende maatschappelijke wensen en een almaar smaller wordend pakket van toegelaten chemische middelen dwingen de tuinbouw om de bakens ten aanzien van plantgezondheid te verzetten. Vanuit een integrale systeembenadering hebben onderzoeksinstellingen, bedrijfsleven en overheid een breed, samenhangend pakket van onderzoeksprojecten geformuleerd, waarmee de praktijk op duurzame wijze gezonde gewassen kan telen.
  Een visie op high-tech-gewasbescherming in de toekomst
  Zijlstra, C. - \ 2011
  Gewasbescherming 41 (2011)6. - ISSN 0166-6495 - p. 244 - 249.
  gewasbescherming - precisielandbouw - europa - systeeminnovatie - modellen - toekomst - technische vooruitgang - monitoring - plant protection - precision agriculture - europe - system innovation - models - future - technical progress - monitoring
  In het kader van het Endure netwerk of excellence heeft een groep onderzoekers uit Nederland, Denemarken, Hongarije, Polen en Italië een visie ontwikkeld over hoe de Europese gewasbescherming er uit zou kunnen zien wanneer daarvoor innovatieve technieken voor monitoren en precisiespuiten zouden worden toegepast. Het resultaat was een model voor hoogtechnologische gewasbescherming voor de toekomst
  Participatieve ontwikkeling : samenwerking in een vraaggestuurde context van de biologische landbouw
  Koopmans, C.J. ; Veluw, K. van; Wijnands, F.G. - \ 2011
  Wageningen [etc.] : Wageningen UR etc. - 68
  landbouwkundig onderzoek - biologische landbouw - participatieve methoden - participatie - samenwerking - publiek-private samenwerking - innovaties - systeeminnovatie - Nederland - agricultural research - organic farming - participation methods - participation - cooperation - public-private cooperation - innovations - system innovation - Netherlands
  Bij de ontwikkeling van een integraal duurzame landbouwsector is veel nieuwe kennis en innovatie nodig. Kenmerkend voor Nederland is dat bij het oppakken van deze uitdagingen voor de toekomst nauw wordt samengewerkt tussen overheid, bedrijfsleven en de kennisinstellingen; de zogenaamde ‘gouden driehoek’. In de biologische sector is de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met deze ‘gouden driehoek’ en de wijze waarop kennisinstellingen en bedrijfsleven kunnen samenwerken in een vraaggestuurde context. Met deze uitgave willen we inspiratie bieden aan beleidsmakers en iedereen die zich betrokken voelt bij de ontwikkeling van een integraal duurzame landbouw.
  Teelt de grond uit; verduurzaming plantaardige productieketen
  Haan, J.J. de - \ 2011
  teeltsystemen - cultuur zonder grond - duurzame landbouw - vollegrondsteelt - systeeminnovatie - cropping systems - soilless culture - sustainable agriculture - outdoor cropping - system innovation
  Poster met informatie over het prooject 'Teelt de grond uit'.
  Duurzaamheid, innovatie en risico; vier cases uit de agrarische sector
  Galen, M.A. van; Lauwere, C.C. de; Ruijs, M.N.A. ; Wolf, P.L. de; Bakker, T. ; Dijk, S.M. van; Meulen, H.A.B. van der - \ 2011
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (LEI-rapport : Onderzoeksveld Markt & ketens ) - ISBN 9789086155477 - 122
  landbouwsector - systeeminnovatie - duurzaamheid (sustainability) - overheidsbeleid - fondsgelden - subsidies - samenwerking - agricultural sector - system innovation - sustainability - government policy - funding - subsidies - cooperation
  Belangrijke ingrediënten voor een succesvolle systeeminnovatie zijn 'sense of urgency', ontwikkelingen op verschillende schaalniveaus die bij elkaar aansluiten, congruente belangen van de betrokken actoren, netwerkvorming, bevlogen mensen die de kar trekken en de juiste interventie op het juiste moment. Het vinden van fondsen en het overwinnen van wettelijke barrières en risicoaversie bij ondernemers zijn belangrijke uitdagingen, naast het verwerven of behouden van maatschappelijk draagvlak. De (rijks)overheid speelt een belangrijke rol bij het tot stand komen van systeeminnovaties door subsidieregelingen, experimenteerruimte en het laten uitvoeren van (haalbaarheids)onderzoeken. Beleid kan belemmerend werken door wet- en regelgeving voor milieu- en bouwvergunningen. Een lotingsysteem voor het verkrijgen van subsidies wordt als belemmering ervaren vanwege de onzekerheid. Vangnetten of garantieregelingen om onzekerheid te verminderen en risico's minder ongrijpbaar te maken, zijn belangrijk.
  Working methodologically on system innovations
  Vogelezang, J.V.M. ; Wijnands, F.G. - \ 2011
  Syscope Magazine 2011 (2011)summer. - p. 2 - 9.
  innovaties - geïnduceerde innovaties - duurzame landbouw - systeeminnovatie - duurzaamheid (sustainability) - duurzame ontwikkeling - nederland - innovations - induced innovations - sustainable agriculture - system innovation - sustainability - sustainable development - netherlands
  Dutch agriculture is facing the challenge to develop into a sustainable sector. To achieve this goal, innovations are needed which force breaks with past trends and speed up the tempo of sustainable development. The System Innovation Programmes developed by Wageningen UR contribute with new, future-oriented business concepts and integral strategies for sustainable agriculture. This is realized using various systematic approaches, which can be implemented either individually or in conjunction with one another.
  Re-designing as starting point for more sustainable dairy farming
  Bos, A.P. ; Cornelissen, J.M.R. - \ 2011
  Syscope Magazine 2011 (2011)summer. - p. 10 - 13.
  melkveehouderij - melkveehouderijsystemen - systeeminnovatie - innovaties - huisvesting van koeien - duurzame veehouderij - dairy farming - dairy farming systems - system innovation - innovations - cow housing - sustainable animal husbandry
  Measures that make economic sense for a dairy farm often turn out to be less beneficial for the welfare of the cows. On the other hand, an improvement in animal welfare can turn out to be bad for the environment. ‘These intractable cause and effect connections occur frequently in modern cattle farming systems, but they could be disconnected from one another by a completely new approach’, argues Bram Bos from Wageningen UR. This is what the project Cow Power, that ran from 2007-2009 was all about.
  Greenport greenhouse as a source of inspiration
  Verkerke, W. - \ 2011
  Syscope Magazine 2011 (2011)summer. - p. 14 - 15.
  glastuinbouw - kastechniek - duurzame landbouw - energiebesparing - systeeminnovatie - innovaties - greenhouse horticulture - greenhouse technology - sustainable agriculture - energy saving - system innovation - innovations
  The Greenport greenhouse in Venlo is a benchmark in greenhouse cultivation. Tomato grower, Joep Raemakers, achieves 10 percent higher productivity and a savings of 35 percent in energy costs with this semi-closed greenhouse. The nearby Health Centre, and the Mytyl School can also rack up large energy savings by using the surplus heat from the Greenport greenhouse.
  Facilitating innovations
  Buurma, J.S. ; Visser, A.J. ; Migchels, G. - \ 2011
  Syscope Magazine 2011 (2011)summer. - p. 16 - 17.
  innovaties - systeeminnovatie - innovatie adoptie - netwerken - agro-industriële ketens - samenwerking - innovations - system innovation - innovation adoption - networks - agro-industrial chains - cooperation
  Many innovations involve changes which transcend the individual business or are only achievable when various businesses and/or interested parties take up the challenge together. In System Innovation Programmes, the necessary innovations are facilitated by means of workshops related to specific areas and by forming socio-technical networks.
  Farming with future: making crop protection sustainable
  Wijnands, F.G. - \ 2011
  Syscope Magazine 2011 (2011)summer. - p. 18 - 21.
  gewasbescherming - duurzame landbouw - duurzaamheid (sustainability) - netwerken (activiteit) - kennisoverdracht - systeeminnovatie - multi-stakeholder processen - plant protection - sustainable agriculture - sustainability - networking - knowledge transfer - system innovation - multi-stakeholder processes
  The project Farming with future works with parties with a vested interest to promote sustainable crop protection in practice. Besides developing new knowledge, it spends a good deal of its energy in the embedding of sustainable practices within relevant organisations, businesses and agrarian entrepreneurs in order to make these practices permanent features of their activities.
  Approaches and methods for monitoring and evaluation
  Mierlo, B.C. van - \ 2011
  Syscope Magazine 2011 (2011)summer. - p. 31 - 33.
  systeeminnovatie - programma-evaluatie - evaluatie - programmaontwikkeling - projectcontrole - netwerken - multi-stakeholder processen - landbouwontwikkeling - system innovation - program evaluation - evaluation - program development - project control - networks - multi-stakeholder processes - agricultural development
  The aim of many agricultural innovation networks is to realize a system innovation. With system innovation, whole production and consumption systems change, including social relationships, division of roles, formal rules and values, and the technical artefacts and infrastructure. This type of innovation takes place when stakeholders learn from each other in a process of thinking and acting together. In order to get to grips with these learning processes, it is increasingly common to use monitoring and evaluation methods. What are the methods that can be used, what are the most significant differences between them and to what degree are the methods from the different approaches of use in evaluating and managing innovation projects?
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.