Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 61

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Handboek Varkenshouderij 2015
  Vermeij, I. - \ 2015
  V-focus 12 (2015)4. - ISSN 1574-1575 - p. 39 - 39.
  varkenshouderij - handboeken - technische informatie - bedrijfsmanagement - dierenwelzijn - diergezondheid - huisvesting, dieren - kwaliteitszorg - communicatie - kennisoverdracht - pig farming - handbooks - technical information - business management - animal welfare - animal health - animal housing - quality management - communication - knowledge transfer
  Onlangs verscheen de volledig herziene editie van het Handboek Varkenshouderij. De vorige editie werd in 2010 uitgebracht. Deskundigen van Wageningen UR Livestock Research en enkele externe deskundigen hebben de inhoud volledig geactualiseerd. Ook zijn nieuwe onderwerpen toegevoegd.
  Handboek opfokzeugen
  Peet-Schwering, C.M.C. van der; Hoofs, A.I.J. ; Soede, N.M. ; Opschoor, C.T. - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Report / Livestock Research 783) - 39
  zeugen - varkensfokkerij - varkenshouderij - handboeken - technische informatie - dierenwelzijn - diergezondheid - huisvesting, dieren - sows - pig breeding - pig farming - handbooks - technical information - animal welfare - animal health - animal housing
  Het handboek opfokzeugen bevat vaktechnische kennis die van belang is voor de varkenshouder op zijn bedrijf. De nadruk ligt op de praktische toepassing, hier en daar aangevuld met achtergrondinformatie. het handboek is bedoeld als naslagwerk en als bron van technische informatie.
  Essay : hoog tijd voor onafhankelijke en objectieve beoordeling van grondwaterinformatie
  Heijkers, W.J.M. ; Knotters, M. - \ 2013
  Stromingen : vakblad voor hydrologen 19 (2013)3/4. - ISSN 1382-6069 - p. 135 - 140.
  grondwaterstand - monitoring - technische informatie - kwaliteitsnormen - groundwater level - monitoring - technical information - quality standards
  In het COLN-onderzoek in de jaren vijftig van de vorige eeuw werd voor het eerst informatie over de grondwaterstand op landelijke schaal ingewonnen, opgeslagen en verwerkt tot kaarten. Het verzamelen van grondwaterstanden gebeurt inmiddels steeds meer decentraal, maar grondwaterstanden worden wel centraal opgeslagen in DINO (http://www.dinoloket.nl/). Er zijn diverse methoden in gebruik waarmee uit deze gegevens kaarten van de grondwaterstandsdiepte kunnen worden gemaakt op verschillende schaalniveaus. In dit essay pleiten wij voor objectieve en onafhankelijke duiding van de kwaliteit van modelmatig gegenereerde grondwaterinformatie. Een landelijk gecoördineerd validatie monitoring-systeem is hiervoor naar onze mening onmisbaar.
  Fendt-vips first : te gast bij het PPO te Lelystad
  PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, - \ 2011
  tractors - new products - use value - technical information
  Spuittechniek in potplanten
  Staaij, M. van der - \ 2011
  potplanten - spuitapparaten - spuiten - technische informatie - optimalisatiemethoden - efficiëntie - pot plants - sprayers - spraying - technical information - optimization methods - efficiency
  Powerpointpresentatie over de spuittechniek in potplanten. Doel hiervan is een verbetering van de spuittechniek in potplanten waardoor de effectiviteit van een bespuiting wordt verhoogd.
  Dak en gevelgroen
  Hop, M.E.C.M. - \ 2010
  PPH
  daken - constructie - gebouwen - ontwerp - architectuur - vegetatie - soortenkeuze - groene daken - technische informatie - tuinarchitectuur - groene gevels - roofs - construction - buildings - design - architecture - vegetation - choice of species - green roofs - technical information - garden architecture - green walls
  Deze brochure geeft zoveel mogelijk informatie gebaseerd op harde cijfers uit onderzoek en ervaringen van professionals. De informatie is bestemd voor mensen die over dak- en gevelgroen communiceren, en daarvoor goede basisinformatie willen hebben. Bijvoorbeeld gemeenten, woningbouwverenigingen, architecten, bouwbedrijven en opdrachtgevers.De toepassing van dak- en gevelgroen is de afgelopen jaren in Nederland in een stroomversnelling gekomen. Steeds meer gemeenten geven er subsidie voor. Ook het onderzoek naar de effecten van dak- en gevelgroen kan steeds beter worden onderbouwen, waarom deze typen groen zo belangrijk zijn voor steden. Een ander onderwerp dat in deze brochure vrij uitvoerig wordt behandeld is welke beplanting het meest geschikt is voor dak- en gevelgroen. De keuze van de genoemde planten is gebaseerd op zoveel mogelijk relevante aspecten, zoals grootte, zontolerantie, waterbehoefte, inheems of exoot, schadelijkheid van de wortels, effect op luchtvervuiling, maar ook praktische punten als verkrijgbaarheid. Dit maakt de brochure ook voor boomkwekers, ontwerpers en aanlegbedrijven van dak- en gevelgroen interessant.
  Maatschappelijke noodzaak efficiënte stikstofbemesting
  Haan, Janjo de - \ 2009
  soilless culture - cultural methods - agricultural economics - rearing - technical information
  Bij gebrek aan goed en voldoende gietwater
  Balendonck, J. - \ 2008
  Onder Glas 5 (2008)2. - p. 71 - 71.
  tuinbouwbedrijven - watervoorziening - meetapparatuur - meting - technische informatie - glastuinbouw - market gardens - water supply - meters - measurement - technical information - greenhouse horticulture
  Nauwkeurig meten is zeker weten. Nauwkeurig meten van hoeveelheden water is belangrijk om goed te kunnen regelen en dus te telen. Het bereik van de gebruikte watermeter moet overeenkomen met de capaciteiten van de installatie. In dit artikel een overzicht van de verschillende typen watermeters
  Handboek referentiewaarden MLHD-PS1-meter
  PRI, - \ 2005
  Wageningen : Plant Research International - 13
  precisielandbouw - veldgewassen - gewasbescherming - onkruidbestrijding - herbiciden - akkerbouw - handleidingen - technische informatie - precision agriculture - field crops - plant protection - weed control - herbicides - arable farming - guide books - technical information
  Dit verslag bevat informatie over gebruik van de MLHD-PS1-meter in diverse gewassen. In dit document staat per gewas weergegeven de betekenis van meetwaarden voor onkruid- en gewasgroei bij gegeven herbicidengebruik. Daaraanvoorafgaand worden enkele algemene tips over gebruik van de MLHD"meter gegeven.
  Warmtebronnen vergeleken: opfok kalkoenkuikens
  Veldkamp, T. ; Lourens, A. ; Coenen, E. - \ 2005
  De Pluimveehouderij 35 (2005)15. - ISSN 0166-8250 - p. 20 - 21.
  kalkoenen - kuikens - verwarmingslampen - verwarmingsapparatuur - groei - licht - lichaamstemperatuur - omgevingstemperatuur - prestatieniveau - technische informatie - turkeys - chicks - heat lamps - heaters - growth - light - body temperature - environmental temperature - performance - technical information
  Op verzoek van de kalkoenensector hebben de Productschappen Vee, Vlees en Eieren de divisie Praktijkonderzoek van de Animal Sciences group van Wageningen UR gevraagd onderzoek te verrichten naar factoren die de opfok van kalkoenen kunnen optimaliseren
  Mobiel voer- en drinksysteem werkt goed, maar.... Even geduld nog, praktijk!
  Harn, J. van; Veldkamp, T. - \ 2005
  De Pluimveehouderij 35 (2005)8. - ISSN 0166-8250 - p. 12 - 13.
  pluimveehouderij - pluimveehokken - huisvesting van kippen - vleeskuikens - voetzolen - voerverdelers - mobiele apparaten - afwijkingen - technische informatie - on-farm research - poultry farming - poultry housing - chicken housing - broilers - footpads - feed dispensers - mobile units - abnormalities - technical information - on-farm research
  Het Praktijkonderzoek heeft een mobiel voer- en drinksysteem voor vleeskuikens beproefd. Technisch functioneerde het systeem prima, de strooiselkwaliteit was beter en het aantal en de ernst van de voetzool- aandoeningen was minder. Alleen de technische resultaten van de kuikens bleven achter. De oorzaak hiervan lijkt duidelijk; te weinig vreetplaatsen aan het eind van de ronde. Vervolgonderzoek moet uitwijzen of de technische resultaten na aanpassing verbeteren
  Ketenkwaliteit in de hand
  Luitjes, H. ; Wien, J.E. ; Vollebregt, H.M. ; Uiterwijk, M. - \ 2004
  Agro Informatica 17 (2004)4. - ISSN 0925-4455 - p. 21 - 22.
  microcomputers - minicomputers - computers - bedrijfsvoering - registratie - registreren - informatiesystemen - landbouwindustrie - marketing - technische informatie - ketenmanagement - agro-industriële ketens - microcomputers - minicomputers - computers - management - registration - recording - information systems - agribusiness - marketing - technical information - supply chain management - agro-industrial chains
  Binnen de voedseltechnologie is het van belang te weten hoe goed een keten in staat is de kwaliteit van het versproduct vast te houden. Om inzicht te krijgen in de prestatie van een keten is de 'vers-keten prestatie-index' ontwikkeld, waarvan in het kort wordt uitgelegd hoe deze te gebruiken
  Inventarisatie knelpunten en kennishiaten bij de teelt van pootgoed voor zetmeelaardappelen
  Wolfs, Albert ; Bus, C.B. ; Boer, H. - \ 2003
  Kennisakker.nl 2003 (2003)15 sep.
  solanum tuberosum - aardappelen - pootaardappelen - agrarische bedrijfsvoering - plantenziektebestrijding - teeltsystemen - landbouwplantenteelt - gegevens verzamelen - technische informatie - solanum tuberosum - potatoes - seed potatoes - farm management - plant disease control - cropping systems - crop husbandry - data collection - technical information
  Wat weerhoudt zetmeelaardappeltelers ervan bij de teelt van pootgoed bekende verbeteringsmogelijkheden toe te passen?
  Introductie van innovatieve mestscheider
  Smolders, M.M.A.H.H. ; Kaathoven, H. van - \ 2003
  Praktijkkompas. Varkens 17 (2003)4. - ISSN 1570-8578 - p. 26 - 26.
  veehouderijbedrijven - dierlijke meststoffen - mest - scheiding - bedrijfsvergelijking in de landbouw - rendement - gegevensanalyse - innovaties - proefprojecten - technische informatie - mestverwerking - livestock enterprises - animal manures - manures - separation - farm comparisons - returns - data analysis - innovations - pilot projects - technical information - manure treatment
  Praktijkcentrum Sterksel introduceert tijdens de open dagen een nieuwe mestscheider (de K1-press). Uit waarnemingen op een ander bedrijf blijkt dat de scheider een laag energiegebruik, weinig slijtage, weinig storingen en een zeer hoog scheidingsrendement heeft. De scheider werkt op basis van een pers met filter. De techniek is zeer vernieuwend in vergelijking met andere conventionele mestscheiders. Praktijkcentrum Sterksel gaat de mestscheider in onderzoek nemen
  Overzicht werktuigen voor mechanische onkruidbestrijding
  Kurstjens, D.A.G. ; Medema, W.J. - \ 1999
  Landbouwmechanisatie 50 (1999)5. - ISSN 0023-7795 - p. 25 - 27.
  mechanische methoden - eggen - onkruidwieders - schoffelmachines - grondbewerking tussen de rijen - hakfrezen - struikenmaaiers - technische informatie - mechanical methods - harrows - weeders - steerage hoes - interrow cultivation - rotary cultivators - brush cutters - technical information
  Dit artikel geeft een overzicht van werktuigen voor mechanische onkruidbestrijding en hun leveranciers. Tevens enkele tips van handboeken en interessante sites op internet over mechanische onkruidbestrijding
  Met ontvochtiger blijft warmte binnen
  Campen, J.B. - \ 1999
  Groenten en Fruit. Vakdeel glasgroenten (1999)14. - ISSN 1380-3573 - 17
  klimaat - vochtigheid - uitrusting - energiebehoud - technische informatie - glastuinbouw - climate - humidity - equipment - energy conservation - technical information - greenhouse horticulture
  Schematisch ontwerp van ontvochtiger van IMAG-DLO. Gecombineerd stoken en ventileren om de luchtvochtigheid te verlagen kost veel energie. Door een deel van de energie terug te winnen met een ontvochtiger, kan het energieverbruik in kassen verminderen
  Klasse-indeling spuitdoppen naar druppelgrootte en driftgevoeligheid
  Porskamp, H.A.J. ; Zande, J.C. van de - \ 1999
  Landbouwmechanisatie 50 (1999)3. - ISSN 0023-7795 - p. 24 - 25.
  gewasbescherming - spuitapparaten - druppelgrootte - drift - spuitstukken - technische informatie - plant protection - sprayers - droplet size - drift - nozzles - technical information
  De driftgevoeligheid wordt bepaald door de druppelgrootte, de druppelsnelheid en de druppelrichting. IMAG-DLO ontwikkelde een klasse-indeling naar de driftgevoeligheid van dop-drukcombinaties
  Vergelijking landschapsoecologische modellen van het Instituut voor Bos en Natuuronderzoek (IBN-DLO) en het Staring Centrum, Instituut voor Onderzoek van het Landelijk Gebied (SC-DLO)
  Graveland, J. ; Knaapen, J.P. - \ 1998
  Wageningen : IBN-DLO - 51
  landschap - landschapsecologie - modellen - onderzoek - onderzoeksinstituten - proefstations - nederland - technische informatie - landscape - landscape ecology - models - research - research institutes - experimental stations - netherlands - technical information
  Milieuvriendelijkere smeermiddelen voldoen goed
  Straelen, B.C.P.M. van - \ 1998
  Landbouwmechanisatie 48 (1998)12. - ISSN 0023-7795 - p. 40 - 41.
  farm machinery - lubricants - hydraulic equipment - plant oils - decomposition - environmental management - environmental hygiene - technical information
  PVE/IKB -Productinformatie Biggen. Informatieuitwisseling tussen vermeerderaars en vleesvarkenshouders
  Fels, J.B. van der; Huiskes, J.H. - \ 1996
  Rosmalen : Praktijkonderzoek varkenshouderij (Proefverslag / Praktijkonderzoek Varkenshouderij P1.160) - 60
  dierveredeling - varkens - biggen - producten - informatie - karkassamenstelling - landbouwbedrijven - technische informatie - bedrijfsinformatiesystemen - animal breeding - pigs - piglets - products - information - carcass composition - farms - technical information - management information systems
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.