Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 168

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Use of reflexive interactive design to address challenges to New Zealand dairy farming
  Romera, Álvaro J. ; Neal, Mark ; Bos, Bram - \ 2019
  Animal Production Science 60 (2019)1. - ISSN 1836-0939 - p. 121 - 126.
  structured design - system boundaries - system innovation

  The New Zealand dairy industry will undergo significant changes over the next decades, so as to meet sustainability challenges (environmentally, economically, socially and ethically). The objective of the current study was to tackle these challenges by attempting a radical re-design of the dairy system. The study took a structured approach called reflexive interactive design. The intention was to address complex trade-offs between competing goals, deliberately targeting structural system changes in the systems. Through a series of interviews and design workshops, two concepts were drafted. These concepts are intended to be used as vehicles to construct shared meanings, in conversation with farmers, policy makers, scientists, the public, and other influential actors. Two findings relevant for consideration in redesigning dairy systems were as follows: first, the sustainability issues the industry is facing are interconnected, so solutions to one issue have implications for the others; second, the boundaries of the system to be designed may need to go beyond the farm gate, to include other parts of the value chain, groups of farms and possibly interconnected land uses.

  Types of innovation needed to achieve productive and sustainable landscapes
  Oosten, C.J. van - \ 2019
  WURcast
  system innovation - landscape - landscape analysis
  How communication can make or break innovation
  Leeuwis, C. - \ 2018
  Wageningen : WURcast
  system innovation - communication
  Doing water research differently for innovation in regional water productivity in Australia
  Ayre, Margaret ; Nettle, Ruth ; Erazo Bobenrieth, Manuela ; Klerkx, Laurens - \ 2016
  Australian Journal of Water Resources 20 (2016)1. - ISSN 1324-1583 - p. 39 - 52.
  innovation platforms - research policy - Sustainability transitions - system innovation - water management

  Research in innovation studies suggests that appropriate starting conditions are required if alignment of research to practice and policy is to be enabled. To achieve this alignment, a scoping exercise is required and must involve those people and institutions that have an interest in the research. This paper describes a consultation process to develop a Blueprint for Regional Water Productivity in Australia through a new research initiative at the University of Melbourne. This Blueprint was developed through a two-stage consultation project in which opportunities and constraints for system innovation in regional water productivity in Australia were identified and discussed with key stakeholders without pre-empting research or development questions. In this paper, we ask: Did this consultation process constitute a platform for innovation in research practices? In addressing this question, we describe this process and suggest that it constituted a fledgling platform for innovation in research practices characterised by new social arrangements, material exchanges and the discursive object of `innovation systems'. However, the potential for institutional change from this platform will depend on continued deliberation between water sector actors in new routines of research-development practice, and collective action through the formalisation of new partnerships between researchers, practitioners and policy-makers.

  Grondig boeren met maïs in Drenthe: eindverslag project periode 2012-2015
  Verhoeven, J.T.W. ; Schans, D.A. van der; Schooten, H.A. van; Groten, J. - \ 2015
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel van Wageningen UR, Business Unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten - 94
  zea mays - maïs - drenthe - duurzame landbouw - duurzaam bodemgebruik - duurzame ontwikkeling - plattelandsontwikkeling - systeeminnovatie - innovaties - onderzoeksimplementatie - demonstratiebedrijven, landbouw - zea mays - maize - drenthe - sustainable agriculture - sustainable land use - sustainable development - rural development - system innovation - innovations - implementation of research - demonstration farms
  De duurzaamheid van agroproductie in Nederland staat onder toenemende belangstelling. Duurzaamheid wordt niet alleen meer gezien als een ecologisch en sociaal-economisch aspect van agroproductie maar ook steeds meer als unique selling point. De duurzaamheid van de maïsteelt in Nederland staat onder druk en de noodzaak om een flinke stap te zetten naar meer duurzaamheid is groot. Inmiddels worden steeds meer duurzaamheidsproblemen geassocieerd met de huidige maïsteelt, zoals uit- en afspoeling van nutriënten, een slechte bodemstructuur, lager wordende gehaltes aan organische stof in de bodem, achteruitgaande bodembiodiversiteit, toenemende druk van ziekten en plagen en productie van broeikasgassen als lachgas. Op de langere termijn zal dit niet houdbaar blijken te zijn. Om deze problemen de baas te worden is een stap nodig naar een ander, innovatief teeltsysteem dat genoemde problemen niet heeft en daardoor de maïssector een substantiële stap op het pad naar meer duurzaamheid te zetten. Dit nieuwe teeltsysteem bestaat uit een vruchtwisseling met gras, een geslaagde nateelt en een maïs met kortere groeiduur die de nateelt ondersteunt aangevuld met innovaties als niet-kerende grondbewerking en aangepaste teeltwijze. Dit nieuwe teeltsysteem geeft het gebruikelijke rendement als de huidige teeltwijze, maar draagt bij aan 1) een beter bodemkwaliteit en structuur met een geleidelijk hoger wordend organisch stofgehalte (koolstof vastlegging) en een lager wordende uitstoot van overige broeikasgassen (lachgas) 2) vermindering van de ziektedruk door bodem- en gewasgebonden ziekten, plagen en onkruiden 3) een hogere bodembiodiversiteit en 4) vermindering van de uit- en afspoeling van nutriënten naar het grond- en oppervlaktewater. 5) Een rendabele teeltwijze ook na aanscherping van mineralen gebruiksnormen. Dit teeltsysteem is in onderzoek nu zo ver ontwikkeld dat implementatie in de praktijk mogelijk is. Voor de provincie Drenthe is daarom een demonstratieproject ontwikkeld onder de titel “Grondig Boeren met Maïs”. In dit project zullen de projectpartners Agrifirm en Wageningen UR een tweetal demonstratiepercelen in de praktijk aanleggen waarin verschillende systeemvarianten getoond worden samen met relevante deelinnovaties. De demonstraties worden ondersteund met waarnemingen om de beoogde milieueffecten aan te tonen. Via zomer- en winterbijeenkomsten worden maïstelers en loonwerkers uitgenodigd mee te denken. Een communicatieplan zal er zorg voor dragen dat inzicht, kennis en kunde over dit nieuwe teeltsysteem ingebed wordt in de Drentse maïspraktijk.
  Biomimicry. De natuur als inspiratiebron voor innovaties
  Segeren, A. ; Vogelzang, T.A. - \ 2015
  Den Haag : LEI Wageningen UR (LEI publicatie 14-129) - 35
  innovaties - systeeminnovatie - duurzame ontwikkeling - aanpassing van de productie - ontwerp - biologie - technologie - bedrijven - biomimicry - innovations - system innovation - sustainable development - adjustment of production - design - biology - technology - businesses - biomimicry
  LEI Wageningen UR heeft van het ministerie van Economische Zaken de opdracht gekregen om onderzoek te doen naar de stand van zaken en de mogelijkheden voor de verdere toepassing van biomimicry in Nederland. Deze brochure biedt een analyse van drie actuele praktijkvoorbeelden, inzicht in de impact op economie en duurzaamheid en een vertaling hiervan naar indicatoren. Daarnaast geeft het LEI perspectieven voor de toekomst, waarbij vooral is gekeken naar de rol van wetenschap, onderwijs en beleid.
  'Productieslag' zoekt verbeterpunten binnen percelen2
  Vegte, D.Z. van der; Verloop, J. ; Hilhorst, G.J. ; Oenema, J. - \ 2015
  Nieuwsbrief Koeien & Kansen (2015)42. - p. 2 - 2.
  ruwvoer (forage) - systeeminnovatie - sensors - precisielandbouw - graslanden - melkveehouderij - forage - system innovation - sensors - precision agriculture - grasslands - dairy farming
  Het doel van project ‘Productieslag’ is het verbeteren van de ruwvoerproductie. Een belangrijke ambitie is het gat tussen de potentiële productie en de praktijkproductie te verkleinen en uiteindelijk te dichten. Dit gat wordt veroorzaakt door omstandigheden die niet optimaal zijn. Maar welke zijn dat?
  Mestvergisting Fermtech systems en Ecobag
  Kasper, G.J. ; Kemperman, A.J.M. - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 874) - 45
  mestvergisting - melkveehouderij - biogas - voedingsstoffen - dierlijke meststoffen - systeeminnovatie - bioraffinage - duurzaamheid (sustainability) - fermentatie - biobased economy - manure fermentation - dairy farming - biogas - nutrients - animal manures - system innovation - biorefinery - sustainability - fermentation - biobased economy
  Een deel van de veehouders wil de energetische waarde van mest benutten om in hun energieverbruik te voorzien. Vergisting is een methode om energie uit mest te halen. Doel is het vergisten van alle soorten dierlijke mest met systemen die een rendabele business case realiseren in de keten ‘(verse) mest tot en met verwaarden van digestaat of mineralenterugwinning m.b.v. mestraffinage’. Hiertoe zijn twee innovatieve technieken van vergisten onderzocht, die op pilotschaal zijn getest. Daarna zal bij opschaling het innovatieve vergistingsproces van grote betekenis kunnen zijn voor het mede oplossen van het Nederlandse mestprobleem. Het doel van dit project in engere zin beperkt zich tot het monitoren van alleen de innovatieve vergistingstechnieken van twee systemen met melkveemest op boerderijschaal.
  Solarmal - Malaria control without poison
  Takken, Willem - \ 2014
  malaria - disease prevention - culicidae - innovations - system innovation - living conditions - public health - kenya
  Bioraffinage (Ted lezing 140603 CAH Vilentum)
  Teekens, A.M. - \ 2014
  CAH Vilentum
  bioraffinage - chemie op basis van biologische grondstoffen - biobased economy - raapzaad - systeeminnovatie - biomassa cascadering - diervoedering - agrarisch onderwijs - biorefinery - biobased chemistry - biobased economy - rapeseed - system innovation - biomass cascading - animal feeding - agricultural education
  De inspiratiesessie "Schnitzel of bioplastic? Beide mogelijk gemaakt door bioraffinage" door provendus Marja Teekens op dinsdag 3 juni 2014, georganiseerd door KC Agro.
  Innovative design – notes on de novo & RIO
  Bos, Bram - \ 2013
  livestock farming - animal housing - design - animal welfare - animal production - system innovation
  Consuming mobility : a practice approach to sustainable mobility transitions
  Nijhuis, J.O. - \ 2013
  Wageningen University. Promotor(en): Gert Spaargaren; J.T. Mommaas. - Wageningen : Wageningen UR - ISBN 9789461737724 - 267
  mobiliteit - duurzame ontwikkeling - milieubeleid - consumptie - innovaties - systeeminnovatie - duurzaamheid (sustainability) - consumentengedrag - samenleving - mobility - sustainable development - environmental policy - consumption - innovations - system innovation - sustainability - consumer behaviour - society
  The current fossil fuel-based system of mobility is associated with a wide range of environmental and social problems. There is a growing body of literature on system innovations and transitions which has as a common understanding that long-term transformative change is necessary to deal with these complex problems. However, knowledge on the crucial role of citizen-consumers in sustainable mobility transitions is still underdeveloped. By incorporating the viewpoint of consumption patterns and everyday life routines, this book provides (new) knowledge on the role of citizen-consumers in sustainable mobility transitions. Theoretically, a practice based approach is developed as a novel framework to analyse, understand and influence transition processes to sustainable mobility at the level of everyday life. The focus in each of the three cases studies is on situated interactions between consumers and producers. Amongst these is an analysis of the role environmental information and subsidies in new car purchasing. Also, various examples in which an attempt was made to orchestrate a (modal) shift in commuting practices are examined. Each of the empirical case studies shows the important role of contextual factors in understanding and influencing mobility behaviour of citizen-consumers. In addition, this book helps to understand how and why innovation in mobility practices takes place or not.
  Consuming mobility : a practice approach to sustainable mobility transitions
  Nijhuis, J.O. - \ 2013
  Wageningen : Wageningen Academic Publishers (Environmental policy series volume 10) - ISBN 9789086867943 - 259
  mobiliteit - duurzame ontwikkeling - milieubeleid - consumptie - innovaties - systeeminnovatie - samenleving - duurzaamheid (sustainability) - consumentengedrag - mobility - sustainable development - environmental policy - consumption - innovations - system innovation - society - sustainability - consumer behaviour
  The current fossil fuel-based system of mobility is associated with a wide range of environmental and social problems. There is a growing body of literature on system innovations and transitions which has as a common understanding that long-term transformative change is necessary to deal with these complex problems. However, knowledge on the crucial role of citizen-consumers in sustainable mobility transitions is still underdeveloped. By incorporating the viewpoint of consumption patterns and everyday life routines, this book provides (new) knowledge on the role of citizen-consumers in sustainable mobility transitions. Theoretically, a practice based approach is developed as a novel framework to analyse, understand and influence transition processes to sustainable mobility at the level of everyday life. The focus in each of the three cases studies is on situated interactions between consumers and producers. Amongst these is an analysis of the role environmental information and subsidies in new car purchasing. Also, various examples in which an attempt was made to orchestrate a (modal) shift in commuting practices are examined. Each of the empirical case studies shows the important role of contextual factors in understanding and influencing mobility behaviour of citizen-consumers. In addition, this book helps to understand how and why innovation in mobility practices takes place or not.
  Garantstelling Marktintroductie Innovatie land- en tuinbouw; Verkenning naar toepassing in de praktijk
  Blokland, P.W. ; Meulen, H.A.B. van der; Dijken, E. van - \ 2013
  Wageningen : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Nota / LEI Wageningen UR 13-088) - 28
  landbouwsector - financiële instellingen - kredietbeleid - systeeminnovatie - garantiesubsidies - innovaties - ondernemingen - risicobeheersing - agricultural sector - financial institutions - credit policy - system innovation - deficiency payments - innovations - enterprises - risk management
  Vanuit kredietinstellingen bestaat de behoefte aan een garantstelling die de introductie van duurzame (systeem)innovaties vergemakkelijkt. De beoogde regeling Garantstelling Marktintroductie Innovaties van het ministerie van EZ kan in deze behoefte voorzien. Zeker als deze regeling het kapitaalrisico dat innovatieve ondernemers lopen, ondervangt. Kredietinstellingen zijn door het economisch klimaat en aangescherpte voorwaarden op het verstrekken van kredieten kritisch en geneigd risico’s te mijden.
  Het Paddenstoelenbedrijf van de toekomst : een herontwerp vanuit potentiële kansen
  Tuijl, Bart van - \ 2012
  mushrooms - edible fungi - market gardens - economic development - innovations - methodology - sustainability - system innovation - production possibilities
  Institutioneel ondernemerschap voor een innoverende sector
  Vogelezang, J.V.M. ; Klerkx, L.W.A. - \ 2012
  Syscope Magazine 2012 (2012)30. - p. 3 - 5.
  innovaties - publiek-private samenwerking - ondernemerschap - systeeminnovatie - samenwerking - Nederland - innovations - public-private cooperation - entrepreneurship - system innovation - cooperation - Netherlands
  Voor ingrijpende veranderingen in de agrosector is het van belang om pionierende ondernemers te verbinden met organisaties en overheden. Bundeling van krachten geeft nieuw elan en kritische massa voor succesvol innoveren.
  Systeeminnovatie voert naar duurzame teelt en weerbaar gewas : Uitvoeringsagenda Plantgezondheid zoomt in op nieuwe kennisgebieden
  Meijer, R.J.M. ; Messelink, G.J. - \ 2012
  Onder Glas 9 (2012)2. - p. 26 - 27.
  glastuinbouw - kasgewassen - resistentie van variëteiten - plantenveredeling - organismen ingezet bij biologische bestrijding - systeeminnovatie - duurzaamheid (sustainability) - landbouwkundig onderzoek - greenhouse horticulture - greenhouse crops - varietal resistance - plant breeding - biological control agents - system innovation - sustainability - agricultural research
  Veranderende maatschappelijke wensen en een almaar smaller wordend pakket van toegelaten chemische middelen dwingen de tuinbouw om de bakens ten aanzien van plantgezondheid te verzetten. Vanuit een integrale systeembenadering hebben onderzoeksinstellingen, bedrijfsleven en overheid een breed, samenhangend pakket van onderzoeksprojecten geformuleerd, waarmee de praktijk op duurzame wijze gezonde gewassen kan telen.
  Een visie op high-tech-gewasbescherming in de toekomst
  Zijlstra, C. - \ 2011
  Gewasbescherming 41 (2011)6. - ISSN 0166-6495 - p. 244 - 249.
  gewasbescherming - precisielandbouw - europa - systeeminnovatie - modellen - toekomst - technische vooruitgang - monitoring - plant protection - precision agriculture - europe - system innovation - models - future - technical progress - monitoring
  In het kader van het Endure netwerk of excellence heeft een groep onderzoekers uit Nederland, Denemarken, Hongarije, Polen en Italië een visie ontwikkeld over hoe de Europese gewasbescherming er uit zou kunnen zien wanneer daarvoor innovatieve technieken voor monitoren en precisiespuiten zouden worden toegepast. Het resultaat was een model voor hoogtechnologische gewasbescherming voor de toekomst
  Participatieve ontwikkeling : samenwerking in een vraaggestuurde context van de biologische landbouw
  Koopmans, C.J. ; Veluw, K. van; Wijnands, F.G. - \ 2011
  Wageningen [etc.] : Wageningen UR etc. - 68
  landbouwkundig onderzoek - biologische landbouw - participatieve methoden - participatie - samenwerking - publiek-private samenwerking - innovaties - systeeminnovatie - Nederland - agricultural research - organic farming - participation methods - participation - cooperation - public-private cooperation - innovations - system innovation - Netherlands
  Bij de ontwikkeling van een integraal duurzame landbouwsector is veel nieuwe kennis en innovatie nodig. Kenmerkend voor Nederland is dat bij het oppakken van deze uitdagingen voor de toekomst nauw wordt samengewerkt tussen overheid, bedrijfsleven en de kennisinstellingen; de zogenaamde ‘gouden driehoek’. In de biologische sector is de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met deze ‘gouden driehoek’ en de wijze waarop kennisinstellingen en bedrijfsleven kunnen samenwerken in een vraaggestuurde context. Met deze uitgave willen we inspiratie bieden aan beleidsmakers en iedereen die zich betrokken voelt bij de ontwikkeling van een integraal duurzame landbouw.
  Teelt de grond uit; verduurzaming plantaardige productieketen
  Haan, J.J. de - \ 2011
  teeltsystemen - cultuur zonder grond - duurzame landbouw - vollegrondsteelt - systeeminnovatie - cropping systems - soilless culture - sustainable agriculture - outdoor cropping - system innovation
  Poster met informatie over het prooject 'Teelt de grond uit'.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.