Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 191

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==teaching materials
Check title to add to marked list
Hoe kies je de beste stieren voor je bedrijf?
Hoving, A.H. ; Ducro, B.J. - \ 2019
Wageningen : Centre for Genetic Resources, the Netherlands (CGN), Wageningen University & Research
animal breeding - dairy cattle - genetics - teaching materials - intermediate vocational training - animal welfare - animal production - animal health
Docentenhandleiding bij lesmateriaal ‘Hoe kies je de beste stieren voor je bedrijf?’ Powerpoint ‘Hoe kies je de beste stieren voor je bedrijf?’ Excel file ‘Een selectie van de stierenkaart’.
Cursus dierenwelzijn
Ruis, M.A.W. ; Luyten, I. ; Hilverda, H. ; Smeets, M. ; Jessen, E. van; Jong-Timmerman, M. de; Bolderman, K. ; Heemink, G. - \ 2019
Wageningen : Dierenwelzijnsweb
dierhouderij - dierenwelzijn - diergezondheid - diergedrag - diervoeding - huisvesting, dieren - dierethiek - dierverzorging - lesmaterialen - animal husbandry - animal welfare - animal health - animal behaviour - animal nutrition - animal housing - animal ethics - care of animals - teaching materials
Deze cursus helpt je te begrijpen wat dierenwelzijn precies inhoudt. De cursus behandelt de onderwerpen gedrag en gezondheid, informatiebronnen voor dierenwelzijn, huisvesting en voeding, omgevingsfactoren die een belangrijke invloed hebben op dierenwelzijn. Daarnaast helpt de cursus je te begrijpen wat dierethiek is en leer je zelf een afweging te maken over hoe jij vindt dat wij met dieren om moeten gaan. Aan de hand van praktische voorbeelden, dilemma's en casussen leer je na te denken over dierenwelzijn. De voorbeelden betreffen o.a. gezelschapsdieren, landbouwhuisdieren, proefdieren en in het wild levende dieren. Aan het eind van elk blok vind je een toets, waarmee je je kennis over dat onderwerp kunt testen.
Lesmateriaal over “Duurzame melkveehouderij” voor MBO
Plomp, M. ; Doornewaard, G.J. ; Zijlstra, J. - \ 2018
Wageningen : Wageningen Livestock Research - 19 p.
animal welfare - teaching materials - animal production - intermediate vocational training - sustainability - greenhouse gases - ammonia - biodiversity - minerals - cycling
Deze bundel is gemaakt binnen het project ‘Ondersteuning CIV Melkveehouderij – 2018’ onder verantwoordelijkheid van Wageningen Research. De productie ervan is mede mogelijk gemaakt door de financiering van het project vanuit de WURKS-regeling.
Ammoniakemissie
Dooren, H.J.C. van; Mosquera Losada, J. ; Bokma, S. ; Groenestein, C.M. - \ 2018
Wageningen : Wageningen Livestock Research - 5 p.
animal welfare - animal production - dairy cattle - animal housing - environment - emission - teaching materials - intermediate vocational training
Door onderzoekers van Wageningen Livestock Research is het belang aangegeven om de emissie van ammoniak terug te dringen en zijn oplossingsrichtingen aangegeven. De volgende thema’s worden toegelicht: 1.Ammoniakproblematiek 2.Meten ammoniakemissie in stal 3.Oplossingsrichtingen verminderen emissie
Innovaties huisvesting
Galama, P.J. - \ 2018
Wageningen : Wageningen Livestock Research - 13 p.
animal welfare - animal production - dairy cattle - animal housing - animal behaviour - teaching materials - intermediate vocational training
Welzijn melkvee
Galama, P.J. - \ 2018
Wageningen : Wageningen Livestock Research - 3 p.
animal welfare - dairy cattle - teaching materials - intermediate vocational training - animal housing - animal behaviour - animal health
Dierenwelzijn kun je
beoordelen door naar het dier te kijken en door de omgeving van de koe (erf,
stal en inrichting) te beoordelen. Beide benaderingen worden toegelicht.
Fairfok Quiz : Basisschool
Ruis, M.A.W. - \ 2018
Wageningen : Dierenwelzijnsweb - 4 p.
animal welfare - dogs - pets - domestic animals - animal health - animal behaviour - selective breeding - teaching materials - elementary schools
Smaakmissie vlees, vis en vervangers : Handleiding groep 5-6
Vernooij, Annelou ; Top, R. van den - \ 2016
Steunpunt Smaaklessen
nutrition - children - health - feeding habits - diets - teaching materials
Mitchel is een danser en hij organiseert een dansbootcamp voor kinderen. Nou krijgt hij ineens allerlei vragen van ouders over het eten tijdens de bootcamp. Vooral over vlees, vis, vega.. de eiwitten dus. Mitchel is erg druk met het bedenken van zijn moves en heeft dus helemaal geen tijd om dit uit te zoeken. Kunnen de leerlingen hem helpen om de juiste keuzes te maken en zorgen dat er informerende bordjes bij het buffet komen te staan? Ga op Smaakmissie! In deze Smaakmissie ontdekken leerlingen van alles over vlees, vis, peulvruchten ei en noten door zelf op onderzoek uit te gaan, zowel binnen als buiten de klas. De Smaakmissie bestaat uit 6 interactieve lessen met aanvullend een digibordmodule. Lees hier hoe de Smaakmissie werkt en ga aan de slag!
Dat doet hij normaal nooit! : Les over welzijn van honden
Ruis, M.A.W. - \ 2016
Wageningen : Wageningen Livestock Research - 4
dierenwelzijn - gezelschapsdieren - honden - huisvesting, dieren - diergedrag - diergezondheid - lesmaterialen - animal welfare - pets - dogs - animal housing - animal behaviour - animal health - teaching materials
Een mooie zwijnenstal! : Les over welzijn van varkens
Ruis, M.A.W. - \ 2016
Wageningen : Wageningen Livestock Research - 4
dierenwelzijn - dierlijke productie - varkens - huisvesting, dieren - diergedrag - diergezondheid - diervoeding - lesmaterialen - animal welfare - animal production - pigs - animal housing - animal behaviour - animal health - animal nutrition - teaching materials
Dierenwelzijn in de melkveehouderij: De koe centraal : Lesmateriaal & informatie voor docenten
Ruis, M.A.W. - \ 2016
Wageningen : Wageningen Livestock Research - 6
melkvee - dierenwelzijn - lesmaterialen - monitoring - dairy cattle - animal welfare - teaching materials - monitoring
Gezonde Vleeskalveren: Het belang van een goede start : Lesmateriaal & informatie voor docenten
Kluivers-Poodt, M. - \ 2016
Wageningen : Wageningen Livestock Research - 4
vleeskalveren - dierenwelzijn - diergezondheid - lesmaterialen - veal calves - animal welfare - animal health - teaching materials
Smart Livestock Management: Slimme techniek in de stal : Lesmateriaal & informatie voor docenten
Lokhorst, C. - \ 2016
Wageningen : Wageningen Livestock Research - 3
melkveehouderij - melkvee - lesmaterialen - precisielandbouw - dairy farming - dairy cattle - teaching materials - precision agriculture
Lesmateriaal ‘Smart Livestock Farming’ - docentenhandleiding en achtergrondinformatie
Het dier centraal : Dierenwelzijn in de melkveehouderij
Ruis, M.A.W. - \ 2016
Wageningen : Wageningen Livestock Research - 4
melkvee - dierenwelzijn - lesmaterialen - monitoring - dairy cattle - animal welfare - teaching materials - monitoring
Wat is dierenwelzijn? Waarom is het belangrijk? En hoe kun je het meten?
Hoe bepaal je het welzijn van melkkoeien? In dit artikel lees je over de
wetenschap achter dierenwelzijn. Je leert hoe je dierenwelzijn kunt meten
en bepalen. En je ziet hoe je deze principes toe kunt passen op melkkoeien.
Belangrijk daarbij is de relatie tussen mens en dier.
Smart Livestock Management : Slimme techniek in de melkveehouderij
Lokhorst, C. - \ 2016
Wageningen : Wageningen Livestock Research - 8
melkveehouderij - melkvee - lesmaterialen - precisielandbouw - dairy farming - dairy cattle - teaching materials - precision agriculture
Door de schaalvergroting in de melkveehouderij blijft er steeds minder
tijd beschikbaar voor elk individueel dier. Dit kan betekenen dat een
veehouder zijn dieren steeds meer als een groep gaat bekijken. Bij
vleeskuikens en bij varkens is dit vaak al de gewoonte. Slimme technieken
kunnen de veehouder helpen om de veestapel beter te volgen en
managen.
Gezonde vleeskalveren : Het belang van een goede start
Kluivers-Poodt, M. - \ 2016
Wageningen : Wageningen Livestock Research - 2
vleeskalveren - dierenwelzijn - diergezondheid - lesmaterialen - veal calves - animal welfare - animal health - teaching materials
Vleeskalveren komen van melkveebedrijven. Vanaf een leeftijd van twee
weken gaan ze naar het vleeskalverbedrijf, waar ze in ongeveer 6 tot 7
maanden worden opgefokt voor de kalfsvleesproductie. Stierkalveren die
op het melkveebedrijf al goed groeien en op gewicht komen, presteren ook
in de mestperiode beter en hebben minder medicijnen en antibiotica nodig.
Leve(n) de bodem! : de basis onder ons bestaan
Brussaard, L. ; Govers, F.P.M. ; Buiter, R.M. - \ 2016
Den Haag : Stichting Bio-Wetenschappen en Maatschappij (Cahier / Biowetenschappen en Maatschappij 35e jaargang (2016) kwartaal 3) - ISBN 9789073196834 - 88
bodemkunde - bodembiologie - bodemkwaliteit - landbouwgronden - bodemvruchtbaarheid - bodembeheer - bodemweerbaarheid - bodemmicrobiologie - duurzaam bodemgebruik - lesmaterialen - soil science - soil biology - soil quality - agricultural soils - soil fertility - soil management - soil suppressiveness - soil microbiology - sustainable land use - teaching materials
De bodem is niet alleen letterlijk de grond onder ons bestaan, ze is dat ook figuurlijk. Vruchtbare bodems leveren ons bijvoorbeeld voedsel, water en grondstoffen, maar ook een heel scala aan andere ecosysteemdiensten. In één theelepel zwarte grond leven meer organismen dan er mensen zijn op de hele aarde. Ze zorgen ervoor dat planten gebruik kunnen maken van de voedingsstoffen in de bodem en in een gezonde bodem krijgen ziekteverwekkers ook minder kans. Nu we steeds beter begrijpen hóe ze dat doen, kunnen wij zelfs nieuwe antibiotica vinden in de bodem! In dit cahier laten wetenschappers van naam op het gebied van het bodemonderzoek niet alleen zien welke diensten een gezonde bodem al vele eeuwen levert. Ze vertellen ook hoe de figuurlijke bodem onder ons bestaan tegelijk grond voor inspiratie is voor voedsel en technologie voor de toekomst.
Kennisclip Telen op afstand: Grafieken
Looman, B.H.M. ; Ende, Wim van der - \ 2016
Groen Kennisnet
biobased economy - lesmaterialen - teeltsystemen - tuinbouw - glastuinbouw - gewassen, groeifasen - plantenfysiologie - biobased economy - teaching materials - cropping systems - horticulture - greenhouse horticulture - crop growth stage - plant physiology
Deze kennisclip maakt onderdeel uit van de lesmodule Biobased economy van het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Tuinbouw en Uitgangsmaterialen (CIV T&U). De productie is tot stand gekomen door financiering met BOGO middelen van het Ministerie van EZ en van CBBE. In samenwerking met Wageningen UR PPO, Delphy, Prinsenbeekcollege, Ontwikkelcentrum en het CIV T&U.
Kennisclip Telen op afstand : maatregelen
Looman, B.H.M. ; Ende, Wim van der - \ 2016
Groen Kennisnet
lesmaterialen - biobased economy - tuinbouw - glastuinbouw - teeltsystemen - klimaatregeling - teaching materials - biobased economy - horticulture - greenhouse horticulture - cropping systems - air conditioning
Deze kennisclip maakt onderdeel uit van de lesmodule Biobased economy van het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Tuinbouw en Uitgangsmaterialen (CIV T&U). De productie is tot stand gekomen door financiering met BOGO middelen van het Ministerie van EZ en van CBBE. In samenwerking met Wageningen UR PPO, Delphy, Prinsenbeekcollege, Ontwikkelcentrum en het CIV T&U.
Telen op afstand: meten
Looman, B.H.M. ; Ende, Wim van der - \ 2016
Groen Kennisnet
lesmaterialen - tuinbouw - glastuinbouw - teeltsystemen - gewassen, groeifasen - klimaatregeling - teaching materials - horticulture - greenhouse horticulture - cropping systems - crop growth stage - air conditioning
Deze kennisclip maakt onderdeel uit van de lesmodule Biobased economy van het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Tuinbouw en Uitgangsmaterialen (CIV T&U). De productie is tot stand gekomen door financiering met BOGO middelen van het Ministerie van EZ en van CBBE. In samenwerking met Wageningen UR PPO, Delphy, Prinsenbeekcollege, Ontwikkelcentrum en het CIV T&U.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.