Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 19 / 19

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==tabaksratelvirus
Check title to add to marked list
Virusdetectie in nematoden uit bodemmonsters, Thema: Innovaties duurzame gewasbescherming BO-12.03-003.02-013
Martin, W.S. ; Dees, R.H.L. ; Bergervoet, J.H.W. ; Vlugt, R.A.A. van der; Kock, M.J.D. de - \ 2011
Praktijkonderzoek Plant en Omgeving
tabaksratelvirus - arabis-mozaïekvirus - paratrichodorus - trichodorus - vrijlevende nematoden - plantenvirussen - moleculaire detectie - xiphinema - bodemonderzoek - tobacco rattle virus - arabis mosaic virus - free living nematodes - plant viruses - molecular detection - soil testing
Poster met onderzoeksinformatie over de detectie van Arabismozaïekvirus (ArMV) en Tabaksratelvirus (TRV) en hun verspreiders Paratrichodorus- en Trichodorus-nematoden in bodemmonsters.
Zonder risico's virusvrij telen van bloembollen en vaste planten
Kock, M.J.D. de - \ 2010
bloembollen - overblijvende planten - tabaksratelvirus - trichodorus - arabis-mozaïekvirus - detectie - methodologie - gewasbescherming - ornamental bulbs - perennials - tobacco rattle virus - arabis mosaic virus - detection - methodology - plant protection
Nieuwe analysemethodes gaan uitwijzen of nematoden in de grond besmet zijn met twee virussen. Toepassing van de methode kan ertoe leiden dat telers van bloembollen en vaste planten minder grondontsmettingsmiddelen gebruiken en alleen dure teeltmaatregelen hoeven te nemen wanneer deze echt noodzakelijk zijn.
Weinig bekend over wortelaaltje (onderzoek naar het vrijlevende wotelaaltje T. similis)
Hoek, J. - \ 2008
Nieuwe oogst / Magazine gewas 4 (2008)7. - ISSN 1871-093X - p. 7 - 7.
proeven op proefstations - trichodorus similis - trichodoridae - paratrichodorus - nematoda - achterblijven in groei - aardappelen - schorseneren - oogstschade - tabaksratelvirus - waardplanten - station tests - runting - potatoes - salsify - crop damage - Tobacco rattle virus - host plants
Aardappelen en schorseneren zijn in Nederland gevoelig voor het vrijlevende wortelaaltje, Trichodorus similis, over schadegevoeligheid van gewassen is weinig bekend, daardoor zet Praktijkonderzoek Plant en Omgeving het onderzoek naar het aaltje in 2008 voort
Veel waardplanten maken beheersing trichodoriden lastig
Hoek, J. - \ 2007
Nieuwe oogst / Magazine gewas 315 (2007). - ISSN 1871-093X - p. 14 - 15.
plantenplagen - waardplanten - plantenparasitaire nematoden - trichodoridae - tabaksratelvirus - gewassen - oogstverliezen - bestrijdingsmethoden - landbouwkundig onderzoek - bodemfumigeermiddelen - paratrichodorus pachydermus - trichodorus similis - aardappelen - bloembollen - plant pests - host plants - plant parasitic nematodes - Tobacco rattle virus - crops - yield losses - control methods - agricultural research - soil fumigants - potatoes - ornamental bulbs
Trichodoriden zijn aaltjes die in veel gewassen opbrengts- en kwaliteitsverlies kunnen veroorzaken. In aardappelen, tulpen en gladiolen kunnen deze aaltjes bovendien tabaksratelvirus overbrengen. Voor telers de kunst om de schade te beperken
Tabaksratelvirus in aardappel
Hoek, H. - \ 2006
Kennisakker.nl 2006 (2006)15 maart.
pootaardappelen - tabaksratelvirus - plantenvirussen - plantenziekten - nematoda - vectoren - ziekten overgebracht door vectoren - landbouwkundig onderzoek - akkerbouw - seed potatoes - Tobacco rattle virus - plant viruses - plant diseases - vectors - vector-borne diseases - agricultural research - arable farming
Aardappel is vatbaar voor het tabaksratelvirus (TRV). Bij gevoelige aardappelrassen kan aantasting door dit virus dit leiden tot kringerigheid in de knollen. Tabaksratelvirus wordt overgebracht door aaltjes die behoren tot de geslachten Trichodorus of Paratrichodorus. Van TRV zijn meerdere virustypen bekend. Een aaltjessoort kan maar één virustype overbrengen. Tot voor kort werd aangenomen dat TRV niet of nauwelijks via pootgoed overgaat en dat besmetting met TRV niet ten koste gaat van de opbrengst. Bovendien werd verondersteld dat het virus bij gevoelige rassen wordt ingekapseld, waardoor het niet overdraagbaar zou zijn In dit onderzoek van het PPO-AGV is aangetoond dat TRV met het pootgoed kan overgaan. De mate van vatbaarheid voor TRV, van gevoeligheid voor kringerigheid en van overdraagbaarheid via pootgoed is afhankelijk van het ras, het virustype en de interactie tussen ras en virustype. Het virustype hangt samen met het Trichodoride aaltje dat de eerste infectie heeft veroorzaakt. In het rassenonderzoek aardappelen zullen de rassen dan ook met meerdere Trichodoride soorten getoetst moeten worden.
Schadegevoeligheid van aardappelrassen voor Trichodoriden
Spits, H.G. ; Huiting, H.F. - \ 2006
Kennisakker.nl 2006 (2006)15 april.
gewasbescherming - aardappelen - trichodoridae - nematoda - tabaksratelvirus - paratrichodorus pachydermus - trichodorus similis - fabrieksaardappelen - akkerbouw - rassen (planten) - plantenvirussen - oogstschade - gewasverliezen - plant protection - potatoes - Tobacco rattle virus - starch potatoes - arable farming - varieties - plant viruses - crop damage - crop losses
Trichodoriden veroorzaken de laatste jaren steeds meer problemen bij de teelt van zetmeelaardappelen. Deze aaltjes kunnen opbrengstverlies veroorzaken en daarnaast ook tabaksratelvirus overbrengen. Tabaksratelvirus veroorzaakt in gevoelige aardappelrassen kringerigheid in de knollen. Er zijn aanwijzingen dat er verschillen zijn tussen de aardappelrassen in schadegevoeligheid voor Trichodoriden voor zowel het virus als voor de opbrengstderving. Dit betekent dat er mogelijk rassen zijn die bij een behoorlijk hoge besmetting met Trichodoriden toch weinig of geen opbrengstverlies vertonen. In dit onderzoek is nagegaan of er verschillen zijn tussen aardappelrassen in schadegevoeligheid voor Trichodoriden.
Groenbemester als voorvrucht van zetmeelaardappelen
Hoek, H. - \ 2006
Kennisakker.nl 2006 (2006)15 april.
gewasbescherming - nematodenbestrijding - biologische bestrijding - groenbemesters - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - rotaties - tabaksratelvirus - paratrichodorus pachydermus - trichodorus similis - fabrieksaardappelen - akkerbouw- en tuinbouwbedrijven - plant protection - nematode control - biological control - green manures - cultural control - rotations - Tobacco rattle virus - starch potatoes - crop enterprises
Trichodoriden vormen een toenemend probleem bij de teelt van zetmeelaardappelen, doordat deze aaltjes opbrengst- en kwaliteitsverlies kunnen veroorzaken en tabaksratelvirus kunnen overbrengen. Tabaksratelvirus kan in gevoelige aardappelrassen kringerigheid veroorzaken. De verkleuring die dit tot gevolg heeft, kan leiden tot extra tarrakorting en daardoor tot een lagere financiële opbrengst. In het gebied waar zetmeelaardappelen worden geteeld komen de Trichodoriden P. pachydermus en T. similis vaak (gezamenlijk) voor. Groenbemesters kunnen de omvang van de Trichodoriden-populatie beïnvloeden. In dit onderzoek is nagegaan welke groenbemester het beste vóór zetmeelaardappelen geteeld kan worden: bladrammenas, gele mosterd of rogge.
Waardplantonderzoek Trichodorus primitivus en tabaksratelvirus
Hoek, H. - \ 2006
Kennisakker.nl 2006 (2006)15 dec.
gewasbescherming - akkerbouw - trichodorus primitivus - tabaksratelvirus - aardappelen - pootaardappelen - waardplanten - plant protection - arable farming - Tobacco rattle virus - potatoes - seed potatoes - host plants
Trichodorus primitivus is een aaltje dat vooral voorkomt op lichte zavelgronden in Noord- en Zuidwest-Nederland. Evenals andere Trichodoriden kan T. primitivus bij meerdere gewassen opbrengstderving veroorzaken en daarnaast kan dit aaltje tabaksratelvirus (TRV) overbrengen. TRV kan bij gevoelige aardappelrassen kringerigheid in de knollen veroorzaken. Als het percentage knollen met kringerigheid te hoog is, kan een partij consumptieaardappelen of pootgoed worden afgekeurd. Om T. primitivus in bouwplanverband te kunnen beheersen is kennis nodig over de waardplantstatus van gewassen. Het PPO-agv heeft in potproeven onderzoek gedaan naar de waardplantstatus van diverse gewassen en van enkele groenbemesters voor T. primitivus en voor het serotype van tabaksratelvirus dat door dit aaltje wordt overgebracht.
Tabaksratelvirus in aardappel : abaksratelvirus als oorzaak van kringerigheid en opbrengstreductie in aardappelrassen
Molendijk, L.P.G. ; Hartsema, O. ; Zoon, F.C. ; Gastel, A.W.W. van; Hoek, J. - \ 2006
Lelystad : PPO AGV - 76
plantenvirussen - tabaksratelvirus - overdracht - aardappelen - solanum tuberosum - rassen (planten) - resistentie van variëteiten - trichodorus primitivus - paratrichodorus pachydermus - plantenparasitaire nematoden - oogstverliezen - onderzoeksprojecten - plant viruses - Tobacco rattle virus - transfer - potatoes - varieties - varietal resistance - plant parasitic nematodes - yield losses - research projects
Tabaksratelvirus (TRV) behoort tot de zogenaamde ‘tobravirussen’ en komt bij een zeer groot aantal plantensoorten voor. TRV wordt van de ene naar de andere plant overgebracht door aaltjes die behoren tot de geslachten Trichodorus en Paratrichodorus. In Nederland gaat het vooral om de soorten Paratrichodorus teres, Paratrichodorus pachydermus en Trichodorus primitivus. Deze aaltjes komen vrijwel uitsluitend voor op zandgrond en lichte zavelgrond. Het in dit rapport beschreven onderzoek had als voornaamste doelstelling na te gaan of TRV wordt overgedragen naar dochterknollen en vandaar naar de volgende teelt. Er zijn zes aardappelrassen in het onderzoek meegenomen. Deze rassen verschillen van elkaar in resistentieniveau tegen kringerigheid: Bintje en Roxy werden beschouwd als weinig vatbaar, Saturna en Wilja als vrij weinig vatbaar en Santé en Santana als vatbaar. In dit onderzoek is vastgesteld dat een moederknol of -plant die wordt geïnfecteerd door een Trichodoride-aaltje, het virus kan overdragen aan haar dochterknollen. Er zijn grote verschillen in vatbaarheid voor TRV tussen de aardappelrassen en virustypen. Wat betreft gevoeligheid voor kringerigheid in de knollen, zijn er eveneens verschillen tussen rassen en virustypen. Ook wat betreft overdraagbaarheid van het virus via het pootgoed zijn er verschillen tussen rassen en virustype (c.q. de aaltjessoort die als primaire vector optrad)
Virusoverdracht blijft probleem
Hoek, J. ; Molendijk, L.P.G. - \ 2006
Boerderij 91 (2006)11. - ISSN 0006-5617 - p. 14 - 15.
paratrichodorus teres - tabaksratelvirus - plantenparasitaire nematoden - nematoda - gewasbescherming - plagenbestrijding - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - aardappelen - tulpen - Tobacco rattle virus - plant parasitic nematodes - plant protection - pest control - cultural control - potatoes - tulips
Paratrichodorus teres kan bij aardappelen en tulpen het tabasratelvirus overbrengen. Bij ardappelen ontstaat kringerigheid in de knollen en bij de tulp ontstaat ratel in het gewas. Het gebruik van bladrammenas als groenbemester helpt om de kringerigheid bij aardappelen sterk te verminderen. Het effect op tulpen is minder spectaculair
Trichodorus primitivus in Noord-Nederland : resultaten van kasproeven in 2004 en 2005 naar de waardplantstatus van verschillende gewassen voor het aaltje Trichodorus primitivus en tabaksratelvirus (TRV)
Brommer, E. ; Gastel, A.W.W. van; Hoek, J. - \ 2006
Lelystad : PPO AGV (PPO nr. 32 520350 00) - 19
plantenvirussen - tabaksratelvirus - gastheren (dieren, mensen, planten) - waardplanten - gewassen - groenbemesters - plantenparasitaire nematoden - trichodoridae - trichodorus primitivus - gewasbescherming - noord-nederland - kasproeven - plant viruses - Tobacco rattle virus - hosts - host plants - crops - green manures - plant parasitic nematodes - plant protection - north netherlands - greenhouse experiments
In 2004 en 2005 zijn door het PPO twee kasproeven uitgevoerd om de waardplantstatus van diverse gewassen voor het trichodoride aaltje Trichodorus primitivus vast te stellen en na te gaan wat de waardplant-status was voor (het serotype van) tabaksratelvirus (TRV) dat door dit aaltje kan worden overgebracht. In potproeven werd de waardplantstatus voor T. primitivus bepaald door de aantallen aaltjes vóór en ná de teelt van planten met elkaar te vergelijken. De eindbesmetting en de vermeerderingsfactoren van de verschillende gewassen zijn gebruikt om de waardplantstatus te bepalen. Om de vatbaarheid van gewassen voor TRV te bepalen werd sap van plantenwortels van de te toetsen gewassen uitgesmeerd over bladeren van de plant Chenopodium amaranticolor. Deze plantensoort reageert op de aanwezigheid van TRV in dit sap met de vorming van lesies op het blad. Méér lesies betekent een hogere vatbaarheid. Als referentiegewas voor TRV fungeerde Petunia, omdat deze plantensoort heel vatbaar is voor TRV. In een tabel zijn de resultaten wat betreft T. primitivus en het door dit aaltje overgebrachte type van TRV, samengevat door de waardplantstatus weer te geven zoals die op grond van dit onderzoek zou kunnen worden toegekend
Beheersing van Paratrichodorus en Trichodorus en de overdracht van Tabaksratelvirus op dekzandgronden
Brommer, E. - \ 2005
Kennisakker.nl 2005 (2005)15 nov.
aardappelen - solanum tuberosum - rassen (planten) - nematoda - trichodoridae - paratrichodina - tabaksratelvirus - plantenvirussen - zandgronden - ziektebestrijding - nematodenbestrijding - trichodorus primitivus - paratrichodorus pachydermus - akkerbouw - vrijlevende nematoden - potatoes - varieties - Tobacco rattle virus - plant viruses - sandy soils - disease control - nematode control - arable farming - free living nematodes
Op zandgrond ondervinden hoog salderende gewassen binnen de akker- en tuinbouw regelmatig directe schade, veroorzaakt door Paratrichodorus- en Trichodorus-soorten. De opkomst wordt geremd of gestremd, met opbrengstderving als gevolg, en de kwaliteit van het eindproduct wordt negatief beïnvloed. Bij penwortelvormende rooigewassen en aardappelen kan de schade flink oplopen. Een bijkomend aspect is de overdracht van het tabaksratelvirus door deze vrijlevende nematode. Bij gevoelige aardappelrassen kan daardoor kringerigheid optreden. De afzet van pootgoed- of consumptiepartijen kan daardoor, als gevolg van het niet halen van de kwaliteitsnorm, problematisch worden. Ook een aantal bolgewassen is gevoelig voor dit virus. In dit onderzoek is geen schade in peen en aardappel geconstateerd in de vorm van opbrengstderving door Trichodorus primitivus. Paratrichodorus pachydermus geeft in dit onderzoek geen opbrengstderving in aardappel, maar wel een zware virusaantasting bij aanwezigheid van het tabaksratelvirus in de populatie. De veronderstelling dat Trichodoriden over het algemeen eerder kwalitatieve problemen dan kwantitatieve problemen veroorzaken wordt in dit onderzoek bevestigd.
Rotatie-onderzoek Paratrichodorus teres : beheersing van Paratrichodorus teres met minder grondontsmetting goed mogelijk
Molendijk, L.P.G. ; Hoek, H. - \ 2005
Kennisakker.nl 2005 (2005)15 mei.
rotaties - teeltsystemen - paratrichodorus teres - tabaksratelvirus - plantenvirussen - vrijlevende nematoden - nematoda - bestrijdingsmethoden - veldgewassen - grondsterilisatie - aardappelen - suikerbieten - wintertarwe - tulpen - uien - akkerbouw - bloembollen - rotations - cropping systems - Tobacco rattle virus - plant viruses - free living nematodes - control methods - field crops - soil sterilization - potatoes - sugarbeet - winter wheat - tulips - onions - arable farming - ornamental bulbs
Op gronden die gevoelig zijn voor P. teres , kan dit aaltje bij gevoelige gewassen (o.a. aardappel, ui, biet, witlof en peen) veel schade doen. Daarnaast brengt P. teres tabaksratelvirus (TRV) over. TRV veroorzaakt kringerigheid in aardappel en ratel in tulp (en enkele andere bolgewassen). P. teres wordt bestreden met natte grondontsmetting. Natte grondontsmetting mag echter sinds 2000 hooguit éénmaal per vijf jaar worden toegepast. In dit onderzoek is nagegaan hoe groot de schade is door de beperking van natte grondontsmetting bij aardappelpootgoed, zaaiui, suikerbiet, tarwe en tulp. Bij aardappel en tulp is ook gekeken naar de aantasting door tabaksratelvirus. Daarnaast zijn alternatieve beheersmaatregelen voor P. teres onderzocht. Zonder natte grondontsmetting ontstaat op gevoelige gronden een behoorlijke opbrengstdaling bij aardappel, biet en ui. Ook neemt kringerigheid bij aardappel en ratel bij tulp dan sterk toe. Met een goede beheersingsstrategie wordt niet alleen opbrengstdaling vermeden, maar is bij aardappelpootgoed en zaaiui zelfs een beperkte opbrengstverhoging mogelijk. De beheersingstrategie bestaat uit een goede vruchtvolgorde, de teelt van bladrammenas als groenbemester, een 1:5 grondontsmetting, aangevuld met aanvoer van organische stof. Daardoor kunnen op gronden waar P. teres veel voorkomt, toch gewassen geteeld worden die schadegevoelig zijn voor dit aaltje. Maar op dergelijke gronden moeten geen aardappel- of tulpenrassen worden geteeld die gevoelig zijn voor tabaksratelvirus, want ondanks de beheersmaatregelen blijft het percentage tulpen met ratel te hoog en het percentage aardappelknollen met kringerigheid komt soms boven de norm van de NAK uit. Dit is een samenvatting van het rapport het rapport "Rotatie-onderzoek Paratrichodorus teres (1991-2000)", er is een link naar dit rapport aanwezig.
Tabaksratelvirus in Gladiool
Werd, H.A.E. de; Hiddink, G.A. ; Bruggen, A.S. van - \ 2005
Lisse : PPO Bloembollen, Bomen en Fruit
tabaksratelvirus - plantenvirussen - gladiolus - plantenziektebestrijding - tobacco rattle virus - plant viruses - plant disease control
In de teelt van gladiolen is TabaksRatelVirus (TRV) een groot probleem. Door virusaantasting ontstaat verminderde groei en uiteindelijk een lagere bloemproductie en een verminderde bloemkwaliteit. Infectie met TRV leidt ook tot lagere kwalificering van partijen of zelfs tot afkeuring. Infectie kan al in het begin van de keten ontstaan, namelijk bij de productie van uitgangsmateriaal. Door teelt van kralen in besmette grond kan een besmetting met TRV ontstaan die pas later in de keten zichtbaar wordt. Na één jaar teelt op besmette grond blijkt het niet éénvoudig een besmetting kwijt te raken. Teelt op schone grond of intensief ziekzoeken resulteren niet direct in een TRV-vrije partij. Integendeel, in het eerste jaar nateelt in schone grond bleek een secundaire infectie zwaarder te zijn dan verwacht op basis van de symptomen in de besmette grond. De overdracht van het virus naar kralen blijkt minder efficiënt te zijn dan de overdracht naar pitten en/of knollen. Hierdoor kan, op voorwaarde dat op schone grond geteeld wordt en goed wordt ziekgezocht, een besmette partij, door teelt van kraal op kraal langzaam opgeschoond worden. Het aantal planten met TRV-symptomen kan dan in enkele jaren teruggedrongen worden tot nauwelijks detecteerbaar. Dit wil echter nog niet zeggen dat de partij dan virusvrij is. Onzichtbare TRV-infecties kunnen later in de keten alsnog voor problemen zorgen. TRV leidt in de kralenteelt tot de nodige discussies rond de keuringsmethodiek voor TRV in gladiool. Omdat op kralen geen symptomen waargenomen kunnen worden, wordt de kwaliteit van de partij kralen bepaald aan de hand van de pitten of knollen uit dezelfde partij. Doordat het virus minder overgaat op kralen dan op pitten en knollen zou dit tot een overschatting van het percentage TRV in de kralen leiden. Echter, bij keuring op TRV-symptomen, worden de infecties die nog geen symptomen geven niet waargenomen. Dit leidt tot een onderschatting van het percentage TRV. Voor kralen zal, indien ondanks de geringe overdracht op kralen nog steeds sprake van onderschatting is, de onderschatting in ieder geval minder zijn dan die in pitten en knollen. Of de percentages TRV in kralen in de praktijk onder- of overschat worden is momenteel niet te zeggen. In het onderzoek zijn namelijk geen exacte percentages overdracht bepaald, maar is naar het verloop van de symptoomvorming over de jaren gekeken. Een teelt van bladrammenas beperkt het risico op een TRV-besmetting in een gevoelig volggewas. Om aan de teelt van bladrammenas geen groeiseizoen te verliezen is in gladiool getest of bladrammenas als tussengewas, gezaaid tussen de gladiolen, een TRV-reducerende werking had. Het effect is minimaal. Ook het inwerken van gedroogde korrels van het biofumigatie-gewas Cleome resulteerde niet in een lagere aaltjesdichtheid en een minder TRV-symptomen. 5
Korte teelt bladrammenas beperkt ratelvirusaantasting: onderzoek TRV.
Bruggen, A.S. van; Boer, F.A. de - \ 2003
BloembollenVisie 9 (2003). - ISSN 1571-5558 - p. 18 - 19.
bloembollen - plantenvirussen - tabaksratelvirus - tussengewassen (intercrops) - tussenteelt - gewasbescherming - geïntegreerde bestrijding - ornamental bulbs - plant viruses - Tobacco rattle virus - intercrops - intercropping - plant protection - integrated control
Geïntegreerde bestrijding plantenvirussen in bloembollen: tussenteelt van bladrammenas vermindert ratelvirus-aantasting
Tabaksratelvirus in bloembolgewassen; opmerkelijk effect van tussengewassen en onkruiden
Asjes, C.J. ; Zoon, F.C. ; Blom-Barnhoorn, G.J. ; Heij, A. de; Boer, F.A. de - \ 1998
Bloembollencultuur 109 (1998)14. - ISSN 0165-6406 - p. 12 - 14.
tussenteelt - onderteelt - teelt in rijen - groenbemesters - gewasbescherming - plagenbestrijding - ziektebestrijding - plantenziekten - plantenvirussen - tabaksratelvirus - bloembollen - snijbloemen - zaden - zaadcontrole - intercropping - catch cropping - alley cropping - green manures - plant protection - pest control - disease control - plant diseases - plant viruses - Tobacco rattle virus - ornamental bulbs - cut flowers - seeds - seed testing
Aktiviteit van trichodoride aaltjes : een sleutel voor de beheersing van tabaksratelvirus : eindverslag van het projekt 'Overleving en aktiviteit van virusoverdragende nematoden (Trichodoridae) in de bloembollenteelt'
Zoon, F.C. ; Pavlickova, E. ; Heij, A. de - \ 1996
Wageningen : IPO-DLO (Urgentieprogramma bollenziekte- en veredelingsonderzoek ) - 20
experimenten - heteroderidae - nederland - bloembollen - plantenziekten - plantenplagen - gewasbescherming - plantenvirussen - pratylenchus - onderzoek - tabaksratelvirus - tylenchidae - trichodoridae - experiments - netherlands - ornamental bulbs - plant diseases - plant pests - plant protection - plant viruses - research - Tobacco rattle virus
Separation of long and short particles of tobacco rattle virus with polyethylene glycol
Huttinga, H. - \ 1973
(Wageningen) : [s.n.] (Mededeling / Instituut voor plantenziektenkundig onderzoek no. 613) - 4
plantenziekten - plantenvirussen - nicotiana - tabak - tabaksratelvirus - virologie - methodologie - technieken - plant diseases - plant viruses - tobacco - Tobacco rattle virus - virology - methodology - techniques
Interaction between long and short particles of tobacco rattle virus
Huttinga, H. - \ 1972
Landbouwhogeschool Wageningen. Promotor(en): J.P.H. van der Want; A. van Kammen. - Wageningen : Pudoc - ISBN 9789022004197 - 80
plantenziekten - plantenplagen - gewasbescherming - plantenziektekunde - afwijkingen, planten - nicotiana - tabak - plantenvirussen - tabaksratelvirus - plant diseases - plant pests - plant protection - plant pathology - plant disorders - nicotiana - tobacco - plant viruses - Tobacco rattle virus

Tobacco rattle virus is a rod-shaped multiparticle virus.

Short particles alone are not infectious, long ones are but give rise to the formation of incomplete virus. Mixtures of long and short particles induce the formation of complete virus. The interaction between long and short particles is not strain-specific: if long and short particles of different strains are inoculated together complete virus is also formed. These new strains have properties of both parent strains.

The interaction between heterologous long and short particles explains why there are so many different tobacco rattle virus isolates and why no correlation can be found between classifications based on different characteristics.

Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.